Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 26168/403/2019 Απόδοση στις συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει

Αριθμ. 26168/403

ΦΕΚ B 2599 - 28.06.2019

Απόδοση στις συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄),

β) του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’),

γ) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

δ) του άρθρου του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

ε) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την οικ. 59285/18416/2017 (ΦΕΚ 4503 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Την αριθμ. Φ80000/οικ.26392/1075/21-7-2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α.Δ.Α.: Ω9ΚΑ465Θ1Ω-ΦΟΘ).

4. Το από 31-5-2019 ενημερωτικό σημείωμα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

5. Τα αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων:

α) Το αριθμ. 96/27-5-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ),

β) το αριθμ. 24/28-5-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΣΥΤΑ),

γ) το από 28-5-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ),

δ) το από 28-5-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ),

ε) το από 28-5-2019 έγγραφο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ και ΕΤΜ),

στ) το αριθμ. 210/29-5-2019 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων,

ζ) το 657/07-06-2019 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων,

η) το 1039/29-03-2018 έγγραφο της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.) για τους συνταξιούχους που προέρχονται από την ΕΤΒΑ, την ΑΤΕ και την Ιονική Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2019 της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,333 εκ. € η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3395 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρισμό των ΝΠΙΔ (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.

7. Την αριθμ. οικ. 26119/397/07-06-2019 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

1. Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των συνταξιουχικών οργανώσεων, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων ενημερωτικών καθώς και την ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν, αποδίδεται σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση ποσό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου, του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί και υπόκεινται στην παρακράτηση της εισφοράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους.

2. Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αποδίδεται το 80% του συνολικού ποσού που έχει κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται για το σκοπό αυτό στον ΕΦΚΑ μέχρι και τον Ιούνιο του 2019 μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του πρακτικού των αρχαιρεσιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄).

3. Το συνολικό ποσό του λογαριασμού «ΟΑΕΔ/Εισφορά υπέρ συλλογικών οργανώσεων συνταξιούχων» που τηρείται στον ΟΑΕΔ μεταφέρεται στον «Ειδικό Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Συνταξιουχικών Οργανώσεων» που τηρείται στον ΕΦΚΑ για το σκοπό αυτό.

4. Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις, ορίζονται αυτές για τις οποίες όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αιτήματα και τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και του ΕΦΚΑ γίνεται παρακράτηση της εισφοράς στα ποσά των κύριων συντάξεων των συνταξιούχων που εκπροσωπούν, αποτελούν τις αντιπροσωπευτικές Ομοσπονδίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τα σωματεία που είναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια για τα οποία δεν υφίσταται στο χώρο τους Ομοσπονδία, ως κάτωθι:

α) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) ως μοναδική αντιπροσωπευτική ομοσπονδία των συνταξιούχων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων.

β) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΣΥΤΑ) ως το ανώτερο δευτεροβάθμιο όργανο των κατά τόπους Συλλόγων και Ενώσεων (Σωματείων) Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

γ) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ) ως η μοναδική ομοσπονδία στο χώρο των αποστράτων - συνταξιούχων των Ενόπλων Δυνάμεων.

δ) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ) ως η μοναδική ομοσπονδία στο χώρο των αποστράτων - συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας.

ε) Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ και ΕΤΜ) ως η ομοσπονδία συνταξιούχων ιδιωτικού τομέα.

στ) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων ως αντιπροσωπευτικό σωματείο του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια, για το οποίο δεν υφίσταται στο χώρο του Ομοσπονδία.

ζ) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων ως αντιπροσωπευτικό σωματείο του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια, για το οποίο δεν υφίσταται στο χώρο του Ομοσπονδία.

η) Η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.) για τους συνταξιούχους που προέρχονται από την ΕΤΒΑ, την ΑΤΕ και την Ιονική Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος και την Εμπορική Τράπεζα.

θ) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛΤΑ ως σωματείο αντιπροσωπευτικό του κλάδου με πανελλήνια εμβέλεια, για το οποίο δεν υφίσταται στον χώρο Ομοσπονδία.

Η κατανομή του ποσού γίνεται ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ%
Π.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 23,41
Π.Ο.Σ.Υ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.9
Π.Ο. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 4.14
Π.Ο. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.6
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 62.89
Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1.52
Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 0.12
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 0.21
Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΤΑ 0.21
ΣΥΝΟΛΟ 100

5. Συνταξιουχικές οργανώσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση για οποιοδήποτε λόγο, δύναται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τον ΕΦΚΑ με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει και τα οριζόμενα στην παρούσα υπουργική απόφαση.

Για οργανώσεις για τις οποίες παρακρατείται η ειδική εισφορά με άλλες διατάξεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η παρακράτηση των 0,20, η κατανομή γίνεται βάσει των εγγεγραμμένων μελών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των αρχαιρεσιών της συνταξιουχικής οργάνωσης. Οι οργανώσεις αυτές, καθώς και Ομοσπονδίες, οι οποίες μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν ότι αποδέχονται την παρακράτηση των 0,20 δύνανται να συμμετάσχουν σε επόμενη κατανομή μετά την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

6. Για την ανωτέρω κατανομή υπολογίζεται το ποσό που έχει συγκεντρωθεί το 2017 και 2018.

Η 41777/1303/21-8-2018 (ΦΕΚ 3969 Β΄) υπουργική απόφαση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!