Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

O. 3009/2024 Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων των εγγεγραμμένων στο μητρώο Ο.Κοι.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ.
ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ.
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2- 4
Ταχ. Κώδικας : 10672 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2132122400
Fax : 210-3645413

Αθήνα, 23/02/2024 - 15:34

O. 3009

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμόν 6216/2023 (ΦΕΚ Β’ 2300/07.04.2023) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της δημόσιας βάσης δεδομένων και του ειδικού μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) και παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 6216/2023 (ΦΕΚ Β’ 2300/07.04.2023) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την φορολογική αντιμετώπιση των τελών κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης των κοινωφελών ιδρυμάτων και των εγγεγραμμένων Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 6216/2023 ( Β’ 2300/07.04.2023) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της δημόσιας βάσης και ειδικού μητρώου Ο.Κοι.Π. και παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να χορηγηθεί η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων ειδικής χρήσης των κοινωφελών ιδρυμάτων και των εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π. στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4873/2021 ( Α’ 248/16.12.2021).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. στο Ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π. και τις Δ.Ο.Υ.

Κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 6216/2023 (ΦΕΚ Β’ 2300/07.04.2023) κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας σχετικά με τη διαδικασία αρχικής εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π., καθώς και τις μεταβολές και την ανανέωση εγγραφής των Ο.Κοι.Π και των κοινωφελών φορέων. Στο αρ. 5 προβλέπεται ότι για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων των κοινωφελών φορέων και εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π., απαιτείται σχετικό αίτημα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.

Περαιτέρω και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4873/2021 ( Α’ 248/16.12.2021), τα κοινωφελή ιδρύματα και οι εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης και οχημάτων των Ο.Κοι.Π., τα οποία έχουν λάβει άδεια Φορτηγού αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), ανεξαρτήτως βάρους και κυβικών, πυροσβεστικών οχημάτων, ειδικών οχημάτων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, σχολικών οχημάτων, διασωστικών οχημάτων για περιπτώσεις πυρκαγιών, ατυχημάτων και περιβαλλοντικών καταστροφών και οχημάτων που είναι αναγκαία για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τα ανωτέρω οχήματα πρέπει να βρίσκονται στην κυριότητα των Ο.Κοι.Π. κατόπιν αγοράς, δωρεάς ή χορηγίας. και να προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών τους και να χρησιμοποιούνται από τα μέλη της Ο.Κοι.Π. ή από τα συμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή από τους εθελοντές.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «Τα αιτήματα μου» ( www. aade. gov. gr /Τα αιτήματά μου). Στη συνέχεια, κάθε αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. δύναται να χορηγεί τη σχετική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων με επαλήθευση της εγγραφής της Ο.Κοι.Π. ή του κοινωφελούς φορέα στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π., μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων (ΠΣΟ), με χρήση διαλειτουργικότητας με το Ειδικό Μητρώο των ΟΚΟΙΠ, που θα προστεθεί, και σύμφωνα με οδηγίες της ΓΔΗΛΕΔ. Διευκρινίζεται ότι για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει τα κοινωφελή ιδρύματα και οι εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. να έχουν εγγραφεί στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π και να μην βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής ή διαγραφής κατά τη στιγμή του ελέγχου του αιτήματος. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν αρκεί η ένταξη τους μόνο στη δημόσια βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4873/2021 (ΦΕΚ Α’ 248/16.12.2021).

Τα κοινωφελή ιδρύματα και οι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π. δύνανται να αιτηθούν την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματά τους μέχρι τη ημερομηνία λήξεως εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και αφορά στα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Εφόσον παρατείνεται με σχετική Υπουργική απόφαση η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, η παράταση καταλαμβάνει και τα αιτήματα που υποβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτής, για τη χορήγηση της απαλλαγής. Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή χορηγείται ετησίως με αίτημα των ενδιαφερομένων κατόπιν επαλήθευσης από τη Δ.Ο.Υ. της εγγραφής τους στο μητρώο.

Εξαίρεση αποτελούν οι νέες ταξινομήσεις για τις οποίες χορηγείται απαλλαγή για το έτος της ταξινόμησης (κατόπιν αιτήματος και σχετικής επαλήθευσης της εγγραφής στο μητρώο). Σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος το οποίο έχει τύχει απαλλαγής, διακόπτεται η απαλλαγή πριν τη μεταβίβαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Σε περίπτωση θέσης σε καθεστώς αναστολής κοινωφελούς ιδρύματος ή εγγεγραμμένης στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. ενημερώνεται άμεσα η ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας με το Εiδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του νόμου 4873/2021. Από την έναρξη του καθεστώτος αναστολής και για ένα έτος, ο παραβάτης δεν δύναται να αιτηθεί απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση διαγραφής της Ο.Κοι.Π ή του κοινωφελούς φορέα από το Ειδικό Μητρώο, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 4873/2021, ενημερώνεται η ΑΑΔΕ, και με ενέργειες της ΔΑΦΕ χάνεται αυτοδίκαια η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας και βεβαιώνονται τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΔΔΑΔΓ1159316/28-12-2023 α/α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!