Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 90819/2022 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της υπό στοιχεία 98088/ΕΥΘΥ/30.09.2019 (Β’ 3780) κοινής υπουργικής απόφασης.

Αριθμ. 90819

ΦΕΚ B’ 5148/03.10.2022

Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της υπό στοιχεία 98088/ΕΥΘΥ/30.09.2019 (Β’ 3780) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 61) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 27, 34, την παρ. 2 του άρθρου 63, τις παρ. 3, 23 α) και β) και 25 έως 27 του άρθρου 65.

3. Τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 13, 16, 17 και την παρ. 7 του άρθρου 53 αυτού.

4. Το άρθρο 20 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134) και ειδικά την παρ. 5 αυτού.

5. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ειδικά το άρθρο 51 αυτού.

6. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α’ 267).

7. «Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

9. Την υπό στοιχεία C(2021) 5617 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελληνική Δημοκρατία.

10. Την υπό στοιχεία C(2022) 4452 final εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 1.7.2022 για την έγκριση του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για την Ελλάδα.

11. Την υπ' αρ. 124428/2020 υπουργική απόφαση (Β’ 5355) περί «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος, με τίτλο: “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” (Programme F - Good Governance, Accountable Institutions, Transparency), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

12. Την υπό στοιχεία Ζ/3117/2.9.2019 υπουργική απόφαση «Έναρξη πλήρους λειτουργίας της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Β’ 3437).

13. Την υπό στοιχεία 98088/ΕΥΘΥ/30-09-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)» (Β’ 3780), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

15. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

16. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

17. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

18. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

19. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

20. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

21. Την υπό στοιχεία Υ6 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

22. Την υπ’ αρ. 4553/14-09-2022 πρόταση του Υπουργού Επικρατείας.

23. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022.

Άρθρο 1

Σκοπός

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος, ως Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014:

α. για τη διαχείριση μέρους τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», καθώς και για το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις ορισμού της ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ), και τη διαχείριση του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε αποφάσεις ορισμού της ως Διαχειριστή Προγράμματος,

β. για τον τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΠΨΔ) ως Δικαιούχος για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. VI του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 2

Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027, συγκροτείται από τις εξής έξι (6) Μονάδες:

Α.1. Προγραμματισμού

Α.2. Αξιολόγησης

Β.1. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων ΕΤΠΑ του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και εκχωρήσεων

Β.2. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων EKT του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών και μέσων Γ. Οργάνωσης και Υποστήριξης

Δ. Υλοποίησης Δράσεων 2014-2020.

Στις Μονάδες αυτές κατανέμονται οι αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής που εξακολουθεί να έχει η Ειδική Υπηρεσία ως Ενδιάμεσος Φορέας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός.»

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της, ως εξής:

Ι. Μονάδα Α1: Προγραμματισμού

I.1. Προγραμματική περίοδος 2021-2027: Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 και Πρόγραμμα “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια” του ΧΜ-ΕΟΧ

I.1.1. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και ειδικότερα:

α) τη χρηματοοικονομική του πρόοδο και την τήρηση του κανόνα αποδέσμευσης και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση εξαίρεσης από τον κανόνα αποδέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060, συντάσσει, σε συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα Β, σχετικό αίτημα εξαίρεσης το οποίο υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

β) τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης του Προγράμματος,

γ) την εκπλήρωση και την εφαρμογή των αναγκαίων πρόσφορων όρων που αφορούν στο Πρόγραμμα και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταβολή που επηρεάζει την εκπλήρωσή τους.

Κατά την παρακολούθηση του Προγράμματος συνεργάζεται και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

I.1.2. Συντάσσει προτάσεις τροποποίησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, το υποβάλλει για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. I.1.3. Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, το αργότερο ένα (1) έτος μετά την απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος. Διεξάγει τις αξιολογήσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης, και αξιοποιεί τα πορίσματά τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος. Δημοσιεύει τις αξιολογήσεις στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής.

I.1.4. Συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που οργανώνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060. Παρέχει, το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης, τις απαιτούμενες πληροφορίες στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων. Παρακολουθεί τα ζητήματα που τίθενται κατά τη συνεδρίαση επανεξέτασης τα οποία επηρεάζουν την υλοποίηση του Προγράμματος και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός τριών (3) μηνών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

I.1.5. Διενεργεί ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060 και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου 2025, αξιολόγηση όσον αφορά στο αποτέλεσμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την οριστική διάθεση του ποσού ευελιξίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 86 του ίδιου Κανονισμού.

I.1.6. Συντάσσει και, μετά από την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τελική έκθεση επιδόσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» έως τις 15 Φεβρουαρίου 2031, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060. Δημοσιεύει την έκθεση στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής.

