Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

Α. 1044/2024 Βιβλία καταχώρισης εισπρακτέων & επιστρεπτέων ποσών. Τροποποίηση απόφασης

Δείτε την απόφαση Α. 1123/2023 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α. 1044

ΦΕΚ B' 1903/28.03.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1123/07-08-2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α’ 206)» (Β’ 5037).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 30, της παρ. 5 του άρθρου 42 και της παρ. 25 του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206).

2. Tην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

3. Tην υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη βελτίωσης και επίσπευσης των επιστροφών από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

H υπό στοιχεία Α. 1123/07-08-2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α’ 206)» (Β’ 5037) τροποποιείται ως εξής:

1. H παρ. 7 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τα φύλλα έκπτωσης, ατομικά ή συγκεντρωτικά, ανεξαρτήτως εάν εκδίδονται ή/και εκκαθαρίζονται κεντρικά ή από άλλη Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, εξοφλούνται κεντρικά από τη ΓΔΗΛΕΔ. Οι λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (Δ.Ο.Υ., ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΒΕΙΣ κ.α.) εξοφλούν φύλλα έκπτωσης εφόσον η εξόφληση τους δεν έχει πραγματοποιηθεί κεντρικά από τη ΓΔΗΛΕΔ.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 3 καταργείται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!