Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1158/2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551).

Δείτε την απόφαση Α.1035/2020 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. 1158

ΦΕΚ B’ 5996/13.10.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 16 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),

β) των άρθρων 15Α και 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ,

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

δ) του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44), άρθρα 148-154,

ε) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

στ) των άρθρων 8, 12, 15 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),

ζ) του άρθρου 14 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138),

η) της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

θ) της υπό στοιχεία ΥΑ/4002425/0742/0030/2009 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ελάχιστες προϋποθέσεις Αποδοχής Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) που θα εκδίδουν και θα διαχειρίζονται ψηφιακά πιστοποιητικά αποδεκτά από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.Ο.Ο.) για χρήση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές» (Β’ 337),

ι) της υπό στοιχεία Α.1017/2020 (Β’ 457) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ορίζεται η μορφή του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου,

ια) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και

ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. α) Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

β) το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Την υπ’ αρ. 102916/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

6. Την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551).

7. Την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (Β’ 2470).

8. Την υπό στοιχεία Α.1258/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» (Β’ 5243).

9. Την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας -υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα» (Β’ 5992).

10. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11. Την από 6.10.2023 πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

12. Την ανάγκη καθορισμού των υποχρεώσεων των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και των διαδικασιών ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ενδεχόμενη δαπάνη για την αποζημίωση των ιδιωτών - μελών της Επιτροπής του άρθρου 2 αυτής θα καθορισθεί με άλλη απόφαση,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων», ως ακολούθως:

1. Η παρ. 1.1 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«1.1. Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων (service provider - issuance of sales invoices), νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), αυθεντικοποιεί και διαβιβάζει για λογαριασμό της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου. Τα εν λόγω παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται κατ’ ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον Πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη οντότητα. Ο Πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση και φύλαξη αντιγράφων των σχετικών παραστατικών για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο. Τα παραπάνω αναφερόμενα, όσον αφορά, τη διαβίβαση, αρχειοθέτηση και φύλαξη παραστατικών από τον Πάροχο, ισχύουν και για τα παραστατικά πωλήσεων που ο Πάροχος εκδίδει στα πλαίσια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.».

2. Η παρ. 1.3 του άρθρου 1 διαγράφεται.

3. Στην παρ. 2.8 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τους ελέγχους για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, δυνάμει του άρθρου 149 του ν. 4601/2019, η ΑΑΔΕ αναρτά σε ιστοσελίδα της, διακριτή επισήμανση ανά Πάροχο ότι μπορεί να διενεργεί τις συναλλαγές αυτές, μετά από σχετική ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».

4. Η παρ. 3.3 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«3.3. α) Οι περιπτώσεις απώλειας διασύνδεσης διακρίνονται σε απώλεια επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και συμβεβλημένης υπόχρεης οντότητας καθώς και σε απώλεια επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και ΑΑΔΕ. Η πρώτη περίπτωση απώλειας επισημαίνεται στα παραστατικά που εκδίδονται και στα σχετικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με διακριτή ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης Οντότητας - Παρόχου - Transmission Failure_1» και η δεύτερη περίπτωση απώλειας επισημαίνεται με «Απώλεια Διασύνδεσης Παρόχου - ΑΑΔΕ - Transmission Failure_2». Στην περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και συμβεβλημένης υπόχρεης οντότητας λόγω διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο (internet), η υπόχρεη οντότητα οφείλει να προβεί άμεσα σε όλες τις δυνατές ενέργειες για την αποκατάσταση της διασύνδεσης.

