Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 4772/2023 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Αριθμ. 4772

ΦΕΚ B' 2132/03.04.2023

Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 9 του άρθρου 62 και το άρθρο 24 του ν. 4940/2022 «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Α’ 112).

2. Τα άρθρα 270 έως 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), αναφορικά με τη σύσταση της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 75 έως 83) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

7. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’ 126).

11. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

15. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Το π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).

17. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

18. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

19. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

20. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

21. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).

22. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

23. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

24. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

25. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

26. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).

27. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

28. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).

29. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

30. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

31. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

32. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

33. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

34. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

35. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

36. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

37. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

38. Την υπό στοιχεία Υ25/13.08.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο» (Β’ 3787).

39. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

40. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

41. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

42. Την υπ’ αρ. 69883/04.03.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 1193).

43. Την υπ’ αρ. 69887/04.03.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 1193).

44. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57).

45. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57).

46. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α»).

47. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

48. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 2857).

49. Την υπό στοιχεία 44009/ΔΕ5154/08.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών» (Β’ 2595).

50. Την υπ’ αρ. 2/37345/0004/04.06.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).

51. Την υπ’ αρ. 2/57873/24.08.2010 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της υπ’ αρ. 2/37345/0004/04.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3845/2010 (Α’ 65), άρθρο δεύτερο, παρ. 1.β, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), εκδοθείσα υπ’ αρ. 2/37345/0004/2010 (Β’ 784) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2/49931/0004/27-7-2010 (Β’ 1135), σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

52. Την υπ’ αρ. 35259/24.03.2021 (Β’ 1197) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία συστάθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) λογαριασμός με αριθμό 23/201550 και τίτλο «2015-ΕΔΣΥΓΧΡ.ΤΑΜ.ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤ. Ε.Ε», στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, καθώς και την υπ’ αρ. 91835/2022 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Οδηγός Λειτουργίας του Λογαριασμού 23/201550: “2015-ΕΔ-ΣΥΓΧΡ.ΤΑΜ.ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤ. Ε.Ε”» (ΑΔΑ: 9ΔΖ746ΜΤΛΡ-4ΣΜ).

53. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/11/903/09.02.2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη κατ’ ανώτατο ύψος έως επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ειδικού Φορέα του Υπουργείου Εσωτερικών με κωδικό 1007-705-0000000 «Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)», η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου του ΠΔΕ με ενάριθμο 2022ΤΑ01500004 και τίτλο: SUB. 5 «Σύστημα επιβράβευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» και κωδ. ΟΠΣ 5150179,

αποφασίζουμε:

Για την εφαρμογή του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», τα εξής:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής στους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 62 και του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, στο πλαίσιο του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της ΣΑΤΑ 015, με ενάριθμο 2022ΤΑ01500004, με τίτλο: SUB. 5 «Σύστημα επιβράβευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» και κωδ. ΟΠΣ 5150179.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στους υπαλλήλους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, του δημοσίου τομέα των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων και έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Φορέας Εποπτείας - Υπουργείο Ευθύνης (ΦΕ)»: Το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την παρακολούθηση της υλοποίησης και συντονισμό των Δράσεων και Έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (εφεξής «ΕΣΑΑ»).

2. «Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ)»: Υπηρεσίες του ΦΕ ή Νομικά Πρόσωπα φορείς Γενικής Κυβέρνησης που έχουν ορισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ευθύνης και έχουν την αρμοδιότητα να υλοποιήσουν την οικεία Δράση ή/ και Έργο.

3. «Συμπράττων Φορέας (ΣΦ)»: Φορέας ή Υπηρεσία που συμμετέχει βάσει Προγραμματικής Συμφωνίας είτε ως Κύριος του Έργου, είτε ως Φορέας Λειτουργίας, είτε συμμετέχει βάσει αρμοδιοτήτων στην υλοποίηση Δράσης ή/και Έργου ΦΕ και δεν ανήκει σε αυτόν.

4. «Δράση»: Το «ΕΣΑΑ» αναλύεται σε Δράσεις (Μεταρρυθμίσεις/Επενδύσεις), οι οποίες εξειδικεύονται σε Έργα.

5. «Έργο»: Το ενταγμένο έργο που χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΑ και διαθέτει MIS (ΤΔΕ).

6. «Κατηγορίες έργων/υποέργων (Χ,Υ,Ζ)»: Το είδος των έργων/υποέργων που προβλέπει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) στα κωδικοποιημένα στοιχεία Ταμείου Ανάκαμψης.

7. «Εγκεκριμένος Π/Υ»: Ο προϋπολογισμός του έργου (MIS) που περιλαμβάνεται στην απόφαση ένταξής του, όπως εκάστοτε ισχύει.

