Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 1421/2023 Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για έξυπνα κτίρια»

Αριθμ. 1421

ΦΕΚ B' 942/23.02.2023

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για έξυπνα κτίρια» (SMART READINESS).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 43 του ν. 4994/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α’ 215).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

5. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

6. Την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 1089 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013).

8. Toν ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως το άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

10. Τα άρθρα 270-281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

11. Τον ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

12. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β’ 2857).

13. Την υπ’ αρ. 35259/24-03-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β’ 1197).

14. Την υπό στοιχεία 119126ΕΞ2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 52415 ΕΞ2022/15.04.2022 (Β’ 1927).

15. Tο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (υπό στοιχεία 120141ΕΞ2021/ΥΠΟΙΚ 30-09-2021 - ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

16. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

17. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

18. Τον ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).

19. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και άλλες διατάξεις. (Α’ 133).

20. Τον ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α’ 297).

21. Τον ν. 4635/2019 (ιδίως των άρθρων 85 επ.) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

22. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α’ 34).

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).

24. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

25. Τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Κεφ. Β του ν. 4465/2017 (Α’ 47) και «Αριθ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 “Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4994/20223429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας” “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» (Β’ 967/2006).

26. Το άρθρο 24 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α’ 267), συμπληρώθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265/2014).

27. Την παρ. 2.1 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

28. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

29. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

30. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

31. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

32. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

33. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

34. Της υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

35. Το άρθρο 39 του ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).

36. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», όπως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 38427 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5111).

37. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 43345 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β’ 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β’ 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» (Β’ 164)» (Β’ 2060/2021)» (Β’ 5807).

38. Την υπ’ αρ. 4151/05-08-2022 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 752).

39. Την απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 856/25-08-2022 συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).

40. Την απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 857/26-08-2022 συνεδρίασή του, με θέμα γενικές εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.2).

41. Την από 29-09-202229-09-2022 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚτΠ M.Α.Ε. για το Έργο «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια (Smart Readiness)».

42. Την υπ’ αρ. 22086/13-12-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 182309/ΕΞ. 2022) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Ένταξη του Έργου «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190259) της Δράσης 16818 - «Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτίρια» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: 68Ο1Η-ΧΛΥ).

43. Την υπ’ αρ. 121536/15-12-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 22305/ 15-12-2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 063. (ΑΔΑ: 6Τ4Ι46ΜΤΛΡ-2ΩΜ),

αποφασίζουμε:

Την υλοποίηση του προγράμματος «Ετοιμότητα Υποδομών για έξυπνα κτίρια» (SMART READINESS), για την ενίσχυση κτιρίων μέσω συστήματος επιταγών (voucher), που διατίθενται στους δικαιούχους για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών, προκειμένου τα κτίρια να καταστούν «έξυπνα».

Το πρόγραμμα «SMART READINESS» θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Αντικείμενο - Σκοπός του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα «SMART READINESS» επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεση του με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο) μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών. Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Smart Readiness» θα παρέχει επιταγές (Vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους του κόστους των ανωτέρω εργασιών, η ονομαστική αξία των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Στόχος του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν τόσο την μετατροπή των κτιρίων σε «έξυπνα», όσο και τη διασύνδεση τους με «έξυπνους» μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υιοθετούνται οι κάτωθι βασικοί ορισμοί:

Επιλέξιμα κτίρια

Οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης

ii. Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση.

Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από το Πρόγραμμα τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Μονοκατοικία Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, ανεξαρτήτως χρήσης.
Πολυκατοικία Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτιριακές μονάδες - ιδιοκτησίες, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. ανεξαρτήτως χρήσης.
Διαχειριστής

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ως Διαχειριστής αναφέρεται για λόγους συντομίας:

i. Σε περίπτωση Πολυκατοικίας όπου υπάρχει ορισμένος Διαχειριστής βάσει Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών, το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τις αρμοδιότητες Διαχείρισης.

ii. Σε διαφορετική περίπτωση, το φυσικό πρόσωπο που θα ορισθεί ως Εκπρόσωπος του κτιρίου για το πρόγραμμα «SMART READINESS» και θα εξουσιοδοτηθεί να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους του Προγράμματος.

Περιοχή Παρέμβασης (του Προγράμματος) Η περιοχή που περιλαμβάνει όλα τα κτίρια από τα οποία διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων που μπορεί να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps καθώς και οποιοδήποτε άλλο κτίριο βρίσκεται σε απόσταση έως 1000 μέτρα από τα ως άνω κτίρια.
Επιλέξιμες εργασίες Οι επιχορηγούμενες εργασίες όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Εγκαταστάτης Το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που αναλαμβάνει τη πραγματοποίηση των επιλέξιμων εργασιών που επιχορηγούνται μέσω του Προγράμματος, έπειτα από την εγγραφή του στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος.
Μητρώο Εγκαταστατών Το Μητρώο από το οποίο οι διαχειριστές των επιλέξιμων στο πλαίσιο του Προγράμματος κτιρίων, θα μπορούν επιλέγουν τον Εγκαταστάτη που θα αναλάβει την πραγματοποίηση των εργασιών που επιχορηγούνται μέσω του Προγράμματος.
Voucher Άυλη επιταγή συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας με τη μορφή οκταψήφιου κωδικού, που εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος από τον Εγκαταστάτη και αντιστοιχεί σε μέρος του κόστους των επιλέξιμων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν. Το Voucher εκδίδεται για το κτίριο επ’ ονόματι του Διαχειριστή και εξαργυρώνεται από τον Εγκαταστάτη, η ονομαστική δε αξία της, καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων.
Φορέας Υλοποίησης Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε». Στο εξής, στο κείμενο μπορεί να αναφέρεται και ως «ΚτΠ Μ.Α.Ε.».
Φορέας Χρηματοδότησης Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
De minimis Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
Πάροχοι Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Οι επιχειρήσεις που είναι νόμιμα αδειοδοτημένες βάσει του Κανονισμού Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Σήμα Έξυπνης Ετοιμότητας Έγγραφο σε μορφή pdf που αποδίδεται από το Φορέα Υλοποίησης και επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του κτιρίου στο Πρόγραμμα. Το «Σήμα Έξυπνης Ετοιμότητας» περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία του κτιρίου και τις κατηγορίες των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 3