Στην περίπτωση παραστατικών λιανικής πώλησης, η υπόχρεη οντότητα έχει την υποχρέωση να διαθέτει και μονάδα ταυτότητας συνδρομητή παρόχου δικτύου - κάρτας SIM (Subscriber Identity/identification Module) την οποία χρησιμοποιεί για την επιτυχή διασύνδεση της με τον Πάροχο. Εναλλακτικά η μονάδα ταυτότητας συνδρομητή παρόχου δικτύου - κάρτας SIM, χρησιμοποιείται από την υπόχρεη οντότητα για την καταγραφή και τεκμηρίωση της απώλειας διασύνδεσης με τον Πάροχο (Transmission Failure_1) και τη διαβίβαση των κάτωθι δεδομένων απώλειας με απευθείας διασύνδεση.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στον Πάροχο για την καταγραφή και τεκμηρίωση της απώλειας διασύνδεσης είναι τα παρακάτω:

α) ΑΦΜ Εκδότη

β) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης

γ) Αριθμός Παραστατικού

δ) Καθαρή αξία

ε) ΦΠΑ

στ) Συνολική Αξία Παραστατικού

ζ) Τύπος Παραστατικού

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία τα παραστατικά λιανικής πώλησης εκδίδονται, χωρίς να διακόπτεται η συναλλαγή.

Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να καταγράφει στη σύμβαση που συνάπτει με την υπόχρεη οντότητα τα στοιχεία της αντίστοιχης σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία, σκοπός) του παρόχου δικτύου και της υπόχρεης οντότητας, με διακριτή αναφορά στην υποστήριξη που παρέχεται για την αποφυγή της απώλειας διασύνδεσης. Σε περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της λειτουργίας κάθε εναλλακτικού και διαθέσιμου μέσου έκδοσης παραστατικών, η οντότητα εκδίδει τα παραστατικά λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραστατικά λιανικής πώλησης που εκδίδονται χειρόγραφα δεν διαβιβάζονται από τον Πάροχο και η υπόχρεη οντότητα δύναται να τα διαβιβάζει είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρισης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της, όπως ορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης της υπόχρεης οντότητας με τον Πάροχο (Transmission Failure_1) για συναλλαγές χονδρικής, η υπόχρεη οντότητα συνεχίζει να εκδίδει τα σχετικά παραστατικά με χρήση λογισμικού που διαθέτει, χωρίς να διακόπτεται η συναλλαγή.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση έκδοσης με οποιοδήποτε εναλλακτικό τρόπο πλην Παρόχου, παραστατικών χονδρικών και λιανικών πωλήσεων, χωρίς να συντρέχει περίπτωση απώλειας ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και οντότητας, τα ευεργετήματα της παρ. 2 του άρθρου 71ΣΤ ΚΦΕ αίρονται.

β) Στην περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και Α.Α.Δ.Ε. (Transmission Failure_2), λόγω διακοπής είτε της σύνδεσης στο διαδίκτυο (internet), είτε του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η υπόχρεη οντότητα συνεχίζει να εκδίδει τα παραστατικά χονδρικής και λιανικής πώλησης με χρήση λογισμικού, χωρίς να διακόπτεται η συναλλαγή.».

5. Η παρ. 3.4 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«3.4. α) Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης υπόχρεης οντότητας - Παρόχου (Transmission Failure_1), η υπόχρεη οντότητα διαβιβάζει στον Πάροχο τα υπόψη παραστατικά εντός μίας (1) ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης εκάστου παραστατικού, για την εκ των υστέρων διαβίβαση τους μέσω Παρόχου, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και στους λήπτες αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Η ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης Οντότητας - Παρόχου - Transmission Failure_1», συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο επισκόπησης του παραστατικού μέσω δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code).

β) Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης Παρόχου - Α.Α.Δ.Ε. (Transmission Failure_2), η επιχείρηση διαβιβάζει στον Πάροχο τα υπόψη παραστατικά, σε πραγματικό χρόνο, και ο Πάροχος τα διαβιβάζει αντίστοιχα, με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με σκοπό την εκ των υστέρων διαβίβαση των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και στους Λήπτες αυτών, εντός μίας (1) ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης εκάστου παραστατικού. Η ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης Παρόχου - ΑΑΔΕ - Transmission Failure_2», συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο επισκόπησης του παραστατικού μέσω δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code).

γ) Ο Πάροχος και για την αποφυγή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας στη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει αδιάλειπτα και ψηφιακά την οντότητα, σχετικά με τα παραστατικά που έχει διαβιβάσει για λογαριασμό της είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε με απώλεια διασύνδεσης.

