Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Α 1016318 ΕΞ 2023 Παροχή οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, που κρίνουν επί οικονομικών διαφορών που προκύπτουν από συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και ανώνυμων αθλητικών εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΆΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3375314 έως 18
Email : deaf.a@aade.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 2/2/2023

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1016318 ΕΞ

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, που κρίνουν επί οικονομικών διαφορών που προκύπτουν από συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και ανώνυμων αθλητικών εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.)

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο αυτές ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α. 1034/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράχθηκαν το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή-φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του ασφαλιστικού φορέα, κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση, κ.α.), υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται. Οι τροποποιητικές δηλώσεις, με τις οποίες δηλώνονται οι ως άνω αποδοχές, θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν εντός του έτους χορήγησης της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών. Στην περίπτωση που οι εν λόγω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται σε ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή δεν αναγράφονται σε αυτή διακεκριμένα κατ’ έτος ή δεν μπορεί να αποδειχθεί με άλλο πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, οι αποδοχές αυτές φορολογούνται στο έτος καταβολής τους. Εάν δεν χορηγείται βεβαίωση αποδοχών και αποδεικνύεται με άλλο πρόσφορο μέσο η καταβολή των αποδοχών αλλά όχι το έτος ή τα έτη στα οποία αυτές ανάγονται, υποβάλλεται δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη, ακόμη και αν υποβληθεί έως το τέλος του έτους που έπεται της καταβολής τους.

3. Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206), εφεξής ΚΦΔ, ορίζεται ότι η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Επιπλέον με το άρθρο 34 του ΚΦΔ έχει οριστεί ότι η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή σχετική υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση από τον φορολογούμενο.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ορίστηκε ότι οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν από τις συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και ανωνύμων αθλητικών εταιριών εφεξής (Α.Α.Ε.) ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα αμειβόμενων αθλητών (εφεξής Τ.Α.Α.), επιλύονται διαιτητικά από τις Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (εφεξής Ε.Ε.Ο.Δ.), για τις περιπτώσεις που δεν ορίζεται διαφορετικά και με ρητό όρο στην σχετική σύμβαση. Οι ανωτέρω επιτροπές και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ) είναι όργανα μόνιμης διαρκούς διαιτησίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Περαιτέρω, οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών είναι προσωρινώς εκτελεστές και η έφεση επί αυτών ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίησή της (παρ. 5 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999), ενώ όσον αφορά στις αποφάσεις των δευτεροβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών, αλλά και εκείνες των πρωτοβάθμιων επιτροπών μετά την άπρακτη πάροδο των δέκα ημερών επί των οποίων μπορεί να ασκηθεί έφεση, αυτές αποτελούν δεδικασμένο και είναι τίτλοι εκτελεστοί κατά την έννοια του άρθρου 904 παράγραφος 2 περίπτωση β’ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται πως οι αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, που κρίνουν επί οικονομικών διαφορών μεταξύ αθλητών ή προπονητών και αθλητικών ομάδων ή σωματείων έχουν ισχύ δικαστικών αποφάσεων για τα ανωτέρω ζητήματα που κρίνονται με αυτές, και συνεκτιμώνται από τη φορολογική αρχή με τα λοιπά προσκομιζόμενα στοιχεία κατά την έκδοση πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ΚΦΔ ή του άρθρου 34 του ΚΦΔ αντίστοιχα.

Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις περιπτώσεις που φορολογούμενοι υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις ύστερα από την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου στο πλαίσιο δράσεων διασταυρώσεων αποδοχών ημεδαπής για τα φορολογικά έτη 2018 και προηγούμενα. Σε αυτή την κατηγορία αποφάσεων εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), που λειτουργεί βάσει του άρθρου 62 του Καταστατικού της ΕΠΟ και οι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!