I.1.7. Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδομένα για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις προθεσμίες που τίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 42 και το Παράρτημα VII του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060. Τα δεδομένα που υποβάλλονται έχουν καταχωρισθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), είναι αξιόπιστα και αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία στο τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής. H διαβίβαση γίνεται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2021.

I.1.8. Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέχει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, την ενημερώνει για τον χρονοπρογραμματισμό των προσκλήσεων, καθώς και για την εξέλιξη διερεύνησης τυχόν καταγγελιών που αφορούν σε πράξεις του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών συνεργάζεται με τις

Μονάδες Α2, Β1 και Β2. Διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης. I.1.9. Ορίζεται εκ των στελεχών της υπεύθυνος/η επικοινωνίας για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», ο/η οποίος/α συμμετέχει στο δίκτυο επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της χώρας και οργανώνει, παρακολουθεί και υποστηρίζει τις ενέργειες επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος σύμφωνα με τους σχετικούς επικοινωνιακούς στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ.

I.1.10. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις διαφάνειας και επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού EE) αριθ. 2021/1060 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Για τη δημιουργία του ιστότοπου της Διαχειριστικής Αρχής συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ. Συνεργάζεται με την αρμόδια για τον ιστότοπο anaptyxi. gov.gr Υπηρεσία της ΕΑΣ για την καλύτερη αποτύπωση των στοιχείων των έργων αρμοδιότητας της ΕΥ σε αυτόν.

I.1.11. Στην περίπτωση αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων, μεριμνά για την εκπόνηση εκ των προτέρων αξιολόγησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Κανονισμού EE) αριθ. 2021/1060, επιλέγει τους φορείς υλοποίησης και μεριμνά για την συμφωνία χρηματοδότησης σε συνεργασία με την ΕΑΣ. I.1.12. Προβαίνει στην εξειδίκευση του Προγράμματος

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και σε χρονοπρογραμματισμό προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4914/2022 και τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τα όρια που καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022. Συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τις Επιτελικές Δομές, και ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων, και όταν απαιτείται από τη φύση των έργων ή των δικαιούχων, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Εισηγείται την εξειδίκευση του Προγράμματος και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για έγκριση. Δημοσιεύει το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων, σε συνεργασία με την Μονάδα Α2.

I.1.13. Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιλογή πράξεων στρατηγικής σημασίας εντός ενός (1) μηνός από την ένταξη και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις αυτές, σε συνεργασία με τις Μονάδες Α2, Β1 και Β2. I.1.14. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και προβλέπονται σχετικά στο Παράρτημα XVΙI του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

I.1.15. Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας, διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων.

Ι.1.16. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων για τα θέματα που χειρίζεται και όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

I.1.17. Έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των αποφάσεων ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4914/2022.

I.1.18. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» (Λογιστική Αρχή), καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

II.1.19. Συντονίζει τις απαντήσεις της Υπηρεσίας σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνει και συνεργάζεται με την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΑΣ και κατά περίπτωση με την Αρχή Ελέγχου, σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση του εκάστοτε ελέγχου. Ειδικά για τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων».

I.1.20. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Ι.1.21. Ασκεί αρμοδιότητες προγραμματισμού ως διαχειριστής για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜΕΟΧ όπως ορίζονται κάθε φορά στον Κανονισμό για την εφαρμογή ΧΜ-ΕΟΧ, στην απόφαση ορισμού της ως διαχειριστή αυτού του Προγράμματος και στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης του ΧΜ-ΕΟΧ.

Ι.1.22. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται αναλογικά και στην περίπτωση έργων/δράσεων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις.

Ι.2. Προγραμματική περίοδος 2014-2020: Ως Ενδιάμεσος Φορέας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 20142020 και ως Διαχειριστής για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜΕΟΧ.

Ι.2.1. Εξειδικεύει τις Πράξεις/Δράσεις που διαχειρίζεται, όπου απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ). Παρέχει τα στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στη ΔΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.

Ι.2.2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του ΕΠ και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη ΔΑ. Ι.2.3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των πράξεων/Δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό της, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.

Ι.2.4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης για τις Πράξεις που διαχειρίζεται που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με τη ΔΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ι.2.5. Υποστηρίζει τη ΔΑ του ΕΠ στη σύνταξη αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήματα αφορούν στις Πράξεις που διαχειρίζεται.

Ι.2.6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, κ.λπ.

Ι.2.7. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

Ι.2.8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη ΔΑ του ΕΠ και την ΕΑΣ.

Ι.2.9. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του ΥΠΨΔ στον τομέα ΤΠΕ σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ για την παρακολούθηση της προόδου θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των τομεακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις άλλες Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών αρχείων.

Ι.2.10. Προδιαγράφει, εισηγείται σχετικά με τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και εμπειρογνωμοσύνων σε θέματα που αφορούν στην ΕΥ.

Ι.2.11. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή στην Επιτροπή των απαιτούμενων για τα μεγάλα έργα πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 101, 102 και 103 του Καν. 1303/2013.