δ) Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να εμφανίζει διακριτά τα παραστατικά που διαβιβάζει με τη διαδικασία της απώλειας επικοινωνίας, τόσο στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης υπόχρεης οντότητας - Παρόχου (Transmission Failure_1) όσο και στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης Παρόχου - Α.Α.Δ.Ε. (Transmission Failure_2).

ε) Ο Πάροχος για τις περιπτώσεις απώλειας διασύνδεσης με την υπόχρεη οντότητα, υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ανά εκδότη καθώς και να διαβιβάζει στην Α.Α.Δ.Ε. για κάθε μήνα τα αντίστοιχα δεδομένα έως το τέλος του επόμενου μήνα.

στ) Η επιλογή από την υπόχρεη οντότητα, χρήσης υπηρεσιών Παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων, προϋποθέτει την αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο στην περιοχή που βρίσκεται η εγκατάσταση της υπόχρεης οντότητας.».

6. Η παρ. 3.5 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«3.5. Τα ηλεκτρονικά παραστατικά πρέπει να έχουν αυθεντικοποιηθεί από τον Πάροχο και να είναι δυνατή η άμεση επισκόπηση του συνόλου του περιεχομένου τους από ιστοσελίδα του Παρόχου, πριν την παράδοσή τους στο λήπτη. Ειδικότερα στην περίπτωση έκδοσης παραστατικών λιανικής μέσω Παρόχου αντί της χρήσης ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), παραμένει η υποχρέωση σήμανσης και των δεδομένων που συσχετίζονται με τα εκδοθέντα παραστατικά λιανικής, ανεξάρτητα αν υπάρχει υποχρέωση ή μη διαβίβασης αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης λογιστικών στοιχείων λιανικής και των συσχετιζόμενων με αυτά παραστατικών, ο Πάροχος διασφαλίζει τη συσχέτιση τους καθώς και την τεκμηρίωση, τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα της σήμανσης τους, με επιπλέον υποχρεωτική αναγραφή της ώρας έκδοσης αυτών.

Ειδικότερα στην περίπτωση οντότητας εστίασης, τα εκδοθέντα δελτία παραγγελίας διαθέτουν δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR code), διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και λαμβάνουν ΜΑΡΚ. Η συσχέτιση των δελτίων παραγγελίας με τα λογιστικά στοιχεία εσόδων που αφορούν, διενεργείται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την έκδοσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διακόψει τη διαδικασία διαβίβασης του συνόλου των δεδομένων της υπόχρεης οντότητας, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε. έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας συσχέτισης των ανοικτών δελτίων παραγγελίας.

7. Η παρ. 3.6 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«3.6. Το εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του Λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών του Παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εάν αυτό ζητηθεί. Ειδικά για κάθε λιανική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, τα εκδοθέντα στοιχεία λιανικής πώλησης είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ιδιώτες καταναλωτές με την προϋπόθεση της δυνατότητας επίδειξής τους από αυτούς σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, είτε εκτυπώνονται και παραδίδονται σε αυτούς με κάθε παράδοση αγαθών ή ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών.».

8. Η παρ. 3.7 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«3.7. Σε κάθε παραστατικό, που εκδίδεται με χρήση υπηρεσιών Παρόχου, αναγράφεται η επωνυμία και ο ιστότοπος του Παρόχου. Επίσης, αναγράφονται η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), καθώς και το αναγνωριστικό του παραστατικού, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης αναγράφονται υποχρεωτικά και με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο.

Στην περίπτωση απώλειας επικοινωνίας υπόχρεης οντότητας και Παρόχου, τα παραστατικά δεν αναγράφουν τα δεδομένα του Παραρτήματος Β, παρά μόνο την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης Επιχείρησης - Παρόχου - Transmission Failure_1», με ευθύνη της υπόχρεης οντότητας η οποία εκδίδει τα εν λόγω παραστατικά με δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR code). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβίβασης, όπως περιγράφεται στις παρ. 3.3 και 3.4, τα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου, περιλαμβάνουν τα δεδομένα του Παραρτήματος Β, όπως αυτά αποδίδονται από την Α.Α.Δ.Ε..

