Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/002/000/4894/2023 Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου και κατανομή εργαστηριακής υποστήριξης των Χημικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

Αριθμ. 30/002/000/4894

ΦΕΚ B' 4306/06.07.2023

Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου και κατανομή εργαστηριακής υποστήριξης των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για εργαστηριακό προσδιορισμό παραμέτρων για τη δασμολογική περιγραφή τελωνειακών δειγμάτων με βάση το Κοινό Δασμολόγιο - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/002/000/4064/30-5-2022 (Β’ 2983) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπερ. ββ) της περ. θ) της παρ. 4 του άρθρου 14, των περ. δ) και στ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των παρ. 3 και 5 του άρθρου 64 και των άρθρων 59, 60 και 61 αυτής.

2. Την υπ’ αρ. 30/002/000/4064/30-05-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς» (Β’ 2983).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη εξειδίκευσης του εργαστηριακού έργου και κατανομής της εργαστηριακής υποστήριξης των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία προσδιορισμού παραμέτρων των τελωνειακών δειγμάτων για τη δασμολογική περιγραφή τους με σκοπό την ορθή δασμοφορολογική επιβάρυνση των εμπορευμάτων.

5. Tην ανάγκη συμπλήρωσης-τροποποίησης της υπ’ αρ. 30/002/000/4064/30-05-2022 (Β’ 2983) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οι εργαστηριακοί έλεγχοι που ρυθμίζονται από την παρούσα.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση εξειδικεύει το εργαστηριακό έργο των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και κατανέμει την εργαστηριακή υποστήριξη σε επίπεδο Περιφέρειας, σχετικά με τους εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στα τελωνειακά δείγματα κατά την έκδοση Δελτίων Χημικής Ανάλυσης με σκοπό την ορθή δασμολογική περιγραφή των εμπορευμάτων, από την οποία απορρέει η δασμοφορολογική τους επιβάρυνση, ως δημόσιο έσοδο, αλλά και η εφαρμογή της Νομοθεσίας σχετικά με απαγορεύσεις, περιορισμούς, ελέγχους για την ασφάλεια των προϊόντων, πάταξη της απάτης, εντοπισμό παράνομων ή/και παραποιημένων προϊόντων, ασφάλεια του καταναλωτή και προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στους εργαστηριακούς ελέγχους και στον προσδιορισμό των εργαστηριακών παραμέτρων από τις Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης (Γ.Δ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), όπως καθορίζονται στην παρούσα, με σκοπό την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης (Δ.Χ.Α.), το οποίο περιλαμβάνει τη δασμολογική περιγραφή τελωνειακού δείγματος, που έχει ληφθεί κατά την τελωνειακή διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 30/009/517/2012 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3256).

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες των Χημικών Υπηρεσιών

Οι αρμόδιες, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ. Γ.Χ.Κ.) στις οποίες αποστέλλονται τα τελωνειακά δείγματα από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, για την έκδοση των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, θα πραγματοποιούν χημικές αναλύσεις για τις παραμέτρους εκείνες που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, στη συνέχεια, θα μπορούν να αποστέλλουν το δείγμα για συμπληρωματικό προσδιορισμό παραμέτρων στις υποστηρίζουσες Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής της παρούσας απόφασης.

Η εργαστηριακή εξέταση του τελωνειακού δείγματος εκτελείται σε όσες παραμέτρους κρίνονται απαραίτητες, με βάση το αντίστοιχο Κεφάλαιο του Κοινού Δασμολογίου. Διευκρινίζεται ότι το πλήθος των εργαστηριακών ελέγχων επιλέγεται κατά την κρίση της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) που παρέλαβε αρχικά το τελωνειακό δείγμα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και με βάση το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει), καθώς και της ερμηνείας των Επεξηγηματικών Σημειώσεων αυτής και των Επεξηγηματικών Σημειώσεων του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.). Οι χημικές αναλύσεις αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην επιβεβαίωση (ή μη) της δηλωθείσας δασμολογικής κατάταξης.

Σε περίπτωση που μία Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.), από τις υποστηρίζουσες που καθορίζονται στην παρούσα, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον εργαστηριακό έλεγχο παραμέτρων, για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους (π.χ. έκτακτη κατάσταση, βλάβη εξοπλισμού, έλλειψη εξοπλισμού, κ.τ.λ.), το Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γ.Δ. του Γ.Χ.Κ. εξετάζει τη δυνατότητα εκτέλεσης του εργαστηριακού ελέγχου από άλλη Χημική Υπηρεσία, στην οποία και αναθέτει την πραγματοποίηση αυτού, κατά μέρος ή στο σύνολο των παραμέτρων.