8. «Εγκεκριμένες Πιστώσεις (Έτους Αναφοράς υπολογισμού της ανταμοιβής)»: Οι πιστώσεις του έργου όπως δηλώνονται στο ΠΔΕ για το έτος αναφοράς υπολογισμού της ανταμοιβής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΣΑΤΑ του Φορέα Χρηματοδότησης.

9. «Πληρωμές (Έτους Αναφοράς υπολογισμού της ανταμοιβής)»: Οι πληρωμές του έργου όπως δηλώνονται στο ΠΔΕ για το έτος αναφοράς υπολογισμού της ανταμοιβής.

10. «Επίτευξη Οροσήμου»: Το Ορόσημο (πληρωμής ή και ενδιάμεσο) της Δράσης ή/και Έργου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στη Συμφωνία επιχειρησιακών ρυθμίσεων αντίστοιχα, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας και αφορά το έτος αναφοράς υπολογισμού της ανταμοιβής.

11. «Δυσκολία Έργου»: Ο συνολικός αριθμός που προκύπτει σε επίπεδο έργου, από το άθροισμα των βαθμών δυσκολίας κάθε υποέργου ανάλογα με το είδος του υποέργου.

12. «Απορρόφηση Έργου»: Το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο των πληρωμών προς τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου για το έτος αναφοράς.

13. «Μέγεθος Έργου»: Το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου για το έτος αναφοράς. Το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο των πιστώσεων του ενταγμένου έργου προς το άθροισμα του συνόλου των πιστώσεων των ενταγμένων έργων του ΤΑΑ που έχουν επιτύχει Ορόσημα πληρωμής ή και ενδιάμεσο.

Άρθρο 4

Κριτήρια απονομής ανταμοιβής

1. Η κατανομή του ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων κάθε ΦΕ συνδέεται άμεσα α) με την επίτευξη των Οροσήμων Πληρωμής ή/και των ενδιάμεσων Οροσήμων του ΕΣΑΑ, όπως έχουν συμφωνηθεί και αναγράφονται στο Παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στη Συμφωνία επιχειρησιακών ρυθμίσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίστοιχα για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ανά Υπουργείο Ευθύνης (ΦΕ) ή/και Φορέα Υλοποίησης ή/και ανά Δράση ή/και ανά Έργο του ΦΕ, όπως αναγράφονται στις σχετικές αποφάσεις ένταξης των Έργων του ΦΕ, καθώς και β) με την επίτευξη ελάχιστου ποσοστού απορρόφησης κατά τα ειδικώς οριζόμενα κατωτέρω, εφόσον προβλέπονται πιστώσεις για έτος αναφοράς.

2. Ο ΦΕ λαμβάνει το ποσό ανταμοιβής για τις Δράσεις/ή και Έργα, εφόσον α) έχει κατά περίπτωση επιτύχει Ορόσημο το οποίο περιλαμβάνεται σε αίτημα/τα πληρωμής της χώρας ή/και τα ενδιάμεσα ορόσημα που έχουν τεθεί, ως τυχόν έχουν παραταθεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και β) έχει επιτύχει ποσοστό απορρόφησης τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον προβλέπονται πιστώσεις για το έτος αναφοράς, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΠΔΕ, όπως αποστέλλονται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στις περιπτώσεις έργων που χαρακτηρίζονται ως «Επενδύσεις», συνδέονται με την επίτευξη Οροσήμων, έχουν πιστώσεις στο έτος αναφοράς και δεν έχουν επιτύχει το ανωτέρω 2β κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό ανταμοιβής, ο αναφερόμενος στην παρ. 3 του άρθρου 5 τύπος υπολογισμού. Στις περιπτώσεις έργων που χαρακτηρίζονται ως «Επενδύσεις», δεν συνδέονται με την επίτευξη Οροσήμων, έχουν πιστώσεις στο έτος αναφοράς και έχουν επιτύχει το ανωτέρω 2β κριτήριο, δύναται ο κατά περίπτωση φορέαςκατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΥΣΤΑμε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών - να λάβει αναφορικά με το έτος αναφοράς κατ’ αποκοπή ποσό ανταμοιβής.

3. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε Φορέας Ευθύνης έχει επιτύχει μόνο το υπό 2α κριτήριο ανωτέρω ή/και τα έργα του έχουν μηδενικό ενταγμένο π/υ, κατά το έτος αναφοράς, δύναται - κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, για τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Μεταρρυθμίσεις» ή της ΕΥΣΤΑ για τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Επενδύσεις» κατά τα κατωτέρω προβλεπόμενα και απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών - να λάβει αναφορικά με το έτος αναφοράς κατ’ αποκοπή ποσό ανταμοιβής.