Ι.2.12. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.

Ι.2.13. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Ι.2.14. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Αρχή Πιστοποίησης, παρέχοντάς τους όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Ι.2.15. Είναι υπεύθυνη για τα θέματα Δημοσιότητας της ΕΥ και συνεργάζεται με τις αρμόδιες μονάδες για τη δημοσιότητα των πράξεων που έχει αναλάβει η ΕΥ ως δικαιούχος και ως ΕΦ.

Ι.2.16. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/Δράσεις που διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.

Ι.2.17. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, πρόγραμμα ενεργειών και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.

Ι.2.18. Ασκεί αρμοδιότητες προγραμματισμού ως διαχειριστής για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜΕΟΧ όπως ορίζονται κάθε φορά στον Κανονισμό για την εφαρμογή ΧΜ-ΕΟΧ, στην απόφαση ορισμού της ως διαχειριστή αυτού του Προγράμματος και στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης του ΧΜ-ΕΟΧ.

Ι.2.19. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται αναλογικά και στην περίπτωση έργων/δράσεων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις.

IΙ Μονάδα Α2: Αξιολόγησης

ΙΙ.1. Προγραμματική Περίοδος 2021 -2027: Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 και Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜ-ΕΟΧ

IΙ.1.1. Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, στη βάση της εξειδίκευσης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και του χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Εισηγείται την έκδοση των προσκλήσεων στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μετά την έκδοσή τους τις δημοσιοποιεί.

IΙ.1.2. Καταρτίζει και, μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης, εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

IΙ.1.3. Καθορίζει στην απόφαση ένταξης όλους τους όρους για τη στήριξη κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το χρηματοδοτικό σχήμα της, την προθεσμία για την εκτέλεσή της και, ανάλογα με την περίπτωση, την εφαρμοστέα μέθοδο για τον καθορισμό των δαπανών της πράξης και τους όρους για την καταβολή της στήριξης.

IΙ.1.4. Εισηγείται την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων και των αποφάσεων για απόρριψη προτάσεων στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

IΙ.1.5. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και προβλέπονται σχετικά στο Παράρτημα XVΙI του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

ΙΙ.1.6. Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας, διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

IΙ.1.7. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων για τα θέματα που χειρίζεται και όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

IΙ.1.8. Έχει την ευθύνη τήρησης των δικαιολογητικών εγγράφων που σχετίζονται με την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον δικαιούχο, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.

II.1.9. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» (Λογιστική Αρχή), καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

IΙ.1.10. Ασκεί αρμοδιότητες αξιολόγησης ως διαχειριστής για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜΕΟΧ όπως ορίζονται κάθε φορά στον Κανονισμό για την εφαρμογή ΧΜΕΟΧ, στην απόφαση ορισμού της ως διαχειριστή αυτού του Προγράμματος και στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης του ΧΜ-ΕΟΧ.

IΙ.1.11. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται αναλογικά και στην περίπτωση έργων/δράσεων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις.

II.1.12. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

IΙ.2. Προγραμματική περίοδος 2014-2020: Αρμοδιότητες Αξιολόγησης και Ένταξης πράξεων ως Ενδιάμεσος Φορέας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” και “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα” και ως Διαχειριστής του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜΕΟΧ ΙΙ.2.1. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

ΙΙ.2.2. Προετοιμάζει, συντάσσει και κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ τα σχέδια προσκλήσεων των πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης) από τους Άξονες Προτεραιότητες του ΕΠ και τους θεματικούς στόχους που διαχειρίζεται. Μεριμνά για την έκδοση των προσκλήσεων και τη δημοσιοποίησή τους.

Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με: (α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, (β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των ΕΠ, (γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες, (δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων, (ε) τα αρμόδια στελέχη της ΕΥ τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, (στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της Ε.Ε., σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,

ζ) την υποχρέωση του δικαιούχου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της πράξης του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 115 του Καν. 1303/2013.

ΙΙ.2.3. Αξιολογεί τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

ΙΙ.2.4. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης των πράξεων και, μετά την έκδοσή τους, ενημερώνει την αρμόδια Μονάδα Β1 ή Β2 κατά περίπτωση και τις δημοσιοποιεί.

ΙΙ.2.5. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

ΙΙ.2.6. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου [ΣΔΕ].

ΙΙ.2.7. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τη Διαχειριστική Αρχή και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του Καν. 1303/2013 για τις πράξεις που διαχειρίζεται.

ΙΙ.2.8. Συνεργάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με την Μονάδα Α1 όπου απαιτείται.

IΙ.2.9. Ασκεί αρμοδιότητες αξιολόγησης ως διαχειριστής για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜΕΟΧ όπως ορίζονται κάθε φορά στον Κανονισμό για την εφαρμογή ΧΜΕΟΧ, στην απόφαση ορισμού της ως διαχειριστή αυτού του Προγράμματος και στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης του ΧΜ-ΕΟΧ.

