Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υπ. Εσωτερικών Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (80η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15

Τ.Κ. 106 74 Αθήνα

Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου: 213131-3340, -3337, 3250, -3378, (για θέματα COVID) 2131313215, -212, -315 (για εκλογές αιρετών εκπροσώπων) Email: ped.hrm@ypes.gov.gr

Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού: 213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό), 2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου), 2131364-029,-030

Email: info@ypes.gr

Τηλέφωνα: Για την εφαρμογή Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα: 2131313383

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18 /10/2022

Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 216 /οικ.16463

ΠΡΟΣ :

Όπως πίνακας αποδεκτών

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (80η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι η ισχύς της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/8-9-2022 (ΦΕΚ Β' 4756) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00» έχει παραταθεί έως 31 Οκτωβρίου 2022 δυνάμει της αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.58309/14-10-2022 ΚΥΑ (Β’ 5335) (προηγούμενη σχετική παράταση με την αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.55384/30-9-2022 ΚΥΑ, Β’ 5129).

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας εκδίδει περιοδικά ενημερωτικές εγκυκλίους για τα ισχύοντα κάθε φορά μέτρα αντιμετώπισης διασποράς του COVID-19, ειδικά στις περιπτώσεις θέσπισης νέων μέτρων ή κατάργησης μέτρων που ήδη ισχύουν, και ως εκ τούτου η μη έκδοση εγκύκλιων οδηγιών από την Υπηρεσία μας για ενημέρωση των Υπηρεσιών περί παράτασης της ισχύος των υφιστάμενων μέτρων δεν συνεπάγεται κατάργηση των σχετικών υποχρεώσεων των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, όπως ενδεικτικά η 73η και 74η εγκύκλιος, με τις οποίες είχε επισημανθεί ότι μέχρι την προσαρμογή της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με τα νέα στοιχεία εμβολιασμού και νόσησης, οι Υπηρεσίες προς διαπίστωση της υποχρέωσης -ή μη -διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων έπρεπε να ζητούν από τους υπαλλήλους/εργαζόμενους, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 205 του ν.4820/2021, την επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών, σας ενημερώνουμε για τα εξής: Οι αναφορές ελέγχου της Υποχρέωσης Εμβολιασμού και της Υποχρέωσης διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, για τις οποίες δόθηκαν οδηγίες με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/30-9-2021, 62η εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, έχουν πλέον τροποποιηθεί και προσαρμοστεί στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β' 4207), όπως ισχύει, καθώς και στις κείμενες διατάξεις περί εμβολιασμού και νόσησης. Ειδικότερα οι αναφορές έχουν διαμορφωθεί ως εξής: (I) Έλεγχος Υποχρέωσης διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

Η αναφορά με τίτλο «Covid-Tests: Παρακολούθηση τρέχουσας κατάστασης υπαλλήλων» (και κωδικό 2785263) αντικαθίσταται πλήρως, και πλέον περιέχει τις εξής στήλες:

1. Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ

2. Υπόχρεος Covid Test: Αυτή η στήλη ενημερώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με την ΗΔΙΚΑ και λαμβάνει τις τιμές Ναι, Όχι, Απαιτείται έλεγχος και Δεν υπάρχουν στοιχεία, σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες που αφορούν τον εμβολιασμό και τη νόσηση για έναν υπάλληλο, με βάση τον ΑΜΚΑ του:

2.1. Αν δεν έχει γίνει καμία δόση εμβολίου και δεν υπάρχει καμία νόσηση: Ναι

2.2. Αν έχει γίνει 1η αναμνηστική δόση εμβολίου: Όχι

2.3. Αν δεν έχει γίνει 1η αναμνηστική δόση εμβολίου, αλλά έχει γίνει 2η δόση και οποιαδήποτε δόση είναι με μονοδοσικό εμβόλιο: Όχι

2.4. Αν δεν έχει γίνει 1η αναμνηστική δόση εμβολίου, αλλά έχει γίνει 2η δόση και καμία δεν είναι με μονοδοσικό εμβόλιο και δεν έχουν παρέλθει 9 μήνες από τον 2ο εμβολιασμό: Όχι

2.5. Αν δεν έχει γίνει 1η αναμνηστική δόση εμβολίου και δεν έχει γίνει 2η δόση, αλλά υπάρχει 1η δόση και η 1η δόση είναι με μονοδοσικό εμβόλιο και δεν έχουν παρέλθει 9 μήνες από τον εμβολιασμό: Όχι

2.6. Εάν υπάρχει οποτεδήποτε θετικό rapid ή PCR test και ο υπάλληλος δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις: Απαιτείται έλεγχος

2.7. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω: Απαιτείται έλεγχος

2.8. Εάν δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία εμβολιασμού ή νόσησης πχ λόγω έλλειψης συμπλήρωσης του ΑΜΚΑ εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν υπάρχουν στοιχεία».