4. Για την επίτευξη των Οροσήμων ΕΣΑΑ της παρ. 1 δίδεται κατά περίπτωση «Βεβαίωση Ικανοποιητικής Επίτευξης Οροσήμων» από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού για τις Δράσεις ή/και τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Μεταρρυθμίσεις» ή την ΕΥΣΤΑ για τις Δράσεις ή/και τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Επενδύσεις», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 13 και 14 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 119126/2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, οπότε και εκκινεί η διαδικασία υπολογισμού καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων.

Άρθρο 5

Τρόπος υπολογισμού ανταμοιβής υπαλλήλων σε επίπεδο ΦΕ

1. Ο υπολογισμός για τη χορήγηση της ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», διενεργείται σε επίπεδο Έργου ανά Φορέα Ευθύνης που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 2, και εκτιμάται επί του διαθέσιμου ποσού ανταμοιβής, μετά την αφαίρεση των κατ’ αποκοπή ποσών που ορίζονται με τις κοινές αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 3 του άρθρου 4, της παρ. 6 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

2. Το ποσό της ανταμοιβής που προκύπτει για κάθε Έργο υπολογίζεται με τον παρακάτω Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Έργου (ΣΥΑΕ):

ΣΥΑΕ = 30%*σΑ+50%*σΒ+10%*σΓ+10% *σΔ

όπου για τους επιμέρους Συντελεστές Α, Β και Γ ισχύουν τα εξής:

α) (σΑ): Το ποσοστό που προκύπτει από πηλίκο του βαθμού δυσκολίας του Έργου προς το συνολικό άθροισμα των βαθμών δυσκολίας όλων των έργων του ΤΑΑ που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 2. Ο σΑ έχει βαρύτητα 30% στον υπολογισμό του Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Έργου (ΣΥΑΕ).

Ο βαθμός δυσκολίας κάθε έργου προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους βαθμών δυσκολίας των υποέργων. Ο βαθμός δυσκολίας κάθε υποέργου προκύπτει από την αντιστοίχισή του με το συντελεστή της κατηγορίας (Χ, Υ, Ζ), στην οποία εντάσσεται το υποέργο κάθε φορά, ήτοι:

αα) Χ: Υποέργα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, με μεγάλο διοικητικό φόρτο λαμβάνουν συντελεστή 2,0 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής:

i) Τεχνικό Έργο/Εργολαβία

ii) Απαλλοτρίωση-Αγορά εδαφικών εκτάσεων

iii) Αρχαιολογικά Έργα και Εργασίες που εκτελούνται με Εργολαβία ή με Αυτεπιστασία

iv) Εργασίες Ο.Κ.Ω.

v) Ταμείο χαρτοφυλακίου

vi) Ενισχύσεις επιχειρηματικότητας

vii) Κρατικές Ενισχύσεις/Επενδυτικά προγράμματα

viii) ΣΔΙΤ

αβ) Υ: Υποέργα μεσαίου βαθμού δυσκολίας, με μεσαίο διοικητικό φόρτο λαμβάνουν συντελεστή 1,5 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής:

i) Μελέτη Τεχνικών Έργων

ii) Προμήθειες

iii) Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης

iv) Επιχορήγηση για εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ

αγ) Ζ: Υποέργα μικρού βαθμού δυσκολίας, και με μικρό διοικητικό φόρτο. λαμβάνουν συντελεστή 1,0 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής:

i) Επιχορήγηση για λειτουργία φορέα

ii) Ενέργειες τεχνικής βοήθειας με ίδια μέσα

iii) Άλλα είδη ΥΕ (Απευθείας Ανάθεση ή άλλο)

β) (σΒ): Το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο του ποσοστού απορρόφησης του Έργου ως προς το συνολικό άθροισμα των ποσοστών απορρόφησης όλων των έργων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 2. Ο σΒ έχει βαρύτητα 50% στον υπολογισμό του Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Έργου (ΣΥΑΕ).

γ) (σΓ): Το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο του ποσού των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου προς το συνολικό άθροισμα των πιστώσεων όλων των έργων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 2. Ο σΓ έχει βαρύτητα 10% στον υπολογισμό του Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Έργου (ΣΥΑΕ).

δ) (σΔ): Το ποσοστό που προκύπτει ως άθροισμα της βαθμολογίας του Οροσήμου πληρωμής ή και ενδιάμεσου Οροσήμου του έργου προς τη συνολική βαθμολογία των Οροσήμων (πληρωμής ή ενδιάμεσων) όλων των έργων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 2.

Το Ορόσημο πληρωμής λαμβάνει τιμή 3,0 και το ενδιάμεσο Ορόσημο λαμβάνει τιμή 1,0. Η μέγιστη αθροιστική βαθμολογία Οροσήμων ενός έργου λαμβάνει τιμή μέχρι 4,0. Ο σΔ έχει βαρύτητα 10% στον υπολογισμό του Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Έργου (ΣΥΑΕ).