IΙ.2.10. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται αναλογικά και στην περίπτωση έργων/δράσεων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις.

IIΙ. Μονάδα Β.1: Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων ΕΤΠΑ του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και εκχωρήσεων

IIΙ.1. Προγραμματική περίοδος 2021-2027: Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

IIΙ.1.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων και διασφαλίζει την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του δικαιούχου, καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό:

α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και των υποέργων της, την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί, καθώς και την επίτευξη των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο πράξης.

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους ή/και προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.

γ) Καθορίζει διορθωτικά μέτρα και τάσσει περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου, αν η πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή από το χρονικό προγραμματισμό της εκτέλεσής της.

δ) Εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την έκδοση τροποποίησης της απόφασης ένταξης, αν προκύψουν, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, μεταβολές των στοιχείων της που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης.

ε) Εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την έκδοση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξης, εάν προκύψουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις εκτέλεσής της σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης ή αν ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας περιόδου συμμόρφωσης, εφόσον έχουν καθοριστεί ή για όποιο άλλο λόγο κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

στ) Παρέχει στη Μονάδα Α1 όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις στρατηγικής σημασίας, προκειμένου να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

IΙI.1.2. Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. IΙI.1.3. Έχει την ευθύνη για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις στις πράξεις που διαχειρίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 74 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060, οι οποίες περιλαμβάνουν διοικητικές επαληθεύσεις των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ:

α) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β2, τον προγραμματισμό των διαχειριστικών επαληθεύσεων στη βάση εκτίμησης κινδύνου,

β) διενεργεί τις διαχειριστικές επαληθεύσεις και αποτυπώνει τα αποτελέσματά τους γραπτώς,

γ) διασφαλίζει ότι οι διαχειριστικές επαληθεύσεις ολοκληρώνονται πριν από την υποβολή των λογαριασμών. IΙI.1.4. Όταν η χρηματοδότηση δεν συνδέεται με δαπάνες, επαληθεύει ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την Επιτροπή ή έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσματα.

ΙII.1.5. Στις περιπτώσεις αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων, διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις μόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.

IΙI.1.6. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

ΙII.1.7. Επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης και εισηγείται στον Υπουργό

Ψηφιακής Διακυβέρνησης την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης πράξης.

ΙII.1.8. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

ΙII.1.9. Προβαίνει στα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση παρατυπιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του ν. 4914/2022 και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στην εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης και στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού ακύρωσης στον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα επαλήθευσης ή ελέγχου σε πράξη. Για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης ή και ανάκτησης, εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

IΙI.1.10. Εξετάζει τυχόν καταγγελίες σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ που αφορούν στα Προγράμματα 2021-2027, στο πλαίσιο μηχανισμού υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη συνεργασία της ΕΑΣ και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς. Συγκεντρώνει τις πληροφορίες για την εξέλιξη διερεύνησης των καταγγελιών σε σχέση με πράξεις που διαχειρίζεται για τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

IΙI.1.11. Έχει την ευθύνη για την καταχώριση στοιχείων παρατυπιών στο Σύστημα Διαχείρισης Παρατυπιών (Irregularity Management System-IMS) της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε γνωστοποίηση στην ΕΔΕΛ των ατόμων της Ειδικής Υπηρεσίας που θα έχουν σχετικά δικαιώματα στο IMS.

IΙI.1.12. Για τις παρατυπίες της περ. β) της παρ. 1.1 του Παραρτήματος ΧΙΙ του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060 (υπόνοιες απάτης), εκτός από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων όπου απαιτείται, διαβιβάζει τα στοιχεία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/ Anti-fraud Coordination Service (ΑFCOS), η οποία θα τα προωθήσει στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή όργανα για την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων ως προς τη διάπραξη ή μη απάτης. Σε συνέχεια της ενημέρωσής της από την ΕΑΔ για τα πορίσματα των αρμόδιων εθνικών αρχών/οργάνων σε σχέση με την εξέλιξη και έκβαση αυτών των υποθέσεων, προβαίνει στη λήψη επιπλέον διορθωτικών και προληπτικών μέτρων, εφόσον απαιτείται. ΙII.1.13. Έχει την ευθύνη κατάρτισης της διαχειριστικής δήλωσης, για κάθε λογιστική χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα XVIII του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τη Λογιστική Αρχή και την Αρχή Ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. IΙI.1.14. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των ορίων πιστώσεων των πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας να τον εισηγηθεί στον φορέα χρηματοδότησης.

IΙI.1.15. Αξιολογεί το εύλογο του αιτήματος χρηματοδότησης που υποβάλλει ο δικαιούχος και το προωθεί μέσω του ΟΠΣ στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

ΙII.1.16. Διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 61 του ν. 4914/2022.

