Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 25168/2023 Επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά

Αριθμ. 25168

ΦΕΚ B' 1449/13.03.2023

Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι- νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

3. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιάρθρωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 47 αυτού.

7. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

8. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 και 40.

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

10. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ'αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αρ. 1083/2006.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ'αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αρ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ'αρ. 1407/2013 (de minimis) (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

15. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

16. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

17. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

19. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

20. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

21. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

22. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

23. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΟΑΕΔ)» (Α’ 25).

24. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

25. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

26. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217(1)/8-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

27. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», (Β’ 5968).

28. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών με θέμα: «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

29. Την υπό στοιχεία 3634/30-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις Προώθησης στην απασχόληση περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου» (Β’ 5466), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. 2319/24-06-2022 (Β’ 3413) όμοια απόφαση.

30. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

31. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

32. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

33. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 εγκύκλιο «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9).

34. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 εγκύκλιο «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

35. Την έκθεση τεκμηρίωσης κατ’ αποκοπή ποσού, για τη δράση «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)», η οποία κοινοποιήθηκε στον ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.) με το υπ’ αρ. 5231/18-01-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

36. Την υπό στοιχεία 108641/1905 ΕΥΚΕ/14-11-2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

37. Την υπ’ αρ. 3100/01-09-2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

38. Τις υπ’ αρ. 4718/6-9-2022 και 34/17-01-2023 αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

39. Την υπ’ αρ. 148715/07-02-2023 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ.ΥΠ.Α.

40. Τις υπ’ αρ. 01-08/619/17-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΜΜ 4691Ω2-ΚΚΟ) και 01-08/1606/03-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΟ-Η4691Ω2-Ο7Υ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ.ΥΠ.Α.

41. Την υπ’ αρ. 16192/14.02.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

42. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη για το έτος 2023 στον κρατικό προϋπολογισμό που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α., ύψους έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι εντός του προϋπολογισμού του τρέχοντος ΜΠΔΣ,

αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Ταυτότητα της δράσης

1. Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά» συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020. Ως βασικό στόχο έχει την προώθηση στην απασχόληση ανέργων, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, οι οποίοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 20 ανέργων ηλικίας 20 έως 44 ετών.

Πίνακας 1: Γενικά Στοιχεία της Δράσης

 

Κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 6816
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020
Τίτλος της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά»
Γεωγραφικές ενότητες υλοποίηση Νότιο Αιγαίο
Τομείς Όλοι οι τομείς, εξαιρουμένων των μη επιλέξιμων όπως ορίζονται στο άρθρο 4
Κατηγορία ενίσχυσης Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant)/Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Καθεστώς ενίσχυσης Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας de minimis 1407/2013 (O.J EE L352/24/12/2013)
Ταμείο ΕΚΤ
Ενδιάμεσος Φορέας Δ.ΥΠ.Α.
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 300.000,00 €

2. Η δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του α’ κύκλου υπολείπονται του αριθμού των 20 ωφελούμενων. Ο επόμενος κύκλος θα αφορά στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης για τον υπολειπόμενο αριθμό δικαιούχων και έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

Ο δεύτερος κύκλος θα προκηρυχθεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του πρώτου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης - Επιλέξιμες περιοχές

1. Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 και εμπίπτει στα κάτωθι:

α) Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης».

β) Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά.

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ'αρ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Ο Καν. ΕΕ 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση».

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α. Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) του παραπάνω εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Καν. 1407/2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τη Δ.ΥΠ.Α. μέσω των σχετικών πεδίων που συμπληρώνει ο δυνητικός δικαιούχος στην αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, ο δυνητικός δικαιούχος στα σχετικά πεδία αναφέρει κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε από τη συμμετοχή του σε ενιαία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και βεβαιώνει ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή το ποσό των 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) (παρ. 1, 3 του άρθρο 6 του Κανονισμού 1407/2013). Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. 1407/2013 συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια των παρ. 2 ή 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. 1407/2013.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

3. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 300.000,00 € για το έτος 2023 και αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

4. Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

Επίσης εντάσσονται στη δράση και οι αιτήσεις χρηματοδότησης που εγκρίνονται στο πλαίσιο διαδικασίας ενστάσεων όπως περιγράφεται στην παρ. 7.3 του άρθρου 7 και οι οποίες περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.

5. Για την παρακολούθηση της πράξης θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος:

Δείκτης Εκροών: CO15 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)»

Δείκτης αποτελέσματος: 11104 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».

6. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται.

Η Δ.ΥΠ.Α είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο (δηλ. μετά την έκδοσης της τροποποιημένης απόφασης ένταξης και μέχρι την υποβολή του αιτήματος καταβολής για την πρώτη δόση) και τη λήξη από τη δράση (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως) και οπωσδήποτε κατά την υποβολή του τελικού αιτήματος καταβολής.

Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία είναι σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και συμπληρώνονται μέσω του ΠΣΚΕ.

Η Δ.ΥΠ.Α είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας της δράσης (follow-up).

Άρθρο 3

Φορέας υλοποίησης της δράσης

Η δράση υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α., ως ενδιάμεσο φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, σύμφωνα με την υπ'αρ. 3634/30-11-2020 (Β’ 5466) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 2319/24-06-2022 (Β’ 3413) όμοια απόφαση. Η καταγραφή των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται εκ μέρους των δικαιούχων μέσα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η αξιολόγησή τους διενεργείται από τους αρμόδιους αξιολογητές της Δ.ΥΠ.Α. Η παρακολούθηση των ενταγμένων πράξεων διενεργείται από τα ΚΠΑ2 (Γραφεία Απασχόλησης και Γραφεία Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης) της Δ.ΥΠ.Α σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2505/57/24-7-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του Δ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του ΠΣΚΕ.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. «Δυνητικοί δικαιούχοι» ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α των ΚΠΑ 2 που εδρεύουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση από υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας, Παραρτημάτων Ρομά ή Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων (ή/και από κοινωνικές υπηρεσίες ΟΤΑ) περί κατοικίας στον οικισμό/ καταυλισμό ηλικίας 20-44 ετών, και υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

2. «Δικαιούχοι» της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξής τους στη δράση.

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας 20 έως 44 ετών.

β. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης.

Ο έλεγχος της ιδιότητας του εγγεγραμμένου ανέργου διενεργείται:

i. Κατά την αξιολόγηση με σημείο αναφοράς/ελέγχου την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ και

ii. πριν την έναρξη της δράσης, ήτοι μία ημέρα πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

γ. Να διαθέτουν βεβαίωση από υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας, Παραρτημάτων Ρομά ή Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων (ή/και από κοινωνικές υπηρεσίες ΟΤΑ) περί κατοικίας στον οικισμό/καταυλισμό η οποία θα επισυνάπτεται στην αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ.

δ. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης της Δ.ΥΠ.Α και να έχει συνταχθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ε. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

στ. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) - το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

ζ. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

η. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, υπό τις προϋποθέσεις των σημείων α. και β. της παρούσας παραγράφου και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους, σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων (αρχικό και συμπληρωματικό). Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών μετά από αίτηση επιμήκυνσης του διαστήματος των 60 ημερών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

θ. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά, είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).

ι. Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

i. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ).

ii. Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ).

iii. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

iv. Μέλη Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) εφό- σον δε συμμετέχουν σε άλλη ΙΚΕ.

v. Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 32).

Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α’ 32).

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου καθορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου, η υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στο έργο. Τέλος, ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με την Δ.ΥΠ.Α.

3. Δεν εντάσσονται στη δράση:

i. Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

ii. Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.

iii. Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.

iv. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop-in-shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

v. Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.

vi. Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την υπαγωγή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης της δράσης, οι νέοι ΚΑΔ θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος.

vii. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας.

viii. Επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

ix. Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ).

x. Όσοι ασκούσαν ή συμμετείχαν σε επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την δημοσίευση της παρούσας.

Για τις περιπτώσεις vii έως x ο δυνητικά δικαιούχος προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης.

xi. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/coworkingspaces), από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ο δικαιούχος απεντάσσεται από τη δράση.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της δράσης.

4. Οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξής τους, καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.

Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους, είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί λόγο απένταξής τους.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει αυτονομία στις παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμός) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Δεν επιτρέπεται η μίσθωση χώρου εάν ο εκμισθωτής είναι σύζυγος ή συνδέεται με τον μισθωτή με συγγένεια α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του δικαιούχου στις περιπτώσεις:

α) Γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,

β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α’ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω.

Για τις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι απαιτείται -κατά την αίτηση- να προσκομίζουν σχετικές βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά, από δημόσιους φορείς.

