Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 109782/2022 Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Αριθμ. 109782

ΦΕΚ B' 5946/21.11.2022

Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

2. Την περ. β’) της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 65), όπως επαναπροσδιορίστηκε από την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 1586/1986 (Α’ 37).

3. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκηση» (Α’ 133).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

10. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

11. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

12. Το β.δ. 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών» (Α’ 157).

13. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

15. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

17. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

18. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

19. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

20. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

21. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

22. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

23. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

24. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

25. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

26. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-20 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

27. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

28. Την υπ’ αρ. 49718/13-7-2021 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254)» (Β’ 3078).

29. Την υπό στοιχεία ΦΒ7/108652/Κ3/6-9-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (Β’ 4146).

30. Την υπ’ αρ. 86899/5-11-2021 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός της αποζημίωσης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020» (Β’ 5164).

31. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων» (Β’ 1137).

32. Την υπ’ αρ. 43069/10-5-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) του ν. 4763/2020, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2022» (Β’ 2295).

33. Την υπ’ αρ. 41 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Α.Π.: 80168/16-7-2021) «Έγκριση α) νέων δελτίων εξειδίκευσης, επικαιροποίησης και ανακλήσεων υφισταμένων δελτίων εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 και β) επικαιροποίησης Σχεδίου Αξιολόγησης ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΑΔΑ: 9ΧΩΚ46ΜΤΛΡ-544) ιδίως την εξειδίκευση εφαρμογής αυτής για τη Δράση (7,8,9).10.4.1.06.01 για τη χρηματοδότηση της Μαθητείας στις ΕΠΑΣ για τα σχολικά έτη 2021-2023».

34. Την υπ’ αρ. 229436/14-04-2022 «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε μαθητευόμενους των ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.».

35. Την υπ’ αρ. 3865/94/12-7-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α.

36. Τις αποφάσεις των Δ.Σ. των φορέων υποδοχής ή αποφάσεις των ανώτατων μονοπρόσωπων ή συλλογικών οργάνων, καθώς και τις αναλήψεις υποχρέωσης για τα έτη 2022-2023.

37. Το υπ’ αρ. 65/30-9-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αναφορικά με την βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2023.

38. Την υπ’ αρ. 79209/29-8-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

39. Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.Υ.Π.Α. που δύνανται να πραγματοποιήσουν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής), κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

40. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2022-2023 προκαλείται συνολική δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, τον Προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και τον προϋπολογισμό των Φορέων Υποδοχής ποσού ύψους έως έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (11.658.573,36€), πέραν αυτής που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση του σημείου 33 της παρούσας. Η συνολική οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται είναι εντός των ορίων που τίθενται στο τρέχον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και αφορά:

i. στην οικονομική επιβάρυνση των φορέων του Δημοσίου Τομέα ως εργοδότη για τμήμα του ημερομισθίου (πλην της επιδότησης) και για ασφαλιστικές εισφορές, η οποία εκτιμάται για το σχολικό έτος 2022-2023, στο ποσό των πέντε εκατομμύριων επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (5.773.244,40 €)

Η ανωτέρω δαπάνη επιμερίζεται κατ’ έτος ως εξής:

α. Για το οικονομικό έτος 2022 (1/09/2022 έως 31/12/2022): έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.574.521,20 €) και

β. Για το οικονομικό έτος 2023 (1/1/2023 έως 31/08/2023): έως τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (4.198.723,20 €).

ii. στην οικονομική επιβάρυνση της Δ.ΥΠ.Α. από την επιδότηση των θέσεων μαθητείας για το σχολικό έτος 2022-2023, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής:

α. Για το οικονομικό έτος 2022 (1/10/2022 έως 31/12/2022), η δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2.206.998,26 €) συμπεριλαμβάνεται στην υπ’ αρ. 43069/10-5-2022 (Β’ 2295) κοινή υπουργική απόφαση.

β. Για το οικονομικό έτος 2023 (1/1/2023 έως 31/08/2023) η δαπάνη ύψους πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (5.885.328,96 €) αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (εξειδίκευση εφαρμογής της 41ης Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠΠΑ) του ΕΠΑΝΑΔ και ΕΔΒΜ). Σε κάθε περίπτωση ισχύει η υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 (Β’ 1137) υπουργική απόφαση απόφαση. Για την περίπτωση μη συγχρηματοδότησης, η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους της Δ.ΥΠ.Α. που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2023 στον ΚΑΕ 0545 σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ.ΥΠ.Α. (σημείο 38).

Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την αντιστοίχιση των μαθητευομένων στις θέσεις μαθητείας,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α., οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:

2. Ο αριθμός των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. που δύνανται να πραγματοποιήσουν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 ανέρχεται σε 2.471.

3. Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής), πριν την αντιστοίχιση των μαθητευομένων σε θέσεις προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές δεσμεύσεις ανάληψης υποχρέωσης/δεσμεύσεις πίστωσης για τα έτη 2022-2023, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!