Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/002/000/7218/2022 Είσπραξη Δ.Ε.Χ.Ε. μέσω e-παραβόλου (e-ΔΕΧΕ).

Αριθμ. 30/002/000/7218

ΦΕΚ B' 5244/10.10.2022

Είσπραξη Δ.Ε.Χ.Ε. μέσω e-παραβόλου (e-ΔΕΧΕ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του α.ν. 1819/1951 «Περί του τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου» (Α' 149),

β) του άρθρου 82 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

γ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 66),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 3018074/7656/0078/2.12.1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ενιαίου ωρομισθίου που θα λαμβάνεται ως βάση για το ύψος των εισπραττομένων Δ.Ε.Χ.Ε.» (Β’ 906), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 3002323/1277/0078/2.2.2000 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 151).

4. Την υπ’ αρ. 3018075/7657/0078/2.12.1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός τρόπου είσπραξης Δ.Ε.Χ.Ε.» (Β’ 906).

5. Την υπό στοιχεία Α.1047/12-03-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης και απλοποίησης των συναλλαγών και επέκτασης της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου στην είσπραξη των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Χημικών Εργασιών (Δ.Ε.Χ.Ε.).

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η απλοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Χημικών Εργασιών (ΔΕΧΕ) μέσω e-Παραβόλου (e-ΔΕΧΕ).

Άρθρο 2

Διαδικασία είσπραξης Δ.Ε.Χ.Ε.

1. Ο ενδιαφερόμενος για εκτέλεση χημικών εργασιών και ελέγχων από τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) εκτός κανονικού ωραρίου αυτών ή εκτός του καταστήματος της Οργανικής Μονάδας που υπηρετούν, υποβάλλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια Οργανική Μονάδα της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., προκειμένου να εγκριθεί η εκτέλεση των αιτούμενων χημικών εργασιών.

2. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

i. Το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου και του μεσολαβούντος εκτελωνιστή ή αντιπροσώπου, εφόσον υπάρχει.

ii. Το είδος και τον αριθμό του σχετικού παραστατικού, εφόσον υπάρχει.

iii. Το είδος της αιτούμενης εργασίας.

iv. Την ημερομηνία υποβολής.

3. Εφόσον οι αιτούμενες χημικές εργασίες εγκριθούν από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας ή από τον υπ’ αυτού οριζόμενο αρμόδιο υπάλληλο, υπολογίζονται τα οφειλόμενα ποσά για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών και συντάσσεται σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα, με αριθμό πρωτοκόλλου, από την κατά τόπον αρμόδια Οργανική Μονάδα της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, με σκοπό τη γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο - αιτούντα του ποσού της οφειλής και της διαδικασίας καταβολής του [Δικαιώματα Εκτέλεσης Χημικών Εργασιών (Δ.Ε.Χ.Ε.)], μέσω e-παραβόλου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/2020 κοινή υπουργική απόφαση.

4. Η καταβολή και η είσπραξη Δ.Ε.Χ.Ε., διενεργείται, αποκλειστικά και μόνο, μέσω της υπηρεσίας e-παράβολο (e-ΔΕΧΕ).

5. Η δέσμευση του e-παραβόλου από τον αρμόδιο υπάλληλο της Οργανικής Μονάδας επέχει θέση βεβαίωσης της είσπραξης.

6. Οι τακτοποιημένες αιτήσεις Εκτελέσεως Χημικών Εργασιών υποβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 3

Αποστολή μηνιαίας κατάστασης e-παραβόλων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) συντάσσει, σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση των e-παραβόλων, για αιτήσεις Δ.Ε.Χ.Ε. που υποβλήθηκαν, εντός του μήνα αναφοράς, ανά Οργανική Μονάδα της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

Στην κατάσταση περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία για κάθε e-παράβολο:

1. Οργανική Μονάδα της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

2. Αριθμός πρωτοκόλλου Ενημερωτικού Σημειώματος.

3. Αριθμός e-Παραβόλου.

4. Στοιχεία αιτούντα

5. Ποσό οφειλής Δ.Ε.Χ.Ε..

6. Ημερομηνία έκδοσης, καταβολής και δέσμευσης e-Παραβόλου.

Την ως άνω κατάσταση αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εντός των δέκα (10) πρώτων ημερών από το πέρας εκάστου μήνα αναφοράς στη (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), καθώς και στην εκάστοτε Οργανική Μονάδα της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 4

Δημόσια Έσοδα

Τα ποσά που εισπράττονται μέσω e-παραβόλου (e-ΔΕΧΕ) αποτελούν έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζονται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1420403001 (Έσοδα από τη διενέργεια χημικών ελέγχων) του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε προγενέστερη αντίθετη με τα ανωτέρω διάταξη απόφασης.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!