Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Β1.α/οικ.72944/2022 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη της δαπάνης αντιμετώπισης της πανδημίας στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού .

Αριθμ. Β1.α/οικ.72944

ΦΕΚ Β 6611 - 22.12.2022

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη της δαπάνης αντιμετώπισης της πανδημίας στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Πράξης Νο- μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

β. Του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

στ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

η. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

θ. Tου π.δ. 68/2021 (Α’ 155) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών».

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το από 24.11.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π. B1α/οικ68974/30-11-2022 εισήγηση της περ. (ε), παρ. 5, άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

5. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης των Κεντρικών Υπηρεσιών της 1ης και 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και την κάλυψη της δαπάνης του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» για την προμήθεια μηχανημάτων Υποθερμίας - Υπερθερμίας που λειτουργούν στη ΜΕΘ, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

6. Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων δεκατριών χιλιάδων και διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (7.613.277,20 €), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023-711- 0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την επιχορήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών της 1ης και 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και την κάλυψη της δαπάνης του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» για την προμήθεια μηχανημάτων Υποθερμίας - Υπερθερμίας που λειτουργούν στη ΜΕΘ, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, συνολικού ύψους επτά εκατομμυρίων εξακοσίων δεκατριών χιλιάδων και διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (7.613.277,20 €), από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα χρηματοδοτηθούν οι ως άνω αναφερόμενοι Φορείς για τους λόγους που αναφέρονται στα υπό στοιχεία (3) και (5) του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!