Ν. 2725/1999

Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121/17-06-1999) Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2725

ΦΕΚ Α 121/17-6-1999

Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α'

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΘΛΗΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 'H ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒ., ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ ΕΡΓΩΝ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α. ΦΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