Επιλέξιμα κτίρια

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «SMART READINESS» επιχορηγούνται εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κτίρια και ειδικότερα σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης και
 • Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση.

Εφόσον κάποιος εκ των ιδιοκτητών μίας πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας συνιστά επιχείρηση, θα πρέπει να διατεθούν οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ως άνω ιδιοκτητών προκειμένου να ελεγχθεί η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων του κανονισμού από οποιαδήποτε εκ των επιχειρήσεων, το κτίριο δεν θα είναι επιλέξιμο.

2. Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από το Πρόγραμμα τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

3. Προκειμένου να επιχορηγηθούν εργασίες σε ένα κτίριο που είναι επιλέξιμο θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί αίτηση Έκδοσης Voucher σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Περιοχή Παρέμβασης

1. Η Περιοχή Παρέμβασης του Προγράμματος περιλαμβάνει όλα τα κτίρια από τα οποία διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων που μπορεί να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps καθώς και οποιοδήποτε άλλο κτίριο βρίσκεται σε απόσταση έως 1000 μέτρα από τα ως άνω κτίρια.

2. Τα ως άνω κτίρια θα προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλονται από τους Παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Άρθρο 5

Επιλέξιμες εργασίες

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «SMART READINESS» επιχορηγούνται εργασίες που αφορούν στη εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο». Ειδικότερα, επιχορηγούνται εργασίες που περιλαμβάνουν:

 • την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτιρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτιρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κ.λπ.),
 • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση των μετρητών των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου,
 • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου.

2. Ειδικότερα, οι κατηγορίες επιλέξιμων εργασιών αφορούν στα ακόλουθα:

Α. Κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Βuilding Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs καθώς και τις σωληνώσεις που συνδέουν το BEP με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής ή πλησίον αυτού. Η κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 1 Gbps χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργασιών πλέον των εργασιών κατασκευής της οριζόντιας καλωδίωσης οπτικών ινών για τη διασύνδεση της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η μελέτη, κατασκευή και τεκμηρίωση της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου θα πρέπει να συμμορφώνεται με την υπ’ αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 (Β’ 2776) κοινής υπουργικής απόφασης.

B. Διασύνδεση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

Γ. Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών φυσικού αερίου με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

Δ. Διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου στέγασης του λέβητα κεντρικής θέρμανσης με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

Ε. Διασύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

Οι σωληνώσεις που αφορούν στις εργασίες Β,Γ, Δ και Ε θα πρέπει να συμμορφώνονται με το κεφάλαιο Α4 του Προσαρτήματος Α του Παραρτήματος της υπ’ αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 (Β’ 2776) κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Εξαιρούνται της χρηματοδότησης τα μέρη του δικτύου που αφορούν σε:

 • Εργασίες σε δημόσιο χώρο (εκτός του οικοπέδου του κτιρίου), εκτός αν πρόκειται για τη σύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου του ωφελούμενου κτιρίου που βρίσκονται τοποθετημένοι στην πρόσοψη του κτιρίου ή της εξωτερικής μάντρας του οικοπέδου καθώς και εργασίες προκειμένου το σημείο απόληξης της σωλήνωσης εισαγωγής προς το BEP να ταυτίζεται με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης (τυπικά στο ρείθρο του πεζοδρομίου έμπροσθεν του κτιρίου).
 • Σύνδεση του FB με την οπτική πρίζα (OTO - Optical Terminal Outlet) εντός οριζόντιων ιδιοκτησιών.
 • Εργασίες εκτός των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων.

4. Προκειμένου ένα κτίριο να λάβει χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε.

Άρθρο 6

Ποσό Ενίσχυσης

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπεται η επιχορήγηση μέρους ή του συνόλου του κόστους των εργασιών που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες. Το συνολικό ποσό του Voucher ανά κτίριο προκύπτει με βάση τις κατηγορίες των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν (υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε). Πιο συγκεκριμένα, το ποσό του Voucher καθορίζεται ως ακολούθως:

Επιλέξιμες εργασίες Μονάδα μέτρησης Ποσό Voucher
Α Κτίριο (εφόσον τοποθετηθεί BEP στο κτίριο) 200 €
Α Όροφος (εφόσον τοποθετηθεί FB στον όροφο) 140 €
Β Κτίριο 60 €
Γ Κτίριο 60 €
Δ Κτίριο 60 €
Ε Κτίριο 60 €

2. Η επιχορήγηση δίνεται μόνο μία φορά σε κάθε κτίριο.

3. Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Άρθρο 7

Αιτήσεις Έκδοσης Voucher

1. Προκειμένου να επιχορηγηθούν εργασίες σε ένα κτίριο που είναι επιλέξιμο, ο Διαχειριστής του κτιρίου εξουσιοδοτεί τον Εγκαταστάτη της επιλογής του να υποβάλει αίτηση Έκδοσης Voucher στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020. Η επιλογή του Εγκαταστάτη γίνεται ελεύθερα μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του Εγκαταστάτη με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του taxisnet με τη χρήση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων (oAuth2.0) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Ο έλεγχος της αίτησης έκδοσης Voucher γίνεται με βάση

1) τα δηλωθέντα από τον Διαχειριστή και Εγκαταστάτη στοιχεία,

2) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με στοιχεία τρίτων υπηρεσιών και μητρώων του δημοσίου και ειδικότερα του Π.Σ. Taxisnet της ΑΑΔΕ συμπεριλαμβανομένου του Φορολογικού Μητρώου νομικών προσώπων και του Π.Σ. Σώρευσις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

3. Η επεξεργασία πραγματοποιείται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω διασταυρώσεων, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας του κτιρίου για την πραγματοποίηση εργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

4. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, η αίτηση Έκδοσης Voucher μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί με κατάλληλη αιτιολόγηση. Σε περίπτωση απόρριψης παρέχεται δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης, εφόσον προσκομιστούν αποδεικτικά που τεκμηριώνουν πλήρως την επιλεξιμότητα του κτιρίου, αναφορικά με τα σημεία αρχικής απόρριψης.

5. Με την έγκριση της αίτησης έκδοσης Voucher, μετά και την πιθανή άσκηση δικαιώματος επανεξέτασης, εκδίδεται ηλεκτρονικά το Voucher και μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτό.

6. Η αίτηση έκδοσης Voucher επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 τόσο για τον Διαχειριστή όσο και τον Εγκαταστάτη ως προς την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων. Επιπλέον, πριν την υποβολή της αίτησης έκδοσης Voucher απαιτείται η γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος από την πλευρά του Διαχειριστή και η εξουσιοδότηση του Εγκαταστάτη να υποβάλει την αίτηση.

7. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έκδοσης Voucher, καθώς και οι διενεργούμενοι έλεγχοι εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης, καθορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Πρόσκληση του Προγράμματος του άρθρου 18, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8

Υλοποίηση εργασιών και εξαργύρωση Voucher

1. Μετά την έκδοση του Voucher, ο Εγκαταστάτης προχωρά στην υλοποίηση των εργασιών ενημερώνοντας τον Διαχειριστή του κτιρίου και το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό των εργασιών.

2. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Εγκαταστάτης εκδίδει το νόμιμο παραστατικό για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες (απόδειξη παροχής υπηρεσιών, απόδειξη πώλησης εξοπλισμού/υλικών). Εφόσον, το συνολικό κόστος εργασιών υπερβαίνει την αξία του Voucher τότε η διαφορά καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του κτιρίου απευθείας στον Εγκαταστάτη.

3. Ακολούθως ο Εγκαταστάτης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος όλα τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και των σχετικών παραστατικών.

4. Το σύνολο των ως άνω διαδικασιών θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης του Voucher, όπως αυτό θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης, ειδάλλως το Voucher ακυρώνεται και δεν μπορεί να εκδοθεί νέο Voucher για το ίδιο κτίριο από τον ίδιο Εγκαταστάτη.

5. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε ένα κτίριο, οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφόσον το επιθυμούν αποκτούν δικαίωμα ελέγχου της εγκατάστασης σύμφωνα με την διαδικασία που θα καθοριστεί στη προκήρυξη του προγράμματος του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

6. Τυχόν εκκρεμότητες/ευρήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ελέγχου από την πλευρά των παρόχων θα αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος και έχουν επικουρικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα για τις ενέργειες του Φορέα Υλοποίησης.

7. Μετά την ολοκλήρωση των τυχόν ελέγχων των παρόχων, ή αν κανένας πάροχος δεν δηλώσει επιθυμία να κάνει έλεγχο με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου, ο Φορέας Υλοποίησης πραγματοποιεί έλεγχο των υποβληθέντων τεκμηρίων και παραστατικών καθώς και των τυχόν ευρημάτων που προέκυψαν κατά τον έλεγχο παρόχου.

8. Η πραγματοποίηση ελέγχου από πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν αποκλείει την πραγματοποίηση ελέγχου από το Φορέα Υλοποίησης στο ίδιο κτίριο.

9. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να προβεί δειγματοληπτικά σε επιτόπιο έλεγχο της εγκατάστασης. Στη συνέχεια, είτε ζητά τη συμπλήρωση εκκρεμοτήτων με κατάλληλη αιτιολόγηση, είτε επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των εργασιών, ενέργεια που συνεπάγεται:

1) εξαργύρωση του voucher προς τον Εγκαταστάτη

2) έκδοση του «Σήματος Έξυπνης Ετοιμότητας» του κτιρίου που περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία του κτιρίου και τις κατηγορίες των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν.

