Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ1α/ΓΠ.οικ. 24420/2024 Επιβολή τελών για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24420

ΦΕΚ B' 2725/10.05.2024

Επιβολή τελών για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων βάσει του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 23, 27, 28, 39, 41, και τα Παραρτήματα 1Β, 3 και 5 του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, (ν. 3991/2011, Α’ 162).

2. Την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 3991/2011 περί των εφαρμοστικών διατάξεων του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού που υιοθετήθηκε από την 58η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 23 Μαΐου 2005.

3. Το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πολυετές σχέδιο εφαρμογής για το ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (2021/C299/03)».

4. Τον ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α’ 179) καθώς και των αναθεωρημένων αυτού άρθρων.

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

6. Το άρθρο 1 του ν. 2520/1940 «Περί υγειονομικών διατάξεων» (Α’ 273).

7. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151).

9. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

10. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

11. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

12. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

14. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

15. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

16. Το π.δ. 125/2012 (Α’ 221), που ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (ΕΕ L 283 της 29-10-2010).

17. Το ν.δ. 1028/1971 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνω την 9ην Απριλίου 1965 Συμβάσεως περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως μετά του Παραρτήματος αυτής» (Α’ 250).

18. Την υπό στοιχεία 2/215/ΔΠΓΚ/16-01-2024 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/181062/ ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης” (Β’ 5881)» (Β’208).

19. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

20. Την υπό στοιχεία Υ14/09-07-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη» (Β’ 4435).

21. Την υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β'4403).

22. Την υπό στοιχεία 102916ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β'4441).

23. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β'4441).

24. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 47324/01-09-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών για την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού» (Β’ 4605).

25. Την υπό στοιχεία Α.1047/21.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

26. Την υπό στοιχεία 1927/22/ΓΠ/01-02-2022 (Β’ 870) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικά με την ίδρυση Μονάδας «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» (Public health observatory in means of transport and points of entry) στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

27. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.5485/26.01.2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

28. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα ρυθμίζεται η διαδικασία καταβολής, η απόδοση και η κατανομή του Τέλους Έκδοσης Υγειονομικών Πιστοποιητικών Πλοίων (Τ.Ε.Υ.Π.Π.).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης εμπίπτει παν πλοίο που εκτελεί διεθνείς πλόες, βάσει του ισχύοντος Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (Δ.Υ.Κ.).

3. Δεν εμπίπτουν πλοία εσωτερικών πλόων, για τα οποία πρέπει να εκδίδεται υγειονομικό πιστοποιητικό δυνάμει του ν. 2520/1940 όπως ισχύει, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια της παρ. 4, πλην όμως ατελώς.

4. Πλοία, ανεξαρτήτως δυνατότητας εκτέλεσης διεθνών πλόων βάσει του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας που προβλέπεται να φέρουν ανά είδος και κατηγορία πλοίου, πρέπει να διαθέτουν υγειονομικό πιστοποιητικό, εφόσον πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

α. Έχουν χώρους ενδιαίτησης επιβατών ή/και πληρώματος, ή/και εν γένει χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος,

β. τηρούν οργανική σύνθεση πληρώματος, και

γ. έχουν επαγγελματικό χαρακτήρα μεταφοράς επιβατών.

5. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος ως ιδιοκτήτης πλοίου νοείται ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ναυλωτής γυμνού πλοίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 2

Διαδικασίες απόδοσης τελών

1. α. Η καταβολή του Τ.Ε.Υ.Π.Π. διενεργείται πριν την υποβολή της αίτησης έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού πλοίου σύμφωνα με τον Δ.Υ.Κ.. Το Τ.Ε.Υ.Π.Π. καταβάλλεται με την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου. Με την αίτηση έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού πλοίου σύμφωνα με τον Δ.Υ.Κ. υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του ηλεκτρονικού παράβολου.