ΙII.1.17. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων για την παρακολούθηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα XVΙI του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

IΙI.1.18. Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας, διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

IΙI.1.19. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων για τα θέματα που χειρίζεται και όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

ΙII.1.20. Έχει την ευθύνη τήρησης των δικαιολογητικών εγγράφων που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους των πράξεων, για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον δικαιούχο, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.

IΙI.1.21. Παρακολουθεί και εποπτεύει συστηματικά τους Ενδιάμεσους Φορείς του Προγράμματος, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ, ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν αναλάβει μέσω των αντίστοιχων αποφάσεων ορισμού τους. Παρέχει σε αυτούς, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. ΙII.1.22. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

IΙI.1.23. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

IIΙ.2. Προγραμματική περίοδος 2014-2020: Ως Ενδιάμεσος Φορέας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) και «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», εκτός των δράσεων του Θεματικού στόχου 8 του ΕΠΑΝΕΚ:

ΙΙΙ.2.1. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση των όρων της Απόφασης Ένταξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων/ υποέργων των πράξεων, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των Δικαιούχων.

ΙΙΙ.2.2. Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους Δικαιούχους που οι Πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, για τις οποίες οι Δικαιούχοι δεν υλοποιούν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, ή εάν η εκτέλεση των υποέργων τους που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνεται εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

ΙΙΙ.2.3. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση τροποποιήσεων των Αποφάσεων Ένταξης και μεριμνά για τη δημοσιοποίηση αυτών των Αποφάσεων.

ΙΙΙ.2.4. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης των πράξεων.

ΙΙΙ.2.5. Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Τα στοιχεία του φακέλου της κάθε πράξης δύναται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

ΙΙΙ.2.6. Ενημερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης των πράξεων που διαχειρίζεται.

ΙΙΙ.2.7. Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών.

ΙΙΙ.2.8. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014 και στις διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνει ο Δικαιούχος, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση της πράξεων προς τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

ΙΙΙ.2.9. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούν αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο.

ΙΙΙ.2.10. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή ενωσιακού δικαίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

ΙΙΙ.2.11. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

ΙΙΙ.2.12. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

ΙΙΙ.2.13. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

ΙΙΙ.2.14. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τον Δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.

ΙΙΙ.2.15. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που διαχειρίζονται, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παρ. 8 του άρθρου 65 του Καν.1303/2013.

ΙΙΙ.2.16. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.

ΙΙΙ.2.17. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη της πράξης που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

ΙΙΙ.2.18. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.

ΙΙΙ.2.19. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

ΙΙΙ.2.20. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στους ίδιους και σε Πράξεις που διαχειρίζονται, από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

ΙΙΙ.2.21. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 125 του Καν. 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΔΕ.

ΙΙΙ.2.22. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα.

ΙΙΙ.2.23. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων τους. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

IV. Μονάδα Β.2: Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων ΕΚΤ του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών και μέσων IV.1. Προγραμματική περίοδος 2021-2027: Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

IV.1.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων και διασφαλίζει την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του δικαιούχου, καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και των υποέργων της, την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί, καθώς και την επίτευξη των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο πράξης.

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους ή/και προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.

γ) Καθορίζει διορθωτικά μέτρα και τάσσει περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου, αν η πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή από το χρονικό προγραμματισμό της εκτέλεσής της.

δ) Εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την έκδοση τροποποίησης της απόφασης ένταξης, αν προκύψουν, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, μεταβολές των στοιχείων της που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης.

ε) Εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την έκδοση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξης, εάν προκύψουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις εκτέλεσής της σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης ή αν ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας περιόδου συμμόρφωσης, εφόσον έχουν καθοριστεί ή για όποιο άλλο λόγο κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

στ) Παρέχει στη Μονάδα Α1 όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις στρατηγικής σημασίας, προκειμένου να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

IV.1.2. Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. IV.1.3. Έχει την ευθύνη για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις στις πράξεις που διαχειρίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 74 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060, οι οποίες περιλαμβάνουν διοικητικές επαληθεύσεις των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ:

α) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β1, τον προγραμματισμό των διαχειριστικών επαληθεύσεων στη βάση εκτίμησης κινδύνου,

β) διενεργεί τις διαχειριστικές επαληθεύσεις και αποτυπώνει τα αποτελέσματά τους γραπτώς,

γ) διασφαλίζει ότι οι διαχειριστικές επαληθεύσεις ολοκληρώνονται πριν από την υποβολή των λογαριασμών. IV.1.4. Όταν η χρηματοδότηση δεν συνδέεται με δαπάνες, επαληθεύει ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την Επιτροπή ή έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσματα.

IV.1.5. Στις περιπτώσεις αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων, διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις μόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.

