Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α 40014/2024 Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της χώρας.

Κ.Υ.Α 40014/2024

ΦΕΚ B’ 2920/23.05.2024

Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως το άρθρο 12Α.

2. Το άρθρο 45 του ν. 5082/2024 «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 9).

3. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και Μετονομασία Γενικών Γραμματέων - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικούΤροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023(Α’ 130)Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

8. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων» (Α’ 138).

9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

10. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 327/21-12-2022 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 13 και 37 αυτού.

14. Την υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠ/512/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438).

16. Την υπό στοιχεία 45008/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/ 29.12.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων

α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

γ) Ανατολικής Αττικής, Νήσων και Νότιου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και

δ) Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» (Β’ 7536).

17. Την υπό στοιχεία 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/ 04.10.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων

α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

γ) Ανατολικής Αττικής, Νήσων και Νότιου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5813, διόρθωση σφάλματος Β’5842).

18. Την υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

19. Την υπ’ αρ. 42/03.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

20. Την από 29.04.2024 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

21. Την ανάγκη υποστήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

22. Την υπό στοιχεία 71085ΕΞ2024/22.05.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες από την 4η ως την 30η Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές και οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε/Α325/04.10.2023 και 45008/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/ 29.12.2023 κοινές υπουργικές αποφάσεις:

1. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας:

α) Δήμος Λαρισαίων:

- Δημοτικές Κοινότητες Ελευθερών, Κοιλάδος και Λουτρού Λαρίσης της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας.

β) Δήμος Αγιάς:

- Δημοτικές Κοινότητες Ανάβρας, Γερακαρίου, Ελάφου, Μεγαλοβρύσου και Ποταμιάς της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς,

- Δημοτικές Κοινότητες Καρίτσης, Ομολίου, Παλαιοπύργου και Στομίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών,

- Δημοτικές Κοινότητες Ανατολής, Δήμητρας και Μαρμαρίνης της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας,

- Δημοτική Κοινότητα Σκλήθρου της Δημοτικής Ενότητας Μελοιβίας.

γ) Δήμος Ελασσόνας:

- Δημοτικές Κοινότητες Βαλανίδας, Ευαγγελισμού Ελασσόνος και Στεφανοβούνου της Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας,

- Δημοτικές Κοινότητες Άκρης, Κρανέας Ελασσόνος και Λουτρού Ελασσονος της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων,

- Δημοτικές Κοινότητες Βερδικούσης της Δημοτικής Ενότητας Βερδικούσης,

- Δημοτική Κοινότητα Συκαμινέας της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς,

- Δημοτικές Κοινότητες Δολίχης, Λιβαδίου της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίου,

- Δημοτικές Κοινότητες Κοκκινοπηλού, Ολυμπιάδος και Πυθίου της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου,

- Δημοτικές Κοινότητες Αμουρίου, Βλαχογιαννίου, Δομενίκου, Μεσοχωρίου, Πραιτωρίου και Συκέας της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.

δ) Δήμος Τεμπών:

- Δημοτικές Κοινότητες Ελάτειας, Ευαγγελισμού Λάρισας και Παραποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου,

- Δημοτικές Κοινότητες Γόννων, Ιτέας και Καλλιπεύκης της Δημοτικής Ενότητας Γόννων, (ΟΛΗ Η ΔΕ)

- Δημοτικές Κοινότητες Αιγάνης, Κρανέας και Πυργετού της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου,

- Δημοτικές Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυψελοχωρίου, Νέσσωνος, Όσσης, Πουρναρίου, Σπηλιάς και Συκουρίου της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος, (ΟΛΗ Η ΔΕ).

ε) Δήμος Τυρνάβου:

- Δημοτικές Κοινότητες Αργυροπουλείου, Δένδρων Τυρνάβου και Τυρνάβου της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου,

- Δημοτικές Κοινότητες Βρυοτόπου, Δελερίων και Ροδιάς της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος, (ΟΛΗ Η ΔΕ).

στ) Δήμος Φαρσάλων:

- Δημοτικές Κοινότητες Δένδρων Φαρσάλων, Καλλιθέας Φαρσάλων και Σκοπιάς της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου,

- Δημοτικές Κοινότητες Αμπελείας, Δασολόφου, Ερέτριας, Ζωοδόχου Πηγής, Κάτω Βασιλικών, Νεράιδας, Πολυδαμείου, Ρευματιάς και Σκοτούσσης της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

2. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας:

α) Δήμος Καρδίτσας:

- Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσης της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας,

- Δημοτικές Κοινότητες Αμαράντου, Καστανέας και Καταφυγίου της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου,

- Δημοτικές Κοινότητες Απιδέας, Μολόχας και Παλιουρίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου.

β) Δήμος Αργιθέας:

- Δημοτικές Κοινότητες Θερινού, Καλής Κώμης και Καρυάς της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας,

- Δημοτικές Κοινότητες Λεοντίτου και Στεφανιάδος της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας.

