Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 1833/369271/2022 Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου

Αριθμ. 1833/369271

ΦΕΚ B' 6379/15.12.2022

Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α’ 320).

2. Τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» και άλλες διατάξεις (Α’ 199) και ιδίως του άρθρου 3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3147/2003 (Α’ 135).

3. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

5. Τα άρθρα 23, 66, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

7. α) Το από 26 Μαρτίου/24 Απριλίου 1936 β.δ. «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των ζώων» (Α’ 174).

β) Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 133/1992 «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων» (Α’ 66).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 349/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2005 «για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (L 55/1.3.2005).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 690/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 «για τη θέσπιση προγράμματος για την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά) και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) υπ'αρ. 99/2013, (ΕΕ) υπ'αρ. 1287/2013, (ΕΕ) υπ'αρ. 254/2014 και (ΕΕ) υπ'αρ. 652/2014» (L 153/3.5.2021).

10. Τον Κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (L 84/1/31.03.2016).

11. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους (L 174/211/03.06.2020).

12. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (EE) 2022/214 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/620 όσον αφορά την έγκριση των προγραμμάτων εκρίζωσης για ορισμένες καταγεγραμμένες νόσους (L 37/18.2.2022).

13. Την υπ’ αρ.(2022)2200990-25/03/2022 «Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά-Τρόφιμα» Συμφωνία Επιχορήγησης.

14. Την από 21.10.2022 παρουσίαση στη Μόνιμη Επιτροπή για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων «Χρηματοδότηση του σκέλους της Τροφικής Αλυσίδας -Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά-Δημοσιονομική κατάσταση και προτεινόμενη πορεία».

15. Την υπό στοιχεία 2008/341/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2008 «για τον καθορισμό κοινοτικών κριτηρίων για τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ζωικών ασθενειών και ζωονόσων, που προβλέπει ότι τα προγράμματα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη πρέπει προκειμένου να εγκριθούν βάσει του χρηματοδοτικού μέσου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 27 της υπό στοιχεία 2009/470ΕΚ απόφασης, να πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία 2008/341/ ΕΚ απόφασης» (L115/29.04.2008, σελ. 44).

16. Την υπό στοιχεία (ΕΕ) 2015/144 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2015 «για τον καθορισμό των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων επιδότησης και των αιτήσεων πληρωμής, καθώς και των σχετικών πληροφοριών, όσον αφορά τα επείγοντα μέτρα κατά των νόσων των ζώων τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) υπ'αρ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (L 24/30.1.2015).

17. Την υπό στοιχεία (ΕΕ) 2019/1952 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2019 «για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη» (L 304/26.11.2019).

18. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1070 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2021 «για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για περιορισμένη χρονική περίοδο όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό της οζώδους δερματίτιδας» (L 230/30.6.2021).

19. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

20. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

21. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

22. Το άρθρο 24 του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).

23. Τα άρθρα 37, 38, 39, 40, 41 και 42 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

24. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες» (Α’ 145).

25. Το υπό στοιεία 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. «Ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπ.Α.Α. & Τ.».

26. Το υπό στοιχεία 2/79711/ΔΠΓΚ/19.11.2019 έγγραφο του ΓΛΚ «ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπ.Α.Α. & Τ.».

27. Το υπ'αρ. 126668-06-12-2019/09.12.2019 έγγραφο Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων «Ένταξη στο ΠΔΕ του υπόλοιπου μέρους του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας».

28. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

29. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

30. Την από 22.11.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

31. Την υπ’ αρ. 1496/349823/21.11.2022. εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

32. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το έτος 2023 συνολικού ύψους 3.085.804 €, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 (έργο 2019ΣΕ08220010) του ΠΔΕ του Υπ.Α.Α. & Τ.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, εγκρίνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ. των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων, που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών εκτέλεσης και εφαρμογής των έκτακτων μέτρων των προγραμμάτων και των δράσεων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης, στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών κτηνιατρικών διατάξεων.