Στην περίπτωση απώλειας επικοινωνίας Παρόχου και Α.Α.Δ.Ε., τα παραστατικά αναγράφουν τα δεδομένα του Παραρτήματος Β χωρίς αναγραφή του ΜΑΡΚ και της Συμβολοσειράς Αυθεντικοποίησης. Επιπλέον αναγράφεται η ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης Παρόχου - ΑΑΔΕ - Transmission Failure_2» με ευθύνη του Παρόχου ο οποίος διαβιβάζει τα εν λόγω παραστατικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβίβασης, όπως περιγράφεται στις παρ. 3.3 και 3.4, τα λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί στην περίπτωση αυτή, περιλαμβάνουν τον ΜΑΡΚ καθώς και τη Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης, όπως αυτά αποδίδονται από την ΑΑΔΕ.».

9. Η παρ. 3.10 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στα παραστατικά που εκδίδονται με χρήση υπηρεσιών Παρόχου, υπάρχει δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code) ο οποίος βασίζεται στα στοιχεία της απάντησης κατά τη διαβίβαση δεδομένων στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Ο Πάροχος επιβεβαιώνει το περιεχόμενο του παραστατικού μέσω του δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code). Η σχετική επιβεβαίωση εμπεριέχει ημερομηνία, ώρα έκδοσης, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου του παραστατικού. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code) και του περιεχομένου της επισκόπησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα “myDATA“ της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση εκτύπωσης των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου, είναι υποχρεωτικό κατ’ ελάχιστο να αναγράφονται ο δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), ο αριθμός άδειας καταλληλότητας λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ, καθώς και ο ιστότοπος του Παρόχου.».

10. Η παρ. 3.11 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αποστολή του ηλεκτρονικού παραστατικού στον λήπτη γίνεται από τον Πάροχο του εκδότη, απευθείας σε αυτόν, εφόσον ο λήπτης δε χρησιμοποιεί υπηρεσίες Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το ηλεκτρονικό παραστατικό αποστέλλεται διαμέσου του Παρόχου του λήπτη. Η οντότητα - λήπτης είναι αρμόδια να ορίσει τον τρόπο λήψης του παραστατικού. Ο μορφότυπος των ηλεκτρονικών παραστατικών καθορίζεται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1017/2020 (Β’ 457) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Εξαιρετικά στις περιπτώσεις συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με βάση τις διατάξεις του ν. 4601/2019, η αποστολή του ηλεκτρονικού παραστατικού στο λήπτη, βάσει των εν λόγω διατάξεων, καθώς και των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, γίνεται διαμέσου του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), η οποία λειτουργεί ως το μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις και ως κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων. Ο μορφότυπος των εν λόγω ηλεκτρονικών παραστατικών καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 63446/2021 (Β’ 2338) κοινή υπουργική απόφαση.

Ειδικότερα για συναλλαγές που διενεργούνται με φορείς του Δημοσίου τομέα, με βάση τις διατάξεις του ν. 4601/2019, στην περίπτωση που ο Φορέας κρίνει απαραίτητη τη διόρθωση πεδίων του τιμολογίου, επιτρέπεται η επαναδιαβίβαση του ίδιου τιμολογίου από τον Πάροχο στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) εφόσον αυτός διασφαλίσει ότι:

α) Οι διορθώσεις έχουν γίνει σε πεδία που αφορούν αποκλειστικά στη διαχείριση των τιμολογίων από τους ανωτέρω φορείς, δυνάμει του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 98979 ΕΞ 2021 (Β’ 3766 και Β’ 5406) κοινής υπουργικής απόφασης και

β) Δεν έχουν μεταβληθεί τα σχετικά δεδομένα που διαβιβάστηκαν με την πρώτη διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν διενεργείται νέα διαβίβαση δεδομένων ίδιων παραστατικών της περίπτωσης αυτής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

11. Η παρ. 4.2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«4.2. Επιπλέον ο Πάροχος υποχρεούται:

α) Να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για το δίκτυο πελατών που εξυπηρετεί.

