Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 88356/2022 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α'61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32675/ΕΥΘΥ 331/23-3-2015 (Β’ 713) υπουργικής απόφασης.

Αριθμ. 88356

ΦΕΚ B’ 4936/21.09.2022

Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α'61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32675/ΕΥΘΥ 331/23-3-2015 (Β’ 713) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α'98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας ’’Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.’’ και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α'61) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 34, την παρ. 1 του άρθρου 63 και τις παρ. 10, 23 α) και β) και 25 έως 27 του άρθρου 65.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

4. Την με απ. C(2021) 5617 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελληνική Δημοκρατία.

5. Το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως αυτό υποβλήθηκε για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Την υπό στοιχεία 32675/ΕΥΘΥ331/23.03.2015 (Β’ 713) υπουργική απόφαση περί αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

7. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α'15).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'121).

10. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β'2901).

11. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867). 12. Την υπ’ αρ. 2003/18-07-2022 πρόταση (εισερχ 73001/19-07-2022) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

13. Την Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022.

Άρθρο 1

Σκοπός

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία», η οποία υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος, ως Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α'61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014 για το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας» 2014-2020.

Άρθρο 2

Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Προγράμματος «Θεσσαλία»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027, συγκροτείται από τις εξής τέσσερις (4) Μονάδες:

Α. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

Β.1. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και του Ειδικού Στόχου.

2.iv της Προτεραιότητας 2 του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027.

Β.2. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2 (εκτός του Ειδικού Στόχου 2.iv), 3, 5 (Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις), 6Α και 6Β του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027.

Γ. Οργάνωσης και Υποστήριξης.

Στις Μονάδες αυτές κατανέμονται οι αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής που εξακολουθεί να έχει η Ειδική Υπηρεσία για το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας» 2014-2020, καθώς και οι αρμοδιότητες που της έχουν εκχωρηθεί στο πλαίσιο άλλων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή και άλλης πηγής χρηματοδότησης.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία»

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της, ως εξής:

I. Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

I.1. Προγραμματική περίοδος 2021-2027: Πρόγραμμα «Θεσσαλία»

I.1.1. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και ειδικότερα:

α) τη χρηματοοικονομική του πρόοδο και την τήρηση του κανόνα αποδέσμευσης και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση εξαίρεσης από τον κανόνα αποδέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060, συντάσσει, σε συνεργασία με τις Μονάδες Β, σχετικό αίτημα εξαίρεσης το οποίο υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

β) τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης του Προγράμματος,

γ) την εκπλήρωση και την εφαρμογή των αναγκαίων πρόσφορων όρων που αφορούν στο Πρόγραμμα και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταβολή που επηρεάζει την εκπλήρωσή τους.

Κατά την παρακολούθηση του Προγράμματος συνεργάζεται και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

I.1.2. Συντάσσει προτάσεις τροποποίησης του Προγράμματος και, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, το υποβάλλει για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

I.1.3. Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, το αργότερο ένα (1) έτος μετά την απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος. Διεξάγει τις αξιολογήσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης, και αξιοποιεί τα πορίσματά τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος. Δημοσιεύει τις αξιολογήσεις στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής.

I.1.4. Συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος, που οργανώνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060. Παρέχει, το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης, τις απαιτούμενες πληροφορίες στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων. Παρακολουθεί τα ζητήματα που τίθενται κατά τη συνεδρίαση επανεξέτασης τα οποία επηρεάζουν την υλοποίηση του Προγράμματος και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός τριών (3) μηνών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

I.1.5. Διενεργεί ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060 και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου 2025, αξιολόγηση όσον αφορά στο αποτέλεσμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την οριστική διάθεση του ποσού ευελιξίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 86 του ίδιου Κανονισμού.

I.1.6. Συντάσσει και, μετά από την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τελική έκθεση επιδόσεων του Προγράμματος έως τις 15 Φεβρουαρίου 2031, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060. Δημοσιεύει την έκθεση στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής.

