Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1046/2024 Τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά τη διάθεση και τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων στα Πρατήρια Καυσίμων

Αριθμ. Α.1046

ΦΕΚ B’ 1971/29.03.2024

Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), κατά τη διάθεση και τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων στα Πρατήρια Καυσίμων, του τρόπου διαπίστωσης των παραβάσεων, των αρμόδιων Υπηρεσιών, του χρόνου, του τρόπου και των προϋποθέσεων δημοσιοποίησης των παραβατών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 78Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 78Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265) και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 9 του άρθρου αυτού,

β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119),

δ) του κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/03/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

3. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας τήρησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), κατά τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων στα Πρατήρια Καυσίμων, του τρόπου διαπίστωσης των παραβάσεων, των αρμόδιων Υπηρεσιών, του χρόνου, του τρόπου και των προϋποθέσεων δημοσιοποίησης των παραβατών και των κυρώσεων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται, ως:

1. «Υπόχρεοι»: τα υπόχρεα σε τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας νομικά πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002(Α’ 230) που διαθέτουν και διακινούν ενεργειακά προϊόντα των περ. α) έως γ) και στ) έως ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) στα πρατήρια καυσίμων.

2. «Πρατήριο καυσίμων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δραστηριοποιείται με σκοπό την κατοχή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, μέσω των εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα α) κάτοχοι πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, β) κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας - πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και γ) κάτοχοι αδειών των υποπερ. δδ., ζζ., ηη., θθ., ιι., ιαια., ιγιγ. της περ. α. της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137).

3. «Ενεργειακά προϊόντα»: τα ενεργειακά προϊόντα των περ. α) έως γ) και στ) έως ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001.

4. «“Χημική σύνθεση” καυσίμου»: Οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε είδος καυσίμου, όπως ορίζεται στις ακόλουθες κοινές υπουργικές αποφάσεις - αποφάσεις Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου για τα είδη των καυσίμων:α) Υπ’ αρ. 147/2015/27-01-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» (Β’ 293), β) υπ’ αρ. 76/2016/30-11-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (Β’ 4217) και την «Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 76/2016/30-11-2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ενέκρινε την υπ’ αρ. 76/2016 απόφαση του Α.Χ.Σ. και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4217/2016» (Β’ 241/2017),γ) υπ’ αρ. 467/2002/10-10-2003 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης» (Β’ 1531), δ) υπ’ αρ. 469/2002/20-08-2003 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κηροζίνης θέρμανσης» (Β’ 1273), ε) υπ’ αρ. 87/14-01-2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καύσιμα αυτοκίνησης - Ντήζελ υψηλής περιεκτικότητας σε FAME (Β20 και B30) - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» (Β’ 701), στ) υπ’ αρ. 88/2020/14-01-2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καύσιμα αυτοκίνησης - Παραφινικά ντήζελ σύνθεσης ή υδρογονοκατεργασίας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» (Β’ 701), ζ) υπ’ αρ. 89/2020/14-01-2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καύσιμα αυτοκίνησης - Καύσιμο Β10 για κινητήρες ντήζελ - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.» (Β’ 701), η) υπ’ αρ. 90/2020/14-01-2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καύσιμα αυτοκίνησης - Αιθανόλη Ε85 - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» (Β’ 701), θ) υπ’ αρ. 94/2021/06-03-2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Φορολογική σήμανση πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β’ 1339), ι) υπ’ αρ. 95/2021/10-02-2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Φορολογική σήμανση πετρελαίου θέρμανσης με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β’ 1136), ια) υπό στοιχεία Α.1146/26-09-2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση: α) της υπ’ αρ. 30/004/000/539/04-032019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 803), β) της υπ’ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1339/2023) και γ) της υπ’ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1136/2023)» (Β’ 5692), ιβ) υπό στοιχεία Α.1178/21-09-2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACEΤΜ PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β’ 6523).

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας είναι:

α) Ο καθορισμός της διαδικασίας για την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων στα Πρατήρια Καυσίμων,

β) ο καθορισμός του τρόπου διαπίστωσης των παραβάσεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 78Α του ν.2960/2001,

γ) ο καθορισμός του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 78A του ν. 2960/2001,

δ) ο καθορισμός των αρμόδιων αρχών της Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001,

ε) ο καθορισμός του χρόνου, του τρόπου, των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των παραβατών και των κυρώσεων του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001.

Άρθρο 3

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

1. Οι υπόχρεοι τηρούν, υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή ή έντυπη όσα στοιχεία δεν διατίθενται ψηφιακά, επικαιροποιημένο αρχείο με στοιχεία φορολογικού μητρώου των Πρατηρίων Καυσίμων, με τα οποία συναλλάσσονται και προμηθεύουν ενεργειακά προϊόντα.