3. Αναφορικά με τις επενδύσεις που έχουν ποσοστό απορρόφησης μικρότερο του 50% στο έτος αναφοράς, ο ως άνω τύπος διαμορφώνεται και εφαρμόζεται ως εξής:

ΣΥΑΕ = 30%*σΑ +10%*σΓ+10% *σΔ

4. Το ποσό ανταμοιβής για κάθε Έργο του ΦΕ προκύπτει από το γινόμενο του ΣΥΑΕ με το διαθέσιμο ποσό ανταμοιβής, που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κατ’ αποκοπή ποσών που ορίζονται με τις κοινές αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 3 του άρθρου 4, της παρ. 6 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας. Το άθροισμα των ανταμοιβών ανά Έργο του ΦΕ αποτελεί τη συνολική ανταμοιβή των υπαλλήλων του ΦΕ ή και ΦΥ ή και του Συμπράττοντα Φορέα.

5. Εφαρμόζεται όριο απονομής ανταμοιβής 4% επί των εγκεκριμένων πιστώσεων του Έργου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπολογισθέν ποσό ανταμοιβής Έργου υπερβαίνει το εν λόγω όριο.

6. Για την ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», τα οποία συνιστούν «Μεταρρυθμίσεις», εφόσον έχουν επιτύχει τα Ορόσημα, τα οποία συνδέονται με τα αιτήματα πληρωμής της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν ποσοστό απορρόφησης μικρότερο του 50% στο έτος αναφοράς, ορίζεται ένα κατ’ αποκοπή ποσό σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.

7. Για τον υπολογισμό του Μέγιστου Αριθμού των Υπαλλήλων (ΜΑΥ) του εκάστοτε ΦΕ/ΦΥ/ΣΦ που δύνανται να λαμβάνουν ανταμοιβή ισχύει ο παρακάτω τύπος

ΜΑΥ = Συνολικό ποσό ανταμοιβής ΦΕ/1.250

Το αποτέλεσμα θα στρογγυλοποιείται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό.

8. Ο υπολογισμός του συνολικού ποσού για τη χορήγηση της ανταμοιβής στους ΦΕ διενεργείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μετά τον υπολογισμό του τελικού ποσού της ανταμοιβής στους ΦΕ από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίνεται με απόφαση του Διατάκτη της ΣΑΤΑ 015 του Υπουργείου Εσωτερικών το τελικό ποσό ανταμοιβής στους ΦΕ καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων υπαλλήλων ανά ΦΕ. Η απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την αποστολή της βεβαίωσης των απαιτούμενων για τον υπολογισμό της ανταμοιβής στοιχείων από την ΕΥΣΤΑ, κατά την παρ. 2 του άρθρου 8, αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται αμέσως με ηλεκτρονικά μέσα σε όλους τους ΦΕ.

9. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Διατάκτη της ΣΑΤΑ015, επιμερίζεται το ποσό ανταμοιβής που αντιστοιχεί στο ΦΕ (α) στους ΦΥ ή/και ΣΦ έργων του ΕΣΑΑ αρμοδιότητάς του ή/και φορείς που έχουν συνδράμει στην επίτευξη οροσήμου ή την υλοποίηση έργου/δράσης, οι οποίοι είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, καθώς και (β) στο συλλογικό όργανο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας και προσδιορίζεται και ο μέγιστος αριθμός υπαλλήλων κάθε φορέα, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται άμεσα και με ηλεκτρονικά μέσα στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Το ποσό της ανταμοιβής καταβάλλεται σε επίπεδο Φορέα. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται στα εν λόγω έργα. Το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού ανταμοιβής όπως προκύπτει, κατά περίπτωση, από την παρούσα, κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους του παρόντος και το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) κατανέμεται με απόφαση Προϊσταμένου. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό ανταμοιβής που λαμβάνει ο υπάλληλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης.

11. Σε περίπτωση βεβαίωσης υπαλλήλων από περισσότερες της μίας οργανικής μονάδας, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της υπερκείμενης οργανικής μονάδας ενιαία βεβαίωση του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους βεβαιώσεις, τον ανώτατο συνολικό αριθμό δικαιούχων, καθώς και το συνολικό ποσό ανταμοιβής υπαλλήλων του, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 5.

Άρθρο 6

Ανταμοιβή στους υπαλλήλους της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022

1. Η ανταμοιβή των μελών του συλλογικού οργάνου της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022 έκαστου ΦΕ προκύπτει ως κατ’ αποκοπή ποσό που δεν ξεπερνά το 8% του συνολικού ποσού ανταμοιβής που θα διανέμεται στον οικείο Φορέα Ευθύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την πρόσθετη ανταμοιβή, όπως ορίζονται στο άρθρο 4. Το ακριβές ποσοστό του συνολικού ποσού ανταμοιβής του ΦΕ που δίνεται στα μέλη των συλλογικών οργάνων, προσδιορίζεται με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 5 του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

2. Η ανταμοιβή καταβάλλεται σε επίπεδο Φορέα. Το ποσό ανταμοιβής που αντιστοιχεί σε έκαστο συλλογικό όργανο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, κατανέμεται στα μέλη του συλλογικού οργάνου, εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατόπιν βεβαίωσης του Προέδρου του συλλογικού οργάνου.