I.1.7. Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδομένα για το Πρόγραμμα στις προθεσμίες που τίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 42 και το Παράρτημα VII του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060. Τα δεδομένα που υποβάλλονται έχουν καταχωρισθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), είναι αξιόπιστα και αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία στο τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής. H διαβίβαση γίνεται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2021.

I.1.8. Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέχει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, την ενημερώνει για τον χρονοπρογραμματισμό των προσκλήσεων, καθώς και για την εξέλιξη διερεύνησης τυχόν καταγγελιών που αφορούν σε πράξεις του Προγράμματος. Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών συνεργάζεται με τις Μονάδες Β1 και Β2. Διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.

I.1.9 Συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την οργάνωση, παρακολούθηση και υποστήριξη των ενεργειών επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος και για τη δημιουργία του ιστότοπου της Διαχειριστικής Αρχής. I.1.10. Στην περίπτωση αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων, μεριμνά για την εκπόνηση εκ των προτέρων αξιολόγησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Κανονισμού EE) αριθ. 2021/1060, επιλέγει τους φορείς υλοποίησης και μεριμνά για την συμφωνία χρηματοδότησης σε συνεργασία με την ΕΑΣ.

I.1.11. Στην περίπτωση ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑ, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 25 του ν. 4914/2022, που αφορούν στον σχεδιασμό της διαχείρισης και εφαρμογής των εν λόγω στρατηγικών και στην έγκρισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες χωρικές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς. I.1.12. Στην περίπτωση της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 26 του ν. 4914/2022, που αφορούν στον σχεδιασμό της διαχείρισης και εφαρμογής των εν λόγω στρατηγικών και στην έγκρισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ. Αν μία στρατηγική στηρίζεται από περισσότερα του ενός Ταμεία, συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την κατάρτιση κοινής πρόσκλησης και τη συγκρότηση κοινής επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

I.1.13. Προβαίνει στην εξειδίκευση του Προγράμματος και σε χρονοπρογραμματισμό προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4914/2022, και τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τα όρια που καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022.

Συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τις Επιτελικές Δομές, και ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων και, όταν απαιτείται από τη φύση των έργων ή των δικαιούχων, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ). Εισηγείται την εξειδίκευση του Προγράμματος και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων στον Περιφερειάρχη για έγκριση. Δημοσιεύει το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων.

I.1.14. Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, στη βάση της εξειδίκευσης του Προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Εισηγείται την έκδοση των προσκλήσεων στον Περιφερειάρχη και μετά την έκδοσή τους τις δημοσιοποιεί.

I.1.15. Καταρτίζει και, μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης, εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 36 το ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

I.1.16. Εφόσον αξιοποιούνται στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, διενεργεί την τελική επαλήθευση της επιλεξιμότητας των πράξεων, πριν την έγκρισή τους, τόσο στο πλαίσιο των ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑ, όταν οι χωρικές αρχές ή φορείς επιλέγουν πράξεις ή συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων, όσο και στο πλαίσιο ΤΑΠΤΟΚ, όπου τα κριτήρια, η μεθοδολογία επιλογής και η επιλογή των πράξεων γίνεται από τις ΟΤΔ.

I.1.17. Καθορίζει στην απόφαση ένταξης όλους τους όρους για τη στήριξη κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το χρηματοδοτικό σχήμα της, την προθεσμία για την εκτέλεσή της και, ανάλογα με την περίπτωση, την εφαρμοστέα μέθοδο για τον καθορισμό των δαπανών της πράξης και τους όρους για την καταβολή της στήριξης.

I.1.18. Εισηγείται την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων και των αποφάσεων για απόρριψη προτάσεων, στον Περιφερειάρχη.

I.1.19. Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιλογή πράξεων στρατηγικής σημασίας εντός ενός (1) μηνός από την ένταξη και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις αυτές, σε συνεργασία με τις Μονάδες Β1 και Β2.