β. Υπόχρεα πρόσωπα για την καταβολή του Τ.Ε.Υ.Π.Π. είναι ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ναυλωτής γυμνού πλοίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

γ. Για την πληρωμή του τέλους έκδοσης απαιτείται κωδικός πληρωμής της κατηγορίας εσόδων «e-Παράβολο» της παρ. γ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017/13.7.2017 (Β’ 2435) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ο οποίος χορηγείται από την εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου για την καταβολή προσώπου. Για την έκδοση του παραβόλου μέσα από την εφαρμογή «e-Παράβολο», ο χρήστης επιλέγει από λίστα την ένδειξη «Τ.Ε.Υ.Π.Π.». Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet.

2. Για τη χορήγηση του κωδικού πληρωμής συμπληρώνονται:

α. Τα στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου: σημαία, όνομα πλοίου, λιμένας νηολόγησης και αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO Νο), ολική χωρητικότητα, μέγιστη μεταφορική ικανότητα επιβαινόντων, είδος πλοίου (ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο κ.τ.λ.), λιμένας στο οποίο θα διενεργηθεί ο έλεγχος για την έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού πλοίου.

β. Τα στοιχεία υπόχρεου ήτοι του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ναυλωτή γυμνού πλοίου ή του νομίμου εκπροσώπου του: επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. για όσους διαθέτουν, έδρα ή κατοικία, τηλέφωνο, email.

γ. Η ημερομηνία εισόδου του πλοίου στο λιμένα στον οποίο θα διενεργηθεί ο έλεγχος για την έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού πλοίου.

3. Με την οριστικοποίηση της υποβολής του αιτήματος εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία του αιτήματος και ο μοναδικός κωδικός πληρωμής. Τα εν λόγω στοιχεία δύναται να εκτυπώνονται και να αποστέλλονται και στην ήδη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εκτύπωση του εντύπου Τ.Ε.Υ.Π.Π. περιέχει τα στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου, τα στοιχεία υπόχρεου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2(β) της παρούσας, το ποσό πληρωμής του Τ.Ε.Υ.Π.Π. καθώς και τον «Κωδικό Πληρωμής».

4. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του Τ.Ε.Υ.Π.Π. από τις χώρες της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε ευρώ - Single Euro Payment Area) με την αποστολή εμβάσματος μέσω SEPA Credit Transfer σε ευρώ.

5. Η επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε για την έκδοση του παραβόλου προβλέπεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Εφόσον η επιθεώρηση δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα της αρμόδιας Υπηρεσίας ή

β. εφόσον διαπιστώνεται ότι το καταβληθέν για το παράβολο ποσό δεν αντιστοιχεί με το υποδεικνυόμενο από τους Πίνακες 1 και 2 ποσό ή

γ. εφόσον εκ παραδρομής έχει διενεργηθεί διπλή και πλέον έκδοση και πληρωμή του παραβόλου για την ίδια αίτηση.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας και, εφόσον εγκριθεί το αίτημα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και Διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

6. Για τις ανωτέρω καταβολές η ενημέρωση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 3

Ύψος τελών

Το ύψος των τελών για την έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών πλοίων βάσει ΔΥΚ ορίζεται ως εξής:

Για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνές δρομολόγιο, όπως ορίζονται στον ΔΥΚ, η χρέωση τελών είναι ανάλογη με τη μέγιστη μεταφορική ικανότητα των επιβαινόντων και προβλέπεται στον Πίν. 1.

Πίνακας 1. Χρέωση τελών για τα επιβατηγά πλοία σε διεθνείς πλόες

Αριθμός επιβαινόντων (μέγιστη μεταφορική ικανότητα) Χρέωση €
<25 50
25 - 150 150
151 - 250 250
251 - 1000 400
1001 - 2000 500
>2000 600

Για τα υπόλοιπα πλοία πλην των επιβατηγών που εκτελούν διεθνή δρομολόγια, όπως ορίζονται στον ΔΥΚ, η χρέωση τελών είναι ανάλογη με την ολική χωρητικότητα του πλοίου, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Χρέωση τελών για τα πλοία σε διεθνείς πλόες (εκτός των επιβατηγών)

Ολική χωρητικότητα (gt) Χρέωση €
Έως 1.000 50
1.001 - 3.000 120
3.001 - 10.000 200
10.001 - 30.000 300
30.001 - 45.000 400
45.001 - 80.000 500
Πάνω από 80.001 600

Τα επιπρόσθετα κόστη από την επιθεώρηση (π.χ. κόστος δειγματοληψίας και εκτέλεσης αναλύσεων, εφόσον χρειαστούν) θα βαρύνουν τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον ναυλωτή γυμνού πλοίου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Επίσης, αν χρειαστεί μετακίνηση προσωπικού των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση, αυτή γίνεται με μέριμνα του κατά περίπτωση υπόχρεου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Η έκδοση παράτασης υγειονομικού πιστοποιητικού χρεώνεται με τέλος 50 ευρώ.

