Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 82771/2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 91761/21.09.2020 υπουργικής απόφασης «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: “Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά” (Programme B-Roma Inclusion and Empowerment), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμμα

Τελευταία κωδικοποίηση με την Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 6160/25.10.2023

Αριθμ. 82771

ΦΕΚ B’ 5670/27.09.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 91761/21.09.2020 υπουργικής απόφασης «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: “Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά” (Programme B-Roma Inclusion and Empowerment), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ» (Β’ 4027).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών ΓραμματειώνΜεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/27-06-2023 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (Β’ 4162).

5. Την υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

6. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας [ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ]-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ειδικότερα τα άρθρα 121-123.

8. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

9. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

11. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως το άρθρο 34.

12. Τον ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 52) και ιδίως το άρθρο 27.

13. Την υπ’ αρ. 85335/2015 (Β’ 1706) κοινή υπουργική απόφαση για τον επανακαθορισμό της λειτουργίας του κεντρικού λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων, Ταμείου Συνοχής και ΕΟΧ.

14. Την υπ’ αρ. 134453/2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση για τις ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και σχετικές Οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης. 15. Την υπ’ αρ. 83714/2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4787) για τον επανακαθορισμό της λειτουργίας του κεντρικού λογαριασμού 23/200850 για τη χρηματοδότηση πράξεων/δράσεων από Ευρωπαϊκά Ταμεία και Μηχανισμούς Χρηματοδότησης.

16. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ 1016/2018 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργική απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 YA “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).

17. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677).

18. Την υπ’ αρ 10014/02.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΥΠ46ΜΤΛΡΥΔΧ) εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2024-2026.

19. Την υπ’ αρ. 125583/23-12-2022 υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014 και τροποποίηση της υπ’ αρ. 589/2017 (ΥΑ 58969 ΕΥΧΜΕΟΧ738 Β’2012) “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ)”, του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014» (Β’ 6975).

20. Την υπ’ αρ. 46317/12.05.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 13249/4.02.2020 (Β’ 526) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 2447), ειδικότερα, τα άρθρα 6.8 «Σύμφωνο Υλοποίησης Προγράμματος» και 6.9 «Τροποποίηση προγραμμάτων».

21. Το διεθνές Πρωτόκολλο 38c της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο συστήνει τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό EOX 2014-2021, μέσω του οποίου οι Δότριες χώρες συνεισφέρουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (βλ. ιστοσελίδα: https:// www.eeagrants.gr/document/).

22. Τον από 8.9.2016 «Κανονισμό για την εφαρμογή τού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ των ετών 2014-2021 (Regulation on the implementation of the European Economic Area-EEA Financial Mechanism 2014-2021)», όπως υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 10.5 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας ΕΟΧ (βλ. ιστοσελίδα: https://www. eeagrants.gr/).

23. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) περιόδου 2014-2021 που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή ΧΜ-ΕΟΧ (FMC), όπως ισχύουν.

24. Το από 31-10-2017 Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 που υπεγράφη μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας αφενός και της αφετέρου Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, (εφεξής, Μνημόνιο Κατανόησης), όπως τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2023 και ισχύει (βλ. https://www.eeagrants. gr/document/programme-a/).

25. Την από 2.4.2019 συμφωνία για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων που υπεγράφη μεταξύ των Δοτριών χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

26. Την υπ’ αρ. 30773/22.03.2022 «Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ-ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)-Εθνικό Σημείο Επαφής, με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021» και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45504/8.5.2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1896)» (Β’ 1503).

27. Την από 10.07.2020 Προγραμματική Συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» (Roma Inclusion and Empowerment), που υπεγράφη μεταξύ των Δοτριών χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τα παραρτήματά της και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης (Παράρτημα Ι).

28. Την υπ’ αρ. 91761/21.09/2020 (Β’ 4027) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη Χρηματοδότηση του Προγράμματος, όπως αυτή ενσωματώνει την Προγραμματική Συμφωνία (Programme Agreement), μεταξύ της Επιτροπής ΧΜ-ΕΟΧ 2014-2021 και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Προγραμματική Συμφωνία, εφεξής) και επέχει θέση Συμφώνου Υλοποίησης του Προγράμματος κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού.

29. Την υπ’ αρ. 91761/21.09.2020 υπουργική απόφαση «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» (Programme B-Roma Inclusion and Empowerment), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (Β’ 4027) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ.

30. Την υπ’ αρ. 83966/08.09.2022 (Β’ 4742) υπουργική απόφαση περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 91761/21.09.2020 (Β’ 4027) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία: 91761/21.09.2020 υπουργικής απόφασης «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: "Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά" (Programme B-Roma Inclusion and Empowerment), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ» (Β’ 4027).

31. Την υπ’ αρ. 0.2661/10-07-2020 δέσμευση του νόμιμου Εκπροσώπου του Διαχειριστή Προγράμματος: Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», ότι θα τηρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης (Παράρτημα ΙΙ στην αρχική συμφωνία).

32. Τις από 28.10.2022 κατευθυντήριες οδηγίες του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ (FMO) προς όλα τα ΕΣΕ σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων ενός της επιλέξιμης περιόδου.

33. Τα συμπεράσματα από τη διεξαγωγή workshop για την υλοποίηση των προγραμμάτων, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες υπό τον FMO στις αρχές Δεκεμβρίου.

34. Ως απόρροια των 31 και 32, τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν για ανακατανομή πόρων στα προγράμματα: GR-Innovation, GR-Civil Society GR-Energy, GR-Asylum, GR-Good Governance, GR-Roma Inclusion και τα αντίστοιχα αιτήματα/ζητήματα τροποποίησής τους.