Άρθρο 2

Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι επείγουσες παρεμβάσεις εξάλειψης των ασθενειών των ζώων, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές κτηνιατρικές διατάξεις, ως ακολούθως:

α) του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων,

β) της πανώλης των βοοειδών,

γ) της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,

δ) του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,

ε) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,

στ) του πυρετού της κοιλάδας του Rift,

ζ) της λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών,

η) της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών,

θ) της αφρικανικής πανώλης των χοίρων,

ι) της κλασσικής πανώλης των χοίρων,

ια) της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών,

ιβ) της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,

ιγ) της ασθένειας Teschen των χοίρων,

ιδ) της γρίπης των πτηνών,

ιε) της ψευδοπανώλης των πτηνών,

ιστ) της επιζωοτικής αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (EHN),

ιζ) της λοίμωξης από Bonamia exitiosa των δίθυρων μαλακίων,

ιη) της λοίμωξης από Perkinsus marinus των δίθυρων μαλακίων,

ιθ) της λοίμωξης από Mikrocytos mackini των δίθυρων μαλακίων,

κ) του συνδρόμου Taura των καρκινοειδών,

κα) της νόσου (συνδρόμου) της κίτρινης κεφαλής των καρκινοειδών,

κβ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp.,

κγ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από το μικρό κάνθαρο των κυψελών Αethina tumida,

κδ) της λύσσας,

κε) της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας των ιχθύων (VHS),

κστ) της λοιμώδους αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (IHN),

κζ) της λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ISA),

κη) της λοίμωξης από ερπητοϊό των κυπρίνων (KHV),

κθ) της λοίμωξης από Bonamia ostrea των δίθυρων μαλακίων,

λα) της λοίμωξης από Marteilia refrigens των δίθυρων μαλακίων,

λβ) του συνδρόμου των λευκών κηλίδων των καρκινοειδών,

λγ) της φυσαλιδώδους στοματίτιδας,

λδ) της πανώλης (αφρικανική πανώλη) των ιπποειδών.

2. Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. (2022)2200990-25/03/2022 «Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά-Τρόφιμα» Συμφωνία Επιχορήγησης και σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις ως ακολούθως:

α) η επιτήρηση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ),

β) η εκρίζωση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ),

γ) η εκρίζωση της τρομώδους νόσου των προβάτων.

3. Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση νοσημάτων στο πλαίσιο των παρακάτω εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ προγραμμάτων σύμφωνα με την υπ’ αρ. (2022)2200990-25/03/2022 «Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά-Τρόφιμα» Συμφωνία Επιχορήγησης και σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις ως ακολούθως:

α) η επιτήρηση και εκρίζωση της ευλογιάς των προβάτων και αιγών του προγράμματος επιτήρησης των 4 εξωτικών νοσημάτων (Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Ευλογιά Προβάτων και Αιγών, Αφθώδης Πυρετός και Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών) του άρθρου 3 σημείο 1 της παρούσας,

β) η επιτήρηση και εκρίζωση της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών του προγράμματος επιτήρησης των 4 εξωτικών νοσημάτων (Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Ευλογιά Προβάτων και Αιγών, Αφθώδης Πυρετός και Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών) του άρθρου 3 σημείο 1 της παρούσας,

γ) ο έλεγχος ορισμένων ζωονοσογόνων στελεχών Salmonella spp. σε σμήνη ορνίθων αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και σε σμήνη ινδορνίθων αναπαραγωγής και πάχυνσης,

δ) η επιζωοτιολογική διερεύνηση της γρίπης των πτηνών σε εκτρεφόμενα και άγρια πτηνά,

ε) η επιτήρηση και καταπολέμηση της λύσσας,

στ) η πρόληψη, επιζωοτιολογική επιτήρηση και έλεγχος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων,

ζ) η εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών.

4. Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση νοσημάτων στο πλαίσιο των παρακάτω εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα και με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

α) η εφαρμογή προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγών και προβάτων,

β) η εφαρμογή προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών,

γ) η εκρίζωση της φυματίωσης των βοοειδών,

δ) η εκρίζωση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών,

ε) η επιτήρηση και ο έλεγχος του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.

στ) το πρόγραμμα επιτήρησης των 4 εξωτικών νοσημάτων, εξαιρουμένου του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (επιτήρηση και εκρίζωση της ευλογιάς των προβάτων, επιτήρηση και εκρίζωση της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών).

5. Η πρόληψη, η επιτήρηση, ο έλεγχος και η εκρίζωση νοσημάτων της παρ. 1 σύμφωνα με εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, η χρηματοδότηση των οποίων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία από εκείνη των τακτικών προγραμμάτων της παρ. 3, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή δράση για τα νοσήματα της παρ. 1.