Σε όλες τις περιπτώσεις και για τη διευκόλυνση των Διευθύνσεων Διοικητικού αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία εμβολιασμού. Οι στήλες με τα στοιχεία του τελευταίου rapid test του υπαλλήλου εμφανίζεται μόνο για τους υπαλλήλους που στο πεδίο «Υπόχρεος Covid Test» έχουν τις τιμές Ναι και Απαιτείται έλεγχος. Επισημαίνεται ότι δεν εμφανίζονται όλες οι νοσήσεις, αλλά η πιο πρόσφατη. Περαιτέρω εμφανίζονται οι παρακάτω στήλες:

1. Απαιτούμενες Δόσεις

2. 1η Δόση

3. 2η Δόση

4. 1η Αναμνηστική Δόση

5. 2η Αναμνηστική Δόση

6. Τελευταία Νόσηση

7. Test Νόσησης

8. Επιτρεπτές Δομές: ενημερώνεται μόνο για τους υπαλλήλους που στο πεδίο «Υπόχρεος Covid Test» έχουν τις τιμές Ναι και Απαιτείται έλεγχος

9. Ημερομηνία Ελέγχου: αποτυπώνει την ημερομηνία του πιο πρόσφατου διαγνωστικού ελέγχου και ενημερώνεται μόνο για τους υπαλλήλους που στο πεδίο «Υπόχρεος Covid Test» έχουν τις τιμές Ναι και Απαιτείται έλεγχος 10. Δομή Ελέγχου: αποτυπώνει την δομή ελέγχου του πιο πρόσφατου test και ενημερώνεται μόνο για τους υπαλλήλους που στο πεδίο «Υπόχρεος Covid Test» έχουν τις τιμές Ναι και Απαιτείται έλεγχος

11. Αποτέλεσμα τελευταίου διαγνωστικού ελέγχου (Last Covid Test Result): αποτυπώνει το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου test και ενημερώνεται μόνο για τους υπαλλήλους που στο πεδίο «Υπόχρεος Covid Test» έχουν τις τιμές Ναι και Απαιτείται έλεγχος 12. Ημερομηνία Ενημέρωσης

Στην περίπτωση που η αναφορά δεν εμφανίζει καθόλου κάποιον υπάλληλο, η υπηρεσία θα πρέπει τον/την προσθέσει στην κατάσταση μέσω της εφαρμογής «Covid-Tests: Διαχείριση υπαλλήλων προς έλεγχο covid test».

Συνεπώς για τη διαπίστωση των υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων και ακολούθως της συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, οι υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγχουν τα διαγνωστικά τεστ των υπαλλήλων με την ένδειξη «Ναι», ενώ για τους υπαλλήλους με την ένδειξη «Απαιτείται Έλεγχος» θα πρέπει να ζητηθεί από τους υπαλλήλους κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στην αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4207) και στο άρθρο 205 του ν.4820/2021 να επιδείξουν τα εν ισχύ πιστοποιητικά που διαθέτουν, δυνάμει των οποίων εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων.

Δεδομένου ότι στην Αναφορά περιλαμβάνονται στοιχεία μόνο για το πιο πρόσφατο test επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την εν λόγω αναφορά προκειμένου να διαπιστώνουν κάθε φορά την συμμόρφωση ή μη των υπαλλήλων με την υποχρέωση διενέργειας ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τις υπηρεσίες, των οποίων το προσωπικό υποχρεούται με βάση τις κείμενες διατάξεις στη διενέργεια δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων την εβδομάδα, καθώς με τη διενέργεια του δεύτερου ελέγχου της κάθε εβδομάδας δεν θα υπάρχει πλέον πρόσβαση στα στοιχεία του πρώτου.

Συναφώς υπενθυμίζονται τα εξής:  Σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4207), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.23985/3.5.2022 (Β’ 2196) ΚΥΑ, "2. Εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης όσοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, αλλά:

α) είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή

β) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και επιδεικνύουν το σχετικό εν ισχύ πιστοποιητικό κατά τις κείμενες διατάξεις".