Η δημιουργία υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια της δράσης δεν παραβιάζει τους όρους υπαγωγής στη δράση.

Οι επιχειρήσεις/δικαιούχοι που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν την νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2014, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014, στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που εκδόθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το Μάιο του 2015 και τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας και στο Παράρτημα Υποχρεώσεων του δικαιούχου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης. Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των όρων δημοσιότητας.

Άρθρο 5

Διάρκεια ποσό ενίσχυσης

1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

2. Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με την Έκθεση Τεκμηρίωσης κατ’ αποκοπή ποσού για τη δράση «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιείται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (Ορόσημο Α).
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).
 • 3η δόση ύψους5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

1. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr.

2. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δυνητικά δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, ως ακολούθως:

i. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης και να διαθέτει και το ΑΜΚΑ του.

ii. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι ο δυνητικά δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

iii. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Ο δυνητικά δικαιούχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς την Δ.ΥΠ.Α για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α, τo Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ - Δ.ΥΠ.Α. e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών ή για ομογενείς).

iv. Τροποποιήσεις/διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Οριστική Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.

v. Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση:

α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνουν ότι: α) Η επιχείρηση που θα δημιουργηθεί δεν θα προέρχεται από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, β) η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας, γ) Ο δικαιούχος δεν έχει ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) και δ) Ο δικαιούχος δεν ασκούσε ή συμμετείχε σε επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την δημοσίευση της παρούσας.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνουν ότι: είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στη δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά» και δεν είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα το εξάμηνο που προηγείται κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης της δράσης.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται βεβαιωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω της διαδικτυακής πύλης:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemeri noteta/psephiak aeggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

γ. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες υποψηφίους). Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

δ. Βεβαίωση από υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας, Παραρτημάτων Ρομά ή Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων (ή/και από κοινωνικές υπηρεσίες ΟΤΑ) περί κατοικίας στον οικισμό/καταυλισμό.

3. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η 27/03/2023 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 18/05/2023 και ώρα 15:00.

Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων του προηγούμενου κύκλου στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις ή και ο προϋπολογισμός.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης για τους επόμενους κύκλους ανακοινώνονται με δελτίο τύπου το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

4. Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά κύκλο.

5. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικά δικαιούχους σύμφωνα με το «εγχειρίδιο υποβολής πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

6. Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου/πράξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

8. Ο δυνητικός δικαιούχος, αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στο ΠΣΚΕ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (Γενικά στοιχεία δικαιούχου) επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών. Ο δυνητικός δικαιούχος απαιτείται να ελέγχει και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

9. Σε όλα τα στάδια υλοποίησης της δράσης τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν.4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Άρθρο 7

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης- Έγκριση πράξεων

7.1 Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων

α. Πρωτοβάθμια αξιολόγηση

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρη- ματοδότησης διενεργούνται από αξιολογητές (ένας (1) αξιολογητής ανά αίτηση), οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της παρούσας. Οι αξιολογητές δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συντάκτες προτάσεων, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας και θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη σύγκρουση συμφερόντων. Οι αξιολογητές ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. Οι αξιολογητές δε δύνανται να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ. 7.2 του παρόντος άρθρου και στο Παράρτημα ΙΙΙ.

β. Δευτεροβάθμια αξιολόγηση

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 στο οποίο είναι εγγεγραμμένος άνεργος ο/η αιτών/ούσα, εξετάζει σε δεύτερο βαθμό, καταχωρεί και οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης των πράξεων είναι ο Προϊστάμενος/η του ΚΠΑ2.

7.2 Διαδικασία αξιολόγησης

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη της Δ.ΥΠ.Α. Η Δ.ΥΠ.Α αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρισης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο ΠΣΚΕ εφόσον απαιτείται.

Η αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης/επιλογής πράξεων προς ένταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία ΔΙ_2_ΚΕ Επιλογή και Έγκριση πράξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και αξιολογείται το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί κατά την χρονική περίοδο που ορίζεται στην παρούσα. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, παράγονται αποτελέσματα κατάταξης μέσα από το ΠΣΚΕ, με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και πίνακας με όλες τις παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, με όριο την εξάντληση του προϋπολογισμού της παρούσας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν. Βάσει των ανωτέρω, τα αποτελέσματα αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

i. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων

ii. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας.

iii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων διενεργείται σε 2 στάδια:

Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Ο έλεγχος πληρότητας της πρότασης γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας από τους αξιολογητές της πρωτοβάθμιας αξιολόγησης αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων καθεστώτος ανεργίας και ηλικιακού ορίου γίνεται για την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση μέσω του ΠΣΚΕ. Ό έλεγχος επιλεξιμότητας συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων του Καν. 1407/2013.

