Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1082/2024 Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Τροποποίηση απόφασης

Δείτε την απόφαση Α. 1085/2023 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο 2104802164
E-Mail defk.a@aade.gr
Url www.aade.gr

ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ ΣΕ ΦΕΚ - ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΜΟΧ46ΜΠ3Ζ-9Τ0

Αριθ. ΦΕΚ. B' 2900/22.05.2024

Αθήνα, 20 Μαΐου 2024

Α. 1082

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β'3617)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 60 και της περ. η της παρ. 50 του άρθρου 83 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'58), εφεξής ΚΦΔ,

β) των άρθρων 1 έως 8 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α' 287),

γ) του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (B' 3886).

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1279/2013 (Β'3397), τις υπ’ αρ. 1020/2014 (Β'74), 1205/2014 (Β' 2518), 1004/2015 (Β'

2), 1015/2015 (Β' 245) και 1114/2015 (Β' 1093) αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. και τις ΠΟΛ 1002/2017 (Β'114), Α.1137/2020 (Β' 2423), Α. 1008/2021 (Β' 229), Α. 1106/2021 (Β' 1976) και Α. 1085/2023 (Β'3617) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

5. Την υπό στοιχεία Α. 1054/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου» (Β' 2154).

6. Την υπό στοιχεία Α. 1158/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης» (Β' 5703).

7. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, ως προς τον χρόνο ισχύος των πιστοποιητικών που εκδίδονται για αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους, για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων και των υπηρεσιών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Προσδιορισμός του χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται για αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία A. 1085/2023 απόφασης (Β'3617)

Στην παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

« 6. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει:

α) Μέχρι την ημερομηνία της πρώτης κεντρικής έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, στις περιπτώσεις που εκδίδεται μετά την 1η Ιανουάριου του τρέχοντος έτους και μέχρι την πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ τρέχοντος έτους,

β) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του, στις περιπτώσεις που εκδίδεται μετά την πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους.

Κατ’ εξαίρεση,το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, που εκδίδεται για αποβιώσαντα και για νομικό πρόσωπο που έχει διακόψει τις εργασίες του σε επόμενο του θανάτου/ διακοπής εργασιών έτος ή στο έτος θανάτου/ διακοπής εργασιών μετά την πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους αυτού, ισχύει μέχρι τη μνημόνευση και επισύναψή του σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται επί του πιστοποιητικού.

Η υπεύθυνη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παρ. 4 ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής της.»

Άρθρο 2

Μεταβατική διάταξη - Έναρξη ισχύος

1. Τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ αποβιωσάντων και νομικών προσώπων που έχουν διακόψει τις εργασίες τους, τα οποία έχουν εκδοθεί και δεν έχουν μνημονευθεί και επισυναφθεί σε συμβολαιογραφικό έγγραφο μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, έχουν την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 1, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται επ’ αυτών.

2. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!