Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2046/2023 Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/448 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/574 για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ ΄ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Καραβαγγέλης
Τηλέφωνο : 210-6987426
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ07Ι46ΜΠ3Ζ-ΟΘΒ

Αθήνα, 04 Ιουλίου 2023

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2046

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/448 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/574 για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού»

Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΓ 1104083 ΕΞ2018/6.7.2018 (ΑΔΑ: ΩΡΙ146ΜΠ3Ζ-ΛΟ3) διαταγή με θέμα «Κοινοποίηση εκτελεστικών πράξεων σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικών ασφαλείας προϊόντων καπνού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/448 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/574 για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Τροποποίηση ορισμένων τεχνικών κανόνων που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή αναφορών από όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στο εμπόριο προϊόντων καπνού, να ενισχυθούν οι ορθές πρακτικές όσον αφορά τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων και, συνακόλουθα, να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης εμπίπτουν:

α) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνικών προϊόντων.

β) οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής που καθορίζουν τα τεχνικά πρότυπα για τη λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων, των χαρακτηριστικών ασφαλείας και των συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που συνάπτονται στο πλαίσιο του συστήματος ιχνηλασιμότητας, κοινοποιείται με την παρούσα ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/448 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/574 για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού.

Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε τροποποίηση ορισμένων τεχνικών κανόνων που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή αναφορών από όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στο εμπόριο προϊόντων καπνού, να ενισχυθούν οι ορθές πρακτικές όσον αφορά τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων και, συνακόλουθα, να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα που προέκυψαν μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ιχνηλασιμότητας. Επιπλέον, αποσαφηνίζονται ορισμένοι κανόνες που αφορούν τις κοινοποιήσεις και την υπογραφή συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων και καθορίζεται με λεπτομέρειες η διαδικασία για την έγκριση τροποποιήσεων των εν λόγω συμβάσεων.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επιφέρει ο κοινοποιούμενος Κανονισμός συνίστανται στα κάτωθι:

1. Ορίζεται το «μέρος μηχανήματος», ως διακριτός ορισμός από τον αντίστοιχο του «μηχανήματος» και καθιερώνεται η υποχρέωση καταγραφής και ταυτοποίησης με αναγνωριστικό κωδικό μηχανήματος. εκτός του μηχανήματος, και κάθε μέρους αυτού. Για τον λόγο αυτό οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα για τη λήψη αναγνωριστικού κωδικού μηχανήματος που αφορά μηχανήματα αλλά και μέρη αυτών. Αναφορικά με τους ήδη καταχωρημένους στο σύστημα ιχνηλασιμότητας αναγνωριστικούς κωδικούς μηχανήματος, παρέχεται μεταβατική περίοδος έως τις 20/05/2024 προκειμένου οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς να τροποποιήσουν τις πληροφορίες των αρχικών αιτημάτων, ώστε να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα μέρη μηχανημάτων για τα οποία απαιτείται αναγνωριστικός κωδικός μηχανήματος. (Προσθήκη ορισμού μέρος μηχανήματος στο άρθρο 2, τροποποίηση άρθρου 18 και προσθήκη επιπλέον πληροφοριών στα σημεία 1.7 και 1.8 του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ )

2. Προβλέπεται η δυνατότητα των οντοτήτων εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της ΕΕ να αποκτήσουν αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα και αναγνωριστικό κωδικό μονάδας (Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 14 και στην παρ. 2 του άρθρου 16)

3. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος ταυτοποίησης των μονάδων που συνδυάζουν λειτουργίες μη λιανικής και λιανικής πώλησης με χωριστούς αναγνωριστικούς κωδικούς μονάδας για κάθε λειτουργία. (Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 16)

4. Διαφοροποιείται το είδος μηνύματος σε περίπτωση αποστολής προϊόντων σε μη εμπορικούς προορισμούς, όπως εργαστήρια, κέντρα διάθεσης αποβλήτων, εθνικές αρχές, διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς, πρεσβείες, στρατιωτικές βάσεις. (Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 32 και σημείου 3.8 στο κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ)

5. Παρέχεται η δυνατότητα επανενεργοποίησης ΜΑΚ σε περίπτωση ανάκτησης κλαπέντων εμπορευμάτων (Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 6 του άρθρου 32)

6. Διαχωρίζεται το πεδίο ταχυδρομικής διεύθυνσης σε επιμέρους πεδία (Διαχωρισμός πεδίου διεύθυνσης σε τέσσερα ή τρία επιμέρους πεδία στα σημεία 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 4.1 και 4.3 του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ)

7. Παρέχονται από τον πάροχο του δευτερεύοντος αποθετηρίου υπηρεσία υποστήριξης (helpdesk) προς τις αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή, τους εκδότες αναγνωριστικών κωδικών, τους παρόχους υπηρεσιών αποθετηρίου, τους οικονομικούς φορείς και τους παρόχους υπηρεσιών ΤΠ (ΙΤ) καθώς και περιβάλλον δοκιμών προς τους εκδότες αναγνωριστικών κωδικών, τους παρόχους κυρίων αποθετηρίων και τους οικονομικούς φορείς (Προσθήκη της παρ. 5 και παρ. 6 αντίστοιχα στο άρθρο 28)

8. Βελτιώνεται η παροχή πληροφόρησης από τους εκδότες αναγνωριστικών κωδικών:

α) με την δημοσιοποίηση οδηγιών για την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση των ΜΑΚ επιπέδου μονάδας και γενικής συσκευασίας κωδικών (Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 8 και του άρθρου 11)

β) μέσω επιγραμμικής (online) υπηρεσίας πρόσβασης στο μητρώο της ιχνηλασιμότητας για τους οικονομικούς φορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης για την ανάκτηση των δικών τους αναγνωστικών κωδικών οικονομικού φορέα, μονάδας και μηχανήματος (Προσθήκη της παρ. 5 στο άρθρο 20)

Έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/448 είναι η εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι ο εν λόγω Κανονισμός δημοσιεύθηκε την 2η Μαρτίου 2023 (L 065), ισχύει από την 22η Μαρτίου 2023 σε κάθε Κ-Μ, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και θα εφαρμοστεί από την 21η Δεκεμβρίου 2023.

Για το κείμενο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/448 οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ για το ευρωπαϊκό σύστημα ιχνηλασιμότητας και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπου βρίσκονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και είναι αναρτημένη η σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-ecustoms/teloneia/systima-ihnilasimotitas-kapnikon-proionton

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!