3. Το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού ανταμοιβής όπως προκύπτει, κατά περίπτωση, από την παρ. 1 του παρόντος, κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους του παρόντος και το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) κατανέμεται με απόφαση του Προέδρου του συλλογικού οργάνου. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό ανταμοιβής που λαμβάνει ο υπάλληλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης.

Άρθρο 7

Ανταμοιβή στους υπαλλήλους της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022

1. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, πλην των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού, το ποσό της ανταμοιβής συνδέεται άμεσα με την επίτευξη της στοχοθεσίας τους (Παράρτημα Α’). Για την επίτευξη της στοχοθεσίας τους δίδεται «Βεβαίωση επίτευξης στοχοθεσίας» από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

2. Το συνολικό ποσό της ανταμοιβής των υπαλλήλων των υπηρεσιών ως άνω αποτελεί κατ’ αποκοπή ποσό που αποφασίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΣΤΑ.

3. Η ανταμοιβή καταβάλλεται σε επίπεδο Φορέα. Ο μέγιστος αριθμός των υπαλλήλων κάθε υπηρεσίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 7 του άρθρου 5 της παρούσας. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι δύνανται να λάβουν πρόσθετη ανταμοιβή.

4. Το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού ανταμοιβής όπως προκύπτει, κατά περίπτωση, από την παρ. 1 του παρόντος, κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους και το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) κατανέμεται με απόφαση Προϊσταμένου. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό ανταμοιβής που λαμβάνει ο υπάλληλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης.

5. Σε περίπτωση βεβαίωσης υπαλλήλων από περισσότερες της μίας οργανικής μονάδας, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της υπερκείμενης οργανικής μονάδας ενιαία βεβαίωση του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους βεβαιώσεις, τον ανώτατο συνολικό αριθμό δικαιούχων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5, καθώς και το συνολικό ποσό ανταμοιβής υπαλλήλων του, σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 8

Απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό της ανταμοιβής

1. Ο υπολογισμός του συνολικού ποσού για τη χορήγηση της ανταμοιβής στους ΦΕ διενεργείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, αμέσως μετά την έκδοση (α) της κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 3 του άρθρου 4, (β) της κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 6 του άρθρου 5 και (γ) της κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, οι οποίες κοινοποιούνται άμεσα και με ηλεκτρονικά μέσα στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Για τον υπολογισμό της ανταμοιβής στους ΦΕ, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 1, η ΕΥΣΤΑ εκδίδει και αποστέλλει σχετική βεβαίωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα, αποστέλλει και σε ηλεκτρονική μορφή (xls), τα κάτωθι στοιχεία Έργων/Υποέργων ανά ΦΕ που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 και της παρ. 6 του άρθρου 5 της παρούσας, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β:

α) Κωδικός ΟΠΣ Έργων

β) Τίτλος Έργου

γ) Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργων

δ) Κατηγορία Έργων/Υποέργων (Χ, Υ, Ζ),

ε) Εγκεκριμένες Πιστώσεις Έργων/Υποέργων ΦΕ (Τρέχοντος Έτους)

στ) Πληρωμές (Τρέχοντος Έτους) Έργων/Υποέργων ΦΕ

ζ) Βαθμολογία Οροσήμων Πληρωμής ή/και ενδιάμεσων Οροσήμων Έργων

η) Χαρακτηρισμός Έργων/Υποέργων που συνιστούν Μεταρρυθμίσεις ή Επενδύσεις

θ) Φορέας Ευθύνης Έργων και στοιχεία αυτού: ΑΦΜ και κωδικός epde

ι) Φορέας Υλοποίησης Έργων/Υποέργων και στοιχεία αυτού: ΑΦΜ και κωδικός epde

ια) Συμπράττων Φορέας, όπου υφίσταται, και στοιχεία αυτού: ΑΦΜ και κωδικός epde.

3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της παρούσας, οι Φορείς Ευθύνης έργων του ΕΣΑΑ, αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας του ΦΕ, καθώς και των ΦΥ και ΣΦ έργων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Β της παρούσας, ο οποίος μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων.

Άρθρο 9

Διαδικασία καταβολής ανταμοιβής - Εμφάνιση της δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία

1. Υπάλληλοι οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων του ΕΣΑΑ και ανήκουν σε ΦΕ/ΦΥ/ΣΦ ή/και είναι μέλη των συλλογικών Οργάνων ή/και υπηρετούν στις υπηρεσίες της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), λαμβάνουν την ανταμοιβή που αντιστοιχεί σε μία μόνο ιδιότητα.

