Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 82773/2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22869/26.02.2020 απόφασης «Συγχρηματοδότηση του προγράμματος με τίτλο: “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα” (Programme GR-Energy), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικών Πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΕΕ)» (Β’ 974).

Αριθμ. 82773

ΦΕΚ B’ 5671/27.09.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22869/26.02.2020 απόφασης «Συγχρηματοδότηση του προγράμματος με τίτλο: “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα” (Programme GR-Energy), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικών Πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΕΕ)» (Β’ 974).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών ΓραμματειώνΜεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (A’ 130).

3. Την υπό στοιχεία Υ2-27/06/2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (Β’ 4162).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Την υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

6. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία ΥπουργείουΣύσταση και μετονομασία Γενικών ΓραμματειώνΜεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικούΤροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130)Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας [ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ]-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ειδικότερα τα άρθρα 121-123.

8. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

9. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

11. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 34. 12. Τον ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 52) και ιδίως το άρθρο 27.

13. Την υπ’ αρ. 85335/13.08.2015 (Β’ 1706) κοινή υπουργική απόφαση για τον Επανακαθορισμό της λειτουργίας του κεντρικού λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων, Ταμείου Συνοχής και ΕΟΧ.

14. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση για τις Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)και σχετικές Οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης.

15. Την υπ’ αρ. 83714/31.08.2022 (Β’ 4787) κοινή υπουργική απόφαση για τον Επανακαθορισμό της λειτουργίας του κεντρικού λογαριασμού 23/200850 για την χρηματοδότηση πράξεων/δράσεων από Ευρωπαϊκά Ταμεία και Μηχανισμούς Χρηματοδότησης.

16. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ 1016 Υ.Α. με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427EΥΘΥ/1020/ 20.10.2016» υπουργική απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/ 31.7.2015 Υ.Α. “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

17. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677).

18. Την υπ’ αρ 10014/02.02.2023 και ΑΔΑ: 6ΣΥΠ46ΜΤΛΡΥΔΧ εγκύκλιο οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2024-2026.

19. Την υπ’ αρ. 125583/23-12-2022 υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014 και τροποποίηση της υπ’ αρ. 589/2017 (ΥΑ 58969 ΕΥΧΜΕΟΧ738 Β’2012) “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)”, του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014» (Β’ 6975).

20. Την υπ’ αρ. 46317/12.05.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 13249/4.02.2020 (Β’ 526) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 2447), ειδικότερα τα άρθρα 6.8 «Σύμφωνο Υλοποίησης Προγράμματος» και 6.9 «Τροποποίηση προγραμμάτων».

21. Το διεθνές Πρωτόκολλο 38c της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο συστήνει τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό EOX 2014-2021, μέσω του οποίου οι Δότριες χώρες συνεισφέρουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

22. Τον από 8.9.2016 «Κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ των ετών 2014-2021 (Regulation on the implementation of the European Economic Area-EEA Financial Mechanism 2014-2021)», όπως υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 10.5 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας ΕΟΧ.

23. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) περιόδου 2014-2021 που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή Χ.Μ. ΕΟΧ (FMC).

24. Το από 31-10-2017 Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 που υπεγράφη μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας αφενός και της αφετέρου Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, (εφεξής, Μνημόνιο Κατανόησης), όπως τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2023 και ισχύει.

25. Την από 2.4.2019 συμφωνία για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων που υπεγράφη μεταξύ των Δοτριών χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

26. Την υπ’ αρ. 30773/22.03.2022 (Β’ 1503) Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ-ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)-Εθνικό Σημείο Επαφής, με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45504/8.5.2020 (Β’ 1896) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

27. Το από 13.7.2022 ηλεκτρονικό αίτημα του Διαχειριστή του Προγράμματος «GR-Energy: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Ενεργειακή Αποδοτικότητα» για αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος μας περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ολόκληρη την ηλεκτρονική αλληλογραφία που έλαβε χώρα τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2023 σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας του προγράμματος σε συνεργασία και με το Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ (FMO).

