Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1147877 ΕΞ 2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147877 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B’ 6901/08.12.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς τη σύσταση είκοσι (20) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, τη μεταφορά των τριών (3) θέσεων του κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων από την κατηγορία ΔΕ στην κατηγορία ΠΕ του ίδιου κλάδου και την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των άρθρων προσωπικού της Αρχής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των περ. α’ και ζ’ έως θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 1, της περ. α’ της παρ. 2, των υποπερ. γγ’, εε’ και στστ’ της περ. θ’ της παρ. 4, και της παρ. 5 του άρθρου 14, του άρθρου 24, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα τα άρθρα 65 έως και 67 αυτής.

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 4012).

3. Τις υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1121084/ 3-10-2023 και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1120573/3-10-2023 βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1135764 ΕΞ 2022/ 19-12-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΙΘΛ46ΜΠ3Ζ-2ΤΣ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

4. Την υπ’ αρ. 69488/20-05-2022 απόφαση «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

5. Την από 23-11-2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις των περ. α’ και ζ’ έως θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 79/24-11-2023 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την ανάγκη:

α) σύστασης είκοσι (20) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων,

β) μεταφοράς των τριών (3) θέσεων του κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων από την κατηγορία ΔΕ στην κατηγορία ΠΕ του ίδιου κλάδου,

γ) επικαιροποίησης και συμπλήρωσης των άρθρων προσωπικού της Αρχής και

δ) επικαιροποίησης της υφιστάμενης κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής, προκειμένου να προσαρμοστούν στις τρέχουσες οργανωτικές μεταβολές.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και ειδικά από τη σύσταση των είκοσι (20) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και την πλήρωση των εν λόγω θέσεων θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζομένους» του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ τρέχοντος και επόμενων ετών, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 40.132€ περίπου για το έτος 2023, σε 506.245€ για το έτος 2024, σε 530.905€ για το έτος 2025 και σε 545.410€ από το έτος 2026 και μετά, η οποία σε κάθε περίπτωση θα αντιμετωπιστεί εντός των ορίων του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ τρέχοντος και επόμενων ετών, στο πλαίσιο του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), σε βάρος των ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζομένους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ για το οικονομικό έτος 2023 και Ειδικού Φορέα 1024-801-0000000, από το έτος 2024 κι εφεξής, αποφασίζουμε: Α.1 Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφαση, ως εξής:

α) Συνιστούμε είκοσι (20) οργανικές θέσεις (ο.θ.) μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, διαφόρων ειδικοτήτων, ως κατωτέρω:

αα) επτά (7), ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

αβ) τέσσερις (4), ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

αγ) τέσσερις (4), ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών

αδ) τρεις (3), ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

αε) δύο (2), ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

β) Μεταφέρουμε τις τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις (ο.θ.) μόνιμου προσωπικού, από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, ομώνυμης ειδικότητας, στην κατηγορία ΠΕ του ίδιου κλάδου και ειδικότητας.

γ) Επικαιροποιούμε και συμπληρώνουμε την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων και ειδικοτήτων αυτής, λόγω της αυτοδίκαιης μετατροπής αριθμού ορισμένων οργανικών θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, επειδή κενώθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 της ως άνω τροποποιούμενης απόφασης ή λόγω της μεταφοράς θέσεων από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, εξαιτίας μετάταξης υπαλλήλων εντός της ΑΑΔΕ και από άλλον φορέα προς αυτήν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Ύστερα από τα ανωτέρω, διαμορφώνουμε το άρθρο 65 και την παρ. 1 των άρθρων 66 και 67 του Μέρους Β’ «Προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» αυτής, ως εξής:

«Άρθρο 65

Θέσεις Προσωπικού

Οι θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ορίζονται στις δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα (15.139).

Άρθρο 66

Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

«Άρθρο 67

Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα κλάδο και ειδικότητα

 

 

Β.1 - Καθορίζουμε δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα μία (14.981) οργανικές θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων, των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και εκατόν πενήντα έξι (156) θέσεις, επιπλέον, που παραμένουν αδιάθετες για μελλοντική κατανομή σε Υπηρεσίες της Αρχής, ως εξής:

2. Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών, πλην των ΚΕ.ΦΟ.Κ. και ΚΕ.Β.ΕΙΣ., των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ του Πίνακα Α’, ανά Υπηρεσία, ως κατωτέρω:

 

3. Οι δύο (2) θέσεις Δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθορίζονται:

 

α) Mία (1) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και

β) μία (1) στο Γραφείο του Διοικητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. β’ του άρθρου 68 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

4. Οι ειδικότητες των κλάδων των οργανικών θέσεων προσωπικού των ως άνω Πινάκων είναι οι κατωτέρω:

α) Ειδικότητες ομώνυμες με τον κλάδο, για τους εξής κλάδους και κατηγορίες:

Εφοριακών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), Τελωνειακών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), πλην των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην κατανομή της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Δημοσιονομικών (ΠΕ-ΤΕ), ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Χημικών, Διοικητικού - Λογιστικού (ΤΕ - ΔΕ), ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΔΕ Γραφικών Τεχνών, ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

β) Ειδικότητες «software - hardware», «software ή hardware» και «Προσωπικού Η/Υ» για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, αντίστοιχα, του κλάδου Πληροφορικής.

γ) Ειδικότητες όπως αναφέρονται στις ειδικότερες περιπτώσεις των Υπηρεσιών των ως άνω πινάκων, στις οποίες αυτές καθορίζονται, για τους κλάδους Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων, ΔΕ Τεχνικού και ΔΕ Τεχνικών.

δ) Ειδικότητα «Γεωπονίας» για τον κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

ε) Ειδικότητα «Επιμελητών» για τον κλάδο ΥΕ Επιμελητών - Κλητήρων,

στ) Ειδικότητα «Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων» για τον κλάδο ΥΕ Φυλάκων.

5. Ο κλάδος ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών είναι χωρίς ειδικότητα.

Γ.1 α) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ. ΦΟ.Κ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής, για τις Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής, εξακολουθούν να ισχύουν οι οργανικές θέσεις όπως καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) απόφαση.

γ) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι την ημερομηνία μετατροπής της υφιστάμενης τάξης των Δ.Ο.Υ. του νομού Θεσσαλονίκης σε Α2, εξακολουθούν να ισχύουν οι οργανικές θέσεις, όπως καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142) απόφαση για τον κλάδο των Εφοριακών και με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) όμοια, για τους λοιπούς κλάδους.

δ) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία μετατροπής της υφιστάμενης τάξης των Δ.Ο.Υ. του νομού Θεσσαλονίκης σε Α2 μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Θεσσαλονίκης, ισχύουν οι οργανικές θέσεις όπως καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) απόφαση.

2. Οι οργανικές θέσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ.), καθώς και των Αυτοτελών Γραφείων Διαχείρισης Κινδύνων που υπάγονται στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ, ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτών.

3.α) Οι οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.) ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτής.

β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Σ.Σ., για τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι οργανικές θέσεις αυτής, όπως καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/ 12-06-2023 (Β’ 4012) όμοια.

4. Για τις οργανικές θέσεις των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1089783 ΕΞ 2023/12-07-2023 (Β’ 4534) απόφασης.

Δ. Η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/ 12-06-2023 (Β’ 4012) απόφαση παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!