β) Να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας, ως προς την τήρηση ψηφιακών δεδομένων. Η πολιτική ασφάλειας για την τήρηση των δεδομένων των παραστατικών, τεκμηριώνεται με Πιστοποιητικό ασφάλειας ISO-27001, σε ό,τι αφορά την τήρηση και διαβίβαση ψηφιακών δεδομένων αλλά και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητάς τους.

γ) Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια υποστήριξης των Παρόχων, για τις οποίες έχει λάβει άδεια καταλληλότητας (παράρτημα Α).

δ) Να τηρεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα, που αφορούν στα εκδοθέντα παραστατικά.

12. Η παρ. 5.4 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«5.4. Η άδεια καταλληλότητας “Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ“, μεταξύ άλλων, προσδιορίζει επακριβώς και το μέρος του λογισμικού, που αφορά στην αυθεντικοποίηση των παραστατικών, δηλαδή την πιστοποίηση της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου των παραστατικών, καθώς και της πιστοποίησης της ορθής απεικόνισης της σύνοψης του περιεχομένου του παραστατικού και τη διαβίβαση αυτού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.».

13. Στη παρ.5.6 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η Επιτροπή, εφόσον δεν προκύπτει εκκρεμότητα στον υποβληθέντα φάκελο, με υπαιτιότητα του υποψήφιου Παρόχου, ολοκληρώνει τη διαδικασία αδειοδότησης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της αίτησής του. Ειδικότερα για την εκκίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης των Παρόχων που αφορά στη διασύνδεση Ταμειακών Συστημάτων των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδουν παραστατικά πωλήσεων μέσω Παρόχου και κάνουν χρήση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η σχετική αναφορά για την τεκμηρίωση της διαδικασίας διασύνδεσης εντάσσεται στο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό «Έκδοση στοιχείων και τεχνική μεθοδολογία του άρθρου 15 του ν. 4308 2014» δυνάμει της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 5. Η Επιτροπή καθορίζει τη διαδικασία, τον τρόπο και τον χρόνο ολοκλήρωσης τεκμηρίωσης της διαδικασίας διασύνδεσης με τα Μέσα Πληρωμών (EFT/ POS). Οι Πάροχοι έχουν υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων του φακέλου αδειοδότησης σε περίπτωση λογισμικού που έχει ήδη λάβει έγκριση και διατίθεται είτε για τη διασύνδεση Ταμειακών Συστημάτων και Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) είτε για τη διασύνδεση Ταμειακών Συστημάτων και Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) που ενσωματώνονται σε μία συσκευή (Αll in one - Cash Register/ POS). Στην περίπτωση που διαθέτουν νέο λογισμικό για την τεκμηρίωση της διαδικασίας διασύνδεσης Ταμειακών Συστημάτων και Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) υποβάλουν εκ νέου αίτημα αδειοδότησης λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ».

14. Η παρ. 5.7 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«5.7. Η άδεια καταλληλότητας “ΥΠΑΗΕΣ“ έχει ισχύ πέντε (5) έτη. Η Επιτροπή εντός της πενταετίας, διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με βάση την κείμενη νομοθεσία και την ισχύουσα διαδικασία. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των αδειοδοτημένων Παρόχων, βάσει του Πίνακα Τεκμηρίωσης - Συμμόρφωσης “ΥΠΑΗΕΣ“ και των δικαιολογητικών του Παραρτήματος Α, η Επιτροπή αποφασίζει για την ανάκληση της άδειας. Η διαδικασία ανάκλησης της αδείας καταλληλότητας λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ, κοινοποιείται από την Επιτροπή στους αδειοδοτημένους Παρόχους, ισχύει καθολικά για όλους και δύναται να τροποποιείται από αυτή».

15. Στη παρ. 5.8 του άρθρου 5 μετά το τρίτο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση επικαιροποίησης προδιαγραφών από την ΑΑΔΕ, δίνεται αντίστοιχα στους Παρόχους, ο εύλογος χρόνος προσαρμογής τους στις νέες προδιαγραφές.».

16. Η παρ. 6.2 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«6.2. Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση της οντότητας που υποστηρίζει και με την οποία συμβάλλεται. Η οντότητα θα μπορεί να ταυτοποιείται, αξιοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet.».