Άρθρο 4

Απόδοση και κατανομή εσόδων

1. Τα υποχρεωτικά τέλη για την έκδοση των Υγειονομικών Πιστοποιητικών Πλοίων, καθώς και της παράτασης και της ανανέωσής τους, αποδίδονται σε Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) με κωδικό 1110816001 και τίτλο «Τέλη για την έκδοση, παράταση και ανανέωση των Υγειονομικών Πιστοποιητικών Πλοίων» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/215/ΔΠΓΚ/11-01-2024 (Β' 208) υπουργική απόφαση, ώστε να είναι δυνατή η διακριτή παρακολούθησή τους.

2. Τα ποσά που εμφανίζονται στον προαναφερόμενο ΑΛΕ εγγράφονται εις ύψος ως εξής: (α) σε ποσοστό 40%, στον προυπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, του Φορέα/Ειδικού φορέα 1007-209-0000000 και ΑΛΕ 2310402899, προκειμένου να επιχορηγηθούν οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Υγειονομεία λιμένων) των Περιφερειών της Χώρας, ως αρμόδιοι φορείς για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών και προορίζονται για τον εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό των δομών τους, καθώς και ως πρόσθετη αμοιβή των αρμοδίων υπαλλήλων που διενεργούν τις υγειονομικές επιθεωρήσεις, (β) σε ποσοστό 40% στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Φορέα/Ειδικού φορέα 1020-2080000000 και ΑΛΕ 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά», προκειμένου να επιχορηγηθεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και να καταβληθεί στο «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» (Public health observatory in means of transport and points of entry) του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατήρηση και τη λειτουργία των καταχωρήσεων των Πιστοποιητικών στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα, EU Common Ship Sanitation Database και των συνδεδεμένων σχετικών βάσεων δεδομένων της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και (γ) σε ποσοστό 20% στον προυπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις αρμόδιες Υπηρεσίες με τις σχετικές πιστώσεις να εγγράφονται σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων του Φορέα/Ειδικού φορέα 1041-202-9900000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής», οι οποίοι υποδεικνύονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σχετίζονται με το σκοπό της εν λόγω κοινής απόφασης.

3. Η απόδοση των κατά την προηγούμενη παράγραφο αναλογούντων ποσοστών στους δικαιούχους φορείς πραγματοποιείται εντός μηνός από την είσπραξη του τέλους, με αντίστοιχη πίστωση των λογαριασμών τους και ταυτόχρονη γνωστοποίηση σε αυτούς των στοιχείων που αιτιολογούν την απόδοση στο συγκεκριμένο ύψος. Ειδικά για τις περιφέρειες, δικαιούχος είναι η περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εντάσσεται το Υγειονομείο Λιμένα που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Άρθρο 5

Αποδεικτικά πληρωμής, Αρχές ελέγχου, παραβάσεις, επιβολή κυρώσεων και προστίμων

1. Η καταβολή του ΤΕΥΠΠ αποδεικνύεται με την επίδειξη του κωδικού πληρωμής μέσω της εφαρμογής «e-Παράβολο» και του αποδεικτικού καταβολής του ηλεκτρονικού παράβολου.

2. Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο καταβολής του Τ.Ε.Υ.Π.Π. είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των υγειονομικών πιστοποιητικών πλοίων, ενώ δύναται να ελέγχονται και από τις υπηρεσίες στις οποίες αποδίδονται τα τέλη.

3. Εάν τα τέλη δεν καταβάλλονται, η αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού πλοίου, δεν θα προβαίνει στον έλεγχο και στην έκδοση του πιστοποιητικού ή της παράτασής του.

Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα μήνα μετά από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας Εθνικής και Οικονομικών
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!