Στάδιο Β: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.

1η Ομάδα κριτηρίων:

Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

 • Η σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου με αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της πράξης.
 • Η τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής δικαιούχου έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση (όπως εγγεγραμμένη ανεργία, συμπλήρωση εξατομικευμένης προσέγγισης).
 • Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης ως προς την περίοδο επιλεξιμότητας του προγράμματος και του χρονικού διαστήματος ισχύος του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων που έχει επιλεγεί κάθε φορά για την πράξη.

Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/όχι). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης είναι η πράξη να λαμβάνει ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

2η Ομάδα Κριτηρίων:

Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

 • Η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων.
 • Η συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.
 • Η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναι- κών και της μη διάκρισης.
 • Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/όχι). Προϋπόθεση θετι- κής αξιολόγησης είναι η πράξη να λαμβάνει ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

3η Ομάδα Κριτηρίων:

Σκοπιμότητα πράξης (70%)

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

 • Η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης.
 • Η αποδοτικότητα πράξης.
 • Η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση.
 • Η καινοτομία.
 • Η δικτύωση.
 • Η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινό- μενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων.

Τα κριτήρια αξιολογούνται με βαθμολόγηση (κλίμακα 0-10) και η αναλυτική βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0). Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι: 60 βαθμοί. Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός≥25.

4η Ομάδα Κριτηρίων:

Ωριμότητα πράξης (30%)

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

 • Το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης.
 • Ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.

Τα κριτήρια αξιολογούνται με βαθμολόγηση (κλίμακα 0-10) και η αναλυτική βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0).Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥8.

Οι έλεγχοι των σταδίων Α και Β απαιτούν την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από το βαθμό αξιολόγησης επί τον συντελεστή στάθμισης του. Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε ομάδας κριτηρίων επί τον συντελεστή στάθμισης της και πρέπει να τηρεί ελάχιστο συνολικό αποτέλεσμα.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ.

7.2.1 Πρωτοβάθμια Αξιολόγηση

Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο ΠΣΚΕ στην ενέρ- γεια «Αξιολόγηση» όλα τα πεδία τα οποία καταχωρίστηκαν από τον δυνητικά δικαιούχο της ενίσχυσης κατά το στάδιο της υποβολής. Όλα τα πεδία αυτής δύναται να τροποποιηθούν από τον αξιολογητή με βάση τα στοιχεία της παρούσας και τα δικαιολογητικά και στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου που προσκόμισε ο δυνητικός δικαιούχος. Ο αξιολογητής σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας, τα δεδομένα της υποβολής, τα στοιχεία του φακέλου και τις οδηγίες βαθμολόγησης εκάστου κριτηρίου αξιολογεί το σύνολο των κριτηρίων του κάθε σταδίου και εισάγει την σχετική βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου. Στην συνέχεια ο αξιολογητής εισάγει στο ΠΣΚΕ τα αποτελέσματα του ελέγχου των σταδίων Α και Β καθώς και την βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων και η συνολική βαθμολογία καταγράφεται μέσα στο ΠΣΚΕ.

Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής διενεργεί πλήρως την αξιολόγηση και αξιολογεί και βαθμολογεί όλα τα κριτήρια ανεξάρτητα εάν στο στάδιο Α ή Β η πρόταση κρίνεται μη πλήρης ή/και μη παραδεκτή.

Μετά την οριστικοποίηση του συνόλου των αξιολογήσεων, η αξιολόγηση προχωρά στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

Η εξέταση των προϋποθέσεων για την αξιολόγηση διενεργείται βάσει της ημερομηνίας αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου.

7.2.2 Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση

Ο Προϊστάμενος οριστικοποιεί την τελική βαθμολο- γία και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης έχοντας την ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης και όπου κρίνει σκόπιμο την αναβαθμολόγηση και τη διαφοροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Προϊστάμενος διενεργεί την αξιολόγηση καθώς και τα πεδία, τα οποία αξιολογεί είναι ακριβώς ίδια με του πρωτοβάθμιου αξιολογητή.