17. Η παρ. 6.3 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει σε ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία σύναψης σύμβασης με την εκάστοτε οντότητα που συμβάλλεται, με σχετική εξουσιοδότηση μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Αντίστοιχη υποχρέωση δήλωσης και στο ίδιο χρονικό διάστημα υφίσταται και για τη συμβεβλημένη με αυτόν οντότητα.

Επιπλέον, της υποχρέωσης υποβολής των παραπάνω δηλώσεων εξουσιοδότησης, η οντότητα υποβάλλει και τη σχετική δήλωση επιλογής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1258/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ προκειμένου να ωφεληθεί των ευεργετημάτων του άρθρου 71ΣΤ’ ΚΦΕ».

18. Η παρ. 6.4 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«6.4. Ο Πάροχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το λογισμικό “Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ“, που διαθέτει προς χρήση, να διασφαλίζει πλήρως την έκδοση παραστατικού, καθώς και την αυθεντικοποίηση αυτού (πιστοποίηση προέλευσης και ακεραιότητα του περιεχομένου του). O Πάροχος φέρει ευθύνη απέναντι στην υπόχρεη οντότητα για τη διασφάλιση του συνόλου των εκδιδομένων παραστατικών, ως προς την αυθεντικοποίηση, ακεραιότητα, αναγνωσιμότητα και διαβίβαση αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών.

Ο Πάροχος δεν διαβιβάζει δεδομένα των οντοτήτων που προέρχονται από τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης λογιστικού στοιχείου, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 Κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ο Πάροχος δεν διαβιβάζει δεδομένα των οντοτήτων που συναλλάσσονται ως προμηθευτές δημοσίου στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων και αντιστοιχούν σε φορολογικά στοιχεία εσόδων που εκδίδονται κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011 (Α’ 137), στις οποίες η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας κατ’ εφαρμογή των κείμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, του άρθρου 148, του ν. 4601/2019, οι εν λόγω δαπάνες του δημοσίου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων. Στην παραπάνω περίπτωση, περιλαμβάνονται και τα λογιστικά στοιχεία, π.χ. πιστωτικά και συμπληρωματικά τιμολόγια, για τα οποία, τα αρχικά συσχετιζόμενα αυτών έχουν εκδοθεί στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων, χωρίς τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων.».

19. Η παρ. 6.6 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«6.6. Ειδικότερα, ο Πάροχος διαθέτει σε λειτουργία προς την ΑΑΔΕ κατάλληλη διεπαφή για τη λήψη στοιχείων παραστατικών των οντοτήτων με τις οποίες συμβάλλεται. Η διεπαφή επιτρέπει την άμεση άντληση όλων των στοιχείων έκαστου παραστατικού, με βάση τον μορφότυπο και τα κριτήρια αναζήτησης, όπως αναρτώνται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, μέχρι τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό της έκδοσής του. Επίσης, η διεπαφή επιτρέπει την άντληση λίστας με όλα τα παραστατικά που εξέδωσε μία οντότητα σε συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα.

Ειδικότερα στην περίπτωση μερικού επιτόπιου ελέγχου, πρέπει να δίνεται άμεσα η πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης από την ιστοσελίδα του Παρόχου και κατ’ ελάχιστο, αναλυτικά κάθε παραστατικό που έχει εκδοθεί καθώς και το πλήθος συναλλαγών με τη συνολική αξία συναλλαγών ανά ημέρα.».

20. Η παρ. 6.7 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«6.7. Επιπρόσθετα, κατόπιν αιτήματος της ΑΑΔΕ, ο Πάροχος παραδίδει στην ΑΑΔΕ εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το σύνολο των δεδομένων των παραστατικών των συμβεβλημένων με αυτόν οντοτήτων, για συγκεκριμένο ημερολογιακό εύρος σε μορφότυπο που αναρτάται σε ιστότοπο της ΑΑΔΕ.».