IV.1.6. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

IV.1.7. Επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης και εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης πράξης.

IV.1.8. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

IV.1.9. Προβαίνει στα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση παρατυπιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του ν. 4914/2022 και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στην εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης και στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού ακύρωσης στον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα επαλήθευσης ή ελέγχου σε πράξη. Για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης ή και ανάκτησης, εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

IV.1.10. Εξετάζει τυχόν καταγγελίες σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ που αφορούν στα Προγράμματα 2021-2027, στο πλαίσιο μηχανισμού υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη συνεργασία της ΕΑΣ και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς. Συγκεντρώνει τις πληροφορίες για την εξέλιξη διερεύνησης των καταγγελιών σε σχέση με πράξεις που διαχειρίζεται για τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

IV.1.11. Έχει την ευθύνη για την καταχώριση στοιχείων παρατυπιών στο Σύστημα Διαχείρισης Παρατυπιών (Irregularity Management System-IMS) της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε γνωστοποίηση στην ΕΔΕΛ των ατόμων της Ειδικής Υπηρεσίας που θα έχουν σχετικά δικαιώματα στο IMS.

IV.1.12. Για τις παρατυπίες της περ. β) της παρ. 1.1 του Παραρτήματος ΧΙΙ του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060 (υπόνοιες απάτης), εκτός από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων όπου απαιτείται, διαβιβάζει τα στοιχεία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/ Anti-fraud Coordination Service (ΑFCOS), η οποία θα τα προωθήσει στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή όργανα για την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων ως προς τη διάπραξη ή μη απάτης. Σε συνέχεια της ενημέρωσής της από την ΕΑΔ για τα πορίσματα των αρμόδιων εθνικών αρχών/οργάνων σε σχέση με την εξέλιξη και έκβαση αυτών των υποθέσεων, προβαίνει στη λήψη επιπλέον διορθωτικών και προληπτικών μέτρων, εφόσον απαιτείται. IV.1.13. Έχει την ευθύνη κατάρτισης της διαχειριστικής δήλωσης, για κάθε λογιστική χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα XVIII του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τη Λογιστική Αρχή και την Αρχή Ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. IV.1.14. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των ορίων πιστώσεων των πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας να τον εισηγηθεί στον φορέα χρηματοδότησης.

IV.1.15. Αξιολογεί το εύλογο του αιτήματος χρηματοδότησης που υποβάλλει ο δικαιούχος και το προωθεί μέσω του ΟΠΣ στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

IV.1.16. Διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 61 του ν. 4914/2022.

IV.1.17. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων για την παρακολούθηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα XVΙI του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

IV.1.18. Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας, διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

IV.1.19. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων για τα θέματα που χειρίζεται και όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

IV.1.20. Έχει την ευθύνη τήρησης των δικαιολογητικών εγγράφων που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους των πράξεων, για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον δικαιούχο, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.

IV.1.21. Παρακολουθεί και εποπτεύει συστηματικά τους Ενδιάμεσους Φορείς του Προγράμματος, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ, ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν αναλάβει μέσω των αντίστοιχων αποφάσεων ορισμού τους. Παρέχει σε αυτούς, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. IV.1.22. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

IV.1.23. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

ΙV.1.24. Ασκεί αρμοδιότητες παρακολούθησης πράξεων ως διαχειριστής για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜΕΟΧ όπως ορίζονται κάθε φορά στον Κανονισμό για την εφαρμογή ΧΜ-ΕΟΧ, στην απόφαση ορισμού της ως διαχειριστή αυτού του Προγράμματος και στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης του ΧΜ-ΕΟΧ. IV.1.25. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται αναλογικά και στην περίπτωση έργων/δράσεων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις.

IV.2. Προγραμματική περίοδος 2014-2020: Θεματικός Στόχος 8 Εκχώρησης του ΕΠΑΝΕΚ και Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜ - ΕΟΧ ΙV.2.1. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση των όρων της Απόφασης Ένταξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων/ υποέργων των πράξεων, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των Δικαιούχων. ΙV.2.2. Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους Δικαιούχους που οι Πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, για τις οποίες οι Δικαιούχοι δεν υλοποιούν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, ή εάν η εκτέλεση των υποέργων τους που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνεται εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

ΙV.2.3. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση τροποποιήσεων των Αποφάσεων Ένταξης και μεριμνά για τη δημοσιοποίηση αυτών των Αποφάσεων.

ΙV.2.4. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης των πράξεων.

ΙV.2.5. Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Τα στοιχεία του φακέλου της κάθε πράξης δύναται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

ΙV.2.6. Ενημερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης των πράξεων που διαχειρίζεται.

ΙV.2.7. Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών.

ΙV.2.8. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014 και στις διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνει ο Δικαιούχος, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση της πράξεων προς τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

ΙV.2.9. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούν αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο.