35. Τη σχετική, επίσημη αλληλογραφία ανάμεσα στο Γραφείο τού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (FMO) και στο Εθνικό Σημείο Επαφής σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης του Παραρτήματος 2 του Μνημονίου, η οποία προϋποθέτει τις τροποποιήσεις των Προγραμματικών Συμφωνιών, και τις απαραίτητες διαδικασίες πραγμάτωσης αυτού.

36. Την από 18.04.2023 επιστολή τής Επιτροπής τού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (FMC) σχετικά με την αναδόμηση και πιθανή ανακατανομή τού προϋπολογισμού τού Προγράμματος GR-Roma Inclusion, καθώς και την ταυτόχρονη τροποποίηση του Παραρτήματος Β του Μνημονίου Κατανόησης (με τίτλο: “Restructuring of the GR-Roma Programme and possible re-allocation to other programmes-Amendment of Annex B to the Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021 needed”).

37. Την από 21.04.2023 (ΑΠ 37121/21.04.2023) απαντητική επιστολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κου Ιωάννη Τσακίρη, με την οποία επιβεβαιώνει την αναδόμηση του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση Ρομά (GR-Roma), καθώς και την τροποποίηση τού Παραρτήματος Β του Μνημονίου Κατανόησης για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 2014-2021.

38. Την από 12.06.2023 ειδοποίηση μέσω email από τον Country Officer κο Steinar Matthiasson, και τη Διαχειρίστρια του Προγράμματος, Sheena Elaine Keller, του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ σχετικά με την έγκριση του τροποποιημένου κειμένου της Προγραμματικής Συμφωνίας, καθώς και το σύνολο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έλαβε χώρα από τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Ιούνιο 2023 σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας του Προγράμματος σε συνεργασία και με το Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ (FMO).

39. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από εκείνη, ύψους 61.094.560 ευρώ, που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 13249/4-2-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων» (Β’ 526), αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 91761/21.09.2020 υπουργικής απόφασης «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: "Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά" (Programme B-Roma Inclusion and Empowerment), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β’ 4027).

Η τροποποίηση γίνεται δυνάμει της από 24.07.2023 έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας μέσω πληροφοριακού συστήματος GrACE, ως εξής:

Α. Οι παρ. 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες παραγράφους:

«1. Τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» (Programme B: Roma Inclusion and Empowerment) με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Υποδιεύθυνση ΙΙ Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων” του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με το ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ, (€ 6.200.000) κατ’ ανώτατο επιτρεπτό όριο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

2. Η ως άνω χρηματοδότηση καλύπτεται κατά 64,52%, (ήτοι €4.00.000) από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021, και κατά 35,48% (ήτοι € 2.200.000) από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Ο προϋπολογισμός τού Προγράμματος κατανέμεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Προγραμματικής Συμφωνίας στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: (α) Κόστος διαχείρισης του προγράμματος, ποσό ύψους €428.572,00 που αντιστοιχεί στο 6,91% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού συγχρηματοδότησης του προγράμματος. (β) Πληρωμές που αφορούν την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο τού άξονα 1 (Outcome 1) του Προγράμματος, με στόχο τη Βελτιστοποίηση της Ένταξης και Ενδυνάμωσης Ρομά (Enhanced Ιnclusion and Εmpowerment of Roma), ύψους €5.600.000, που αντιστοιχεί στο 93,09% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού συγχρηματοδότησης του προγράμματος».

Β. Προστίθεται παρ. 4 και ακολούθως αλλάζει η αρίθμηση των παρ. 4, 5, 6 σε 5, 6, 7, αντίστοιχα:

«4. Την περικοπή από το Πρόγραμμα ποσού ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ (€1.500.000), όπως αυτό αποτυπώνεται στο τροποποιημένο Μνημόνιο Κατανόησης (MoU | Απρίλιος 2023), καθώς και την επίσημη αλληλογραφία που έλαβε χώρα ανάμεσα στο Εθνικό Σημείο Επαφής και την Επιτροπή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (FMC), και την εκχώρηση αυτού στο Πρόγραμμα «Κοινωνία των Πολιτών» (GR-Civil Society)».

Γ. Αντικαθίσταται το Παράρτημα 1 με την από 24.07.2023 τροποποίηση Προγραμματικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση Ρομά» (Programme Β: GR-Roma Inclusion), μεταξύ των Δότριων χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφετέρου.

Δ. Το άρθρο 5 «Τροποποιήσεις, ισχύς και διάρκεια» τροποποιείται ως εξής:

«1. Η παρούσα απόφαση δεν δύναται να τροποποιηθεί περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 6.9, με τίτλο «Τροποποίηση προγραμμάτων», της κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021-Κατανομή των Πόρων».

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παραμένει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών μετά την ημερομηνία έγκρισης της «Τελικής Έκθεσης Προγράμματος» από την Επιτροπή ΧΜ-ΕΟΧ. Εάν, όμως, για οποιονδήποτε λόγο η Προγραμματική Συμφωνία τερματισθεί, τότε αυτοδικαίως παύει να ισχύει και η παρούσα απόφαση.

3. Για τις ανάγκες της ενιαίας, αδιάλειπτης και απρόσκοπτης προόδου υλοποίησης του συνόλου του προγράμματος, οι σχετικές με την παρούσα τροποποίηση ενέργειες διαχείρισης του Διαχειριστή Προγράμματος έχουν ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησης Προγραμματικής Συμφωνίας (Παράρτημα Ι), εφόσον συνάδουν με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης».

[1]

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υποσημειώσεις (1)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!