10. Σε περίπτωση εκκρεμοτήτων από τον έλεγχο του Φορέα Υλοποίησης, ο Εγκαταστάτης οφείλει να προβεί στις διορθωτικές ενέργειες και να υποβάλει εκ νέου τη δήλωση ολοκλήρωσης.

11. Η διαδικασία υλοποίησης εργασιών, δήλωσης ολοκλήρωσης αυτών, τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και τα σχετικά παραστατικά, καθορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Πρόσκληση του Προγράμματος του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9

Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος

1. Για τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος συγκροτείται Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος στο οποίο εγγράφονται οι Εγκαταστάτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Οι Εγκαταστάτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση Συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.grΕΨΠ). Η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εγκαταστατών θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

2. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εγκαταστατών έχει κάθε επιχείρηση (Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Να υποβάλλει αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του.

2) Να πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE) 1407/2013 το οποίο θα πρέπει να υποβάλει κατά την αίτησή του.

3) Να έχει λάβει πιστοποίηση για την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών από διεθνή φορέα πιστοποίησης ή να έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης που παρέχεται από ελληνικό ή διεθνή φορέα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση του προγράμματος του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης.

4) Να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Προγράμματος.

5) Να έχει ως χώρα εγκατάστασης την Ελλάδα ή άλλη χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί τοπικό γραφείο στην Ελλάδα.

3. Επιπλέον, κατά την υποβολή της αίτησης Εγγραφής, η επιχείρηση θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Προγράμματος, ήτοι ότι έχει τουλάχιστον μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα που εμπίπτει στην ομάδα «43.2 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων».

4. Η επιβεβαίωση των παραπάνω προϋποθέσεων δύναται να πραγματοποιείται αυτόματα, μέσω διασταυρώσεων με τη φορολογική βάση της ΑΑΔΕ με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, αφού προηγηθεί αυθεντικοποίηση με χρήση των διαπιστευτηρίων του taxisnet με τη χρήση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων (oAuth2.0) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μπορεί να συνδέεται η αίτηση εγγραφής με συγκεκριμένη επιχείρηση, να βεβαιώνεται η πρόθεση συμμετοχής και να γίνονται αποδεκτοί οι όροι του Προγράμματος, να εξουσιοδοτούνται οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διεκπεραιώνουν εργασίες εκ μέρους της επιχείρησης και υποβάλλεται αίτηση για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής της επιχείρησης στο Πρόγραμμα. Για τους σκοπούς του Προγράμματος, ο κάτοχος των ανωτέρω κωδικών - διαπιστευτηρίων της επιχείρησης στη φορολογική βάση της ΑΑΔΕ που προβαίνει στις παραπάνω δηλώσεις νοείται ότι ενεργεί ως εκπρόσωπος της επιχείρησης, στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος άρθρου. Επίσης, η αίτηση εγγραφής επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.

5. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων η αίτηση μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί. Σε περίπτωση απόρριψης παρέχεται δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης, εφόσον προσκομιστούν αποδεικτικά που τεκμηριώνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εγκαταστατών, αναφορικά με τα σημεία αρχικής απόρριψης. Ο Φορέας Υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής Εγκαταστάτη από το Μητρώο Εγκαταστατών υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος του άρθρου 18 της παρούσας Απόφασης.

6. Ο Εγκαταστάτης ορίζει το φυσικό πρόσωπο που θα ενεργεί ως εκπρόσωπος του (Υπεύθυνος Προγράμματος Εγκαταστάτη). Ο Υπεύθυνος Προγράμματος Εγκαταστάτη μπορεί να ορίζει ή να διαγράφει επιπλέον Εγκεκριμένους Χρήστες μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Μητρώου Εγκαταστατών. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες έκδοσης και εξαργύρωσης Vouchers.

7. Μετά την ενεργοποίηση του Εγκαταστάτη τόσο ο Υπεύθυνος Προγράμματος Εγκαταστάτη όσο και οι επιπλέον χρήστες αυθεντικοποιούνται (τόσο στο Μητρώο Εγκαταστατών όσο και στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος) με χρήση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του taxisnet με τη χρήση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων (oAuth2.0) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

8. Κάθε Εγκαταστάτης που εγγράφεται στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση εργασιών μέχρι του ορίου που καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), λαμβανομένων υπόψη των ενισχύσεων που ήδη έχει πάρει ή που έχει αιτηθεί και έχουν εγκριθεί συμπεριλαμβανόμενης της αιτούμενης, στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος ενίσχυσης. Με τη συμπλήρωση του ως άνω ορίου ο Εγκαταστάτης δεν θα μπορεί να υποβάλει νέες αιτήσεις έκδοσης Vouchers και δεν θα εμφανίζεται πλέον μεταξύ των διαθέσιμων Εγκαταστατών στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος.

9. Οι αναλυτικές διαδικασίες ελέγχου, διασταυρώσεων, έγκρισης, απόρριψης, επανεξέτασης και διαγραφής, οι λεπτομέρειες των ανωτέρω προϋποθέσεων και η κατά περίπτωση ζητούμενη τεκμηρίωση, καθορίζονται από το Φορέα Υλοποίησης στην Πρόσκληση του Προγράμματος του άρθρου 18, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

Εγγραφή Παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Πληροφοριακό Σύστημα

1. Για την εφαρμογή των διαδικασιών που περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, οι Πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών που το επιθυμούν, δύνανται να εγγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Να υποβάλλουν Δήλωση Εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων αυτού.