Πίνακας κατανομής εργαστηριακής υποστήριξης:

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η αποστολή τελωνειακών δειγμάτων στις υποστηρίζουσες Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) για (συμπληρωματικό) εργαστηριακό προσδιορισμό παραμέτρων, με βάση το Κεφάλαιο του Κοινού Δασμολογίου και ανάλογα με τη Περιφέρεια στην οποία ανήκει η Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) που παραλαμβάνει το Τελωνειακό δείγμα και επιφορτίζεται με την έκδοση του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης (Δ.Χ.Α.). Σημειώνεται ότι, η αποστολή του υπό εξέταση δείγματος θα γίνεται με βάση το Κεφάλαιο του Δασμολογίου στο οποίο κρίνει η Χ.Υ. ότι δασμολογικά κατατάσσεται το προϊόν και όχι με βάση τη δήλωση του εισαγωγέα.

Κεφάλαιο του Κοινού Δασμολογίου Περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Κρήτης Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας
Προϊόντα των Κεφαλαίων 2, 3, 5,16 Χ.Υ. Πειραιά Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας Χ.Υ. Πειραιά
Κεφάλαιο 4-μέλι (μόνο η κλάση 0409) Α’ Χ.Υ. Αθηνών Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας Α’ Χ.Υ. Αθηνών
Κεφάλαιο 4-λοιπά (εκτός της κλάσης 0409) Χ.Υ. Πειραιά Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας Χ.Υ. Πειραιά
Προϊόντα των Κεφαλαίων 6-14, 17-21, 23 Α’ Χ.Υ. Αθηνών Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας Α’ Χ.Υ. Αθηνών
Προϊόντα του Κεφαλαίου 15 Α’ Χ.Υ. Αθηνών Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
Προϊόντα του Κεφαλαίου 22 Τα τελωνειακά δείγματα του Κεφαλαίου 22 αποστέλλονται για χημικές αναλύσεις στις υποστηρίζουσες Χημικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τους Πίνακες VIII, IX, X και XI της υπ’ αρ. 30/002/000/4064/30-5-2022 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Λοιπά προϊόντα του Κεφαλαίου 22 που δεν περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 30/002/ 000/4064/30-5-2022 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., θα αποστέλλονται στην Α’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών.
Προϊόντα του Κεφαλαίου 24 Τα τελωνειακά δείγματα του Κεφαλαίου 24 αποστέλλονται για χημικές αναλύσεις στην υποστηρίζουσα Χημική Υπηρεσία Σερρών, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙV της υπ’ αρ. 30/002/000/4064/30-5-2022 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Προϊόντα του Κεφαλαίου 27, και Προϊόντα του Κεφαλαίου 34-μόνο η κλάση 3403 Τα τελωνειακά δείγματα του Κεφαλαίου 27 και της κλάσης 3403 αποστέλλονται για χημικές αναλύσεις στις υποστηρίζουσες Χημικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τον Πίνακα II της υπ’ αρ. 30/002/000/4064/30-5-2022 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Λοιπά προϊόντα του Κεφαλαίου 27 που δεν περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 30/002/ 000/4064/30-5-2022 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., θα αποστέλλονται στην Χημική Υπηρεσία Πειραιά για δείγματα των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων (Ν. Κεφαλληνίας και Ζακύνθου) ή Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας για δείγματα των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων (Ν. Κέρκυρας και Λευκάδας).
Προϊόντα των Κεφαλαίων 25-26, 28-99, 34 (εκτός της κλάσης 3403) Τα τελωνειακά δείγματα των Κεφαλαίων 25-26, 28-99, 34 (εκτός της κλάσης 3403) αποστέλλονται για χημικές αναλύσεις στις υποστηρίζουσες Χημικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Πίνακες ΙΙΙ και V της υπ’ αρ. 30/002/000/4064/30-5-2022 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Λοιπά προϊόντα των Κεφαλαίων 25-26, 28-99, 34 (εκτός της κλάσης 3403) που δεν περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 30/002/000/4064/30-5-2022 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., θα αποστέλλονται στην Β’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 4

Τροποποιητική διάταξη

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 30/002/000/4064/30-5-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς» (Β’ 2983) ως προς το εξής:

Μετά το τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 «Πεδίο εφαρμογής» προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως ακολούθως:

«Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται και οι εργαστηριακοί έλεγχοι δειγμάτων που αποστέλλονται από τις Τελωνειακές Αρχές, οι οποίοι διενεργούνται για τη δασμολογική περιγραφή τελωνειακών προϊόντων». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!