Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 32515/2023 Καθορισμός των κριτηρίων για την απόδοση της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016

Αριθμ. 32515

ΦΕΚ Β 2035 - 31.03.2023

Καθορισμός των κριτηρίων, των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των δικαιούχων οργανώσεων για την απόδοση της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), της διαδικασίας συμμετοχής στην κατανομή, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του περιεχομένου της απόφασης κατανομής των εισφορών και της διαδικασίας απόδοσης αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).

2. Τις διατάξεις του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» (Α’ 79).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 78 έως 107 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Tο π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

8. Την υπ’ αρ. 31525/23-3-2023 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), της Προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός της μηνιαίας εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)

1. Η μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, τηρείται σε Ειδικό Λογαριασμό στον e-ΕΦΚΑ και αποδίδεται στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυ

ση. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των οργανώσεων, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων ενημερωτικών, καθώς και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.

2. Όσοι συνταξιούχοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση, υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τη διακοπή της παρακράτησης.

3. Ο e-ΕΦΚΑ τηρεί αναλυτικά στοιχεία των εισφορών που εισπράττονται μηνιαίως, των ποσών που αποδίδονται σε κάθε συνταξιοδοτική οργάνωση και των ποσών που παραμένουν στο αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων συνταξιοδοτικών οργανώσεων.

Οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις που δικαιούνται την απόδοση πόρων από τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

α. Ομοσπονδίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίες εκπροσωπούν συνταξιούχους εργασιακού κλάδου ή εργασιακού χώρου ή ιδιότητας, στους οποίους γίνεται η παρακράτηση του άρθρου 1 της παρούσας.

β. Σωματεία του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα πανελλήνιας εμβέλειας όταν δεν υφίσταται στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο ή εργασιακό χώρο ή ιδιότητα, ομοσπονδία και τα οποία εκπροσωπούν συνταξιούχους στους οποίους γίνεται η παρακράτηση του άρθρου 1 της παρούσας.

γ. Συνομοσπονδίες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίες εκπροσωπούν συνταξιούχους ομοσπονδιών εργασιακού κλάδου ή εργασιακού χώρου ή ιδιότητας στους οποίους γίνεται η παρακράτηση του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 3

Διαδικασία συμμετοχής στην κατανομή των εισφορών

1. Οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις καταθέτουν τα αιτήματά τους στον e-ΕΦΚΑ συνοδευόμενα από:

α) το καταστατικό της οργάνωσης και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού

β) τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της σε επίπεδο πρώτου βαθμού

γ) το πρακτικό των αρχαιρεσιών της οργάνωσης και

δ) τη σύνθεση των οργάνων διοίκησής της. Οι συνομοσπονδίες καταθέτουν επιπροσθέτως την απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία γίνεται δεκτό ότι, στα μέλη τους γίνεται η παρακράτηση του άρθρου 1.

2. Ο e-ΕΦΚΑ εξετάζει τα αιτήματα και βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, συντάσσει λίστα των επιλέξιμων δικαιούχων οργανώσεων για τις οποίες υπολογίζεται απόδοση πόρου από τις εισφορές που έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας. Αιτήματα οργανώσεων που υποβάλλονται αλλά εκκρεμεί η διασταύρωση στοιχείων για την επιβεβαίωση της παρακράτησης του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 εξετάζονται σε μεταγενέστερο χρόνο και αφού εξαχθούν από το μηχανογραφικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τα αναγκαία στοιχεία.

Άρθρο 4

Προσδιορισμός του ποσού που κατανέμεται ετησίως

1. Το συνολικό ποσόν που αποδίδεται ετησίως στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού που κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ για το αντίστοιχο έτος. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει ως αποθεματικό στο λογαριασμό και χρησιμοποιείται για τυχόν οικονομική ενίσχυση συνταξιουχικών οργανώσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές ενισχύσεις για οποιονδήποτε λόγο, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την τροποποίηση των αρχικών κατανομών κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

2. Εισφορές που έχουν συγκεντρωθεί από συνταξιούχους συγκεκριμένου εργασιακού κλάδου, εργασιακού χώρου ή ιδιότητας και δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα από οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, παραμένουν αδιάθετα προκειμένου να κατανεμηθούν μελλοντικά σε οργανώσεις που τους εκπροσωπούν.