γ) Δήμος Λίμνης Πλαστήρα:

- Δημοτική Κοινότητα Καρβασαρά της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων.

δ) Δήμος Μουζακίου:

- Δημοτικές Κοινότητες Αμυγδαλής, Γελάνθης και Λαζαρίνας, της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου,

- Δημοτική Κοινότητα Πύργου Ιθώμης της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης.

ε) Δήμος Σοφάδων:

- Δημοτικές Κοινότητες Αηδονοχωρίου, Βαθυλάκκου και Θραψιμίου της Δημοτικής Ενότητας Μενελαΐδας και

- Δημοτική Κοινότητα Ρεντίνας της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνης.

3. Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας:

α) Δήμος Αλμυρού:

- Δημοτικές Κοινότητες Ανθοτόπου, Κοκκωτών και Κωφών της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού,

- Δημοτικές Κοινότητες Ανάβρας της Δημοτικής Ενότητας Ανάβρας, (ΟΛΗ)

- Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης.

β) Δήμος Ρήγα Φεραίου:

- Δημοτικές Κοινότητες Αερινού και Μικρού Περιβολακίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών.

4. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων:

α) Δήμος Τρικκαίων:

- Δημοτικές Κοινότητες Ξυλοπαροίκου και Προδρόμου της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγρελιάς και Λιοπράσου της Δημοτικής Ενότητας Παληόκαστρου,

- Δημοτικές Κοινότητες Ελληνοκάστρου, Ριζώματος και Σπαθάδων της Δημοτικής Ενότητας Παραληθαίων.

β) Δήμος Μετεώρων:

- Δημοτική Κοινότητα Χαλικίου της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου

- Δημοτική Κοινότητας Βλαχάβας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπάκας,

- Δημοτική Κοινότητα Γλυκομηλέας της Δημοτικής Ενότητας Κλεινοβού,

- Δημοτικές Κοινότητες Πεύκης και Τρυγόνος της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου,

- Δημοτικές Κοινότητες Γερακαρίου, Καλλιθέας, Κονισκού και Λογγάς της Δημοτικής Ενότητας Τυμφαίων,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγιοφύλλου και Κακοπλευρίου της Δημοτικής Ενότητας Χασίων.

γ) Δήμος Πύλης:

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Νικολάου, Βροντερού, Γαρδικίου και Δέσης της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων,

- Δημοτική Κοινότητα Μυροφύλλου της Δημοτικής Ενότητας Μυροφύλλου, (ΟΛΗ)

- Δημοτικές Κοινότητες Βαλκάνου, Λιβαδοχωρίου και Παραμέρου της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων.

δ) Δήμος Φαρκαδόνας:

- Δημοτικές Κοινότητες Αχλαδοχωρίου, Διασέλλου και Παναγίτσας της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνος,

- Δημοτική Κοινότητα Κρήνης της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας.

Άρθρο 2
Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες από την 4η ως την 30η Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές και οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/04.10.2023 και 45008/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/ 29.12.2023 κοινές υπουργικές αποφάσεις:

1. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας:

α) Δήμος Λαμιέων:

- Δημοτικές Κοινότητες Ανθήλης, Δίβρης, Θερμοπυλών, Καλαμακίου, Σταυρού και Φραντζή της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων,

- Δημοτικές Κοινότητες Βαρδάτων, Δύο Βουνών, Ηρακλείας και Νέου Κρικέλλου της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου,

- Δημοτική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς της Δημοτικής Ενότητας Λειανοκλαδίου,

- Δημοτικές Κοινότητες Αργυροχωρίου, Βασιλικών, Κομποτάδων, Λαδικούς και Συκά Υπάτης της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης.

β) Δήμος Αμφίκλειας

- Ελάτειας:

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίας Μαρίνας Λοκρίδος, Κάτω Τιθορέας, Μοδίου και Τιθορέας της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας,

- Δημοτικές Κοινότητες Αμφικλείας, Δρυμαίας και Τιθρωνίου της Δημοτικής Ενότητας Αμφίκλειας,

- Δημοτικές Κοινότητες Ζελίου και Σφάκας της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας.

γ) Δήμος Δομοκού:

- Δημοτικές Κοινότητες Αχλαδέας, Λεύκας, Μακρολιβάδου, Μελιταίας, Νέας Μακρίσης, Νεοχωρίου, Παλαμά και Φυλιαδώνος της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου Δομοκού, Αγίου Στεφάνου, Μακρυρράχης, Ξυνιάδος, Ομβριακής, Παναγίας και Περιβολίου Δομοκού της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος.

δ) Δήμος Καμένων Βούρλων:

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου και Αγνάντης της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου,

- Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου της Δημοτικής Ενότητας Καμένων Βούρλων,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Τριάδος, Αγίου Σεραφείμ, Αγίου Χαραλάμπους, Ανάβρας, Μενδενίτσης, Μώλου και Σκαρφείας της Δημοτικής Ενότητας Μώλου.