2) Να είναι νόμιμα αδειοδοτημένοι βάσει του Κανονισμού Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ

2. Οι Πάροχοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, υποβάλλουν σχετικό αίτημα σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθοριστεί στον Οδηγό του Προγράμματος.

3. Ο Πάροχος ορίζει το φυσικό πρόσωπο που θα ενεργεί ως εκπρόσωπος του (Υπεύθυνος Προγράμματος Παρόχου). Ο Υπεύθυνος Προγράμματος Παρόχου μπορεί να ορίζει ή να διαγράφει επιπλέον Εγκεκριμένους Χρήστες υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

4. Μετά την ενεργοποίηση του Παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών τόσο ο Υπεύθυνος Προγράμματος Παρόχου όσο και οι επιπλέον χρήστες αυθεντικοποιούνται με χρήση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του taxisnet με τη χρήση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων (oAuth2.0) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των Παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και η διαδικασία εγγραφής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος καθορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Πρόσκληση του Προγράμματος του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 11

Πληρωμή Εγκαταστατών

1. Οι πληρωμές των Εγκαταστατών πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση, μετά από εκκαθάριση των Vouchers που έχουν εξαργυρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά. Η διαδικασία εκκαθάρισης πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Προγράμματος και με την επιφύλαξη τήρησης από τους Εγκαταστάτες των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση προηγείται απόφαση του αρμόδιου Οργάνου του Φορέα Υλοποίησης για την έγκριση της πληρωμής προς συγκεκριμένο Εγκαταστάτη.

2. Οι Εγκαταστάτες λαμβάνουν το σύνολο του εκκαθαρισμένου ποσού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς κρατήσεις. Η πληρωμή θεωρείται απλή ταμειακή εξόφληση ήδη πραγματοποιηθείσας συναλλαγής και δεν συνιστά αμοιβή αναδόχου, ενώ δεν απαιτείται έκδοση κάποιου φορολογικού παραστατικού από την πλευρά του.

3. Για τους σκοπούς το Προγράμματος,

 • ως νομική δέσμευση νοείται η κάθε επιτυχώς εξαργυρωμένη επιταγή,
 • ως έγγραφο/παραστατικό της συναλλαγής νοείται η Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης του σημείου 1, ανωτέρω.
 • ως απόδειξη πραγματοποίησης της πληρωμής θα λαμβάνονται τα στοιχεία κατάθεσης των αντίστοιχων ποσών στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε Εγκαταστάτης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος.

4. Για την απρόσκοπτη ροή της χρηματοδότησης του Προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης θα υποβάλει περιοδικές προβλέψεις δαπανών προς το Φορέα Χρηματοδότησης, ενώ ο τελευταίος θα μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση των κονδυλίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης.

5. Ο Φορέας Υλοποίησης αποδίδει στους Εγκαταστάτες, τα αναλογούντα ποσά, μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστώνονται ελλείψεις ή παραλείψεις, ο Φορέας Υλοποίησης ενημερώνει σχετικά τον Εγκαταστάτη για τη συμπλήρωση και εκ νέου αποστολή τους.

6. Το ποσό που κατά περίπτωση προβλέπεται να καλυφθεί από το Voucher μειώνει τη συνολική δαπάνη του παραστατικού. Με την εξαργύρωση, θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί η οφειλή (ολικώς ή μερικώς) ως προς το συγκεκριμένο ποσό. Αντίστοιχα, δημιουργείται μία καταρχήν ισόποση απαίτηση του Εγκαταστάτη για πληρωμή του από το Πρόγραμμα.

7. Η χρήση Voucher για την κάλυψη μέρους της συνολικής δαπάνης ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής, δεν μειώνει τη συνολική αξία του παραστατικού ούτε τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την έκδοσή του.

8. Η διαδικασία έκδοσης, ο χρόνος ισχύος, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εξαργύρωσης των Vouchers, τα αναγκαία δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για την απόδοση των αναλογούντων ποσών στους Εγκαταστάτες, εξειδικεύονται από το Φορέα Υλοποίησης στη Πρόσκληση του Προγράμματος του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης.

9. Το Πρόγραμμα κάνει δεκτές μόνο συναλλαγές λιανικής, για τις οποίες έχει εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης ή/και παροχής υπηρεσιών (1.1 Τιμολόγιο Πώλησης - καθόσον πρόκειται για μικτή συναλλαγή πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 11.1 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, 11.2 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση My Data).

Άρθρο 12

Εγγύηση καλής λειτουργίας

1. Ο Εγκαταστάτης παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών για το σύνολο του εξοπλισμού και των εργασιών που περιλήφθηκαν στο έργο με ρητή δέσμευση για την ατελώς επίλυση τυχόν βλαβών και κακοτεχνιών υπαιτιότητάς του, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του.

2. Οι Διαχειριστές καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας υποχρεούνται να διατηρήσουν προς επίδειξη τα παραστατικά που εκδόθηκαν από τον Εγκαταστάτη.

Άρθρο 13

Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι τόσο σε κτίρια όσο και σε Εγκαταστάτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, για να διαπιστωθεί και επαληθευθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του Προγράμματος.

2. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά. Η στόχευση των ελέγχων και ο καθορισμός του δείγματος μπορεί να βασίζεται:

i) σε τυχαία επιλογή,

ii) σε ανάλυση στατιστικών δεδομένων ή

iii) ως απόκριση σε αναφορές και καταγγελίες από τρίτα μέρη.

3. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος και τη συμμετοχή τους σε αυτό. Άρνηση παροχής στοιχείων ή συμμετοχής σε έλεγχο δύναται να επιφέρει τις ποινές που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.

4. Έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ’ αποστάσεως, μέσω παροχής από τους ελεγχόμενους συγκεκριμένων πληροφοριών ή τεκμηρίων που θα ζητηθούν.

5. Όσον αφορά στα κτίρια, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εστιάζουν κυρίως στην επιβεβαίωση της εκτέλεσης των εργασιών που επιχορηγήθηκαν μέσω του Προγράμματος. Επίσης, δύναται να ελέγχεται η ορθότητα και ακρίβεια των δηλώσεών τους στην αίτηση έκδοσης Voucher. Όσον αφορά στους Εγκαταστάτες, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να είναι ευρύτεροι και να σχετίζονται κυρίως με την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Εγκαταστάτη στο Πρόγραμμα, τη καλή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Προγράμματος, την πραγματοποίηση των δηλωθεισών συναλλαγών, όπως αυτές μπορεί να διασταυρωθούν με τα στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση και οι συνεργάτες της.

6. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να διατηρεί μητρώο με στοιχεία ανά Εγκαταστάτη, που θα επιτρέψουν τη διενέργεια ελέγχων κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας εφαρμογής του Προγράμματος και για διάστημα δύο ετών από τη λήξη του.

Άρθρο 14

Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων

1. Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής διαθέσιμων στοιχείων προς τα όργανα ελέγχου, αναστέλλονται όλες οι πληρωμές προς τον Εγκαταστάτη που τυχόν εκκρεμούν έως ότου ο Εγκαταστάτης συμμετέχει στον έλεγχο και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών, το 100% των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί προς το συγκεκριμένο Εγκαταστάτη θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Επιβάλλεται η επιστροφή των εν λόγω ποσών εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

2. Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου, διαπιστωθούν ευρήματα που παραπέμπουν σε μη αποδοχή συγκεκριμένων εξαργυρώσεων Voucher και αντίστοιχων πληρωμών, τα σχετικά ποσά θεωρούνται επίσης αχρεωστήτως καταβληθέντα.

3. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταγράφονται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης. Η τελική επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού.

4. Η ανάκτηση του ποσού γίνεται μέσω της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Εγκαταστάτη.

Άρθρο 15

Χρηματοδότηση

1. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα από το έργο με κωδικό 2022ΤΑ06300055 της συλλογικής απόφασης ΣΑΤΑ 063 με πόρους του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι Ευρώ (110.419.856,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (όπου έχει εφαρμογή). Ποσό ύψους 100.000.000,00 € θα διατεθεί για την πληρωμή των επιταγών (vouchers), ενώ ποσό ύψους έως 10.419.856,00 € θα καλύψει υπηρεσίες για την υποστήριξη του Προγράμματος. Το ύψος των εγκεκριμένων αιτήσεων δε δύναται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος.

2. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να ακολουθεί και να εφαρμόζει το Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και τις εγκυκλίους και τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Οι νομικές δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις αναλαμβάνονται με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης έως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εκάστου έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο των Τεχνικών Δελτίων αυτών.

4. Τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης, αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται σε βάρος των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων του προγράμματος καθώς και εκθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος. Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον Οδηγό λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού για το ΤΑ με ΑΠ 91835/03.10.22 ΑΔΑ: 9ΔΖ746ΜΤΛΡ-4ΣΜ

5. Ο Φορέας Υλοποίησης αιτείται εγκαίρως στον Φορέα Χρηματοδότησης (ΦΧ) μέσω του eΠΔΕ την χρηματοδότηση του/των έργων. Ο ΦΧ αξιολογεί, εγκρίνει και υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΝΕΠ μέσω του eΠΔΕ αίτημα χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης με αναλυτικό πίνακα κατανομής του ποσού στα επιμέρους έργα (ΠΙΚΕ) προκειμένου να εξασφαλίζεται η διάθεση των κονδυλίων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τις ανάγκες και τις εγκεκριμένες κάθε φορά πιστώσεις. Τα ποσά του ΠΙΚΕ αιτούνται σύμφωνα με τις ανάγκες για πραγματική πληρωμή προς τους αναδόχους και τους Εγκαταστάτες βάσει της πορείας εκτέλεσης των νομικών δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί για τις οποίες απαιτούνται πληρωμές βάσει παραστατικών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα υλοποίησης προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Με την εκτέλεση της απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ α) για το έργο της ΣΑΤΑ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) και στην σχετική ΚΥΑ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν αυτόματα μέσω του eΠΔΕ τον υπόλογο διαχειριστή με τα ποσά που έχει στη διάθεσή του για πληρωμή.

7. Οι πληρωμές στους αναδόχους και στους Εγκαταστάτες, από τους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματοποιούνται με ευθύνη του ορισμένου υπολόγου. Η κατάρτιση εντολών πληρωμής διενεργείται αποκλειστικά μέσω του e-ΠΔΕ από τον Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης και η πληρωμή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο Υπεύθυνο Λογαριασμού μέσω του e-ΠΔΕ.