2. Στοιχεία φορολογικού μητρώου των πρατηρίων καυσίμων αποτελούν:

α) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: το ισχύον καταστατικό, η νόμιμη εκπροσώπηση, τα στοιχεία των εταίρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, όπως έχουν δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τα δεδομένα που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. στην εφαρμογή «Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης»,

β) για τα φυσικά πρόσωπα: τα δεδομένα που τηρούνται στην εφαρμογή «Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης» της Α.Α.Δ.Ε..

3. Τα ανωτέρω στοιχεία φορολογικού μητρώου, επικαιροποιούνται, ετησίως.

Τα πρατήρια καυσίμων υποχρεούνται να γνωστοποιούν, αμελλητί, στους υπόχρεους κάθε μεταβολή των στοιχείων των περ. α) και β) της παρ. 2.

4. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους, ανά πρατήριο, τα στοιχεία φορολογικού μητρώου για πέντε (5) έτη.

5. Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του πρατηρίου καυσίμων υποβάλλει, ετησίως, στους υπόχρεους δήλωση για την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων της παρ. 2, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Οι υπόχρεοι ελέγχουν την ύπαρξη των κατωτέρω στοιχείων που τους παρέχονται από τα πρατήρια καυσίμων και τηρούν αυτά, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή εφόσον αυτά δεν διατίθενται ψηφιακά:

α) Αντίγραφο της άδεια λειτουργίας του Πρατηρίου Καυσίμων,

β) αντίγραφο βεβαίωσης ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή, η οποία θα περιλαμβάνει την ημερομηνία ογκομέτρησης, τον κωδικό αριθμό της και τη μέγιστη χωρητικότητά της ή τους ογκομετρικούς πίνακες,

γ) αντίγραφο εγκρίσεων τύπου των αντλιών,

δ) υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, το οποίο διενήργησε οποιαδήποτε εργασία στο σύστημα των αντλιών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙI που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

ε) υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών περί εγκατάστασης και νόμιμης λειτουργίας του ως άνω συστήματος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙI που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι το πρατήριο καυσίμων υποχρεούται σε εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών.

2. Τα στοιχεία της παρ. 1, διαβιβάζονται, αμελλητί, από τα πρατήρια καυσίμων στους υπόχρεους, πριν την πρώτη συναλλαγή τους και σε κάθε μεταβολή αυτών. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ.

β) της παρ. 2 του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001 για υφιστάμενες, κατά την 31η/12/2023 συμβάσεις συνεργασίας ή συναλλαγές, ο έλεγχος των ανωτέρω ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 31η/12/2023.

3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης μεταβολών των στοιχείων της παρ. 1, υποβάλλεται από το Πρατήριο Καυσίμων μέχρι τέλος εκάστου έτους, υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής στοιχείων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους, ανά πρατήριο, τα στοιχεία της παρ. 1 και 3 για πέντε (5) έτη.

Άρθρο 5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1. Η εξέταση δείγματος καυσίμων από τους υπόχρεους διενεργείται, ως ακολούθως:

α. Οι υπόχρεοι διενεργούν έναν, τουλάχιστον κατ ’έτος, έλεγχο της χημικής σύνθεσης των καυσίμων σε κάθε πρατήριο που έχουν προμηθεύσει με καύσιμα, με σκοπό να εξακριβωθεί ότι τα καύσιμα του πρατηρίου καυσίμων, πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διενεργείας ελέγχου λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό έτος.

β. Ο έλεγχος των δειγμάτων που λαμβάνουν οι υπόχρεοι διενεργείται σε εργαστήρια που οι ίδιοι επιλέγουν ή σε εργαστήρια που διαθέτουν. Οι έλεγχοι διεξάγονται, με εφαρμογή των μεθόδων δοκιμών που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή με εφαρμογή άλλων μεθόδων και μέσων για κάθε είδος καυσίμου, ανά δεξαμενή που είναι συνδεδεμένη με το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών-εκροών.

γ. Οι υπόχρεοι σε μέτρα δέουσας επιμέλειας υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους, ανά πρατήριο, τα αποτελέσματα των δοκιμών για πέντε (5) έτη.

2. Η εξέταση των δειγμάτων καυσίμων από τις Χημικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 54/2015/1202-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (Β’ 462).