I.1.20. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και προβλέπονται σχετικά στο Παράρτημα XVΙI του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

I.1.21. Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας, διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

I.1.22. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων για τα θέματα που χειρίζεται και όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

I.1.23. Έχει την ευθύνη τήρησης των δικαιολογητικών εγγράφων που σχετίζονται με την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον δικαιούχο, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.

I.1.24. Έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των αποφάσεων ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4914/2022. Συνεργάζεται με την αρμόδια Μονάδα Β κατά την παρακολούθηση των Ενδιάμεσων Φορέων όπως θα οριστούν, και των πράξεων που θα διαχειριστούν αυτοί στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΔΕ.

I.1.25. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» (Λογιστική Αρχή), καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

I.1.26. Συνεργάζεται με την Μονάδα Β2 για τις απαντήσεις της Υπηρεσίας σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, όταν σχετίζονται με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της.

I.1.27. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

I.2. Προγραμματική περίοδος 2014-2020: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας» 2014-2020

I.2.1. Καταρτίζει την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» σε τυποποιημένο έντυπο της ΕΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις προτεραιότητες του ΕΠ, τις ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πολιτικής στους τομείς παρέμβασης, για τις οποίες συνεργάζεται με τις επιτελικές δομές των Υπουργείων, και ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τη γνώμη της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Επιτροπής ΕΣΠΑ, η οποία συγκροτείται βάσει του άρθρου 24Α του ν. 4314/2014, σε ότι αφορά σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα δράσεις που οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι Δήμοι.

I.2.2. Εισηγείται για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» και τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων του ΕΠ, καθώς και προτάσεων αναθεώρησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.

I.2.3. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την κατάρτιση της στρατηγικής επικοινωνίας για το ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ, και την εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης για την έγκρισή της, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής.

I.2.4. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την οργάνωση και παρακολούθηση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠ, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας, με στόχο την όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από το πρόγραμμα, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν από τις δράσεις του και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής και των Ταμείων.

I.2.5. Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

I.2.6. Οργανώνει τις αξιολογήσεις του ΕΠ σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης και με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. Παρακολουθεί τις αξιολογήσεις του ΕΠ, τις παρουσιάζει στην Επιτροπή Παρακολούθησης, τις διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αναρτά στην ιστοσελίδα του ΕΠ. Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31/12/2022, έκθεση με τα συνοπτικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, τις κύριες εκροές και αποτελέσματα του ΕΠ, και κατά περίπτωση τα αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων.

I.2.7. Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, βάσει των οποίων επιλέγονται οι πράξεις για χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας, τους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητας του ΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Επιτροπής ΕΣΠΑ για τις δράσεις τοπικής ανάπτυξης και τις δράσεις με δικαιούχους τους Δήμους. I.2.8. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης του ΕΠ, και μετά από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης, τις υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

I.2.9. Συντάσσει προτάσεις τροποποίησης του ΕΠ και τις υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Προβαίνει στην ενσωμάτωση των εγκεκριμένων τροποποιήσεων στο ΕΠ και το υποβάλλει για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

I.2.10. Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης παρέχοντας σε αυτήν τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και ιδίως δεδομένα που αφορούν την πρόοδο του ΕΠ ως προς την επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης και προβαίνει στην ανάληψη των κατάλληλων μέτρων για την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ.

I.2.11. Συνεργάζεται με την ΕΑΣ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

I.2.12. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί την εξέλιξη ενδεχόμενων παρατηρήσεων και σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

I.2.13. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του ΕΠ και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό του, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων του ΕΠ, βάσει των οποίων εφαρμόζεται η διαδικασία της αποδέσμευσης. Συντάσσει αιτήματα εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, σε συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα Β, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ.

I.2.14. Είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες του Ε.Π. και του πλαισίου επίδοσης, καθώς και τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με την ΕΑΣ και εφαρμόζει τις ρυθμίσεις του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών, όπως ισχύει κάθε φορά.

I.2.15. Ενημερώνει την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Επιτροπή ΕΣΠΑ για την πορεία υλοποίησης των έργων τοπικής ανάπτυξης και των έργων που υλοποιούνται από τους Δήμους.