8. Η ΕΥΣΤΑ και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλουν κατά την υλοποίηση της δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής να εξασφαλίζει την χρηματοδότηση αυτής καθώς και την κατανομή χρηματοδότησης εντός 20 ημερών προς τον Φορέα Υλοποίησης μετά το αίτημα του.

9. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/ 26-9-2014 (Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 2857) και η κοινή υπουργική απόφαση Τακτοποίησης πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκάστου έτους.

10. Με την ολοκλήρωση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των έργων του προγράμματος υποβάλλεται από το Φορέα Υλοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για κάθε έργο συνολική απολογιστική έκθεση και ο φορέας υλοποίησης προβαίνει στις λοιπές απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

11. Ο Φορέας Υλοποίησης θα εξειδικεύσει στον Οδηγό της Δράσης τις υποχρεώσεις επικοινωνίας και προβολής όλων των εμπλεκομένων μερών.

Άρθρο 16

Αρμόδια Όργανα

1. Φορέας Υλοποίησης:

 • Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται η «ΚτΠ Μ.Α.Ε.».
 • Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπείται για τις επιμέρους πράξεις ή αποφάσεις του από το Διοικητικό του Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο.

2. Γνωμοδοτική Επιτροπή:

 • Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης και είναι πενταμελής. Τρία (3) μέλη προέρχονται από το Φορέα Υλοποίησης και δύο (2) μέλη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Η Γνωμοδοτική Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, εφόσον υπάρχει απαρτία.

3. Επιτροπή Ενστάσεων:

 • Η Επιτροπή Ενστάσεων συστήνεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, είναι τριμελής και τα μέλη της προέρχονται από το Φορέα Υλοποίησης.
 • Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να συνεδριάζει δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, εφόσον υπάρχει απαρτία.

4. Υπεύθυνος Έργου:

 • Ο Υπεύθυνος Έργου ορίζεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης και προέρχεται από το Φορέα Υλοποίησης.

5. Χειριστές Υποθέσεων:

 • Φυσικά Πρόσωπα που αναλαμβάνουν τη διερεύνηση/έλεγχο μεμονωμένων υποθέσεων που δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθούν ή διασταυρωθούν πλήρως με ηλεκτρονικά μέσα και απαιτούν έλεγχο δικαιολογητικών ή άλλες εστιασμένες ενέργειες.
 • Οι χειριστές υποθέσεων ορίζονται ονομαστικά με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης και μπορεί να προέρχονται από το προσωπικό του Φορέα, από Αναδόχους και συνεργάτες αυτού και από τρίτους φορείς.
 • Κάθε υπόθεση από τις παραπάνω μπορεί να ανατίθεται σε ένα ή από κοινού σε περισσότερους χειριστές υποθέσεων με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες του Φορέα Υλοποίησης. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των διαδικασιών και αυτοματισμών της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Άρθρο 17

Λήψη αποφάσεων που αφορούν στο Πρόγραμμα

1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των επόμενων εδαφίων, το σύνολο των αποφάσεων που αφορούν στο Πρόγραμμα εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης.

2. Δεδομένου του μαζικού χαρακτήρα του Προγράμματος, της αναγκαίας ταχύτητας απόκρισης στα επιμέρους αιτήματα και της υιοθέτησης αυτοματοποιημένης διαδικασίας σε συγκεκριμένα βήματα, δεν θεωρείται απαραίτητη η χωριστή λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου στην περίπτωση αυτόματης έγκρισης/απόρριψης αίτησης έκδοσης Voucher. Η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων και διασταυρώσεων από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος δύναται να λογίζεται ως έκδοση εγκριτικής/απορριπτικής πράξης.

3. Απαιτείται πόρισμα ελέγχου από χειριστή και λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Αιτήματα εγγραφής στο Μητρώο Εγκαταστατών, στις περιπτώσεις όπου ο Εγκαταστάτης διαθέτει πιστοποίηση από πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος.

2) Αιτήματα εγγραφής Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος.

4. Απαιτείται εισήγηση από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή (κατά περίπτωση με ή χωρίς προηγούμενη καταγραφή πορίσματος ελέγχου από χειριστή) και λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Αιτήματα εγγραφής στο Μητρώο Εγκαταστατών, στις περιπτώσεις όπου ο Εγκαταστάτης διαθέτει πιστοποίηση από πρόγραμμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος όπως εκάστοτε ισχύει, οπότε θα εξετάζεται κατά περίπτωση εάν η σχετική πιστοποίηση είναι αποδεκτή προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Εγκαταστατών.

3) Ειδικές περιπτώσεις ακυρώσεων συναλλαγών μετά από αναφορά Διαχειριστή ή Εγκαταστάτη για μη τήρηση των όρων του Προγράμματος.

4) Πληρωμές επιχορηγήσεων.

5) Αποφάσεις επί δειγματοληπτικών ελέγχων ορθής εκτέλεσης επιχορηγούμενων εργασιών.

6) Περιπτώσεις διαγραφής Εγκαταστατών από το Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος.

7) Περιπτώσεις διαγραφής Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος.

8) Διευκρινίσεις οριζόντιων θεμάτων υλοποίησης του Προγράμματος που τυχόν θα προκύψουν.

