Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.Τ.Δ. Α 1057510 ΕΞ 2023 Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1057510 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 2993/08.05.2023

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2023.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Tου Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα του άρθρου 7, της υποπαρ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 14, του άρθρου 19 και του άρθρου 41 αυτού.

β) Του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 56).

γ) Του π.δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 59).

δ) Της παρ. 16 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 249).

ε) Της υπ’ αρ. 2/50514/0022/17.9.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 1254).

στ) Tου ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

ζ) Tου ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

η) Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε ειδικότερα με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ Α 1061722 ΕΞ 2019/23.04.2019 (Β’ 1460) όμοια απόφαση.

θ) Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98),όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31.7.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1135197 ΕΞ 2022/ 19.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΜΟΦ46ΜΠ3ΖΩΟΜ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «“Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 σε επιμέρους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων” Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ειδικός Φορέας 1023-801-00000-00».

4. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1038038 ΕΞ 2023/ 20.03.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Την υπ’ αρ. 224/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την από 23.1.2020 επισημειωματική πράξη.

6. Τις υπό στοιχεία Ε5/332/22.01.1986 και Ε5/1387/16.06.1994 εγκυκλίους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι..

7. Το υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Β 1049250 ΕΞ 2023/10.04.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

8. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1088828 ΕΞ 2020/24.07.2020 (ΑΔΑ: Ψ68Φ46ΜΠ3Ζ-ΔΟΘ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

9. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023, ύψους περίπου εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00 €), η οποία εγγράφεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 2130106001 «Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες» του Ειδικού Φορέα 1023-801-00000-00 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) που απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, που μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου, σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2023, ως ακολούθως:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΕΩΣ Τ.Ε.Ι. (ΝΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ)
1 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Τ.Δ.) 1
2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.Δ.Α.Δ.) 1
3 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) 1
4 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Δ.Τ.Δ.) 1
5 Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 1
6 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 1
7 ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1
8 ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
9 Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ 1
10 Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ 1
11 Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
12 Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1
13 Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ 1
14 Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
15 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
16 Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
17 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
18 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
19 Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
20 Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
21 Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ 1
22 Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
23 Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1
24 Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ 1
25 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 1
26 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
27 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ 1
  ΣΥΝΟΛΟ 27

2. Οι ειδικότητες των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) θα είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας των παραπάνω υπηρεσιών.

3. Υπέρβαση του κατά υπηρεσία καθορισμένου ως ανωτέρω αριθμού των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) δεν επιτρέπεται.

4. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1038038 ΕΞ 2023/20.03.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, προκειμένου να αποφευχθεί δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του έτους 2023 πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση πού μέρος της ανωτέρω πρακτικής άσκησης λάβει χώρα και στο επόμενο έτος, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί εντός των ανωτάτων ορίων του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., με βάση το ισχύον Μ.Π.Δ.Σ..

5. Οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που θα βρουν υποψήφιους σπουδαστές για τις θέσεις πρακτικής άσκησης, πρέπει πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων να υποβάλουν αίτημα εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης στο Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. και να προβούν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, με την ολοκλήρωση της μεταφοράς πίστωσης.

6. Οι υπηρεσίες πρέπει να προωθούν άμεσα και σε μηνιαία βάση τα δικαιολογητικά πληρωμής των δικαιούχων σπουδαστών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες εκκαθάρισης δαπανών και να μεριμνούν για την άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1132931 ΕΞ 2020/13.11.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2023

Με εντολή Διοικητή

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!