Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 116337/2022 Καταβολή vouchers σε ΚΔΑΠ και ΑμεΑ λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του Covid-19

Αριθμ. 116337

ΦΕΚ B' 6251/12.12.2022

Διαδικασία καταβολής αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. 1. Την παρ. 16 του άρθρυ 61 και του άρθρου 79 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

2. Το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

5. Τον ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 104).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Τον ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 52).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ένταξης (ν. 4251/2014, Α’ 80).

12. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», και τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους (Α’ 87).

13. Το άρθρο 41 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 163).

14. Την παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 26).

15. Τον ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α’ 42).

16. Τον ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών” και άλλες διατάξεις» (Α’ 189).

17. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245).

18. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

19. Τον ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α’ 212).

20. Τον ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).

21. Το άρθρο 16 του ν. 1518/1985 «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 30).

22. Το άρθρο 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

23. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

24. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

25. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

26. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

27. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

28. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

29. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

30. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

31. Την υπό στοιχεία Υ33/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (Β’ 4198).

32. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

33. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

34. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

35. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

36. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

37. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

38. Tην υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

39. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

40. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

41. Tην υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607)), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

42. Την υπό στοιχεία Υ6/9/07/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

43. Την υπ’ αρ. 1786/14.6.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

44. Την υπ’ αρ. 78812/14-07-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β’ 3116).

45. Την υπό στοιχεία 3981ΕΞ2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

46. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

47. Την υπ’ αρ. 11828/293/2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157).

48. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11οικ.31930/25.05.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικράτειας «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)» (Β’ 2240).

48. Τον Κωδικοποιημένο καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 1241/1985).

49. Το υπ’ αρ. 14720/19.10.2022 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Β. 1. Την υπ’ αρ. 103655/03.11.2022 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2.. Την υπ’ αρ. 113983/29606/30.11.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων, (2.600.000 €) που καταχωρήθηκε με α/α 92808 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΔ4Γ46ΜΤΛΚ-ΟΞ8).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, προκαλείται δαπάνη, για το έτος 2022, ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (2.563.581,00) € σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού Φορέα Ε.Φ. 1033-202-0000000 ΑΛΕ 2310889001.

4. Την ανάγκη καθορισμού των ειδικότερων όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των παρ. 1-7 του άρθρου 61 του ν. 4921/2022,για τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε.(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του και την καταβολή της αξίας τοποθέτησης («voucher») στους φορείς των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ. Α.με.Α.).

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα ρυθμίζεται η χρηματοδότηση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την καταβολή της αξίας τοποθέτησης («voucher») στους φορείς των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ.Α.με.Α.) κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 4921/2022, η οποία επεκτείνεται έως και τον Ιούλιο 2022.

Άρθρο 2

Προϋπολογισμός και διαδικασία χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενέργειας για την κάλυψη της δαπάνης του άρθρου 1 ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (2.563.581,00€) και η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Ε.Φ. 1033-202-0000000 ΑΛΕ 2310889001. Καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον μήνα Οκτώβριο 2021 έως και τον μήνα Ιούλιο 2022 για την κατηγορία ωφελουμένων ΚΔΑΠΑ με Α του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022», που δεν είχαν εμβολιαστεί ή δεν είχαν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο κύκλο εμβολιασμού τους. Το 100% των διαθέσιμων πιστώσεων, θα μεταφερθούν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας οικονομικού έτους 2022, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σε μία δόση, εντός του 2022 και πάντως έως 31.12.2022.

2. Η χρηματοδότηση διενεργείται προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με πίστωση του ειδικού λογαριασμού για το πρόγραμμα αυτό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310889001 του Ειδικού Φορέα Ε.Φ. 1033-202-0000000.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει:

α. Την παροχή των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων και της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό, μηχανογραφικές εφαρμογές κ.λπ.) για την υλοποίηση της καταβολής των αξιών τοποθέτησης και τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου της παρούσας.

β. Την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις του φορέα χρηματοδότησης και με τις παρατηρήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

γ. Τη σύνταξη για την περίοδο εφαρμογής της παρούσας Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων, το οποίο θα υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

δ. Την ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για τυχόν αδιάθετους πόρους από τη χρηματοδότησή της, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διαδικασίες επιστροφής τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 4

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθμ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») ορίζεται για όλους τους δικαιούχους, ωφελούμενους καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, αιτούντες, νόμιμους εκπρόσωπους και φορείς του προγράμματος το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Ως τρίτοι ορίζονται τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά την περ. 10 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») βάσει του οποίου οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3. Ως εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθμ. 8 του Γ.Κ.Π.Δ. ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι ο υπολογισμός του ισόποσου ανά περίπτωση των αξιών τοποθέτησης («vouchers») για τη χρονική περίοδο της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας καθώς και για την καταβολή ή μη στους φορείς αυτούς των αξιών τοποθέτησης των τέκνων ωφελουμένων μητέρων κηδεμόνων ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.

5. Νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε (δημόσιο συμφέρον) και για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η (διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών) του Γ.Κ.Π.Δ.

6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την εφαρμογή του παρόντος, είναι τα ακόλουθα:

α) ονοματεπώνυμο,

β) πατρώνυμο,

γ) μητρώνυμο,

δ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.),

ε) ημερομηνία διενέργειας απαιτούμενων δόσεων εμβολιασμού,

στ) ημερομηνία διάγνωσης της νόσησης ως λόγου εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά την κείμενη νομοθεσία,

ζ) απόφαση απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα διενέργειας εμβολιασμού και

η) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον έχει χορηγηθεί.

7. Για τον σκοπό της παρ. 4, τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δύνανται να διαβιβάζονται ή να αντλούνται μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), και του τηρούμενου από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID 19 και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του COVID 19 για την άντληση, διασταύρωση και έλεγχο στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτούντων, μέσω διαλειτουργικότητας και της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, με αποκλειστικό γνώμονα την περαίωση των σκοπών της παρούσας.

8. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει, κατά την επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων καθώς και των δικαιωμάτων των υποκειμένων αυτών.

9. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να περαιωθεί ο σκοπός της παρούσας απόφασης σε συνδυασμό με το άρθρο 61 ν. 4921/2022.

10. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών παρέχει στα πρόσωπα που υπάγονται στην εφαρμογή του προγράμματος ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 13-14, 16, 17, 18, 20, 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» σε σχέση με αυτήν.

11. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ενεργεί, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ., καθώς επίσης τους κανόνες του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Ως εκ τούτου τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν και θα επεξεργασθούν πρέπει να είναι σαφή, έγκυρα και η επεξεργασία πρέπει να είναι διαφανής, σε γνώση δηλαδή των υποκειμένων των δεδομένων και συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία των ωφελούμενων και των οικογενειών τους που καταχωρεί στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή σε αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του Γ.Κ.Π.Δ. για τον αποκλειστικό προορισμό περαίωσης των σκοπών της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. επιμελείται τρόπους ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων των ωφελούμενων συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών κυρίως ψευδωνυμοποίησης, ανωνυμοποίησης, και κρυπτογράφησης.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!