5. Απαιτείται εισήγηση από την Επιτροπή Ενστάσεων και λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Αιτήματα επανεξέτασης αιτημάτων έκδοσης Voucher που έχουν απορριφθεί από το Πρόγραμμα.

2) Αιτήματα επανεξέτασης αιτημάτων εγγραφής Εγκαταστατών στο Μητρώο Εγκαταστατών που έχουν απορριφθεί από το Πρόγραμμα.

3) Αιτήματα επανεξέτασης αποφάσεων καταλογισμού ποινών επί δειγματοληπτικών ελέγχων.

6. Τα πορίσματα ελέγχου των Χειριστών, οι κατά περίπτωση εισηγήσεις του υπευθύνου έργου, της γνωμοδοτικής επιτροπής ή της επιτροπής ενστάσεων και οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του πρώτου εδαφίου, στο βαθμό που αφορούν επιμέρους Κτίρια ή εγκαταστάτες και δεδομένα τα οποία τηρούνται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος, μπορούν να πραγματοποιούνται και να καταγράφονται εν μέρει ή εν το συνόλω ηλεκτρονικά στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα, εφόσον διασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση των χρηστών και η ιχνηλασιμότητα των ενεργειών τους.

Άρθρο 18

Πρόσκληση Προγράμματος - Χρονοδιάγραμμα

1. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση της Πρόσκλησης του Προγράμματος ορίζεται η «Κοινωνία της Πληροφορίας M.Α.Ε.», η οποία λειτουργεί ως Φορέας Υλοποίησης αυτού σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4994/2022 (Α’ 215). Η πρόσκληση του Προγράμματος αποτελεί ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στους ενδιαφερόμενους Εγκαταστάτες και μέσω αυτής εξειδικεύονται επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων έκδοσης Vouchers, τα επιμέρους δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν κατά περίπτωση, τους τρόπους επικοινωνίας, τα αναλυτικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε στάδιο, τις διαδικασίες υλοποίησης εργασιών και εξαργύρωσης Vouchers, έγγραφής Εγκαταστατών στο Μητρώο Εγκαταστατών, εγγραφής Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο Πρόγραμμα, πληρωμής των Εγκαταστατών, τους ελέγχους που θα διενεργούνται καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος θα εξειδικεύεται στην Πρόσκληση αυτού.

Άρθρο 19

Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων

1. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να εκδίδει όταν κρίνεται αναγκαίο περαιτέρω ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες που εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν τους όρους της Πρόσκλησης του Προγράμματος. Οι επιπλέον πληροφορίες κατά κανόνα θα παρέχονται μέσω οργανωμένου help desk του Προγράμματος και εφόσον έχουν οριζόντια εφαρμογή θα αναρτώνται στο σχετικό δικτυακό τόπο.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εξειδικεύει και να τροποποιεί συγκεκριμένους όρους της Πρόσκλησης του Προγράμματος, με σκοπό την αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίηση του, εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τους Όρους της παρούσας Απόφασης. Τυχόν τροποποιήσεις εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος μεριμνά α) για τη νέα έκδοση της Πρόσκλησης του Προγράμματος και β) για την απαραίτητη δημοσιοποίηση αυτής, ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Άρθρο 20

Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δικαιούχων του Προγράμματος

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η δε «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» υπό την ιδιότητα της Εκτελούσας την Επεξεργασία. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ), καθώς και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και συνάδουν με την ιδιότητά τους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ διέπεται από το Μνημόνιο Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «SMART READINESS» και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων: Α) στους αιτούντες ενίσχυσης, Β) στους Εγκαταστάτες. Συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που θα υποβληθούν σε επεξεργασία είναι οι ακόλουθες: Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων, προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο ίδιος ο αιτών προς απόδειξη της πλήρωσης των τιθέμενων με την παρούσα κριτηρίων ή αντλούνται ή διαβιβάζονται ή διασταυρώνονται από τρίτες υπηρεσίες ή μητρώα των φορέων του δημόσιου τομέα. Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων, προσωπικά δεδομένα που αφορούν στον εκάστοτε Εγκαταστάτη καθώς και στους Εγκεκριμένους Χρήστες αυτού σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία θα τηρηθούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των σκοπών του Προγράμματος σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.

3. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων της κατηγορίας Α είναι ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων που τίθενται με την παρούσα, προκειμένου να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα. Η νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ συνδυαστικά με την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ.

4. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων της κατηγορίας Β είναι ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων που τίθενται με την παρούσα για την εγγραφή των Εγκαταστατών στο Μητρώο Εγκαταστατών. Η νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ συνδυαστικά με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ.

5. Τα κατά τα ανωτέρω υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και ο ν. 4624/2019. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 21

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)

1. Για τη διενέργεια των διασταυρώσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, διατίθενται στον Φορέα Υλοποίησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) οι κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες:

1) Υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων

2) Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού ή Νομικού Προσώπου από το Φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. κατά την εγγραφή και αυθεντικοποίηση εγκαταστάτη και κατά την αυθεντικοποίηση παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

3) Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ από Τράπεζες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

2. Οι ανωτέρω διαδικτυακές υπηρεσίες τίθενται σε παραγωγική λειτουργία κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019.

3. Η διάθεση των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική ορθής χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το άρθρο 20 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!