Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1019/2023 Καθορισμός των κύριων και βοηθητικών δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με τις θαλάσσιες μεταφορές τα έσοδα των οποίων είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975 (Α’ 77).

Α. 1019/2023

ΦΕΚ B’ 1015/23.02.2023

Καθορισμός των κύριων και βοηθητικών δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με τις θαλάσσιες μεταφορές τα έσοδα των οποίων είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975 (Α’ 77).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 1, 2, 26, 26α και 28 του ν. 27/1975 (Α’ 77),

β. των λοιπών διατάξεων του ν. 27/1975 (Α’ 77),

γ. του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και άρθρου 41 αυτού.

δ. την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1159/2018 «Καθορισμός των βοηθητικών δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με τις θαλάσσιες μεταφορές τα έσοδα των οποίων είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975 (Α’ 77)» (Β’ 3391).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

4. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.

7. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

9. Την ανάγκη για την εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για τις θαλάσσιες μεταφορές.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των κύριων και βοηθητικών δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με τις θαλάσσιες μεταφορές, τα έσοδα των οποίων είναι επιλέξιμα για τον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975.

1. Το ναυτιλιακό εισόδημα που αποκτάται από κύριες δραστηριότητες μιας ναυτιλιακής επιχείρησης και υπάγεται σε φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975, αφορά στα ακόλουθα έσοδα:

α) Τα έσοδα από τη μεταφορά επιβατών ή φορτίου με πλοίο.

β) Τα έσοδα από τη μερική ή ολική εκμίσθωση πλοίου πλήρως εξοπλισμένου, επανδρωμένου και εφοδιασμένου από τον πλοιοκτήτη, για την μεταφορά επιβατών ή φορτίου.

γ) Τα έσοδα από συμμετοχή εταιρειών σε μια κοινοπραξία με σκοπό τη μεταφορά επιβατών ή φορτίου με πλοίο.

δ) Η υπεραξία από την πώληση πλοίου υπό τον όρο ότι αυτό είχε αποκτηθεί ενώ υπάγονταν στο φόρο χωρητικότητας και μετά την απόκτησή του το πλοίο χρησιμοποιήθηκε από την ναυτιλιακή εταιρεία σε γνήσιες ναυτιλιακές δραστηριότητες για σκοπούς θαλάσσιων μεταφορών.

Τα αναφερόμενα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα έσοδα από πλοία που δραστηριοποιούνται εκτός από τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών και στα εξομοιωμένα πλοία, όπως αυτά που ειδικεύονται στην εξυπηρέτηση υπεράκτιων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς προσωπικού, υλικού και εξοπλισμού, ή στην εκτέλεση δραστηριοτήτων εγκατάστασης και συντήρησης και απαιτεί παρομοίως εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και για τα έσοδα από κάθε γνήσια ναυτιλιακή δραστηριότητα που αποτελεί θαλάσσια μεταφορά κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Τα έσοδα από την εκμίσθωση πλοίου ως γυμνού σε τρίτη ναυτιλιακή επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμα σε φόρο χωρητικότητας για τον εκναυλωτή.

Τα έσοδα των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων από την εκμίσθωση αυτών δεν είναι επιλέξιμα σε φόρο χωρητικότητας

2. Το ναυτιλιακό εισόδημα που αποκτάται από βοηθητικές δραστηριότητες από μια ναυτιλιακή επιχείρηση και υπάγεται σε φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975, αφορά στα ακόλουθα έσοδα:

α) Τα έσοδα από την εκμίσθωση πλοίου ως γυμνού, σε τρίτη ναυτιλιακή επιχείρηση με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων για την υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας των προσώπων που ανήκει η κυριότητα του πλοίου, όπως αυτές δύνανται να οριστούν από την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4α του άρθρου 26β του ν. 27/1975.

β) Τα έσοδα από συμφωνίες ναύλωσης χώρου σε άλλο πλοίο (slot chartering arrangements).

γ) Τα έσοδα από πώληση εισιτηρίων που εκδίδονται από άλλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

δ) Τα έσοδα από μίσθωση και βραχυχρόνια αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων της μετακίνησης εμπορευματοκιβωτίων εντός της περιοχής του λιμένα αμέσως πριν ή αμέσως μετά το ταξίδι από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη ή από χρεώσεις κράτησης για καθυστερημένη επιστροφή εμπορευματοκιβωτίων.

ε) Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε άλλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις από πλοιάρχους, μηχανικούς, προσωπικό IT, προσωπικό συντήρησης, χειριστές φορτίου, προσωπικό εστίασης, προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών και άλλες συναφείς με τις παραπάνω θέσεις και ειδικότητες.

στ) Τα έσοδα από επενδύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της ομαλής δραστηριότητας εκμετάλλευσης των πλοίων.

ζ) Τα έσοδα από όλες τις παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες, τις δραστηριότητες εστίασης, ψυχαγωγίας, λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών καλλωπισμού και περιποίησης επιβατών, οι οποίες παρέχονται επάνω στο πλοίο κατά τις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών. Αντιθέτως, τα έσοδα από την εκμετάλλευση τυχερών παιχνιδιών, από καζίνο, από την πώληση ειδών πολυτελείας (με εξαίρεση το αλκοόλ, τον καπνό και τα αρώματα) καθώς και από εκδρομές στην ξηρά δεν είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας.

η) Τα έσοδα από έκδοση εισιτηρίων και τερματικών σταθμών επιβατών, οι οποίες συνδέονται αποκλειστικά με τις ναυτιλιακές δραστηριότητές του που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας.

3. Στο βαθμό που το ναυτιλιακό εισόδημα από βοηθητικές δραστηριότητες υπερβαίνει το 50% του συνολικού ναυτιλιακού εισοδήματός της ναυτιλιακής επιχείρησης (από κύριες και βοηθητικές δραστηριότητες), το υπερβάλλον εισόδημα δεν είναι επιλέξιμο στον φόρο χωρητικότητας.

4. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους καθώς και τα έσοδα από την εκμετάλλευση αλιευτικών πλοίων δεν είναι επιλέξιμα σε φόρο χωρητικότητας.

5. Μετά την έκδοση της παρούσης, κάθε άλλη κανονιστική διάταξη με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!