Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1050717 ΕΞ 2023 Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των υπηρεσιών αυτής.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1050717 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 2708/25.04.2023

Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των υπηρεσιών αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Πρώτου μέρους του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπερ. εε’ της περ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 14, των περ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7 και 24 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1014324 ΕΞ 2023/ 01-02-2023 πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περί αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες» (Β’ 456), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023 (Α’ 48).

3. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142).

4. Τις προτάσεις και τις εισηγήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και Προϊσταμένων Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής.

5. Την υπ’ αρ. 69488/20-5-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

6. Την από 30-03-2023 αρχική συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και την από 06-04-2023 όμοια, κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 26/06-04-2023 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

8. Την ανάγκη επικαιροποίησης της υφιστάμενης κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής, προκειμένου να προσαρμοστούν στις οργανωτικές και υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει σε αυτές, στο πλαίσιο υλοποίησης του μη ποσοτικού στόχου ΣΜ.3.2.344 «Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατανομής των οργανικών θέσεων της ΑΑΔΕ, μέχρι 31/12/2022» του Ε.Σ. ΑΑΔΕ 2022.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α.1 Καθορίζουμε δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (14.934) οργανικές θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων, των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και εκατόν ογδόντα τρεις (183) θέσεις, επιπλέον, που παραμένουν αδιάθετες για μελλοντική κατανομή σε Υπηρεσίες της Αρχής, ως εξής:

3. Οι δύο (2) θέσεις Δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθορίζονται:

α) μία (1) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.καιΕ.Φ.Κ.) και

β) μία (1) στο Γραφείο του Διοικητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. β’ του άρθρου 68 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

4. Οι ειδικότητες των κλάδων των οργανικών θέσεων προσωπικού των ως άνω Πινάκων είναι οι κατωτέρω:

α) Ειδικότητες ομώνυμες με τον κλάδο, για τους εξής κλάδους και κατηγορίες:

Εφοριακών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), Τελωνειακών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) πλην των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην κατανομή της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Δημοσιονομικών (ΠΕ-ΤΕ), ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Μεταφραστών - Διερμηνέων (ΠΕ - ΔΕ), ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Χημικών, Διοικητικού - Λογιστικού (ΤΕ - ΔΕ), ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΔΕ Γραφικών Τεχνών, ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

β) ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητα «software - hardware», ΤΕ Πληροφορικής ειδικότητα «software ή hardware» και ΔΕ Πληροφορικής, ειδικότητα «Προσωπικού Η/Υ».

γ) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ειδικότητες, όπως αναφέρονται στις ειδικότερες περιπτώσεις των Υπηρεσιών των ως άνω πινάκων, στις οποίες αυτές καθορίζονται.

δ) ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων, ΔΕ Τεχνικού και ΔΕ Τεχνικών, ειδικότητες, όπως αναφέρονται στις ειδικότερες περιπτώσεις των Υπηρεσιών των ως άνω Πινάκων, στις οποίες αυτές καθορίζονται.

ε) ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητα «Γεωπονίας».

στ) ΥΕ Επιμελητών - Κλητήρων, ειδικότητα «Επιμελητών».

ζ) ΥΕ Φυλάκων, ειδικότητα «Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων».

η) Ο κλάδος ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών δεν έχει ειδικότητα.

Β.1. α) Η ημερομηνία ισχύος των οργανικών θέσεων των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα καθορισθεί με νεότερη απόφαση.

β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι την ημερομηνία ισχύος των οργανικών θέσεων των Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι οργανικές θέσεις αυτών, όπως καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/ 14-01-2022 (Β'142) απόφαση.

2. α) Οι οργανικές θέσεις της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου ισχύουν από την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Άργους σε αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ 2021/14-12-2021 (Β’ 6044) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1112416 ΕΞ 2022/4-11-2022 (Β’ 5716) όμοια.

β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Άργους στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου εξακολουθούν να ισχύουν για τις ως άνω Δ.Ο.Υ. οι οργανικές θέσεις, όπως καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β'142) απόφαση.

Γ. Η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.1.2022 (Β'142) απόφαση παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!