ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1292/8-9-1993 Δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματικών - ρύθμιση θεμάτων διάθεσης εφημερίδων και περιοδικών.

Αριθ. 1115278/842/0015Α

ΠΟΛ. 1292/8-9-1993

Δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματικών - ρύθμιση θεμάτων διάθεσης εφημερίδων και περιοδικών.

Η παρούσα απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως τέθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1249/11-11-2002.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γΓ της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α' 84), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 21 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137).

2. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ' γε' και γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ.

3. Το γεγονός ότι: α) από παλιά με τις εγκυκλίους Α. 511/91 ΠΟΛ. 214/2.7.1969 και Ε. 5248 (Ε6413/49)/ 9.9.1977) είχε παρασχεθεί η δυνατότητα, για τις διακινού-μενες εφημερίδες και περιοδικά μέσω του Πρακτορείου Αθηναϊκού Τύπου Α.Ε. και του Νέου Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, να εκδίδονται εκκαθαρίσεις από τα πρακορεία αυτά και όχι από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες), β) ότι η πιο πάνω δυνατότητα επεκτάθηκε με την εγκύκλιό μας 1118148/936/εγκ. 3/24.11.1992 (πα-ράγρ. 12.13.3β) σε όλα τα πρακτορεία διανομής τύπου και περιοδικών.

4. Ότι οι υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) κατά την πώληση των διακινούμενων, μέσω των προαναφερόμενων στην περίπτωση (α) πρακτορείων, εφημερίδων και περιοδικών, έγινε δεκτό να μην εκδίδουν αποδείξεις λιανικής

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84/Α ) στους παρακάτω επιτηδευματίες:

α) Εφημεριδοπώλες (υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών),

β) Πράκτορες ΠΡΟ - ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Ιπποδρομιακών στοιχημάτων και συναφών,

γ) Πράκτορες Λαχείων: Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 5 περίπτωση ί, υποπερίπτωση ιβ' του άρθρου 10 ΚΒΣ ΠΔ. 186/1992 θα εξακολουθεί να τηρείται,

δ) Πωλητές λαχείων,

ε) Φωτορεπόρτερ,

στ) Ρακοσυλλέκτες παλαιού χάρτου και χαρτονιών.

Η απαλλαγή των παραπάνω επιτηδευματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ ισχύει από 1 ης Ιανουάριου 1993 και στο εξής:

2. Καθορίζουμε τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εφημερίδων και περιοδικών που προορίζονται να πωληθούν λιανικώς ως εξής:

α) Για τις εφημερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισμένη τιμή και διακινούνται είτε μέσω πρακτορείων είτε από τις ίδιες τις εκδοτικές επιχειρήσεις προς τρίτους (υποπράκτορες, εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό των αποστολέων έναντι προμήθειας, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 (παράγρ. 7) του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) από τα πρακτορεία ή τις εκδοτικές επιχειρήσεις, κατά περίπτωση, και όχι από τους τρίτους.

β) Για τις εφημερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισμένη τιμή και αποστέλλονται περαιτέρω από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) προς τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων, καταστημάτων ψιλικών και λοιπά σημεία λιανικώς πώλησης), προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό των υποπρακτόρων έναντι προμήθειας, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 (παράγρ. 7) του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), μια φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, που αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προμήθειες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ΚΒΣ.

γ) Οι υποπεριπτώσεις, οι εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι λοιποί τρίτοι που πωλούν λιανικώς εφημερίδες και περιοδικά για λογαριασμό άλλων (πρακτορείων, εκδοτικών επιχειρήσεων και υποπακτόρων, κατά περίπτωση, μπορούν για τις πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών λιανικώς να μην εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης προς το κοινό, εφόσον η παρακολούθηση των πωλήσεων γίνεται με τις εκκαθαρίσεις που εκδίδονται κατά τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι οι εφημερίδες και τα περιοδικά πωλούνται πάντοτε σε ορισμένη τιμή.

(1). Για την πώληση εφημερίδων και περιοδικών σε ορισμένη τιμή, που προορίζονται να πωληθούν λιανικώς από οργανωμένες αλυσίδες καταστημάτων και παραδίδονται από τα κεντρικά πρακτορεία στους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) για να διακινηθούν προς τα σημεία αυτά, παρέχεται η δυνατότητα αντί της έκδοσης εκκαθαρίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση β΄, να εκδίδονται μηνιαίες εκκαθαρίσεις από τα κεντρικά πρακτορεία προς τα ως άνω σημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παράγραφος 7) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Προς τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) μέσω των οποίων γίνεται η διακίνηση κατά τα ανωτέρω, εκδίδεται άλλη εκκαθάριση, σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 7) του Κ.Β.Σ., η οποία συμπεριλαμβάνει τα ίδια αναλυτικά στοιχεία πωλήσεων, με επιπλέον αναγραφή του αριθμού της αντίστοιχης εκκαθάρισης προς το σημείο πώλησης και με την οποία θα αποδίδεται σ` αυτούς, η συμφωνηθείσα προμήθεια που τους αναλογεί. Για τις πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκδίδονται τα στοιχεία διακίνησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), προς και από τα σημεία πώλησης. Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, κατά τη πώληση των εφημερίδων και περιοδικών, μπορεί να εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, τουλάχιστον μια ανά ημέρα, με το συνολικό ποσό είσπραξης εσόδων για λογαριασμό του εντολέα - κεντρικού πρακτορείου, μη αποκλειομένης της έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης ανά περίπτωση."

(2). Οι εκδιδόμενες εκκαθαρίσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για διασταύρωση στην αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)."

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η περ. δ' προστέθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1249/11-11-2002.

2. Η περ. ε' αναριθμήθηκε σε ε' (από δ') και τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1249/11-11-2002. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "δ) Οι εκδίδοντες εκκαθαρίσεις, σύμφωνα τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου αυτής υποχρεω-ούνται να υποβάλλουν στοιχεία για διασταύρωση στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο ΚΕΠΥΟ, σύμφωνα με το οριζόμενο στις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992)."

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!