28. Την από 26.06.2019 Προγραμματική Συμφωνία για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Ενεργειακή Αποδοτικότητα» (GREnergy: «Renewable Energy, Energy Efficiency») που υπεγράφη μεταξύ των Δοτριών χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τα παραρτήματα της όπως ισχύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα Ι).

29. Τις διατάξεις του π.δ. 375/1987 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» (Α’ 167) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α’ 8), και με τη διάταξη του άρθρου 153 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

30. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/45739/1872/ 28.04.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» (Β’ 2961).

31. Την υπ’ αρ. 22869/21.03.2020 υπουργική απόφαση «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα» (Β’ 974) (Programme Ε: GR-Energy), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ.

32. Την υπ’ αρ. 92661/09.11.2021 (Β’ 4132) υπουργική απόφαση περί Τροποποίησης της υπ’ αρ. 22869/ 26-2-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα” (Programme GR-Energy), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β’ 974).

33. Την από 28-03-2023 τροποποίηση μέσω πληροφοριακού συστήματος Grace της από 26-11-2019 Προγραμματικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» («Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems») που υπεγράφη μεταξύ των Δοτριών χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τα παραρτήματα της όπως ισχύει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα Ι).

34. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από εκείνη, ύψους 61.094.560 ευρώ, που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 13249/4-2-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων» (Β’ 526), αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 22869/21.03.2020 (Β’ 974) υπουργικής απόφασης συγχρηματοδότησης του Προγράμματος με τίτλο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα» (Programme GR-Energy), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Η τροποποίηση γίνεται δυνάμει της από 15.05.2023 έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας μέσω πληροφοριακού συστήματος GRACE, ως εξής:

Α. Οι παρ. 1, 2, 4, 5 και 13 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες παραγράφους:

1. Τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα» (GR-Energy) με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα εφτά ευρώ (€15.910.757) κατ’ ανώτατο επιτρεπτό όριο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

2. Η ως άνω συγχρηματοδότηση, όπως ορίζεται στην Προγραμματική Συμφωνία, καλύπτεται κατά 75% (ήτοι €11.933.068) από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και κατά 25% (ήτοι €3.977.689) από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

4. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος κατανέμεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Προγραμματικής Συμφωνίας στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: (α) Κόστος διαχείρισης του προγράμματος, ποσό ύψους €1.233.333, που αντιστοιχεί στο 7,75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού συγχρηματοδότησης του προγράμματος. (β) Πληρωμές που αφορούν την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο τού άξονα 1 (Outcome 1) του Προγράμματος, με στόχο τη Βελτιστοποίηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Improved energy efficiency), ύψους €14.677.424, που αντιστοιχεί στο 92,25% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού συγχρηματοδότησης του προγράμματος.

5. Την εκχώρηση στο πρόγραμμα επιπρόσθετου ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εφτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (€2.577.424), όπως αυτό αποτυπώνεται στο τροποποιημένο Μνημόνιο Κατανόησης (MoU | Απρίλιος 2023), την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης από την Επιτροπή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (FMC) και την επίσημη αλληλογραφία που έλαβε χώρα ανάμεσα στο Εθνικό Σημείο Επαφής και στο Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (FMO).

13. Η παρούσα απόφαση δε δύναται να τροποποιηθεί περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 6.9, με τίτλο «Τροποποίηση προγραμμάτων» της κοινής υπουργικής απόφαση «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021-Κατανομή των Πόρων».

Β. Προσθήκη μετά το σημείο 13, ως σημείο 14, του εδαφίου: «Για τις ανάγκες της ενιαίας, αδιάλειπτης και απρόσκοπτης προόδου υλοποίησης του συνόλου του προγράμματος, οι σχετικές με την παρούσα τροποποίηση ενέργειες διαχείρισης του Διαχειριστή Προγράμματος και των Φορέων Υλοποίησης έχουν ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησης Προγραμματικής Συμφωνίας (Παράρτημα Ι), εφόσον συνάδουν με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης».

Γ. Αντικαθίσταται το Παράρτημα 1 από την από 9.09.2021 τροποποίηση Προγραμματικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα» (Programme Ε: GR-Energy), μεταξύ των Δότριων χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφετέρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!