I.2.16. Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, στη βάση της «Εξειδίκευσης της εφαρμογής του ΕΠ» και του ετήσιου προγραμματισμού των προσκλήσεων, όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των ήδη ενταγμένων πράξεων, καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της πρόσκλησης.

I.2.17. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ που διαχειρίζεται και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με: (α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, (β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ, (γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες, (δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων, (ε) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ΕΠ, (στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της Ε.Ε., σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,

ζ) την υποχρέωση του δικαιούχου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της πράξης του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Καν. 1303/2013.

I.2.18. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

I.2.19. Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 101, 102 και 103 του Καν. 1303/2013.

I.2.20. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ. Μετά την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, ενημερώνει την αρμόδια Μονάδα Β' «Διαχείρισης Πράξεων» και δημοσιοποιεί τις αποφάσεις ένταξης στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΠ.

I.2.21. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη τον ορισμό Ενδιάμεσων Φορέων που θα αναλάβουν τη διαχείριση μέρους του ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής για πράξεις κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4314/2014.

I.2.22. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη τον ορισμό Ενδιάμεσων Φορέων που θα αναλάβουν συγκεκριμένα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής, ή τη διαχείριση μέρους του ΕΠ σχετικά με δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ή προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

I.2.23. Παρακολουθεί και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων διαχείρισης των Ενδιάμεσων Φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και τα οριζόμενα στις αποφάσεις εκχώρησης, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ.

I.2.24. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

I.2.25. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

II. Μονάδα Β.1: Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και του Ειδικού Στόχου 2.iv της Προτεραιότητας 2 του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027

II.1. Προγραμματική περίοδος 2021-2027: Πρόγραμμα «Θεσσαλία»

II.1.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων και διασφαλίζει την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του δικαιούχου, καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και των υποέργων της, την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί, καθώς και την επίτευξη των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο πράξης.

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους ή/και προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.

γ) Καθορίζει διορθωτικά μέτρα και τάσσει περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου, αν η πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή από το χρονικό προγραμματισμό της εκτέλεσής της.

δ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση τροποποίησης της απόφασης ένταξης, αν προκύψουν, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, μεταβολές των στοιχείων της που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης.

ε) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξης, εάν προκύψουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις εκτέλεσής της σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης ή αν ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας περιόδου συμμόρφωσης, εφόσον έχουν καθοριστεί ή για όποιο άλλο λόγο κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

στ) Παρέχει στη Μονάδα Α όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις στρατηγικής σημασίας, προκειμένου να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. II.1.2. Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων, ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

II.1.3. Έχει την ευθύνη για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις στις πράξεις του Προγράμματος που διαχειρίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 74 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060, οι οποίες περιλαμβάνουν διοικητικές επαληθεύσεις των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ:

α) Kαταρτίζει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β2 τον προγραμματισμό των διαχειριστικών επαληθεύσεων στη βάση εκτίμησης κινδύνου,

β) διενεργεί τις διαχειριστικές επαληθεύσεις και αποτυπώνει τα αποτελέσματά τους γραπτώς,

γ) διασφαλίζει ότι οι διαχειριστικές επαληθεύσεις ολοκληρώνονται πριν από την υποβολή των λογαριασμών. II.1.4. Όταν η χρηματοδότηση δεν συνδέεται με δαπάνες, επαληθεύει ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την Επιτροπή ή έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσματα.

II.1.5. Στις περιπτώσεις αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων, διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις μόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.

II.1.6. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

II.1.7. Επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης και εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης πράξης.

II.1.8. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

II.1.9. Προβαίνει στα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση παρατυπιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του ν. 4914/2022 και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στην εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης και στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού ακύρωσης στον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα επαλήθευσης ή ελέγχου σε πράξη. Για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης ή και ανάκτησης, εισηγείται στον Περιφερειάρχη.

