Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 31615/2024 Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Υ.Α. 31615/2024

ΦΕΚ Β 2292/18.04.2024

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ.4 του άρθρου 57 του ν.4919/2022«Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’71), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 5100/2024 (Α’ 49), που παρέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),

γ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’131),

δ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’15),

ε) του Κεφαλαίου Α’του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’94).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’19/2014),

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738),

4. Την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/ 2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’2149),

5.Την υπ’αρ. 44070/28-04-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.» (Β’2226),

6. Την υπ’αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου«ΕπιλογήκαιδιορισμόςΓενικούΓραμματέατης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, της υπ’αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασηςτουΣυμβουλίουΔιοίκησηςτηςΑΑΔΕκαιτηςυπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφασης του ΥπουργούΟικονομικών«ΑνανέωσητηςθητείαςτουΔιοικητήτης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

7. Την υπό στοιχεία ΔΕΞΥ Ζ 1044568 ΕΞ 2024/ 15-04-2024εισήγησητουΔιοικητήτηςΑνεξάρτητηςΑρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τον προσδιορισμό των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), οι οποίοι δεν αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ,

8. Την υπ’ αρ. 31367/16-04-2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που δεν αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, δυνάμει της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1133/ 2008 (Β’ 2149), οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!