- Τα πιστοποιητικά νόσησης επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free GR, δια της σάρωσης του κωδικού QR που αυτά φέρουν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021.

- Σχετικές με τον τρόπο απόδειξης της νόσησης και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, όσον αφορά ειδικότερα το είδος του απαιτούμενου κάθε φορά ελέγχου (είδος απαιτούμενου τεστ) ανάλογα με την περίπτωση κάθε υπαλλήλου (εμβολιασμένος ή μη) είναι οι διατάξεις του άρθρου 9 της ισχύουσας αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/9-9-2022 (ΦΕΚ Β' 4756) ΚΥΑ. (Β) Η αναφορά «Covid-Tests: Ιστορικό Covid Tests υπαλλήλων» καταργείται. Συνεπώς οι υπηρεσίες θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο τον τελευταίο διαγνωστικό έλεγχο, ενώ τα αρνητικά τεστ των υπαλλήλων διαγράφονται αυτομάτως από τη βάση μετά από 30 ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4207), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. αριθ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.23985/3.5.2022 (Β’ 2196) απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών.

Γ) Η αναφορά «Εμβολιασμοί-Covid 19: Παρακολούθηση Εμβολιασμού (και κωδικό 2392064)» έχει τροποποιηθεί και πλέον περιέχει αναλυτικά στοιχεία εμβολιασμού και τελευταίας νόσησης προκειμένου οι υπηρεσίες να έχουν πλήρη εικόνα για τους υπαλλήλους που έχουν υποχρέωση εμβολιασμού.

Οι στήλες της αναφοράς είναι οι παρακάτω:

1. Στήλες Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ

2. Ημερομηνία: Η ημερομηνία από την οποία υπάρχει η υποχρέωση εμβολιασμού

3. Υποχρέωση: Η στήλη λαμβάνει τιμές

3.1. Υπόχρεος σε Εμβολιασμό με Επιλογή Υπαλλήλου, όταν η υποχρέωση έχει καταχωρηθεί μεμονωμένα για τον συγκεκριμένο υπάλληλο και δεν αφορά όλους τους απογεγραμμένους υπαλλήλους της ΔΠ,

3.2. Υπόχρεος σε Εμβολιασμό με απόφαση Επιτροπής, όταν έχει υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης και έχει απορριφθεί από την αρμόδια Επιτροπή,

3.3. Υπόχρεος σε Εμβολιασμό με Επιλογή ΔΠ, όταν η υποχρέωση έχει καταχωριστεί για όλους του απογεγραμμένους της ΔΠ

3.4. Υπόχρεος σε Εμβολιασμό που εμφανίζει όλους τους υπόχρεους, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταχώρισης της υποχρέωσης

3.5. Παραπομπή σε Επιτροπή για απαλλαγή από την υποχρέωση εμβολιασμού

3.6. Απαλλαγή από την υποχρέωση εμβολιασμού με απόφαση Επιτροπής

4. Στοιχεία Εμβολιασμού: λαμβάνει τις τιμές Ναι, Όχι και Δεν έχει ΑΜΚΑ

5. Κατάσταση Εμβολιασμού: Η ένδειξη της στήλης «Κατάσταση Εμβολιασμού» δεν αποτυπώνει την κάλυψη της υποχρέωσης εμβολιασμού. Περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση εμβολιασμού και τελευταίας νόησης ενός υπαλλήλου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις υπηρεσίες κατά την εξέταση συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση. Αυτή η στήλη ενημερώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με την ΗΔΙΚΑ και λαμβάνει τις τιμές «Εμβολιασμένος», «Μη εμβολιασμένος» και «Απαιτείται Έλεγχος» σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες που αφορούν τον εμβολιασμό και τη νόσηση για έναν υπάλληλο, με βάση τον ΑΜΚΑ του.