II.1.10. Εξετάζει τυχόν καταγγελίες σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ που αφορούν στα Προγράμματα 2021-2027, στο πλαίσιο μηχανισμού υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη συνεργασία της ΕΑΣ και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς. Συγκεντρώνει τις πληροφορίες για την εξέλιξη διερεύνησης των καταγγελιών σε σχέση με πράξεις που διαχειρίζεται για τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

II.1.11. Έχει την ευθύνη χορήγησης στην Μονάδα Β2 των απαιτούμενων στοιχείων για την καταχώριση στοιχείων παρατυπιών στο Σύστημα Διαχείρισης Παρατυπιών (Irregularity Management System-IMS) της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

II.1.12. Για τις παρατυπίες της περ. β) της παρ. 1.1 του Παραρτήματος ΧΙΙ του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060 (υπόνοιες απάτης), εκτός από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων όπου απαιτείται, διαβιβάζει τα στοιχεία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/ Anti-fraud Coordination Service (AFCOS), η οποία θα τα προωθήσει στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή όργανα για την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων ως προς τη διάπραξη ή μη απάτης. Σε συνέχεια της ενημέρωσής της από την ΕΑΔ για τα πορίσματα των αρμόδιων εθνικών αρχών/οργάνων σε σχέση με την εξέλιξη και έκβαση αυτών των υποθέσεων, προβαίνει στη λήψη επιπλέον διορθωτικών και προληπτικών μέτρων, εφόσον απαιτείται.

II.1.13. Έχει την ευθύνη κατάρτισης της διαχειριστικής δήλωσης, για κάθε λογιστική χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα XVIII του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τη Μονάδα Β2, τη Λογιστική Αρχή και την Αρχή Ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

II.1.14. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των ορίων πιστώσεων των πράξεων που διαχειρίζεται, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β2, προκειμένου ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας να τον εισηγηθεί στον φορέα χρηματοδότησης.

II.1.15. Αξιολογεί το εύλογο του αιτήματος χρηματοδότησης που υποβάλλει ο δικαιούχος και το προωθεί μέσω του ΟΠΣ στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. II.1.16. Διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 61 του ν. 4914/2022. II.1.17. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων για την παρακολούθηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα XVΙI του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

II.1.18. Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας, διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

II.1.19. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων για τα θέματα που χειρίζεται και όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

II.1.20. Έχει την ευθύνη τήρησης των δικαιολογητικών εγγράφων που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους των πράξεων, για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον δικαιούχο, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.

II.1.21. Παρακολουθεί και εποπτεύει συστηματικά τους Ενδιάμεσους Φορείς του Προγράμματος, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ, ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν αναλάβει μέσω των αντίστοιχων αποφάσεων ορισμού τους. Παρέχει σε αυτούς, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται και με τη Μονάδα Α.

II.1.22. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΙΙΙ.1.23 Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β2 και τη Μονάδα Α για τις απαντήσεις της Υπηρεσίας σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, όταν σχετίζονται με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της.

II.1.24. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

II.2. Προγραμματική περίοδος 2014-2020: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας» 2014-2020 - Διαχείριση Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 2.α, 2.β, 3 ως προς το Θεματικό Στόχο 5 και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 6γ και 6ε του ΕΠ 2014-2020.

ΙI.2.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/ υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επιτοπίως,

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων,

γ) Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης,

δ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την ανάκληση πράξεων, για τις οποίες η εκτέλεση των υποέργων τους που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνονται εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης,

ε) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής,

στ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ή άλλης Υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4314/2014,

ζ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης,

η) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία του φακέλου της κάθε πράξης δύναται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

ΙI.2.2. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

ΙI.2.3. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάση της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

ΙI.2.4. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία.

ΙI.2.5. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

ΙI.2.6. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

ΙI.2.7. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

ΙI.2.8. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.

ΙI.2.9. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της δήλωσης διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψης που αναφέρεται στο άρθρο 59, παρ. 5, στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τη Μονάδα Β.2, την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου.

ΙI.2.10. Εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαιούχους.