ΙV.2.10. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή ενωσιακού δικαίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

ΙV.2.11. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

ΙV.2.12. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

ΙV.2.13. Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

ΙV.2.14. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τον Δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.

ΙV.2.15. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που διαχειρίζονται, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παρ. 8 του άρθρου 65 του Καν.1303/2013.

ΙV.2.16. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.

ΙV.2.17. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη της πράξης που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

ΙV.2.18. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.

ΙV.2.19. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

ΙV.2.20. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στους ίδιους και σε Πράξεις που διαχειρίζονται, από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

ΙV.2.21. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 125 του Καν. 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΔΕ και στον από 8.9.2016 «Κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ των ετών 2014-2021 (Regulation on the implementation of the European Economic Area - EEA Financial Mechanism 2014-2021) και σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΔΕ ΧΜ - ΕΟΧ.

ΙV.2.22. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα.

ΙV.2.23. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων τους. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

ΙV.2.24. Ασκεί αρμοδιότητες παρακολούθησης πράξεων ως διαχειριστής για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜΕΟΧ όπως ορίζονται κάθε φορά στον Κανονισμό για την εφαρμογή ΧΜ-ΕΟΧ, στην απόφαση ορισμού της ως διαχειριστή αυτού του Προγράμματος και στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης του ΧΜ-ΕΟΧ. IV.2.25. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται αναλογικά και στην περίπτωση έργων/δράσεων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις.

V. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης

V.1. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας, και ειδικότερα τα θέματα οργάνωσης και τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας, κατόπιν διαπίστωσης σχετικών αναγκών και αιτημάτων κατάρτισης του προσωπικού των Μονάδων τα οποία εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Τηρεί αρχείο προσωπικού με τα απαραίτητα έγγραφα.

V.2. Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση των αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας της Ειδικής Υπηρεσίας.

V.3. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της Ειδικής Υπηρεσίας.

V.4. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.

V.5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας.

V.6. Έχει την ευθύνη διοργάνωσης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) του Προγράμματος, σε συνεργασία με τη Μονάδα Α1. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη κατά τις συνεδριάσεις της ΕπΠα.

V.7. Υποστηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων επανεξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060, καθώς και την οργάνωση τεχνικών συναντήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές αρχές για επιμέρους θέματα.

V.8. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την Ειδική Υπηρεσία. V.9. Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία, εντός της Ειδικής Υπηρεσίας, του ΟΠΣ και των πληροφοριακών συστημάτων, του συστήματος SFC2021 της ΕΕ, του helpdesk, καθώς και του ΟΠΣΚΕ στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία διαχειριστεί και πράξεις κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΑΣ. Μεριμνά για την έκδοση λογαριασμών χρηστών του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας για την πρόσβαση στα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα με τους αντίστοιχους ρόλους και δικαιώματα.

V.10. Μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων του Προγράμματος στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα, και παρέχει υποστήριξη προς τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία τους.

V.11. Υποστηρίζει το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για τη χρήση των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων και παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση εντός της Ειδικής Υπηρεσίας για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών, του εξοπλισμού και του λογισμικού. Υποστηρίζει το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, εφόσον απαιτείται, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ.

V.12. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α1 και την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΑΣ για τη δημιουργία του ιστότοπου της Διαχειριστικής Αρχής.

V.13. Καταρτίζει το πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στη βάση της εξειδίκευσης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων του και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

V.14. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ.

V.15. Υλοποιεί όλες τις πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, στο πλαίσιο της σχετικής προτεραιότητας του Προγράμματος που διαχειρίζεται η ΕΥ, και για λογαριασμό όλων των Μονάδων της ΕΥ, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Συντάσσει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση των πράξεων και τις υποβάλλει στην αρμόδια Μονάδα Α της Ειδικής Υπηρεσίας,

β) υλοποιεί τις πράξεις και τηρεί τις υποχρεώσεις του δικαιούχου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης,

γ) έχει την ευθύνη για την καταχώρηση στο ΟΠΣ των δεδομένων για τις πράξεις τεχνικής βοήθειας που υλοποιεί ως δικαιούχος και διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών,

δ) πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών προς τους αναδόχους των πράξεων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

V.16. Τηρεί αρχείο παρεχόντων υπηρεσίες (εμπειρογνωμόνων, αξιολογητών, ελεγκτών, κ.λπ.) και προμηθευτών (αναδόχων τεχνικής βοήθειας).

V.17. Σε περίπτωση κρατικών ενισχύσεων, διενεργεί τις πληρωμές στους δικαιούχους πράξεων κρατικών ενισχύσεων (άμεση πληρωμή) σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4914/2022.

V.18. Διενεργεί τις μεταφορές ποσών έργων του ΠΔΕ σε δικαιούχους, όπως ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενδιάμεσο Φορέα, κ.λπ. (έμμεση πληρωμή-επιχορήγηση) και σε Ειδικό Λογαριασμό (έμμεση πληρωμή-ειδικός λογαριασμός) σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4914/2022.

