Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α 31569/2024 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44664/28.12.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας της

Κ.Υ.Α 31569/2024

ΦΕΚ B’ 2399/22.04.2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44664/28.12.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Έβρου, Καβάλας και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β’ 7424).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως το άρθρο 12Α.

2. Το άρθρο 45 του ν. 5082/2024 «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 9).

3. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και Μετονομασία Γενικών Γραμματέων - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικούΤροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

8. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων» (Α’ 138).

9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

10. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

11. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

13. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012), σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα». 14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 327/21-12-2022 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 13 και 37 αυτού.

15. Την υπ’ αρ. 11/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠ512/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438).

17. Την υπ’ αρ. 44664/28.12.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Έβρου, Καβάλας και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β’ 7424). 18. Την υπό στοιχεία 17252/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/ 11.09.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές:

α) της 9ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

β) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

γ) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

δ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5413).

19. Την υπό στοιχεία 14721/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/ 17.08.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές:

α) της 17ης και 18ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

β) της 23ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και

γ) της 26ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 5142).

20. Την υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

21. Την υπ’ αρ. 116/03.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και την υπ’ αρ. 13848/06.10.2023 διαβίβαση απόφασης για οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

22. Την από 21.03.2024 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

23. Την ανάγκη υποστήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 24. Την υπό στοιχεία 51673ΕΞ2024/09.04.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 44664/28.12.2023 (Β’ 7424) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως εξής:

1. Στην παρ. 1 αντικαθίσταται η υποπερ. β της περ. Ι και οι υποπερ. γ, ε και στ της περ. ΙΙ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές

α) της 17ης ως 20ής Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και

β) της 23ης Ιουλίου 2023 ως και 27ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές και οι οποίες δεν οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία 14721/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ Α325/17.08.2023 (Β’ 5142) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

Ι) Πυρκαγιές 15ης ως 20ής Ιουλίου 2023:

α) Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής:

- Δημοτική Κοινότητα Κερατέας της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής,

- Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού.

β) Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτική Κοινότητα Καπαρελλίου της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων,

- Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας.

γ) Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

- Δημοτική Κοινότητα Πισίων της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

δ) Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής: - Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων,

- Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

ΙΙ) Πυρκαγιές 23ης ως 27ης Ιουλίου 2023:

α) Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: - Δημοτικές Κοινότητες Διακοπτού, Ζαχλωρίτικων, Μαμουσιάς και Τραπέζης της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας.

β) Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: - Δημοτικές Κοινότητες Αετού και Πλατανιστού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου, - Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως του Δήμου Καρύστου.

γ) Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

- Δημοτικές Κοινότητες Μηλέων και Βυζίτσης της Δημοτικής Ενότητας Μηλέων του Δήμου Νοτίου Πηλίου,

- Δημοτικές Κοινότητες Κροκίου της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού,

- Δημοτική Κοινότητα Διμηνιού της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου,

- Δημοτική Κοινότητα Βόλου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου,

- Δημοτικές Κοινότητες Γλαφυρών και Νέας Ιωνίας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου,

- Δημοτική Κοινότητα Αερινού της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου,

- Δημοτική Κοινότητα Μακρινίτσης της Δημοτικής Ενότητας Μακρινίτσης του Δήμου Βόλου,

- Δημοτική Κοινότητα Αϊδινίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου,

- Δημοτική Κοινότητα Περιβλέπτου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

δ) Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

- Δημοτικές Κοινότητες Μαλώνος και Μασάρων της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου,

- Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου του Δήμου Ρόδου,

- Δημοτική Κοινότητα Απόλλωνα της Δημοτικής Ενότητας Καμειρού του Δήμου Ρόδου,

- Δημοτικές Κοινότητες Βατίου και Λαχανιάς της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου.

ε) Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής και Κάτω Τιθορέας της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας

- Ελάτειας,

- Δημοτική Κοινότητα Βάρδαλης της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος του Δήμου Δομοκού,

- Δημοτική Κοινότητα Λευκάδος της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος του Δήμου Μακρακώμης.