ΙI.2.11. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

ΙI.2.12. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

ΙI.2.13. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65 του Καν. 1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, η ΕΥΔ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ. 6 του Καν. 1303/2013.

ΙI.2.14. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β.2 και με το φορέα χρηματοδότησης, προκειμένου ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ να εισηγηθεί στο Π.Δ.Ε. τις ετήσιες πιστώσεις των έργων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ, καθώς και τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) των έργων.

ΙI.2.15. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

ΙI.2.16. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

III. Μονάδα Β.2: Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2 (εκτός του Ειδικού Στόχου 2.iv), 3, 5 (Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις), 6Α και 6Β του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027.

IIΙ.1. Προγραμματική περίοδος 2021-2027: Πρόγραμμα «Θεσσαλία»

ΙII.1.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων και διασφαλίζει την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του δικαιούχου, καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και των υποέργων της, την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί, καθώς και την επίτευξη των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο πράξης.

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους ή/και προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.

γ) Καθορίζει διορθωτικά μέτρα και τάσσει περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου, αν η πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή από το χρονικό προγραμματισμό της εκτέλεσής της.

δ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση τροποποίησης της απόφασης ένταξης, αν προκύψουν, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, μεταβολές των στοιχείων της που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης.

ε) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξης, εάν προκύψουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις εκτέλεσής της σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης ή αν ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας περιόδου συμμόρφωσης, εφόσον έχουν καθοριστεί ή για όποιο άλλο λόγο κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

στ) Παρέχει στη Μονάδα Α όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις στρατηγικής σημασίας, προκειμένου να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. IΙI.1.2. Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων, ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

IIΙ.1.3. Έχει την ευθύνη για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις στις πράξεις του Προγράμματος που διαχειρίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 74 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060, οι οποίες περιλαμβάνουν διοικητικές επαληθεύσεις των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ:

α) Kαταρτίζει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β1 τον προγραμματισμό των διαχειριστικών επαληθεύσεων στη βάση εκτίμησης κινδύνου,

β) διενεργεί τις διαχειριστικές επαληθεύσεις και αποτυπώνει τα αποτελέσματά τους γραπτώς,

γ) διασφαλίζει ότι οι διαχειριστικές επαληθεύσεις ολοκληρώνονται πριν από την υποβολή των λογαριασμών. ΙII.1.4. Όταν η χρηματοδότηση δεν συνδέεται με δαπάνες, επαληθεύει ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την Επιτροπή ή έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσματα.

ΙII.1.5. Στις περιπτώσεις αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων, διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις μόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.

ΙII.1.6. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

ΙII.1.7. Επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης και εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης πράξης.

ΙII.1.8. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

ΙII.1.9. Προβαίνει στα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση παρατυπιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του ν. 4914/2022 και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στην εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης και στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού ακύρωσης στον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα επαλήθευσης ή ελέγχου σε πράξη. Για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης ή και ανάκτησης, εισηγείται στον Περιφερειάρχη.

ΙII.1.10. Εξετάζει τυχόν καταγγελίες σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ που αφορούν στα Προγράμματα 2021-2027, στο πλαίσιο μηχανισμού υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη συνεργασία της ΕΑΣ και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς. Συγκεντρώνει τις πληροφορίες για την εξέλιξη διερεύνησης των καταγγελιών σε σχέση με πράξεις που διαχειρίζεται για τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΙII.1.11. Έχει την ευθύνη για την καταχώριση στοιχείων παρατυπιών, για τις πράξεις αρμοδιότητάς της και για τις πράξεις αρμοδιότητας Μονάδας Β1 με την οποία συνεργάζεται για το σκοπό αυτό, στο Σύστημα Διαχείρισης Παρατυπιών (Irregularity Management System-IMS) της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε γνωστοποίηση στην ΕΔΕΛ των ατόμων της Ειδικής Υπηρεσίας που θα έχουν σχετικά δικαιώματα στο IMS.

