Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1016/2023 Eίσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Αριθμ. Α. 1016

ΦΕΚ B' 820/17.02.2023

Eίσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Tο άρθρο 98 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 άρθρου 34 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας ΕΕ 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

2) Τον ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).

3) Το π.δ.16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των τοπικών γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

4) Το άρθρο 12 του ν.4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 170).

5) Το άρθρο 14 του ν. 2892/2001 «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 46).

6) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (Α’ 121).

8) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

9) Την υπ’ αρ. 34916/2019 αίτηση της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

10) Τις υπ’ αρ. 94993/2019,10802/2019,69037/2020, 112663/2022 αιτήσεις της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

11) Την υπ’ αρ. 52817/2825/2019 αίτηση της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

12) Τις υπ’ αρ. 68611/2019,106667/2019 αιτήσεις της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.

13) Τις υπ’ αρ. 1592/2019,42978/2022 αιτήσεις της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

14) Την υπ’ αρ. 744/2019 αίτηση της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

15) Τις υπ’ αρ. 67979/2019,13888/2019 αιτήσεις της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

16) Τις υπ’ αρ. 219426/2021,88281/2022 αιτήσεις της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

17) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) την είσπραξη των εσόδων:

i. του Κληροδοτήματος Αναστασιάδη Αναστασίου

ii. του Κληροδοτήματος Λαζαρίδη Κων/νου

iii. του Κληροδοτήματος Δάσκα Διώχνως με ΑΦΜ 090297776

iv. του Κοινωφελούς Ιδρύματος Γεωργίου και Καλλιόπης Γάρου με ΑΦΜ 099576284

v. του Κληροδοτήματος Αγορίτσας χήρας Χ. Κουτσονίκου

vi. του Κληροδοτήματος Τσίρου Δημητρίου

vii. της Κληρονομίας Γρηγορόπουλου Ν. Αθανασίου

viii. του Κληροδοτήματος Σολιώτη Σωτηρίου

ix. του Κληροδοτήματος Παναγάκου Σελίνας

x. του Κληροδοτήματος Ζάχου Αγαμέμνονα

xi. του Κληροδοτήματος Κρήτσκη Νικολάου

xii. του Κληροδοτήματος Κυπριανίδη Ιάλεμου

xiii. του Κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη Παναγιώτη

xiv. του Κληροδοτήματος Ζάγκλη Κων/νου

xv. του Κληροδοτήματος Ανδρέου Αθανασίου

xvi. του Ιδρύματος «Κέντρο Βοήθειας Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη» με ΑΦΜ 999577839

xvii. του Κληροδοτήματος Ευστρατίου και Μαρίας Καραγιαννοπούλου με ΑΦΜ 090110399

xviii. του Κληροδοτήματος Βοστάνη Α. Γεωργίου με ΑΦΜ 090008436

xix. του Ιδρύματος Κων/νου και Πόπης Κόντου «Τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ» με ΑΦΜ 999281322

xx. της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής «Παναγή Βαλλιάνου» με ΑΦΜ 090022836

xxi. του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Χρήστου Βασιλείου Ρουνιού» με ΑΦΜ 090296583

xxii. του Κληροδοτήματος Ασημακόπουλου Ευσταθίου

xxiii. του Κληροδοτήματος Εγγλέζου Αριστείδη

2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

3) Το ποσό που παρακρατείται θα αποδίδεται στον Α.Λ.Ε. 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

4) Η βεβαίωση εσόδων δεν πραγματοποιείται όταν το προς βεβαίωση ποσό είναι μικρότερο των (30€) τριάντα ευρώ.

5) Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, για οποιαδήποτε αιτία, ολόκληρο το εισπραχθέν ποσό, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού παρακράτησης ως δαπάνη του Δημοσίου για την βεβαίωση και είσπραξη υπέρ του ΤΡΙΤΟΥ, βαρύνει τον ΤΡΙΤΟ και επιστρέφεται από αυτόν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!