3. Εισφορές που έχουν συγκεντρωθεί από συνταξιούχους για τους οποίους δεν είναι διακριτή η πληροφορία του εργασιακού κλάδου ή εργασιακού χώρου ή ιδιότητας παραμένουν αδιάθετα προκειμένου να κατανεμηθούν μελλοντικά μετά τον προσδιορισμό των ανωτέρω πληροφοριών.

4. Το συνολικό ποσόν προς κατανομή που αποδίδεται στις οργανώσεις ετησίως μειώνεται κατά το ύψος των εισφορών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και το ποσοστό του ογδόντα τοις εκατό (80%) υπολογίζεται στο μειωμένο ποσό αυτού.

Άρθρο 5

Κριτήρια κατανομής των εισφορών στις οργανώσεις

1. Για την κατανομή του ποσού στις επιλέξιμες δικαιούχες οργανώσεις ο e-EΦΚΑ συντάσσει πίνακα κατανομής στον οποίο περιλαμβάνονται:

α) Η λίστα των επιλέξιμων δικαιούχων οργανώσεων,

β) το κριτήριο στη βάση του οποίου γίνεται η κατανομή των εισφορών. Για τις ομοσπονδίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα το κριτήριο είναι το πλήθος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν τον Δεκέμβριο του έτους που αφορά η κατανομή, για τα σωματεία του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα πανελλήνιας εμβέλειας το κριτήριο είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών, για τις συνομοσπονδίες και τις ομοσπονδίες για τις οποίες παρακρατείται ειδική εισφορά, σύμφωνα με άλλες ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η παρακράτηση του άρθρου 1, το κριτήριο είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών,

γ) για κάθε επιλέξιμη δικαιούχο οργάνωση υπολογίζεται το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού της (ο αριθμός των συνταξιούχων ή εγγεγραμμένων μελών όπως περιγράφηκε στην περ. β ως προς το συνολικό αριθμό αυτών). Το ποσοστό που υπολογίζεται αποτελεί το συντελεστή κατανομής των εισφορών,

δ) το ποσό που αποδίδεται στις δικαιούχες συνταξιοδοτικές οργανώσεις, το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο του συντελεστή κατανομής των εισφορών επί του συνολικού ποσού που έχει παρακρατηθεί από τις καταβαλλόμενες συντάξεις το έτος αναφοράς και έχει αποδοθεί στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ.

2. Στις περιπτώσεις που συρρέουν αιτήματα οργανώσεων διαφορετικού βαθμού και οι οποίες εκπροσωπούν κοινή ομάδα συνταξιούχων, ο αριθμός των συνταξιούχων ή εγγεγραμμένων μελών που καταγράφεται στις οργανώσεις χαμηλότερου βαθμού αφαιρείται από τις υπερκείμενες οργανώσεις ώστε σε όλες τις περιπτώσεις ο αριθμός των συνταξιούχων που κατανέμεται ανά οργάνωση να υπολογίζεται μόνο μία φορά.

Άρθρο 6

Απόδοση των εισφορών στις δικαιούχες συνταξιοδοτικές οργανώσεις

1. Η απόδοση των εισφορών που εισπράττονται ετησίως διενεργείται εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου της είσπραξης έτους. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η απόδοση πόρων προηγούμενων ετών, προηγείται η απόδοση των εισφορών του παλαιότερου έτους.

2. Τα ποσά αποδίδονται στις δικαιούχες οργανώσεις από τις υπηρεσίες του e-EΦΚΑ. Για την απόδοση των ποσών προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού για την είσπραξη της εκκαθαρισμένης απαίτησης και, σε περίπτωση διαφοροποιήσεων των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 3 στοιχείων, υποβάλλονται εκ νέου το ισχύον καταστατικό της οργάνωσης, το πρακτικό αρχαιρεσιών της και τα στοιχεία της νόμιμης εκπροσώπησης της οργάνωσης, άλλως υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου περί μη τροποποίησης των στοιχείων αυτών.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!