2. Η προβλεπόμενη με την παρούσα ανταμοιβή δεν καταβάλλεται σε υπαλλήλους που έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το έτος αναφοράς, κάποια από τις ανταμοιβές των άρθρων 23 ή 25 ή 26 ή 27 του ν. 4940/2022 (Α’ 112).

3. Η καταβολή της υπολογισθείσας ανταμοιβής που καθορίζεται με την παρούσα, γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και διενεργείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ενάριθμο 2022ΤΑ01500004, τίτλο: SUB.5 «Σύστημα επιβράβευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» και κωδ. ΟΠΣ 5150179» ως ακολούθως:

α) για τους υπαλλήλους των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-705-0000000.

β) Για τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων (ΝΠ), φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ορίζονται τα ίδια τα ΝΠ εκ παραλλήλου υπόλογοι - διαχειριστές του έργου από τον Διατάκτη της ΣΑΤΑ 015, και είναι τα ίδια αρμόδια για την πληρωμή τους.

4. Ορισμός νομικών προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης ως υπολόγων - διαχειριστών: Με απόφαση του Διατάκτη της ΣΑΤΑ 015, τα νομικά πρόσωπα, φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους κατανέμεται ποσό ανταμοιβής σύμφωνα με την απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού της παρ. 9 του άρθρου 5, καθώς και την κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, ορίζονται ως υπόλογοι διαχειριστές του έργου. Η ως άνω απόφασή τους κοινοποιείται ηλεκτρονικά, στον ηλεκτρονικό λογαριασμό επικοινωνίας του υπεύθυνου υπαλλήλου που έχει δηλωθεί. Τα νομικά πρόσωπα στη συνέχεια ορίζουν άμεσα εισηγητές εκκαθάρισης και υπεύθυνους λογαριασμού και αποστέλλουν έγχαρτα και ηλεκτρονικά τις σχετικές αποφάσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ορισμένοι ως εισηγητές εκκαθάρισης και υπεύθυνοι λογαριασμού προβαίνουν άμεσα σε αίτηση δημιουργίας χρήστη στο epde για τους ανάλογους ρόλους, ενημερώνοντας παράλληλα τη ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών ηλεκτρονικά, ώστε να γίνουν σε αυτούς αναθέσεις ΣΑΤΑ και Έργου από τον διαχειριστή οφειλών.

Οι υπόλογοι διαχειριστές του έργου και οι Υπεύθυνοι Λογαριασμού των ΝΠ προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις για την πιστοποίησή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι προβλεπόμενες ως άνω διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού της παρ. 9 του άρθρου 5 της καθώς και της κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

5. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία των Φορέων στους οποίους κατανέμεται το ποσό ανταμοιβής σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 5 του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθώς και της κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, αποστέλλει στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με αποκλειστική προθεσμία εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω αποφάσεων έγχαρτα και ηλεκτρονικά, τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης:

αα) Κατάσταση δαπάνης στην οποία θα περιλαμβάνονται το συνολικό καθώς και αναλυτικά τα ποσά ανταμοιβής σε κάθε υπάλληλο, οι αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις και το τελικό πληρωτέο ποσό, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και αριθμός IBAN του λογαριασμού τραπέζης κάθε υπαλλήλου, υπό την προϋπόθεση ότι υποστηρίζονται από το σύστημα ΔΙΑΣ ΑΕ, καθώς και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων υπαλλήλων. Η κατάσταση δαπάνης υπογράφεται αρμοδίως, ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022 και την ακρίβεια των αναφερόμενων στοιχείων λογαριασμού τραπέζης των δικαιούχων υπαλλήλων.

αβ) Ηλεκτρονικό αρχείο μισθοδοσίας xml, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τα αρχεία που περιλαμβάνουν αμοιβές μέσω ΠΔΕ με χρήση των αντίστοιχων ΑΛΕ.

αγ) Βεβαίωση του φορέα για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την ανταμοιβή στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του ΕΣΑΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022 και τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας.

αδ) Ειδικότερα για την καταβολή ανταμοιβής στα μέλη συλλογικών οργάνων της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, αποστέλλεται η απόφαση συγκρότησης και ορισμού μελών του οργάνου, και οι τυχόν τροποποιήσεις, σύμφωνα με την απόφαση της υποπερ. 9 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498).