5.1. Αν δεν έχει γίνει καμία δόση και δεν υπάρχει καμία νόσηση: Μη εμβολιασμένος

5.2. Αν έχει γίνει 1η αναμνηστική δόση εμβολίου: Εμβολιασμένος

5.3. Αν δεν έχει γίνει 1η αναμνηστική δόση εμβολίου, αλλά δεν έχει γίνει 2η δόση και οποιαδήποτε δόση είναι με μονοδοσικό εμβόλιο: Εμβολιασμένος

5.4. Αν δεν έχει γίνει 1η αναμνηστική δόση εμβολίου, αλλά έχει γίνει 2η δόση και καμία δεν είναι με μονοδοσικό εμβόλιο και δεν έχουν παρέλθει 9 μήνες από τον 2ο εμβολιασμό: Εμβολιασμένος

5.5. Αν δεν έχει γίνει 1η αναμνηστική δόση εμβολίου και δεν έχει γίνει 2η δόση, αλλά υπάρχει 1η δόση με μονοδοσικό εμβόλιο και δεν έχουν παρέλθει 9 μήνες από τον εμβολιασμό: Εμβολιασμένος

5.6. Εάν υπάρχει θετικό rapid ή PCR test και ο υπάλληλος δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις: Απαιτείται Έλεγχος

5.7. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω: Απαιτείται Έλεγχος

5.8. Εάν δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία εμβολιασμού ή νόσησης πχ λόγω έλλειψης συμπλήρωσης του ΑΜΚΑ εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν υπάρχουν στοιχεία».

6. Απαιτούμενες Δόσεις: ο αριθμός δόσεων του αρχικού εμβολίου

7. 1η Δόση

8. 2η Δόση

9. 1η Αναμνηστική Δόση

10. 2η Αναμνηστική Δόση

11. Ημερομηνία τελευταίας νόσησης: προσοχή, σε αυτή τη στήλη εμφανίζονται τα στοιχεία του τελευταίου θετικού τεστ.

12. Τεστ νόσησης: αναφέρεται ο τύπος του τεστ rapid test ή PCR της τελευταίας νόσησης. 13. Πλήθος νοσήσεων: αναφέρεται το σύνολο των νοσήσεων 14. Ημερομηνία Ενημέρωσης

Υπενθυμίζεται, όπως έχει επισημανθεί και με προηγούμενες εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας, ότι οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 206 του ν.4820/2021 και είναι υπόχρεοι σε εμβολιασμό και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων κατά τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

2. Ερωτήματα που αφορούν στην υπαγωγή ή μη συγκεκριμένων Υπηρεσιών του Δημοσίου ή συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού στις διατάξεις του αρ. 206 του ν. 4820/2021 περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού ή την εξαίρεση υπαλλήλων από την εν λόγω υποχρέωση για λόγους υγείας θα πρέπει να απευθύνονται στο Υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά ερωτήματα για περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, στους οποίους εφαρμόζεται το μέτρο της αναστολής καθηκόντων, αρμόδιο κατ' αρχάς είναι το Υπουργείο Υγείας και όπου απαιτείται η διατύπωση άποψη της Υπηρεσίας μας, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την άποψη του Υπουργείου Υγείας με πλήρη παράθεση των πραγματικών περιστατικών που αφορούν στην συγκεκριμένη περίπτωση υπαλλήλου. Ερωτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον εν λόγω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη σταλεί στο Υπουργείο Υγείας. Κάθε νεώτερο ερώτημα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο αναφέρεται σε θέματα αναστολής καθηκόντων του εν λόγω προσωπικού, δεν θα απαντηθεί, εφόσον δεν έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας κατά τα ανωτέρω.

3. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην Υπηρεσία μας, στους αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο ή με την αποστολή εγγράφων ερωτημάτων από τα αρμόδια όργανα, συνοδευόμενα από την άποψη της Υπηρεσίας και τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης. Ερωτήματα που αποστέλλονται ως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να περιλαμβάνουν με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά ή δεν αποστέλλονται αρμοδίως υπογεγραμμένα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο κάθε Υπηρεσίας, δεν θα απαντώνται.

Τα ανωτέρω επισημαίνονται καθώς η Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης πολλών ερωτημάτων είτε απευθείας από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν απευθύνονται, ως οφείλουν, στις Υπηρεσίες τους, ή από υπαλλήλους των διευθύνσεων προσωπικού, παρακάμπτοντας την διοικητική ιεραρχία, της οποίας αρμοδιότητα αποτελεί μεταξύ άλλων η επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων. Ως εκ των ανωτέρω και προκειμένου να δύναται να διατυπωθεί εκ μέρους της Υπηρεσίας σύννομη απάντηση και προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση των αναφυόμενων θεμάτων, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στις οποίες υπάγονται, δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την Υπηρεσία μας. Η Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται επί μεμονωμένων ερωτημάτων υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι έχει λάβει σχετικώς γνώση η Υπηρεσία του υπαλλήλου και εφόσον συνοδεύονται από την έγγραφη άποψη της Υπηρεσίας, όπου και θα εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά.

4. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους και υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών, θα απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου για περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ypes.gr ή στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τους ΟΤΑ που αναγράφονται στις πληροφορίες της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται.

5. Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσας εγκυκλίου που αφορούν τους δικαστικούς υπαλλήλους, το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων, τους εργαζομένους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς εν προκειμένω αρμόδιοι αποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά οι εν λόγω υπάλληλοι.

6. Υπενθυμίζεται ότι κατά λόγο αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν στο πλαίσιο της συνετής χρήσης της διακριτικής τους ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις παρασχεθείσες οδηγίες από την Υπηρεσία μας.

7. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Οδηγίες COVID 19».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

1) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ),

2) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1),

3) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ),

4) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ),

5) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ),

6) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14),

7) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ),

8) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ),

9) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ),

10) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/11134/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ),

11) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α),

12) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ),

13) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.7.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ),

14) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ),

15) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.8.2020 (ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ),

16) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ),

17) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/1768/22.9.20 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0),

18) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π),

19) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ),

20) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23.10.20 (ΑΔΑ: 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9),

21) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3.11.20 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η),

22)αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/7.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ),

23) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ).

24) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ. 22080/30.11.2020 (ΑΔΑ:ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1),

25) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ. 22414/7-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2),

26) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ),

27) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ),

28) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ. 1031/ 20-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ10),

29) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ. 1387/ 25-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4),

30) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ. 1813/ 1-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1),

31) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ. 2343/ 8-2-2021 (ΑΔΑ: 620346ΜΤΛ6-ΝΙ1),

32) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/ 11-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),

33) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/ 1-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΩΞ46ΜΤΛ6-ΨΚΔ),

34) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ. 4166/ 8-3-2021 (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0),

35) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ. 4600/ 16-3-2021 (ΑΔΑ: 67Β046ΜΤΛ6-156),

36) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ. 5132/23-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΣΔΗ),

37) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ. 5525/29-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ646ΜΤΛ6-89Χ),

38) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ. 6020/5-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3),

39) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ. 6602/13-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ),

40) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ. 6988/20-4-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ),

41) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/157/οικ. 7330/23-4-2021 (ΑΔΑ: 647Δ46ΜΤΛ6-0ΝΞ),

42) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ. 7423/26-4-2021 (ΑΔΑ: Ω29046ΜΤΛ6ΔΘΝ),

43) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ. 8032/10-5-2021 (ΑΔΑ: Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ),

44) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ. 8599/17-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ),

45) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ. 9207/24-5-2021 (ΑΔΑ: 6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ),

46) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ. 10556/1-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ),

47) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ. 11266/8-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ),

48) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ. 12332/14-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ),

49) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8),

50) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 168 /οικ.13727/5-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ),

51) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170 /οικ.14187/13-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18),

52) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171 /οικ.14578/19-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ),

53) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-ΟΧ9),

54) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/2-8-2021 (ΑΔΑ: 60ΨΥ46ΜΤΛ6-ΛΞΡ).

55) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/9-8-2021 (ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6Α0),

56) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 (ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ),

57) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-8-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ),

58) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/178/οικ.16663/26-8-2021 (ΑΔΑ 9ΚΗΩ46ΜΤΛ6-ΕΜ2),

59) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),

60) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ε),

61) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17896/20-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6),

62) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ.18664/30-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π),

63) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1),

64) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/οικ.19888/19-10-2021 (ΑΔΑ: 64ΥΦ46ΜΤΛ6-ΥΝ7),

65) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25-10-2021 (ΑΔΑ: 907746ΜΤΛ6-ΥΟ8),

66) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ),

67) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9),

68) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/6-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27),

69) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ.23660/22-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΧ646ΜΤΛ6-Ο2Α),

70) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/30-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ),

71) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/194/οικ.280/7-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΙ2Λ46ΜΤΛ6-ΩΨ3),

72) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ),

73) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/31-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΠΙ46ΜΤΛ6-ΞΚΠ),

74) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1827/7-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ),

75) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε),

76) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ.6325/18-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΧ046ΜΤΛ6-ΣΦΦ),

77) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (ΑΔΑ: 6Σ2Κ46ΜΤΛ6-Μ4Υ)

78) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/24-6-2022 (ΑΔΑ:9ΖΣ146ΜΤΛ6-710),

79) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14-9-2022 (ΑΔΑ: 901Ο46ΜΤΛ6-9ΨΓ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!