Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1036/2024 Μη επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) φορολογικού έτους 2024, έως την 4η Μαρτίου 2024 λόγω τεχνικής αδυναμίας ανάκτησης της Ταυτότητας Οφειλής

Α. 1036/2024

ΦΕΚ B’ 1400/01.03.2024

Μη επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) φορολογικού έτους 2024, έως την 4η Μαρτίου 2024 λόγω τεχνικής αδυναμίας ανάκτησης της Ταυτότητας Οφειλής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114), με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία,

β) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206),

γ) του ν. 27/1975 (Α’ 77).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. α) Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών ΓραμματέωνΜεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»(Α’ 130).

β) Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

7. Το Κεφάλαιο Α’ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 94).

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

9. Την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος που προέκυψε την 29.02.2024 λόγω τεχνικής αδυναμίας ανάκτησης της ταυτότητας οφειλής για την πληρωμή του φόρου από τους υπόχρεους σε φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις.

10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνον

Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 που υπέβαλαν τη δήλωση για το φορολογικό έτος 2024 εμπρόθεσμα, αλλά λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν την Ταυτότητα Οφειλής, δύναται να καταβάλουν την πρώτη δόση του φόρου που προκύπτει από αυτήν χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ν. 4987/2022 μέχρι την 4η Μαρτίου 2024, αποκλειστικά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή μέσω συστήματος πληρωμών IRIS.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2024

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!