Η εξέταση των προϋποθέσεων για την αξιολόγηση διενεργείται βάσει της ημερομηνίας αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παράγεται από το ΠΣΚΕ πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης καθώς και πίνακας με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της παρούσας.

Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

i. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων

ii. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού πρόσκλησης

iii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω μη παρα- δεκτής αίτησης ή αρνητικής αξιολόγησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων με την τελευ- ταία προς ενίσχυση αίτηση προτείνονται για ένταξη όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

Για κάθε έναν από τους ανωτέρω επιμέρους Πίνακες περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα στοιχεία:

i. Η τελικά διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία.

ii. Τα βασικά στοιχεία του κάθε επενδυτικού σχεδίου

iii. Ο επιχορηγούμενος Π/Υ.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται με ηλεκτρο- νικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση του, για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr)

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από τους αναρτημένους στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. πίνακες και μέσω ενημερωτικού e-mail στη δηλωθείσα ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας (e-mail).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης γίνεται αποδεκτή, δύνανται επίσης να ενημερώνονται για την έγκριση της πρότασής τους από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης δεν γίνεται αποδεκτή ενημερώνονται για την απόρριψη της πρότασής τους και για το δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης (ενδικοφανής προσφυγή), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 7.3 του παρόντος άρθρου «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της παρούσας πρόσκλησης, από τη λήψη σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας (e-mail). Επιπροσθέτως και συμπληρωματικά δύναται επίσης να ενημερώνεται από τους αναρτημένους πίνακες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας καθώς και από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

7.3 Διαδικασία Ενστάσεων

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγη- σης, παρέχεται το δικαίωμα στους δυνητικούς δικαιούχους να ασκήσουν ένσταση.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα πέντε ημερολογιακών (15) ημερών από την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «Αίτηση Ένστασης» του ΠΣΚΕ.

Όλες οι ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης [Απόφαση Δ.Σ. υπ'αρ. 635/8.3.2016 (Β’ 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ 2 του δυνητικά δικαιούχου, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο στους προσφεύγοντες, και στο αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης Πίνακα Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που συμπεριλαμβάνονται στο συμπληρωματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων εντάσσονται επίσης στη δράση χωρίς να επηρεάζεται ο πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων της υποπαρ. 7.2.2. του παρόντος άρθρου.

7.4 Ένταξη πράξεων και Δημοσιότητα των ενταγμένων έργων

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και την ανάρτηση τους σύμφωνα με την υποπαρ. 7.2.2., ακολουθεί η ένταξη των εγκεκριμένων έργων στη δράση με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο δικαιούχο, αναφέροντας τον κωδικό της πράξης, την κατηγορία παρέμβασης και τον στόχο αυτού, τον τίτλο του έργου, το ύψος της χρηματοδότησης και την Περιφέρεια εγκατάστασης. Τα στοιχεία των μη εγκεκριμένων έργων δεν δημοσιοποιούνται.

Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η Δ.ΥΠ.Α είναι υπεύθυνη για να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο έργο, αναφέροντας την κατηγορία παρέμβασης και τον στόχο αυτού, την επωνυμία του χρηματοδοτούμενου, το είδος της επιχείρησης, τον τίτλο του έργου, το ύψος της χρηματοδότησης και την Περιφέρεια εγκατάστασης. Τα στοιχεία των μη εγκεκριμένων έργων δεν δημοσιοποιούνται.

7.5 Έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, προβαίνουν το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ενημέρωσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την απόφαση Ένταξης με την οποία εντάσσονται στην δράση και η οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών μετά από αίτηση επιμήκυνσης του διαστήματος των 60 ημερών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

Στη συνέχεια, και εντός της ίδιας προθεσμίας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης των στοιχείων της αίτησής τους για την καταχώριση του ΑΦΜ, της επωνυμίας της επιχείρησης τους, της νομικής τους μορφής και όσων άλλων στοιχείων δεν είχαν καταχωρισθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης.

Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης ελέγχεται ότι ο δυνητικός δικαιούχος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης διενεργείται έλεγχος πλήρωσης του ηλικιακού κριτηρίου και της ιδιότητας του ανέργου κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ (περ. α και β της παρ. 2 του άρθρο 4).