στ) Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

- Δημοτικές Κοινότητες Κασσιόπης, Νησακίου και Σινιών της Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας,

- Δημοτικές Κοινότητες Περιθείας της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.».

2. Στην παρ. 2 αντικαθίσταται η περ. ΙΙ και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές

α) της 19ης Αυγούστου ως 7ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

β) της 21ης και 24ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

γ) της 25ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και

δ) της 31ης Αυγούστου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές και οι οποίες δεν οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία 17252/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ Α325/11.09.2023 (Β’ 5413) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Ι) Πυρκαγιές 19ης Αυγούστου ως 7ης Σεπτεμβρίου 2023:

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

- Δημοτική Κοινότητα Συκορράχης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

- Δημοτική Κοινότητα της Ανθείας της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

- Δημοτική Κοινότητα της Πυλαίας της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

- Δημοτικές Κοινότητες Δαδιάς και Κορνοφωλέας της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου,

- Δημοτική Κοινότητα Φερών της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

- Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου,

- Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης και Προβατώνος της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού του Δήμου Σουφλίου,

- Δημοτική Κοινότητα Τριφυλλίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

- Δημοτική Κοινότητα Λαβάρων της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα του Δήμου Σουφλίου. ΙΙ) Πυρκαγιές 21ης και 24ης Αυγούστου 2023:

α) Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτική Κοινότητα Στειρίου της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας,

- Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Άννας Κούκουρα και Αγίας Τριάδος της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων,

- Δημοτική Κοινότητα Λεβαδέων της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων,

- Δημοτική Κοινότητα Θηβαίων της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων,

- Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας,

- Δημοτική Κοινότητα Βαγίων της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

β) Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

- Δημοτική Κοινότητα Ξεριά της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου,

- Δημοτική Κοινότητα Μυρτοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθέρων του Δήμου Παγγαίου.

γ) Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτική Κοινότητα Νέας Αρτάκης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων,

- Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

ΙΙΙ) Πυρκαγιές 25ης Αυγούστου 2023:

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

- Δημοτική Κοινότητα Φιλλύρας της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών,

- Δημοτική Κοινότητα Οργάνης της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης του Δήμου Αρριανών,

- Δημοτική Κοινότητα Γρατίνης της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής,

- Δημοτική Κοινότητα Σαπών της Δημοτικής Ενότητας Σαπών του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών.

ΙV) Πυρκαγιές 31ης Αυγούστου 2023:

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

- Δημοτική Κοινότητα Ασπροπουλιάς της Δημοτικής Ενότητας Άριος του Δήμου Καλαμάτας.».

3. Μετά την παρ. 2 προστίθεται νέα παρ. 3 ως εξής:

«3. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις κάτωθι πυρκαγιές, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

Ι) Της 9ης και 14ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

α) Της 9ης Ιουλίου 2023: Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου,

β) της 14ης Ιουλίου 2023: Δημοτική Κοινότητα Μετοχίου της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής του Δήμου Νότιου Πηλίου.

ΙΙ) Της 14ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίου της Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.

IΙΙ) Της 15ης και της 24ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

α) Της 15ης Ιουλίου 2023: Δημοτική Κοινότητα Χώστια της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων,

β) της 24ης Ιουλίου 2023: Δημοτική Κοινότητα Βαγίων της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

ΙV) Της 8ης, 11ης, 22ας και 30ής Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

α) Της 8ης Αυγούστου 2023: Δημοτική Κοινότητα Πελασγίας της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδος,

β) της 11ης Αυγούστου 2023: Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίου της Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης του Δήμου Λοκρών,

γ) της 22ας Αυγούστου 2023:

- Δημοτική Κοινότητα Βίτολης της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού του Δήμου Μακρακώμης,

- Δημοτικές Κοινότητες Μακρακώμης και Τσούκκας της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης,

- Δημοτική Κοινότητα Παλαιοβράχας της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος του Δήμου Μακρακώμης.

δ) Της 30ής Αυγούστου 2023: - Δημοτική Κοινότητα Ελάτειας της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας. V) Της 22ας Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής: - Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.». Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!