IΙI.1.12. Για τις παρατυπίες της περ. β) της παρ. 1.1 του Παραρτήματος ΧΙΙ του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060 (υπόνοιες απάτης), εκτός από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων όπου απαιτείται, διαβιβάζει τα στοιχεία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/ Anti-fraud Coordination Service (AFCOS), η οποία θα τα προωθήσει στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή όργανα για την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων ως προς τη διάπραξη ή μη απάτης. Σε συνέχεια της ενημέρωσής της από την ΕΑΔ για τα πορίσματα των αρμόδιων εθνικών αρχών/οργάνων σε σχέση με την εξέλιξη και έκβαση αυτών των υποθέσεων, προβαίνει στη λήψη επιπλέον διορθωτικών και προληπτικών μέτρων, εφόσον απαιτείται. ΙII.1.13. Για κάθε λογιστική χρήση, συνεργάζεται με τη Μονάδα Β1 για την κατάρτιση της διαχειριστικής δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα XVIII του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060. Για τον σκοπό αυτό, όπου απαιτείται, συνεργάζεται με τη Λογιστική Αρχή και την Αρχή Ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

ΙII.1.14. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β1 για την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού των ορίων πιστώσεων των πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας να τον εισηγηθεί στον φορέα χρηματοδότησης.

ΙII.1.15. Αξιολογεί το εύλογο του αιτήματος χρηματοδότησης που υποβάλλει ο δικαιούχος και το προωθεί μέσω του ΟΠΣ στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. ΙII.1.16. Διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 61 του ν. 4914/2022. ΙII.1.17. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων για την παρακολούθηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα XVΙI του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060.

ΙII.1.18. Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας, διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

ΙII.1.19. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων για τα θέματα που χειρίζεται και όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

ΙII.1.20. Έχει την ευθύνη τήρησης των δικαιολογητικών εγγράφων που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους των πράξεων, για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον δικαιούχο, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.

ΙII.1.21. Παρακολουθεί και εποπτεύει συστηματικά τους Ενδιάμεσους Φορείς του Προγράμματος, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ, ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν αναλάβει μέσω των αντίστοιχων αποφάσεων ορισμού τους. Παρέχει σε αυτούς, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται και με τη Μονάδα Α.

ΙII.1.22. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

III.1.23. Συντονίζει τις απαντήσεις της Υπηρεσίας σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τις Μονάδες Β1, Α και Γ της ΕΥΔ, ενημερώνει και συνεργάζεται με την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΑΣ και κατά περίπτωση με την Αρχή Ελέγχου, σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση του εκάστοτε ελέγχου. Ειδικά για τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων».

ΙII.1.24. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

IIΙ.2. Προγραμματική περίοδος 2014-2020: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας» 2014-2020 - Διαχείριση Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 1, 4, 5, 6 και 3 ως προς το Θεματικό Στόχο 4 και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 6α, 6β, 6δ του ΕΠ 20142020

III.2.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επιτοπίως,

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων,

γ) Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης,

δ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την ανάκληση πράξεων, για τις οποίες η εκτέλεση των υποέργων τους που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνονται εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης,

ε) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής,

στ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,

ζ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης,

η) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία του φακέλου της πράξης δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

III.2.2. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

III.2.3. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

III.2.4. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία.

III.2.5. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις – επιθεωρήσεις στους ενδιάμεσους φορείς του ΕΠ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας να ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το ΣΔΕ, κυρίως σε ότι αφορά τις λειτουργικές περιοχές της αξιολόγησης, επιλογής και παρακολούθησης των πράξεων, των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούν οι ίδιοι, την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και τις πληρωμές.

III.2.6. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

III.2.7. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. III.2.8. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

III.2.9. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.

III.2.10. Εισηγείται στον Προϊστάμενο τις απαντήσεις σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και κατά περίπτωση, σε συνεργασία με την Μονάδα Β1 ή/και Α της ΕΥΔ, την ΕΑΣ και την Αρχή Ελέγχου. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα για τα σχετικά με τους ελέγχους θέματα. III.2.11. Εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαιούχους.