Επιπλέον ελέγχεται ότι ο δυνητικός δικαιούχος συμπεριλαμβάνεται στο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων και ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

Στη συνέχεια, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., η τροποποίηση της απόφασης Ένταξης με τα συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο έργο, αναφέροντας την κατηγορία παρέμβασης και τον στόχο αυτού, την επωνυμία του δικαιούχου, το είδος της επιχείρησης, τον τίτλο του έργου, το ύψος της χρηματοδότησης και την Περιφέρεια εγκατάστασης.

Άρθρο 8

Διαδικασία υλοποίησης - Παρακολούθηση πράξεων

8.1 Παρακολούθηση πράξεων

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται στην υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ, όλων των στοιχείων που αφορούν τη δράση όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και τυχόν αιτήματα τροποποίησης.

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες και διοικητικές.

Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες της έκθεσης επαλήθευσης και έκθεσης πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου.

Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αρ. 3066/12-01-2023 (Β’ 155) κοινή υπουργική απόφαση.

Οι διοικητικές ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π (ΣΔΕ), στην υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784) και σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του ν. 4314/2014 και τις παρ. 4, 5, 6 του άρθρου 125 και 71 του Κανονισμού 1303/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ.» του ν. 4144/2013 ορίζει ότι:

«i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης κατά τη διάρκεια υλοποίησής της εκδίδεται σχετική απόφαση από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ 2.

Εάν κατά την επιτόπια ή/και διοικητική επαλήθευση και μετά την καταβολή οποιοδήποτε ποσού ενίσχυσης, διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, προβλέπεται η υποβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την επιτόπια και τη διοικητική επαλήθευση, μετά την παραλαβή -εκ μέρους του δικαιούχουτης έκθεσης πιστοποίησης, η οποία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

8.2 Χρηματοδότηση

8.2.1 Υποβολή αίτησης για καταβολή της πρώτης δόσης

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία από την ημε- ρομηνία ανάρτησης της τροποποίησης της απόφασης Ένταξης στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της πρώτης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της έδρας της επιχείρησής του.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

i. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων)

ii. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος, όπου απαιτείται, την οποία δύναται να διαθέτει ή ο ίδιος ο δικαιούχος ή ένας τουλάχιστον απασχολούμενος με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που τη διαθέτει απασχολούμενος, τότε και Έντυπο Ε4 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (πίνακας προσωπικού)

iii. Γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης [σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και την υπό στοιχεία 32790/392/Φ.15/2017 (Β’ 1061) υπουργική απόφαση].

iv. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 3982/2011 και τις σχετικές αδειοδοτικές διαδικασίες).

v. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014.

8.2.2 Υποβολή αίτησης για καταβολή της δεύτερης δόσης

Εντός 30 ημερών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ή εντός 30 ημερών από την εκταμίευση της πρώτης δόσης και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση των έξι μηνών από την έναρξη δραστηριότητας, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της δεύτερης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

i. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).

ii. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.

iii. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

iv. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.

v. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ).

vi. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014.

8.2.3 Υποβολή αίτησης για καταβολή της τρίτης δόσης

Εντός 30 ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μη- νών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ή εντός 30 ημερών από την εκταμίευση της δεύτερης δόσης και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση των δώδεκα μηνών από την έναρξη δραστηριότητας, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της τρίτης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

i. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).

ii. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.

iii. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

iv. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.

v. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ).

vi. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014.

Οι τελικές πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού καταβολής της ενίσχυσης, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπάρχει ο όρος της παρακράτησης στα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζει στην Υπηρεσία ο δικαιούχος.

Οι αρχικές και οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, καθότι δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της τρίτης δόσης είναι η επιχείρηση να μην έχει διακόψει τη λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4314/2014 η ενίσχυση καταβάλλεται εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης καταβολής.

8.3 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης

Μετά από κάθε αίτηση για καταβολή της ενίσχυσης, διενεργείται επιτόπια επαλήθευση.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α στο χώρο δραστηριοποίησης του δικαιούχου.