21. Η παρ. 6.8 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«6.8. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ Παρόχου και συμβεβλημένης οντότητας, ο Πάροχος υποχρεούται να παραδώσει στην οντότητα το σύνολο των παραστατικών σε ηλεκτρονικό μέσο με χρονοσήμανση και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Στα παραστατικά που παραδίδονται περιλαμβάνονται επιπρόσθετα:

α. ψηφιακή σύνοψη που έχει υπολογισθεί επί του συνόλου των δεδομένων, υπογεγραμμένη με χρήση έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού του Παρόχου,

β. το δημόσιο κλειδί του ψηφιακού πιστοποιητικού του Παρόχου.

Εφόσον η υπόχρεη οντότητα συμφωνεί, ο Πάροχος με τον οποίο διέκοψε τη συνεργασία της, παραδίδει το σύνολο των δεδομένων της στον νέο Πάροχο.

Στην περίπτωση είτε διακοπής της συνεργασίας μεταξύ Παρόχου και συμβεβλημένης οντότητας, είτε εξαγοράς, είτε συγχώνευσης, είτε μετασχηματισμού, είτε διακοπής εργασιών, είτε οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στην νομική και φορολογική υπόσταση του Παρόχου, τα δεδομένα διαβιβάζονται είτε στην υπόχρεη οντότητα, είτε στον νέο πάροχο, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς αυτών στα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα που ορίζονται ανά περίπτωση, με αντίστοιχη ενημέρωση της Επιτροπής. Ειδικότερα στις ως άνω περιπτώσεις, εκτός της περίπτωσης διακοπής εργασιών του Παρόχου και εφόσον στο λογισμικό που έχει αδειοδοτηθεί δεν αλλάζουν οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης νέου λογισμικού.

Για την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή, εφόσον κρίνει απαραίτητο, δύναται να ορίζει επιπλέον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, με σκοπό την ομαλή λειτουργία στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων από τους Παρόχους προς τις υπόχρεες οντότητες.».

22. Η παρ. 6.10 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«6.10. Ο Πάροχος διαβιβάζει δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15Α και 15Β του ΚΦΔ, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου του παραστατικού. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται και ο τρόπος διαβίβασης, προδιαγράφονται στο Παράρτημα Β, καθώς και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και την πληρότητα των διαβιβασθέντων δεδομένων, όπως και για την τήρηση των προδιαγραφόμενων επιχειρησιακών και τεχνικών κανόνων. Η σύνοψη καθώς και το σύνολο των παραστατικών που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να μην έχει την ίδια απεικόνιση δεδομένων, με τα υποχρεωτικά πεδία που αναγράφονται στα εκδοθέντα παραστατικά σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), καθώς και με τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που ενδέχεται να αναγράφουν οι οντότητες είτε για δικούς τους σκοπούς, είτε προκύπτουν ως υποχρέωση από άλλη νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, σχετικά με τις παρακρατήσεις και κρατήσεις των αναθετουσών αρχών του δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα της σύνοψης τεκμηριώνονται στην απεικόνιση των εκδοθέντων λογιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα των παραστατικών με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο από την έκδοσή τους.».

23. Στην παρ. 6.20 του άρθρου 6, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εναλλακτικά διενεργούνται οι διαδικασίες της περ. 6.8.».

24. Το άρθρο 7, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Ειδικότερες υποχρεώσεις Παρόχου για τη διασύνδεση Ταμειακών Συστημάτων ΥΠΑΗΕΣ με τα Μέσα Πληρωμών (EFT/POS) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

7.1. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να εξυπηρετεί τα Ταμειακά Συστήματα που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του για την έκδοση παραστατικών εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 12 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης) και λοιπών παραστατικών (κατάλληλα λογιστικά αρχεία) που αντιστοιχούν σε αποδείξεις είσπραξης, αποδείξεις είσπραξης για λογαριασμό τρίτων και αποδείξεις επιστροφής για συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών (EFT/ POS), για ταυτόχρονες και ετεροχρονισμένες συναλλαγές, σύμφωνα με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

7.2. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να δημιουργεί την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ - (Provider’s Signature) με αίτημα που διενεργεί το Ταμειακό Σύστημα ΥΠΑΗΕΣ του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών μετά τη λήψη του συνόλου των δεδομένων του υπό έκδοση παραστατικού.