V.19. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, με την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και με άλλες εθνικές Αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της.

V.20. Συμμετέχει σε δίκτυα για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

V.21. Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, στο πλαίσιο των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 και εκτελεί τις σχετικές πληρωμές μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

V.22. Ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες οργάνωσης και υποστήριξης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.

V.23 Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση ενεργειών που αφορούν στο κόστος διαχείρισης του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜ - ΕΟΧ, καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών αυτών.

V.24 Παρέχει οριζόντια Νομική Υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της ΕΥ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους κατά την παρούσα.

VΙ. Μονάδα Δ: Υλοποίησης Δράσεων 2014-2020

VI.1. Υλοποιεί η ίδια πράξεις/δράσεις του τομέα ΤΠΕ του ΥΠΨΔ στο πλαίσιο των ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και στο πλαίσιο άλλων χρηματοδοτικών πηγών, για τις οποίες έχει οριστεί Δικαιούχος κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας. Στις περιπτώσεις πράξεων/δράσεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από τον ν. 4314/2014, και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου [ΣΔΕ] 2014-2020 υποχρεώσεις.

VI.2. Μεριμνά για την υποβολή στοιχείων ολοκλήρωσης πράξεων, παρέχοντας τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

VI.3. Συμμετέχει στη σύνταξη των οδηγών υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων πράξεων/δράσεων.

VI.4. Είναι υπεύθυνη για την οικονομική παρακολούθηση των πράξεων/δράσεων και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες.

Άρθρο 4

Ειδικές Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

1. Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται ανωτέρω και ασκούνται από τις Μονάδες της Υπηρεσίας, η Ειδική Υπηρεσία ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν δύο διακριτές ομάδες. Συγκεκριμένα:

α) Έχει την ευθύνη εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται όταν κρίνεται αναγκαίο, και ειδικότερα σε περιπτώσεις που έχουν γίνει σημαντικές τροποποιήσεις στο ΣΔΕ ή/ και σε παράγοντες που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον και το επηρεάζουν άμεσα. Η ομάδα διαχείρισης κινδύνων, που συντονίζεται από τον Υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνων, εισηγείται στον Προϊστάμενο της

Ειδικής Υπηρεσίας, διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία αυτή και ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ, τόσο για τους κινδύνους που εντοπίζονται όσο και για τα διορθωτικά μέτρα που αναλαμβάνονται.

β) Έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των κινδύνων απάτης σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα διαχείρισης απάτης, που συντονίζεται από τον Υπεύθυνο για θέματα απάτης, εισηγείται στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, τυχόν προληπτικά και διορθωτικά μέτρα τα οποία, εφόσον εγκριθούν, γνωστοποιούνται στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της ΕΑΣ και στο Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών του ΕΣΠΑ και της ΕΥΘΥΠΣ σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 49 του ν. 4914/2022.

O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης έχει την αρμοδιότητα για τη συγκρότηση των ομάδων διαχείρισης κινδύνων και αξιολόγησης κινδύνων απάτης, καθώς και για τον συντονισμό των εργασιών τους. Οι εν λόγω ομάδες, συγκροτούνται εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης από στελέχη των Μονάδων της.

Επιπλέον, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ορίζει τον Υπεύθυνο για θέματα απάτης, ο οποίος έχει την ευθύνη για το συντονισμό ενεργειών πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης στην Υπηρεσία και την εκπροσωπεί στο Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης.

2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονάδων, είναι δυνατή με απόφαση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας, η σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας από προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για το χειρισμό οριζόντιων θεμάτων, όπως η κατάρτιση του προγραμματισμού των διαχειριστικών επαληθεύσεων στη βάση εκτίμησης κινδύνου από τις Μονάδες Β ή συγκεκριμένων ad hoc θεμάτων, όπως ο συντονισμός απαντήσεων σε πορίσματα ελέγχου εθνικών ή ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων/αρχών.

Άρθρο 5

Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής,

β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, και

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Μονάδων, τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή πενταετής (5ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και επικοινωνία, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα (ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ, κ.λπ.).

1.4. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτιμώνται ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός των ανωτέρω, για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας και για τον Προϊστάμενο Μονάδας, ως πρόσθετο προσόν, συνεκτιμάται και η άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.

2. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή μονοετής (1ετής) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

2.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα, απολυτήριος τίτλος Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/ Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Επιπροσθέτως των προσόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, δύναται να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 6

Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε εξήντα (60) άτομα και κατανέμεται ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)/(ΤΕ), 54 άτομα.

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 6 άτομα.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την υπό στοιχεία 98088/ΕΥΘΥ/30.09.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ ΤΠΕ)» (Β’ 3780).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και την τοποθέτηση του Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!