Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1005/4-1-2013 Υποβολη του Εντύπου Έναρξης - Μεταβολης-Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ 1135/2005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1005/4-1-2013

Υποβολη του Εντύπου Έναρξης - Μεταβολης-Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ 1135/2005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'/5.10.1988).

2. Τις διατάξεις του 4ου κεφ. της ΑΥΟ 1100772/1474/0015/ΠΟΛ 1135/26-10-2005 (ΦΕΚ 1592Β'/17-11-2005).

3. Την αριθ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ κοινη απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β'/24-9-2012).

4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβο-λης των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών και εντύπων, χωρίς μετάβαση των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., καθώς και την μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρησεων.

5. Ότι με την απόφαση αυτη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τρόπος υποβολης

1. Η δηλωση της Έναρξης - Μεταβολης- Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ), (εκτός των ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) για τους οποίους υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.-TAXIS, γίνεται με τη χρηση ηλεκτρονικης μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικης Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, με το Έντυπο δηλωσης έναρξης - μεταβολης-παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. (Δ13) της Εφαρμογής Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για τις εξης περιπτώσεις:

1.1 Κωδικοί - περιπτώσεις αιτιών έναρξης Φ.Η.Μ.:

1 - Αγορά νέας ΦΗΜ

2 - Αγορά μεταχειρισμένης ΦΗΜ από dealer ΦΗΜ με σκοπό την μεταπώληση

3 - Αγορά νέας μνημης ΦΗΜ σε αντικατάσταση πα-λαιάς μνημης

13 - Αγορά νέας ΦΗΜ με ληζινγκ (leasing)

15 - Απόκτηση ΦΗΜ λόγω κληρονομιάς

22 - Ανεύρεση ΦΗΜ έπειτα από απώλεια-κλοπη

36 - Επανέναρξη εργασιών επιχείρησης η επαναχρησι-μοποίηση ΦΗΜ που είχε τεθεί σε αναστολη λειτουργίας

37 - Απόκτηση ΦΗΜ από γονικη παροχη

1.2 Κωδικοί - περιπτώσεις αιτιών μεταβολης - παύσης Φ.Η.Μ.:

4 - Ακύρωση αγοράς ΦΗΜ-επιστροφη στον κατασκευ-αστη

5 - Πώληση η δωρεά μεταχειρισμένης ΦΗΜ από επιτη-δευματία η πώληση από dealer ΦΗΜ σε επιτηδευματία

6 - Πώληση μεταχειρισμένης ΦΗΜ από επιτηδευματία η dealer ΦηΜ σε dealer ΦΗΜ

7 - Αλλαγη τόπου εγκατάστασης (μεταφορά ΦΗΜ μεταξύ υποκαταστημάτων-έδρας)

8 - Αντικατάσταση μνημης χωρίς μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω βλάβης

9 - Αντικατάσταση μνημης χωρίς μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω πληρωσης

10 - Αυτοπαράδοση της ΦΗΜ λόγω οριστικης διακοπης επιχείρησης

23 - Παύση της ΦΗΜ (αλλά όχι της επιχείρησης) λόγω πληρωσης μνημης

24 - Παύση λόγω θανάτου (προϋποθέτει αποδοχη κληρονομιάς)

25 - Παύση της ΦΗΜ (αλλά όχι της επιχείρησης) λόγω βλάβης φορολογικης μνημης

28 - Μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω μετασχηματισμού (συγ-χώνευση-διάσπαση-απορρόφηση) εταιρείας, στο ίδιο η σε νέο Α.Φ.Μ. νέου κατόχου

34 - Αναστολη λειτουργίας ΦΗΜ λόγω μη χρησιμοποίησης της, για οποιοδηποτε αιτία πλην οριστικης διακοπης εργασιών (προαιρετικό-δεν έχει προθεσμία)

36 - Επανέναρξη εργασιών επιχείρησης η επαναχρησι-μοποίηση ΦΗΜ που είχε τεθεί σε αναστολη λειτουργίας

37 - Μεταβίβαση ΦΗΜ με γονικη παροχη

77- Αλλαγη τόπου εγκατάστασης και ταυτόχρονη αναστολη λειτουργίας ΦΗΜ την ίδια μέρα

2. Ο υπόχρεος σε υποβολη δηλωσης, εισαγάγει στα προβλεπόμενα πεδία της αντίστοιχης φόρμας, τα δεδομένα όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο «Ζ», βιβλιάριο συντηρησης, ανάγνωση μνημης, κλπ). Τα ανωτέρω διαφυλάσσονται από τον υπόχρεο για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις χρονικό διάστημα και επιδεικνύονται σε οποιοδηποτε φορολογικό έλεγχο.

3. Η θεώρηση του Βιβλιαρίου Συντηρησης και Επισκευών (ΒΣΕ), πραγματοποιείται με την ηλεκτρονικη αναγραφη του πληθους των σελίδων του ΒΣΕ στο ανωτέρω έντυπο Δ13.

4. Η προθεσμία υποβολης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.1809/88 παραμένει σε ισχύ και για την ηλεκτρονικη υποβολη με τη χρηση ηλεκτρονικης μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου.

Οι εκπρόθεσμες υποβολές γίνονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Εφόσον την καταληκτικη ημερομηνία υποβολης των προαναφερόμενων δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνικη αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Γενικη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα γίνεται αποδεκτη η υποβολη των ανωτέρω δηλώσεων, που υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπροθέσμως, μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα, μετά από σχετικό έγγραφο που θα αποστέλλεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε όλες τις Δ.Ο.Υ.

6. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτη η ηλεκτρονικη υποβολη και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχης, προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με μια εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολης και εν συνεχεία, η υποβολη γίνεται εντύπως μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Αν μετά την οριστικη υποβολη ο υπόχρεος διαπιστώσει ότι έχει καταχωρησει λανθασμένα στοιχεία, πρέπει άμεσα να ενημερώσει με Υπεύθυνη Δηλωση την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας τα απαραίτητα παραστατικά, προκειμένου η Δ.Ο.Υ μετά από σχετικό έλεγχο να διορθώσει την λανθασμένη καταχώρηση.

Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179Α') «Περί της μη επιβολής προστίμου για τυπικές παραβάσεις».

7. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, (ΦΕΚ Β'/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την Γ.Γ.Π.Σ. των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

8. Η Υποβολή του Εντύπου Έναρξης - Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών - Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. της ΑΥ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1135/2005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ισχύει προαιρετικά από τις 16/01/2013 και υποχρεωτικά από τις 01/10/2013.

Άρθρο 2

Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Μετά την υποβολή του Εντύπου δήλωσης έναρξης -μεταβολής-παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. (Δ13), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ. εντός της ημέρας, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης των δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.

Άρθρο 3

Ισχύς της Απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!