Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 3068/2022 7η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Αριθμ. 3068
ΦΕΚ B’ 5962/22.11.2022
7η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» (Α’ 61).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως των άρθρων 63 και 68 αυτού.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

5. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

6. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

7. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

8. Το άρθρο 3 του π.δ. 63/2020 (Α’ 156) με το οποίο καταργήθηκε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, και ως διάδοχοι φορείς ορίζονται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ.

9. Το π.δ. 132/2017 (Α’ 160) με το οποίο συστάθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

11. Την υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 483).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2220/2020, Κεφάλαιο Ι, άρθρο 1.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/2220 σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται η συνέχιση της εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 για τα έτη 2021 και 2022.

15. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

16. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 και ιδίως το κεφάλαιο 15.2 αυτού.

17. Την υπ’ αρ. 590/03.03.2016 (Β’ 777) απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2920/18.11.2016 (Β’ 3753), 1482/18.05.2017 (Β’ 1839), 3486/08.11.2018 (Β’ 5064) και 3768/2019 (Β’ 3768) όμοιες αποφάσεις.

18. Την υπ’ αρ. 2618/13-09-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (Β’ 5375).

19. Το αίτημα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

20. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

21. Την ανάγκη επικαιροποίησης της συγκρότησης/ σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 λόγω διοικητικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένους φορείς και την προσθήκη επιπλέον φορέα που εμπλέκεται στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020, αποφασίζουμε:

Το άρθρο 1 («Συγκρότηση-Σύνθεση») της υπ’ αρ. 590/03.03.2016 (Β’ 777) απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2920/18.11.2016 (Β’ 3753), 1482/18.05.2017 (Β’ 1839), 3489/21.11.2017 (Β’ 4113), 3486/08.11.2018 (Β’ 5064) και 3040/26-11-2021 (Β’ 5667, διόρθωση σφάλματος Β’ 330/2022) όμοιες αποφάσεις, τροποποιείται ως εξής:

1. Στην Ενότητα Β, (Μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου):

1.1. Το σημείο 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ)».

1.2. Το σημείο 3.1 αντικαθίσταται ως εξής: «3.1 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης».

1.3. Προστίθεται κάτω από το σημείο 3.1 σημείο 3.2 ως εξής:

«3.2 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων».

1.4. Τα προϋπάρχοντα σημεία 3.2 έως και 3.11 αναριθμώνται αντίστοιχα από 3.3 έως και 3.12.

1.5. Προστίθεται σημείο 3.13 και σημείο 3.14 ως εξής:

«3.13 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

3.14 Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών».

1.6. Το σημείο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων:

6.1 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

6.2 Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

6.3 Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού.

6.4 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6.5 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

6.6 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

6.7 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

6.8 Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

6.9 Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ.

6.10 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγηση (ΕΥΣΣΑ).

6.11 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ).

6.12 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)

6.13 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ).

6.14 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ).

6.15 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος».

1.7. Το σημείο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Εκπρόσωποι από τις παρακάτω Περιφερειακές Αρχές:

7.1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη».

7.2 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

7.3 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία».

7.4 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος».

7.5 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία».

7.6 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα».

7.7 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»

7.8 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος»

7.9 Ειδική Υπηρ.εσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη».

7.10 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο».

7.11 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο».

7.12 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».

7.13 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική»».

2. Στην Ενότητα Β, (Μέλη της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου):

2.1. Προστίθεται κάτω από το σημείο 2.8 σημείο 2.9 ως εξής:

«2.9 Εθνική Αρχή Διαφάνειας».

2.2. Τα προϋπάρχοντα σημεία 2.9 έως και 2.21 αναριθμώνται αντίστοιχα από 2.10 έως και

2.22. Κατά τα λοιπά άρθρα ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 590/03.03.2016 (Β’ 777) απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. 2920/18.11.2016 (Β’ 3753), 1482/18.05.2017 (Β’ 1839), 3489/21.11.2017 (Β’ 4113), 3486/08.11.2018 (ΦΕΚ Β’ 5064) και 3040/ 26-11-2021 (ΦΕΚ Β’ 5667/2021 και διόρθωση σφάλματος Β’ 330/2022) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!