ε) Δήμος Λοκρών:

- Δημοτικές Κοινότητες Ατάλαντης, Εξάρχου, Καλαποδίου, Κυπαρισσίου, Κυρτώνης, Μεγαπλατάνου και Τραγάνας της Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης,

- Δημοτικές Κοινότητες Αρκίτσας, Γουλεμίου και Λιβανατών της Δημοτικής Ενότητας Δαφνουσιών,

- Δημοτικές Κοινότητες Μαλεσίνης και Προσκυνά της Δημοτικής Ενότητας Μαλεσίνης,

- Δημοτική Κοινότητα Μαρτίνου της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων.

στ) Δήμος Μακρακώμης:

- Δημοτικές Κοινότητες Αρχανίου, Γραμμένης και Καστρίου της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης,

- Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σώστου της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος.

ζ) Δήμος Στυλίδος:

- Δημοτικές Κοινότητες Καραβομύλου και Παλαιοκερασέας της Δημοτικής Ενότητας Εχιναίων,

- Δημοτικές Κοινότητες Ανύδρου και Αυλακίου της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδος.

2. Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας:

α) Δήμος Χαλκιδέων:

- Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου

- Παντειχίου της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος,

- Δημοτική Κοινότητα Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων.

β) Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων:

- Δημοτικές Κοινότητες Καστέλλας, Νεροτριβιάς και Τριάδος της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Αθανασίου, Πούρνου και Στροπώνων της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων.

γ) Δήμος Ερέτριας:

- Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας της Δημοτικής Ενότητας Ερέτριας.

δ) Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού:

- Δημοτικές Κοινότητες Αβγαριάς, Βουτά, Γαλατσάδων, Γαλατσώνας, Καμαρίων, Κοκκινομηλέας, Κρυονερίτη, Μηλεών και Μονοκαρυάς της Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου και Γιάλτρων της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγδινών, Γερακιούς και Ελληνικών της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου,

- Δημοτική Κοινότητα Καστανιωτίσσης της Δημοτικής Ενότητας Ωρεών.

ε) Δήμος Κύμης Αλιβερίου:

- Δημοτικές Κοινότητες Αχλαδερής, Νεοχωρίου και Ωρολογίου της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Βλασίου, Άνω Κουρουνίου, Βρύσης, Καδίου, Κάτω Κουρουνίου, Κήπων, Κονιστρών, Κρεμαστού και Μονοδρύου της Δημοτικής Ενότητας Κονιστρών,

- Δημοτικές Κοινότητες Ανδρωνιάνων, Βιτάλων, Καλημεριάνων, Κύμης, Μαλετιάνιων, Μετοχίου Διρφύων, Οξυλίθου, Πλατάνας, Πύργου και Ταξιαρχών της Δημοτικής Ενότητας Κύμης.

στ) Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας:

- Δημοτική Κοινότητα Κουρκουλών της Δημοτικής Ενότητας Ελυμνίων,

- Δημοτικές Κοινότητες Δαφνούσσης, Κηρίνθου, Προκοπίου και Σπαθαρίου της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως.

3. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας:

α) Δήμος Λεβαδέων:

- Δημοτικές Κοινότητες Λαφυστίου, Λεβαδέων και Ρωμαιίκου της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων,

- Δημοτικές Κοινότητες Δαυλείας, Μαυρονερίου και Παρορίου της Δημοτικής Ενότητας Δαυλείας,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου και Αλαλκομενών της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας,

- Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Βλασίου, Ανθοχωρίου, Βασιλικών, Θουρίου, Προσηλίου, Προφήτου Ηλίας, Χαιρώνειας της Δημοτικής Ενότητας Χαιρωνείας.

β) Δήμος Αλιάρτου

- Θεσπιέων:

- Δημοτικές Κοινότητες Αλιάρτου, Πέτρας, Σωληναρίου και Υψηλάντου της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου,

- Δημοτικές Κοινότητες Άσκρης, Θεσπιών και Μαυρομματίου της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων.

γ) Δήμος Διστόμου

- Αράχωβας

- Αντίκυρας:

- Δημοτικές Κοινότητες Διστόμου και Στειρίου της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου.

δ) Δήμος Θηβαίων:

- Δημοτικές Κοινότητες Ελεώνος, Θηβαίων, Μουρικίου, Νεοχωρακίου και Υπάτου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων,

- Δημοτική Κοινότητα Βαγίων της Δημοτικής ενότητας Βαγίων,

- Δημοτικές Κοινότητες Καπαρελλίου, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου και Πλαταιών της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών.

ε) Δήμος Ορχομενού:

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σπυρίδωνος, Διονύσου, Καρυάς, Λουτσίου, Ορχομενού, Παύλου και Πύργου της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού,

- Δημοτικές Κοινότητες Ακραιφνίου, Κάστρου και Κοκκίνου της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας,

- Δημοτικές Κοινότητες Πύλης και Σκούρτων της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων.

στ) Δήμος Τανάγρας:

- Δημοτική Κοινότητα Τανάγρας της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Μαΐου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!