7.3. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να τηρεί το περιεχόμενο της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ - (Provider’s Signature).

7.4. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διενεργεί κρυπτογράφηση και έλεγχο της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ.

7.5. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ - (Provider’s Signature) στο Ταμειακό Σύστημα ΥΠAΗΕΣ διακριτά για κάθε αίτημα δημιουργίας υπογραφής.

7.6. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να καταγράφει και να τεκμηριώνει τον χρόνο διάρκειας της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ - (Provider’s Signature) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες για τα αιτήματα πληρωμής συναλλαγών των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και έως δύο (2) ώρες για τα αιτήματα πληρωμής συναλλαγών των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιούνται στην εστίαση για σκοπούς είτε αποδοχής είτε απόρριψής της.

7.7. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να αποδέχεται Τύπους Παραστατικών myDATA με την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ - (Provider’s Signature) και τη Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής.

7.8. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να αυθεντικοποιεί και να διαβιβάζει δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με αντίστοιχη διαδικασία μοναδικοποίησης των παραστατικών και των συναλλαγών πληρωμής με τη χρήση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS).

7.9. Η διασύνδεση του Παρόχου με τα Ταμειακά Συστήματα ΥΠΑΗΕΣ, τα Μέσα Πληρωμών (EFT/POS) και την Α.Α.Δ.Ε. για τη διαβίβαση των οριζόμενων δεδομένων διενεργείται σε πραγματικό χρόνο.

7.10. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να καταγράφει και να τεκμηριώνει ότι το αλγεβρικό άθροισμα των συναλλαγών που επιλέγεται να διενεργηθούν με τη χρήση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) από Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, δεν δύναται να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των παραστατικών που σχετίζονται με τις συναλλαγές αυτές.

7.11. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να καταγράφει και να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα υπό έκδοση παραστατικά που ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεν διαβίβασε για τις Υπογραφές Πληρωμών ΥΠΑΗΕΣ(Provider’s Signatures) που αιτήθηκε και δεν συσχετίστηκαν από το Ταμειακό Σύστημα ΥΠΑΗΕΣ με παραστατικά και Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής, εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται ανά περίπτωση σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Τα υπό έκδοση παραστατικά της περίπτωσης αυτής για τη διαβίβαση τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA έχουν την επισήμανση «Υπό Έκδοση».

7.12. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να δημιουργεί κατάλληλη Μέθοδο Διασύνδεσης με τα Ταμειακά Συστήματα ΥΠΑΗΕΣ που αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του.

7.13. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τον Βασικό Κανόνα Διασύνδεσης της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στο πεδίο ευθύνης του.

7.14. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης Διασύνδεσης που αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του.

25. Προστίθεται νέο άρθρο 8 ως εξής:

«Άρθρο 8

Ισχύς της απόφασης

8.1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8.2. Τα παραρτήματα Α: Φάκελος Άδειας Καταλληλότητας-Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και Β: Δεδομένα και Τρόπος Διαβίβασης στην ΑΑΔΕ που προσαρτώνται στην παρούσα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.».

26. Η περ. β’ της παρ. Α1 του Παραρτήματος Α, αντικαθίσταται ως εξής:

«Πιστοποιητικό ασφάλειας ISO-27001, σε ό,τι αφορά την τήρηση ψηφιακών δεδομένων και αυθεντικοποίησης παραστατικών.».

27. Η παρ. Α2 του Παραρτήματος Α, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Η διαβίβαση των δικαιολογητικών διενεργείται με ψηφιακή υπογεγραμμένη μορφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από τα παραπάνω εξαιρούνται τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από τρίτους φορείς.».

28. Στην παρ. Β1 του Παραρτήματος Β, το πεδίο παραστατικού «Μ.ΑΡ.Κ.», αντικαθίσταται ως εξής:

«Μ.ΑΡ.Κ.: Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης παραστατικού.

Ο αριθμός αυτός αποδίδεται κατόπιν χρήσης της σχετικής διεπαφής ‘’myDATA’’ της Α.Α.Δ.Ε. από το λογισμικό του Παρόχου:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/mydata/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseis-mydata

29. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!