Θα διενεργηθούν τρεις (3) επιτόπιες επαληθεύσεις μετά την υποβολή των ως άνω αιτημάτων για καταβολή ενίσχυσης και πριν την καταβολή της κάθε δόσης.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του Δ.Σ, όπως ισχύει.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της έκθεσης. Το έντυπο της έκθεσης επαλήθευσης θα αποτελεί επισυναπτόμενο έγγραφο στην έκθεση πιστοποίησης για την καταβολή της κάθε δόσης και θα καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

Κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται μεταξύ άλλων:

i. Η πραγματική λειτουργία της επιχείρησης στην επιλέξιμη δραστηριότητα

ii. Η λειτουργία της επιχείρησης σε αυτόνομο επαγγελματικό χώρο σε αυτόνομο επαγγελματικό χώρο (σύμφωνα με τα στοιχεία της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet), στον οποίο δεν συστεγάζεται άλλη επιχείρηση ούτε χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 4 της παρούσας.

iii. Αν έχει αναρτηθεί η επίσημη αφίσα του συγχρηματοδοτούμενου έργου σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

iv. Αν υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης (κτιριακές ή άλλες ανάλογα τι απαιτείται) πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία.

Αναφορικά με τη διασφάλιση προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία ισχύουν τα ακόλουθα:

Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ ή η ενσωμάτωση λειτουργιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ΑμεΑ.

Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.

Όταν διαπιστώνεται κατά την επιτόπια επαλήθευση ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει υποδομές για πρόσβαση ΑΜΕΑ, θα ζητείται από τους ελεγκτές υπεύθυνη δήλωση στην οποία η επιχείρηση θα δεσμεύεται ότι θα τις δημιουργήσει μέχρι την τελευταία επιτόπια επαλήθευση που οδηγεί στην τελική πληρωμή του δικαιούχου.

Καλύπτεται η υποχρέωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ μέσω ιστοσελίδας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και σε ΚΑΔ σχετικό με την ηλεκτρονική πώληση (e-shop), την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών κ.ο.κ. Ο δικαιούχος προσκομίζει το link της ιστοσελίδας ή ό,τι άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο προς απόδειξη των ανωτέρω.

Κατά την 3η επαλήθευση πρέπει υποχρεωτικώς να επαληθεύεται η τήρηση του κριτηρίου προσβασιμότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εν λόγω κριτήριο δεν τηρείται όπως ορίζεται ανωτέρω, οι δικαιούχοι απεντάσσονται από τη δράση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας.

Κατά την επιτόπια επαλήθευση, επιδίδεται αντίγραφο του πορίσματος του ελέγχου στον δικαιούχο. Στη συνέχεια, καταχωρείται στο ΠΣΚΕ η Έκθεση Επαλήθευσης (Ελέγχου) από τους αρμόδιους ελεγκτές.

8.4 Διενέργεια Διοικητικής Επαλήθευσης

Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυ- σης και τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική επαλήθευση των στοιχείων που έχει επισυνάψει ο δικαιούχος. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η έκθεση πιστοποίησης καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

8.5 Καταβολή ενίσχυσης

Το Τμήμα ή το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμ- μάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης για κάθε δόση από τον δικαιούχο καθώς και την επιτόπια και διοικητική επαλήθευση, προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης της κάθε δόσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λόγος απόρριψης καταβολής οποιασδήποτε δόσης εξαιτίας υποβολής των δικαιολογητικών πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στην παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου ή εξαιτίας της υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) με απόφασή του προβαίνει σε απόφαση απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της προθεσμίας των 30 ημερών κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α.

Η καταβολή της πρώτης δόσης συνδέεται με την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου μέσα στο ΠΣΚΕ. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της ενίσχυσης έπεται της απόφασης ένταξης βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η τεκμηρίωση της λειτουργίας της επιχείρησης ανεξαρτήτως του ύψους του κύκλου εργασιών.

Η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης (τελική πληρωμή) συνδέεται με την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου μέσα στο ΠΣΚΕ.

8.6 Υποβολή αντιρρήσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαι- ούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών [απόφαση Δ.Σ.: υπ'αρ. 635/8.3.2016 (Β’ 1708)] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα ημερών (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ.

Όλες οι αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ 2 του δικαιούχου, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των αντιρρήσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο στους προσφεύγοντες και στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις

9.1 Διαδικασία Τροποποιήσεων

Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται από τους δι- καιούχους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντας τα σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» του ΠΣΚΕ.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να τεκμηριώσει το αίτημα του. Αλλαγή των επιμέρους στοιχείων της απόφασης χρηματοδότησης είναι δυνατή, μετά από υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, εφόσον δεν αλλοιώνεται η φύση και οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου δεν επηρεάζουν την αρχική αξιολόγηση ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αξιολογεί το αίτημα και προβαίνει σε έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

Όλοι οι δικαιούχοι, μετά την ανάρτηση της αρχικής απόφασης ένταξης τους στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και μετά την έναρξη δραστηριότητας τους στη ΔΟΥ, υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης για την καταχώριση του ΑΦΜ, της επωνυμίας της επιχείρησης τους, της νομικής τους μορφής και όσων άλλων στοιχείων δεν είχαν καταχωρισθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας όπως ορίζεται την παρ. 7.5 του άρθρου 7 της παρούσας.