3. Ανεξάρτητα από την ελεγκτική Υπηρεσία που διενεργεί την δειγματοληψία, στην περίπτωση που από την εξέταση των δειγμάτων από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία διαπιστωθεί μη κανονικό δείγμα, η τελευταία ενημερώνει την Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την κλήση του ελεγχόμενου για την εξέταση του κατ’ έφεση δείγματος καυσίμου. Στην ενημέρωση αναφέρονται τα στοιχεία του ελεγχόμενου, η Υπηρεσία που διενήργησε την δειγματοληψία και τα ευρήματα της χημικής ανάλυσης.

Άρθρο 6

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

1. Οι υπόχρεοι αξιολογούν τα στοιχεία που τηρούν, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 και ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 4, σε περίπτωση που διαπιστώσουν μη εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης εισροών εκροών, όπου αυτό απαιτείται, ή κατοχή, διάθεση, διακίνηση νοθευμένων ενεργειακών προϊόντων ή ενεργειακών προϊόντων λαθρεμπορίας σε πρατήριο καυσίμων, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, από τη διαπίστωση των ανωτέρω.

2. Σε περίπτωση που από την ανωτέρω αξιολόγηση προκύψουν ενδείξεις λαθρεμπορίας, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων σε πρατήριο καυσίμων, ομοίως ενημερώνουν, αμελλητί και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 4 για κάθε σχετικό διαθέσιμο στοιχείο, περιλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων ελέγχου της χημικής σύνθεσης των ενεργειακών προϊόντων.

3. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 4 κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις τέλεσης ή επικείμενης τέλεσης λαθρεμπορίας καυσίμων, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. προς ενημέρωση και παροχή των ανωτέρω στοιχείων είναι η Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.). Η ενημέρωση και παροχή πληροφοριών πραγματοποιείται, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης eyte@aade.gr.

5. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται να ορίσουν αρμόδιο εκπρόσωπο για την διαχείριση και αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, καθώς και για την επικοινωνία τους με την Ε.Υ.Τ.Ε.

6. Η Ε.Υ.Τ.Ε., μετά την ενημέρωση και την παροχή στοιχείων από τους υπόχρεους, αξιολογεί πληροφορίες από τις Τελωνειακές, Φορολογικές και Χημικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και άλλες πηγές πληροφοριών και αφού τις προτεραιοποιεί, εκδίδει δελτίο πληροφοριών προς τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για έλεγχο.

Οι έλεγχοι που προτεραιοποιούνται από την Ε.Υ.Τ.Ε. διαβιβάζονται στις Τελωνειακές, Φορολογικές και Χημικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες υποχρεούνται, αμελλητί, για τη διεξαγωγή του σχετικού ελέγχου και τη διαβίβαση των ευρημάτων του ελέγχου στην Ε.Υ.Τ.Ε..

Άρθρο 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

1. Oι υπόχρεοι τηρούν τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4 και 5 πριν την σύναψη συμβάσεως συνεργασίας ή συναλλαγής με πρατήριο καυσίμων.

2. Όταν οι υπόχρεοι διαπιστώσουν ότι Πρατήριο Καυσίμων:

α) δεν παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 ή δεν επιτρέπει τη λήψη δείγματος καυσίμων του άρθρου 5 της παρούσας ή

β) δεν έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών, όπου αυτό απαιτείται ή

γ) κατέχει, διαθέτει ή διακινεί νοθευμένα ενεργειακά προϊόντα ή ενεργειακά προϊόντα λαθρεμπορίας τότε υποχρεούνται, σωρευτικά:

i) Εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη διαπίστωση των ανωτέρω, να ενημερώσουν την Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) για τις ανωτέρω διαπιστώσεις,

ii) κατόπιν εντολής της Ε.Υ.Τ.Ε., που εκδίδεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση, η οποία κοινοποιείται προς κάθε νομικό πρόσωπο των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002, να διακόψουν τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων. Από την ανωτέρω κοινοποίηση απαγορεύεται η διάθεση και διακίνηση καυσίμων προς το συγκεκριμένο πρατήριο από τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω και τη νόμιμη επαναλειτουργία του πρατηρίου,

iii) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση να αποσύρουν όλα τα τυχόν σήματα τους και τις αντλίες τους και εντός εύλογου χρόνου, να αποσύρουν όλον τον τυχόν υπόλοιπο εξοπλισμό τους που φέρει τα σήματά τους από το Πρατήριο Καυσίμων, έως την αποκατάσταση των ανωτέρω από το πρατήριο καυσίμων και σε περίπτωση σφράγισης, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

3. Η Ε.Υ.Τ.Ε., μετά την ενημέρωση από τους υπόχρεους, αξιολογεί πληροφορίες από τις Τελωνειακές, Φορολογικές και Χημικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και άλλες πηγές πληροφοριών, προτεραιοποιεί και διαβιβάζει δελτίο πληροφορίας προς τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για έλεγχο.

