Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1133/6-10-2008 Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α. 1167/2022

ΠΟΛ.1133/6-10-2008: Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύει.

3. Την 1070576/2627/ΔΜ/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/Β) Α.Υ.Ο.Ο. " Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών".

4. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1893/20-12-2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE - αναθεώρηση δεύτερη και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς".

5. Την 1079625/519/0006 Α /16-8-2007 (ΦΕΚ /ΥΟΔΔ/365) Α.Υ.Ο.Ο. "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη , συγκέντρωση, επεξεργασία και αναδιάρθρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) και αντιστοίχηση αυτών με την παλιά ονοματολογία", όπως τροποποιήθηκε με την 1073732/108/0006 Α /8-07-08 Α.Υ.Ο.Ο..

6. Το 0015/30-4-2008 πόρισμα της Ομάδας εργασίας με το οποίο παραδόθηκε η νέα Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008) έκδοση αναθεωρημένη , σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20-12-2006 (ΝΑCΕ, αναθ. δεύτερη).

7. Την 42362/Υ.252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948/Β/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων σύμφωνα με την ταξινόμηση και περιγραφή του κατωτέρω πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης "Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008", που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η Απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η Α.Υ.Ο. 1008073/173/ΔΜ/26-1-1999 (Φ.Ε.Κ. 65/Β΄).

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΜΠΕΖΑΣ

Εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων - Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008.

[1]

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.62.10.11 Υπηρεσίες σταβλισμού ζώων, άλλων από ζώα συντροφιάς
20.59.59.03 Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
27.90.11.01 Κατασκευή ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
29.10.24.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
29.10.30.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.20.10.01 Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
29.32.30.03 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα
30.91.13.01 Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.91.20.01 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.92.20.01 Κατασκευή ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών, εκτός από μέρη και εξαρτήματά τους
30.92.30.01 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικά αναπηρικά καροτσάκια
46.12.13.21 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.18.19.09 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
46.49.39.31 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
46.75.12.73 Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.52.42.13 Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.52.49.84 Λιανικό εμπόριο υλικών και εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές
47.54.54.43 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
77.40.19.02 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων
86.90.19.13 Υπηρεσίες οστικής υγείας
86.90.19.14 Υπηρεσίες μυϊκής ενδυνάμωσης μέσω θεραπείας

[2]

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
52.21.24.06 Υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρους αεροδρομίων

[3]

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
47.19.10.10 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα αφορολόγητων ειδών
66.30.11.02 Υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
77.11.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό
77.12.19.01 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών, χωρίς οδηγό
77.39.13.03 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
77.39.19.10 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών
81.29.11.03 Υπηρεσίες απεντόμωσης μυοκτονίας
85.59.19.12 Υπηρεσίες σχολών εκπαιδευτικής ρομποτικής

[4]

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.62.10.07 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς
10.89.19.01 Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.17.11.28 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.38.29.29 Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.29.24.36 Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
82.99.19.08 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)
82.99.19.09 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων

[5]

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
70.22.11.06 Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα
86.90.19.15 Υπηρεσίες καταπολέμησης φθειρών
93.19.13.07 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών
93.29.19.10 Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης» (escape rooms)

[6]

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

68.32.11.04 Υπηρεσίες διαχειριστή πολυκατοικίας ή κτιρίου

 

[7]

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
74.90.15.01 Υπηρεσίες συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
85.52.11.03 Υπηρεσίες σχολών πολυπολιτισμικών χορών
86.22.19.36 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής
86.90.11.01 Υπηρεσίες μαιευτικής
86.90.14.01 Υπηρεσίες διασώστη - πληρώματος ασθενοφόρου
93.19.13.08 Υπηρεσίες οδηγού βουνού
Υποσημειώσεις (7)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!