9.2 Τροποποιήσεις πράξεων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, επιτρέπο- νται τροποποιήσεις από τους δικαιούχους αναφορικά με:

i. Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης (σε κάθε περίπτωση, η παράταση θα πρέπει να βρίσκεται εντός του χρονικού ορίου επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσας).

ii. Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (αλλαγή υπεύθυνου έργου, μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης, αλλαγή έδρας ή/και τόπου εγκατάστασης).

iii. Τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των ενισχύσεων φέρουν την ευθύνη ώστε οι ως άνω τροποποιήσεις να μην οδηγούν σε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας και της απόφασης ένταξης.

Άρθρο 10

Ολοκλήρωση πράξεων

Μετά τη σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της πράξης, και με βάση τα αποτελέσματά της και τη σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης, ο Προϊστάμενος προβαίνει στη σύνταξη της βεβαίωσης ολοκλήρωσης πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, η οποία εκδίδεται μετά την τελική εκταμίευση και κοινοποιείται στο Δικαιούχο.

Με τη βεβαίωση αυτή:

i. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυ- σικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης (όπως επιβεβαιώνεται από το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος,

ii. ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς,

iii. καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης,

iv. διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση ένταξης Χρηματοδότησης και ειδικότερα αυτές περί δημοσιότητας, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων,

v. διαπιστώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη.

Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη βεβαίωση Ολοκλήρωσης πράξης στον δικαιούχο. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο πράξης.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

α) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα.

β) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί κατά την διάρκεια του προγράμματος από οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα ή δράση. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση με επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.

γ) Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.

Ιδίως για την επιχορήγηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ισχύουν τα εξής:

 • Για τη δημιουργία της πρώτης θέσης εργασίας στην επιχείρηση οι δικαιούχοι δεν δύναται να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα δεδομένου ότι στο ποσό της παρούσας ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται δαπάνη για τη δημιουργία μιας θέσης εξαρτημένης εργασίας.
 • Για τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας (πέραν της πρώτης) οι Δικαιούχοι δύναται να επιχορηγηθούν από προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ).

δ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.

ε) Ο δικαιούχος οφείλει να μην μεταβάλει ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.

στ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία.

ζ) Επίσης ο δικαιούχος των ενίσχυσης πρέπει:

i. Να πραγματοποιεί το σύνολο των ενεργειών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣΚΕ.

ii. Να τηρεί και να ενημερώνει τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του.

Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά την χορήγηση της τελευταίας ενίσχυσης. Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όπως ορίζει το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013 (διαθεσιμότητα εγγράφων).

iii. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και ειδικότερα:

 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ταμείου στην υλοποίηση του έργου.
 • Να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχουν λάβει από το ΕΚΤ παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ που δημοσιοποιεί ο ΕΦ, στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Άρθρο 12

Διακοπή - Δημοσιονομική διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση και όσον αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (Β’ 2784) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 3592/2020 (Β’ 5337) απόφασης, όπως ισχύει. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Σε περίπτωση που προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του ν. 4978/2022 (Α’ 190) και των άρθρων 98, 136 του ν.4270/2014.

Άρθρο 13

Πληροφόρηση

1. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής του α’ κύκλου ορίζεται στην παρούσα.

Η έναρξη και λήξη κάθε επόμενου κύκλου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α, του ΕΣΠΑ και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis.

Συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α στον ημερήσιο τύπο.

2. Η Δ.ΥΠ.Α υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GTPR), προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013.

Η Δ.ΥΠ.Α διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από την λήξη του καθεστώτος ενίσχυσης.

Άρθρο 14

Τελικές Διατάξεις

1. Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΝΟΤΙΟ ΑΙ- ΓΑΙΟ» 2014-2020 διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στη Δ.ΥΠ.Α ως προς την τήρηση των καθηκόντων του ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υ.Δ. ν. 1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υ.Δ. ν. 1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΡΘΡΑ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1407/2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 7 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!