Οι έλεγχοι που προτεραιοποιούνται από την Ε.Υ.Τ.Ε. διαβιβάζονται στις Τελωνειακές, Φορολογικές και Χημικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες υποχρεούνται αμελλητί για τη διεξαγωγή του σχετικού ελέγχου, και τη διαβίβαση των ευρημάτων του ελέγχου στην Ε.Υ.Τ.Ε..

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

1. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι ενημερώνονται από την Ε.Υ.Τ.Ε ή από οποιαδήποτε ελεγκτική Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για:

α) Μη εγκατάσταση ή μη πλήρωση των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών σε Πρατήριο Καυσίμων ή

β) τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων ή

γ) νοθεία καυσίμων ή

δ) παραποίηση φορολογικών μηχανισμών από Πρατήριο Καυσίμων (οι φορολογικοί μηχανισμοί είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εισροών εκροών) ή

ε) για παραβάσεις σχετικά με ελλειμματικές παραδόσεις αντλιών (οι αντλίες είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εισροών εκροών).

Τα υπόχρεα πρόσωπα υποχρεούνται, σωρευτικά:

ι) Να διακόψουν, αυθημερόν, από την ως άνω ενημέρωση τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων προς το συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων,

ιι) εφόσον το Πρατήριο Καυσίμων φέρει σήμα λειτουργίας τους ή εφόσον έχουν διαθέσει ή διακινήσει ενεργειακά προϊόντα προς το Πρατήριο Καυσίμων εντός των τελευταίων πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση της παρούσας παραγράφου, να απαντλήσουν και να μεταφέρουν προς επαναδιύλιση με δικές τους δαπάνες τα ενεργειακά προϊόντα που είναι αποθηκευμένα στις δεξαμενές του Πρατηρίου αυτού, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την λήψη ειδικής εντολής της Ε.Υ.Τ.Ε., ιιι) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση της παρούσας παραγράφου, να αποσύρουν το τυχόν σήμα τους και τις αντλίες τους, και, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους που φέρει τα σήματά τους, από το Πρατήριο Καυσίμων. Τα υπόχρεα πρόσωπα αποσύρουν τα ανωτέρω μέχρι την αποκατάσταση των παρατυπιών ή, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του Πρατηρίου Καυσίμων, μέχρι την νόμιμη επαναλειτουργία του.

2. Τα υπόχρεα πρόσωπα δύνανται να αναζητούν το κόστος απάντλησης, μεταφοράς και επαναδιύλισης των ενεργειακών προϊόντων από τον παραβάτη.

3. Σε περίπτωση που συντρέχουν, είτε διαζευκτικά, είτε σωρευτικά, οι περ. α) έως ε) της παρ. 1, τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν.3054/2002 υποχρεούνται, στο σύνολό τους, να μη διαθέτουν και διακινούν ενεργειακά προϊόντα προς το συγκεκριμένο πρατήριο.

Άρθρο 9

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1. Με την ενημέρωση της παρ. 1 του άρθρου 8 για την τέλεση λαθρεμπορίας ή νοθείας καυσίμων ή μη εγκατάστασης ή μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών ή παραποίησης μηχανισμών σε Πρατήριο Καυσίμων, τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται, σωρευτικά, εντός τριάντα (30) ημερών σε κάθε άλλο Πρατήριο Καυσίμων, το οποίο αναφέρεται στην ανωτέρω ενημέρωση και το οποίο:

α) Είτε ανήκει κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε πρόσωπο που έχει διαπιστωθεί ότι έχει τελέσει παράβαση της παρούσας,

β) είτε διοικείται από πρόσωπο, στο οποίο ανήκει ή διοικεί το πρατήριο καυσίμων, για το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι έχει τελέσει παράβαση της παρούσας.

2. Τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται και για τα πρατήρια καυσίμων που αναφέρονται στην ανωτέρω ενημέρωση και ανήκουν κατά εκατό τοις εκατό (100%) στους υπόχρεους ή κατά εκατό τοις εκατό (100%) σε θυγατρικές τους, εφόσον διαπιστωθούν πέντε (5) παραβάσεις σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Άρθρο 10

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για τη μη τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, επιβάλλονται πρόστιμα στους υπόχρεους, ως εξής:

α) Για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. α) της παρ. 3 και της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 78Α επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

β) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. β) της παρ. 3 και της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 78Α επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), ανά παραστατικό πώλησης καυσίμων, ανεξαρτήτως ποσότητας, και όχι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

γ) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. γ) της παρ. 3 και της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 78Α επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

δ) για μη τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 4 του άρθρου 78Α επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

ε) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 6 του άρθρου 78Α, επιβάλλεται πρόστιμο, κατ’ αντιστοιχία προς όσα προβλέπονται στις περ β) έως

δ) της παρ. 7 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Αρμόδιος για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 10 είναι ο Προϊστάμενος του Τελωνείου στη χωρική αρμοδιότητα, του οποίου υπάγεται η έδρα του υπόχρεου. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδιες υπηρεσίες είναι το Τελωνείο Δ’ Τ.Ε.Σ. Πειραιά και το Τελωνείο Γ’ Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Άρθρο 12

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

1. Τα στοιχεία των παραβατών και των κυρώσεων για μη τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001 δημοσιοποιούνται, κατ’ έτος, στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www.aade.gr.

Αρμόδια Υπηρεσία για την ανωτέρω δημοσιοποίηση είναι η Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΙΣΤΕΠΛ), κατόπιν διαβίβασης των προς δημοσιοποίηση στοιχείων από την Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ).

2. Ειδικότερα, προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της παρ. 8, αποτελεί η διαπίστωση μη τήρησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 78Α του ν. 2960/2001. Η διαπίστωση της παράβασης συντελείται με την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου σε βάρος του υπόχρεου σε τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας προσώπου.

3. Για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της παρ. 8, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης, ως υπόδειγμα V που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής που είναι αρμόδια για την επιβολή των προστίμων της παρ. 7 του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001, σύμφωνα με το άρθρο 11. Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον παραβάτη. Με την επιφύλαξη τήρησης των αναφερομένων στην παρ. 4, ο προϊστάμενος της ανωτέρω τελωνειακής αρχής καταρτίζει πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία της παρ. 8, τον οποίο αποστέλλει με την απόφαση δημοσιοποίησης, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Ε.Υ.Τ.Ε..

Η Ε.Υ.Τ.Ε., κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων, τηρεί αρχείο και καταρτίζει, ετησίως, συγκεντρωτικό πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία που της έχουν διαβιβασθεί και αποστέλλει τον συγκεντρωτικό πίνακα, ομοίως με εμπιστευτική διαδικασία, στην ΔΣΤΕΠ για οριστική επαλήθευση των στοιχείων αυτών και αποστολή του οριστικού πίνακα στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία ΔΙΣΤΕΠΛ.

Κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των στοιχείων της παρ. 8 δύναται να ασκηθεί προσφυγή, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97).

4. Σε περίπτωση που ο παραβάτης είναι νομικό πρόσωπο η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων:

α) Ο εν λόγω παραβάτης ενημερώνεται, με την ανωτέρω απόφαση δημοσιοποίησης, κατ’ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. Κανονισμός ΕΕ 2016/679), για την επικείμενη δημοσιοποίηση των στην παρ. 8 στοιχείων στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τα απορρέοντα από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιώματά του, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης δημοσιοποίησης, ενώπιον του προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής που έχει εκδώσει την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων.

β) Ο Προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης, απαντά στο αίτημα του παραβάτη που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

γ) Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης υποχρεούται στην άμεση αποστολή των προς δημοσιοποίηση στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

5. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτηση τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε..

6. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης δημοσιοποίησης, τo πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί, ενημερώνει τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης, αποστέλλοντας σχετικό αντίγραφο των ανωτέρω. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης αποστέλλει αμελλητί, με εμπιστευτική διαδικασία, επικαιροποιημένο πίνακα, με αναφορά της προσωρινής διαταγής ή της δικαστικής απόφασης στην Ε.Υ.Τ.Ε., η οποία, κατόπιν οριστικής επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη ΔΣΤΕΠ, η οποία, κατόπιν οριστικής επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., προκειμένου η τελευταία να προβεί σε άρση της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων.

7. Αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της ΔΣΤΕΠ, είναι ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης.

8. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., είναι τα ακόλουθα:

α) H επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του νομικού προσώπου, σε βάρος του οποίου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των μέτρων περί δέουσας επιμέλειας, κατά παράβαση του άρθρου 78 Α ν. 2960/2001,

β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας αυτού,

γ) η περιγραφή της παράβασης και το ποσό του προστίμου που αυτή επισύρει,

δ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης στοιχείων.

Άρθρο 13

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!