Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 181689 ΕΞ 2022 Διάθεση χρηματικού ποσού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης του Covid-19

Αριθ. 181689 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 6329/13.12.2022

Διάθεση χρηματικού ποσού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 44), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 146 του ν. 4876/2021 (Α’ 251),

2. τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 και του άρθρου 74 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

3. το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

4. τις διατάξεις των Κεφαλαίων ΙΑ’, ΙΒ’ και ΙΓ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια», «Διαλειτουργικότητα» και «Υποδομές» αντίστοιχα του ν. 4727/2020 «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

5. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),

6. την υπ’ αρ. 2/16250/3.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1164),

7. την υπ’ αρ. 150/24-10-2022 επιστολή του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων» προς τον Υπουργό Οικονομικών όσον αφορά την οικονομική στήριξη για προμήθεια υγειονομικού υλικού,

8. την υπό στοιχεία 2/181014/ΔΠΓΚ/17.11.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών,

9. το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Tη διάθεση στο μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων» χρηματικού ποσού ύψους 45.000 ευρώ (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ), μέρος του χρηματικού ποσού το οποίο έχει συγκεντρωθεί στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19», προς τον σκοπό ενίσχυσης δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα για προμήθεια υγειονομικού υλικού, απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και για τα 6 κέντρα του σε όλη την Ελλάδα (Κεντρικό Κατάστημα, Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Χανίων, Παράρτημα Ιωαννίνων, Παράρτημα Βόλου, Παράρτημα Αγρινίου).

Για την εφαρμογή της παρούσας, κατόπιν εμφάνισης του ποσού των 45.000 ευρώ (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ), στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, πραγματοποιείται ισόποση εγγραφή πιστώσεων εις ύψος στον ΑΛΕ 2310988899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα» του ειδικού φορέα 1023 - 711 - 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, από τον οποίο θα διενεργηθούν οι σχετικές πληρωμές.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της ανωτέρω δράσης το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων» υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών αναλυτική απολογιστική έκθεση σχετικά με την αξιοποίηση της ληφθείσας ενίσχυσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!