Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/002/000/4064/2022 Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

Αριθμ. 30/002/000/4064

ΦΕΚ B' 2983/10.06.2022

Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. ββ' της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 άρθρου 14, των περ. δ'και στ'της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους επίσημους ελέγχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου τα επίσημα εργαστήρια για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στα προϊόντα των πινάκων VIII, IX, X και XI του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης πρέπει να είναι διαπιστευμένα,

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των παρ. 3 και 5 του άρθρου 64 αυτής.

2. Τη υπ’ αρ. 30/002/000/8644/30.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς» (Β’ 4267).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (ΥΟΔΔ 27) του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

4. Την υπό στοιχεία Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/6.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» (Β’ 3282), σύμφωνα με την οποία τα εργαστήρια ελέγχου του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει να είναι διαπιστευμένα.

5. Της παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 3335/2005 «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α’ 95), σύμφωνα με το οποίο ο επίσημος φυσικοχημικός έλεγχος της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων θα πραγματοποιείται σε διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους.

6. Την ανάγκη επικαιροποίησης της εξειδίκευσης και της οργάνωσης του εργαστηριακού έργου των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της ΑΑΔΕ σε εργαστηριακούς τομείς αρμοδιότητας αυτής, εξαιρουμένου του επίσημου ελέγχου στα τρόφιμα, όπως αυτή προβλέπεται από τη με αριθ. 30/002/000/8644/30.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς» (Β’ 4267).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση έχει σκοπό την εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου και τον ανακαθορισμό της καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητας στους ακόλουθους τομείς ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.):

1. Ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών,

2. ενεργειακών προϊόντων,

3. λιπασμάτων,

4. καπνικών προϊόντων,

5. πρώτων υλών, βιομηχανικών προϊόντων και χημικών όπλων και αγνώστων δειγμάτων,

6. νερών, και υλικών σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,

7. δειγμάτων ελέγχου περιβάλλοντος, καθώς και

8. τροφίμων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.):

α) αιθυλικής αλκοόλης και προϊόντων απόσταξης,

β) αλκοολούχων ποτών και του προϊόντος απόσταξης (διήμερων) μικρών αποσταγματοποιών,

γ) αμπελοοινικών προϊόντων και

δ) ζύθου και προϊόντων ζύθου.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στους εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούν οι Χημικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εξαιρουμένων εκείνων του επίσημου ελέγχου τροφίμων που καθορίζονται στην υπ’ αρ. 30/003/000/1329/05.04.2022 (Β' 1863) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και των ιδιωτικών αναλύσεων, όπως αυτές προβλέπονται στην υπ’ αρ. 30/002/000/8788/27-1-2017 (Β’ 181) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών.

Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται, επίσης, οι εργαστηριακοί έλεγχοι δειγμάτων που λαμβάνονται από τις μονάδες παραγωγής του τομέα αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη (οινοπνευματοποιεία, αποσταγματοποιεία, ποτοποιεία, ζυθοποιεία, οξοποιεία, μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση κλπ.), καθώς και από τις φορολογικές αποθήκες εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των Τελωνειακών Υπηρεσιών για την ορθή επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Οι συγκεκριμένοι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω μονάδων Χημικές Υπηρεσίες - σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Χημικών Υπηρεσιών

1. Η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων των Χημικών Υπηρεσιών που διενεργούν εργαστηριακούς ελέγχους σε επίπεδο Περιφέρειας, στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1, καθορίζεται σύμφωνα με τους Πίνακες Ι έως ΧΙ, του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία οργανική μονάδα Χημικής Υπηρεσίας αδυνατεί, για έκτακτους λόγους, να πραγματοποιήσει εργαστηριακούς ελέγχους της αρμοδιότητάς της, ο Προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας εξετάζει και εγκρίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης των αναλύσεων από άλλη οργανική μονάδα της ίδιας Υπηρεσίας. Εάν η εκτέλεση του εργαστηριακού ελέγχου δεν είναι εφικτή από οργανική μονάδα της ως άνω Χημικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος αυτής απευθύνεται στην αρμόδια οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., η οποία εξετάζει τη δυνατότητα εκτέλεσης του ελέγχου από άλλη Χημική Υπηρεσία, στην οποία και αναθέτει την εκτέλεση του συγκεκριμένου ελέγχου.

Άρθρο 4

Πίνακες κατανομής εργαστηριακού έργου

Άρθρο 5

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι εργαστηριακές εξετάσεις δειγμάτων για τα «Κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών ουσιών», που αναφέρονται στον Πίνακα VI: «Εργαστηριακές αναλύσεις σε νερά όλων των κατηγοριών, πλην των δειγμάτων του επισήμου ελέγχου Τροφίμων», θα εκτελούνται από το Τμήμα Β'Χημικών κινδύνων τροφίμων και ειδικών αναλύσεων της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών μέχρι την 31/12/2022 για όλες τις Περιφέρειες.

Άρθρο 6

Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη του άρθρου 5.

2. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, παύει να ισχύει η υπ’ αρ. 30/002/000/8644/30-12-2016 (Β’ 4267) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!