αε) Ειδικότερα για την καταβολή ανταμοιβής στους υπαλλήλους της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, αποστέλλεται η «Βεβαίωση επίτευξης στοχοθεσίας» του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Στην περίπτωση που υπάλληλοι του φορέα που περιλαμβάνονται στην ως άνω βεβαίωση, δεν μισθοδοτούνται από την οικεία οικονομική υπηρεσία του φορέα, η τελευταία μεριμνά για την άμεση αναζήτηση των απαραίτητων μισθολογικών και λοιπών στοιχείων από τον φορέα μισθοδοσίας τους για τον υπολογισμό της ανταμοιβής και την ένταξή τους στην ενιαία κατάσταση δαπάνης του φορέα.

Για την καταβολή του ποσού ανταμοιβής των δικαιούχων υπαλλήλων από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, και στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός φορείς ή συλλογικά όργανα στους οποίους έχει κατανεμηθεί ποσό, υπάγονται στην ίδια οικονομική υπηρεσία, η τελευταία δύναται να εκδώσει ενιαία κατάσταση δαπάνης για περισσότερους, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων, όπως αυτοί προκύπτουν αθροιστικά από τις σχετικές βεβαιώσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται από κοινού στην ενιαία κατάσταση.

Κατ’ εξαίρεση, και εφόσον δεν υφίσταται αρμόδια οικονομική υπηρεσία στον φορέα, με μέριμνα του συγκεντρώνονται διακριτά οι καταστάσεις δαπάνης και τα ηλεκτρονικά αρχεία μισθοδοσίας xml από έκαστο φορέα μισθοδοσίας των υπαλλήλων του, και τις οποίες αποστέλλει συγκεντρωτικά, εντός της ως άνω προθεσμίας.

β) λοιποί φορείς - νομικά πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης:

βα) Κατάσταση δαπάνης στην οποία θα περιλαμβάνονται το συνολικό, καθώς και αναλυτικά τα ποσά ανταμοιβής σε κάθε υπάλληλο, οι αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις και το τελικό πληρωτέο ποσό, ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ κάθε υπαλλήλου, καθώς και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων υπαλλήλων. Η κατάσταση δαπάνης υπογράφεται αρμοδίως, ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 4940/2022 (Α’ 112).

ββ) Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του φορέα για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την ανταμοιβή στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του ΕΣΑΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022.

βγ) Ειδικότερα για την καταβολή ανταμοιβής στους υπαλλήλους της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, αποστέλλεται «Βεβαίωση επίτευξης στοχοθεσίας» του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

6. Οι φορείς που δεν αποστέλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία εντός των προβλεπόμενων στην παρούσα προθεσμιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία καταβολής της ανταμοιβής στο πλαίσιο του πιλοτικού συστήματος.

7. Διαδικασία καταβολής της ανταμοιβής - Εκκαθάριση δαπάνης για φορείς Κεντρικής Διοίκησης:

7.1 Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης για την καταβολή της ανταμοιβής στους υπαλλήλους στο πλαίσιο του έργου SUB. 5 «Σύστημα επιβράβευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» (με ενάριθμο 2022ΤΑ01500004 και κωδ. ΟΠΣ 5150179) διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου του εκάστοτε φορέα, και μετά από έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ.134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2857). Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την τήρηση των δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκδίδει την κατάσταση δαπάνης.

7.2 Για κάθε φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών της παρ. 8α του παρόντος από τη ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών και την εκτέλεση της κατανομής του σχετικού ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο λογαριασμό της ΣΑΤΑ 015, η οργανική μονάδα δια του ορισμένου εισηγητή εκκαθάρισης του Υπουργείου Εσωτερικών προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, του ηλεκτρονικού αρχείου μισθοδοσίας xml και στην έκδοση της εντολής πληρωμής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ (e-pde), η οποία υπογράφεται αρμοδίως και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

7.3 Με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps) του ορισθέντος υπεύθυνου λογαριασμού του έργου μεταφέρεται το κατανεμημένο Τελικό Ποσό Ανταμοιβής στο φορέα (πληρωτέο στους δικαιούχους και πάσης φύσης προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις) από το λογαριασμό της ΣΑTA 015 (όπου είναι ενταγμένο το έργο με ενάριθμο 2022ΤΑ01500004 και κωδ. ΟΠΣ 5150179) στην ΤτΕ, στον ενδιάμεσο λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ο οποίος δημιουργείται για πληρωμές ΠΔΕ για το σκοπό αυτό.

7.4 Ο πιστοποιημένος εκκαθαριστής του Υπουργείου Εσωτερικών για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για την πληρωμή αμοιβών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό ΠΔΕ είναι υπεύθυνος για την μεταφόρτωση στην εφαρμογή της ΕΑΠ της ηλεκτρονικής αναλυτικής κατάστασης για την καταβολή της ανταμοιβής (αρχείο xml), το οποίο έχει εκδοθεί και αποσταλεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία κάθε φορέα.