6. Η εφαρμογή υγειονομικών μέτρων τα οποία επιβάλλονται βάσει της κείμενης κτηνιατρικής νομοθεσίας για νοσήματα για τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η λήψη τους βάσει κοινοτικής νομοθεσίας ούτε αποτελούν μέρος ενός προγράμματος εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 3

Προγράμματαδράσεις για τα οποία εγκρίνονται δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ειδικότερα, με την παρούσα απόφαση εγκρίνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ., των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο εφαρμογής των παρακάτω προγραμμάτων ή δράσεων και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας:

1) Πρόγραμμα επιτήρησης των 4 εξωτικών νοσημάτων (Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Ευλογιά του Προβάτου, Αφθώδης Πυρετός και Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών).

2) Πρόγραμμα Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών.

3) Πρόγραμμα επιτήρησης και εκρίζωσης της ΣΕΒ ή των ΜΣΕ των μικρών μηρυκαστικών.

4) Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης Αιγών και Προβάτων.

5) Πρόγραμμα επιτήρησης και έλεγχου του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου.

6) Πρόγραμμα ελέγχου της Σαλμονέλλωσης στους πληθυσμούς ορνίθων και ινδορνίθων.

7) Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της Λύσσας.

8) Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.

Άρθρο 4

Διαδικασία εγγραφής των πιστώσεων στο ΠΔΕ, χρηματοδότησης και πληρωμής

Α. Η καθ’ ύλην αρμόδια για το πρόγραμμα Υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ., Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, υποβάλλει στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα ΠΔΕ όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της δαπάνης στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις, τεχνικό δελτίο έργου), σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα ΠΔΕ προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εγγραφεί η πίστωση στο έργο 2019ΣΕ08220010 της ΣΑΕ 082/2.

Β. Μετά την εγγραφή των πιστώσεων στο ΠΔΕ, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής εκδίδει υπουργική απόφαση έγκρισης διάθεσης και κατανομής των απαιτούμενων ετήσιων ποσών για την μισθοδοσία του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου (Κεντρική Υπηρεσία και Εργαστήρια), των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η πληρωμή του προσωπικού του Υπουργείου θα πραγματοποιηθεί με υπόλογο την ΓΔΟΥ του Υπ.Α.Α.Τ. και η πληρωμή του προσωπικού των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί με υπόλογο τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών, όπως αυτές έχουν ορισθεί. Την ανωτέρω υπουργική απόφαση, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων τη διαβιβάζει στη ΓΔΟΥ του Υπ.Α.Α.Τ. προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση του έργου και η κατανομή των ποσών στους λογαριασμούς των υπολόγων.

Γ. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με μισθοδοτικές καταστάσεις μέσω ΕΑΠ και σύμφωνα με τις οδηγίες που αυτή έχει εκδώσει για τους μισθοδοτούμενους των οποίων οι αμοιβές βαρύνουν το ΠΔΕ.

Άρθρο 5

Παράρτημα 1

Παρατίθεται ακολούθως το Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑΑΤ/ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ/ ΔΑΟΚ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 4 ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 4 19
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 5 30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΒ/ΜΣΕ 4 5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 33
(πρόσληψη εντός του 2023, διάρκεια ΣΟΧ 8 μηνών)
-
9
(πρόσληψη εντός του 2022, με λήξη της ΣΟΧ εντός του 2023 - συνολική διάρκεια ΣΟΧ 8 μηνών)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 1
(πρόσληψη εντός του 2023, διάρκεια ΣΟΧ 8 μηνών)
-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΑΙ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ 2
(πρόσληψη εντός του 2023, διάρκεια ΣΟΧ 8 μηνών)
6 (ανανέωση ετήσιων συμβάσεων για το 2023)
1
(πρόσληψη εντός του 2022, με λήξη της ΣΟΧ εντός του 2023 - συνολική διάρκεια ΣΟΧ 8 μηνών)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ 4
(ανανέωση ετήσιων συμβάσεων για το 2023) και 2 (πρόσληψη εντός του 2023, διάρκεια ΣΟΧ 8 μηνών)
-
1
(πρόσληψη εντός του 2022, με λήξη της ΣΟΧ εντός του 2023 - συνολική διάρκεια ΣΟΧ 8 μηνών)
ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ 3 31
ΣΥΝΟΛΟ 69 91

Άρθρο 6

Διάρκεια ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01 Ιανουαρίου 2023 και έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!