7.5 Ενέργειες λόγω απόρριψης πληρωμής: Σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής του αρχείου xml από το σύστημα της ΕΑΠ ή από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, ο πιστοποιημένος εκκαθαριστής αποδοχών μέσω ΠΔΕ της ΕΑΠ στο Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει άμεσα τον φορέα προκειμένου να αποστείλει εκ νέου, διορθωμένο, το ηλεκτρονικό αρχείο xml. Σε περίπτωση απόρριψης σε τραπεζικό λογαριασμό δικαιούχου ο πιστοποιημένος εκκαθαριστής αποδοχών μέσω ΠΔΕ της ΕΑΠ στο Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτό να διορθωθεί.

7.6 Η πληρωμή των τελικών ποσών ανταμοιβής στους δικαιούχους, διενεργείται μέσω της ΕΑΠ, με χρέωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών στην ΤτΕ και πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και των φορέων κρατήσεων, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Για την επίτευξη της έγκαιρης καταβολής της πρόσθετης αμοιβής στους δικαιούχους υπαλλήλους, η πληρωμή τους ακολουθεί τις προθεσμίες υποβολής αρχείων στο σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ, η οποία ολοκληρώνεται έως την τελευταία ημερομηνία του μεθεπόμενου της ημερομηνίας αποστολής των δικαιολογητικών μήνα Διαδικασία καταβολής της ανταμοιβής για ΝΠ Γενικής Κυβέρνησης.

8. Για τα νομικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία ορίζονται υπόλογοι διαχειριστές στο εν λόγω έργο, την αρμοδιότητα για την καταβολή της ανταμοιβής στους υπαλλήλους τους, έχουν τα ίδια τα ΝΠ. Μετά την πραγματοποίηση χρηματοδότησης/κατανομής στην ΤτΕ στο λογαριασμό της ΣΑΤΑ 015, τα ΝΠ προβαίνουν στην καταβολή της ανταμοιβής στους δικαιούχους υπαλλήλους τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις του ΠΔΕ (σχ. Υ υπ’ αρ.134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2857)). Η καταβολή της ανταμοιβής στους δικαιούχους υπαλλήλους διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία του νομικού προσώπου μέσω ΕΑΠ, με ευθύνη του κατά περίπτωση αρμόδιου εισηγητή εκκαθάρισης και του πιστοποιημένου εκκαθαριστή για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για την πληρωμή αμοιβών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό ΠΔΕ.

9. Κατ’ εξαίρεση, για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και των οποίων οι τακτικές αποδοχές προσωπικού δεν καταβάλλονται μέσω ΕΑΠ, η πληρωμή της ανταμοιβής στους δικαιούχους γίνεται μέσω e-pde, με απευθείας μεταφορά του ποσού της ανταμοιβής στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων υπαλλήλων, χωρίς τη μεσολάβησή της.

10. Η ως άνω διαδικασία ολοκληρώνεται έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της ημερομηνίας αποστολής των δικαιολογητικών μήνα.

11. Δήλωση Δαπανών: Αμέσως μετά την πληρωμή, το Υπουργείο Εσωτερικών, ως φορέας υλοποίησης του έργου που χρηματοδοτεί την καταβολή της ανταμοιβής κατά το πιλοτικό σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, υποχρεούται να δηλώσει άμεσα τις δαπάνες στο ΟΠΣ του ΤΑΑ. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις πληρωμές που έχουν πραγματοποιήσει τα Νομικά Πρόσωπα, όπως προβλέπονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ. 134453/2015 (Β’ 2857) και υπό στοιχεία 2/39549/0026/2015Ν (Β’ 1138), αποστέλλονται έγχαρτα και ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την καταβολή της ανταμοιβής. Η δήλωση δαπανών ολοκληρώνεται έως 31.12.2023.

12. Η εμφάνιση των ως άνω πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα και με τα δικαιολογητικά πληρωμής. Τα δικαιολογητικά πληρωμής των Νομικών Προσώπων αποστέλλονται από τους φορείς εντός της τεθείσας προθεσμίας ως άνω σχετικά.

13. Η ετήσια κατάσταση αποδοχών που αφορά στην καταβολή της ανταμοιβής υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εκκαθαριστή, το επόμενο της καταβολής έτος, στην οικεία εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης, για τους οποίους η καταβολή της ανταμοιβής στο προσωπικό τους γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, υποχρεούνται, έως την 15η Ιανουαρίου 2024, να αποστείλουν το ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων και τα ποσά που τους αναλογούν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ΑΑΔΕ. Η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά τη συγχώνευση των απεσταλθέντων αρχείων από το σύνολο των φορέων Κεντρικής Διοίκησης στους οποίους έχει καταβάλει την προβλεπόμενη ανταμοιβή, υποβάλει τη σχετική ενιαία βεβαίωση στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, για την υποβολή των αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας».

Άρθρο 10

Τελικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Τα Παραρτήματα Α και Β αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Επικρατείας ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!