III.2.12. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

III.2.13. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

III.2.14. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65 του Καν. 1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, η ΕΥΔ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ. 6 του Καν. 1303/2013.

III.2.15. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του από τις Μονάδες Β1 και Β2.

III.2.16. Αποτελεί το σημείο επαφής της Ειδικής Υπηρεσίας με το μηχανισμό υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη συνεργασία της ΕΑΣ και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς.

III.2.17. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

III.2.18. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

IV. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης

ΙV.1. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας, και ειδικότερα τα θέματα οργάνωσης και τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας, κατόπιν διαπίστωσης σχετικών αναγκών και αιτημάτων κατάρτισης του προσωπικού των Μονάδων τα οποία εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Τηρεί αρχείο προσωπικού με τα απαραίτητα έγγραφα. ΙV.2. Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση των αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας της Ειδικής Υπηρεσίας.

ΙV.3. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της Ειδικής Υπηρεσίας.

ΙV.4. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.

ΙV.5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας.

ΙV.6. Έχει την ευθύνη διοργάνωσης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) του Προγράμματος, σε συνεργασία με τη Μονάδα Α. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη κατά τις συνεδριάσεις της ΕπΠα.

ΙV.7. Υποστηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων επανεξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1060, καθώς και την οργάνωση τεχνικών συναντήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές αρχές για επιμέρους θέματα.

ΙV.8. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την Ειδική Υπηρεσία.

ΙV.9. Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία, εντός της Ειδικής Υπηρεσίας, του ΟΠΣ και των πληροφοριακών συστημάτων, του συστήματος SFC2021 της ΕΕ, του helpdesk, καθώς και του ΟΠΣΚΕ στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία διαχειρίζεται και πράξεις κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΑΣ. Μεριμνά για την έκδοση λογαριασμών χρηστών του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας για την πρόσβαση στα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα με τους αντίστοιχους ρόλους και δικαιώματα.

ΙV.10. Μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων του Προγράμματος στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα, και παρέχει υποστήριξη προς τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία τους. ΙV.11. Υποστηρίζει το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για τη χρήση των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων και παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση εντός της Ειδικής Υπηρεσίας για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών, του εξοπλισμού και του λογισμικού. Υποστηρίζει το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, εφόσον απαιτείται, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ.

IV.12. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση, παρακολούθηση και υποστήριξη των ενεργειών επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος σύμφωνα με τους σχετικούς επικοινωνιακούς στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ, σε συνεργασία με τη Μονάδα Α

IV.13. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις διαφάνειας και επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού EE) αριθ. 2021/1060 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Για τη δημιουργία του ιστότοπου της Διαχειριστικής Αρχής συνεργάζεται με τη Μονάδα Α. Συνεργάζεται με την αρμόδια για τον ιστότοπο anaptyxi. gov.gr Υπηρεσία της ΕΑΣ για την καλύτερη αποτύπωση των στοιχείων των έργων αρμοδιότητας της ΕΥ σε αυτόν. ΙV.14. Καταρτίζει το πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στη βάση της εξειδίκευσης του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων του και το υποβάλλει για έγκριση στον Περιφερειάρχη.

ΙV.15. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ.

ΙV.16. Υλοποιεί όλες τις πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, στο πλαίσιο των σχετικών Προτεραιοτήτων του Προγράμματος που διαχειρίζεται η ΕΥ, και για λογαριασμό όλων των Μονάδων της ΕΥ, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Συντάσσει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση των πράξεων και τις υποβάλλει στην αρμόδια Μονάδα Α της Ειδικής Υπηρεσίας,

β) υλοποιεί τις πράξεις και τηρεί τις υποχρεώσεις του δικαιούχου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης,

γ) έχει την ευθύνη για την καταχώριση στο ΟΠΣ των δεδομένων για τις πράξεις τεχνικής βοήθειας που υλοποιεί ως δικαιούχος και διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών,

δ) πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών προς τους αναδόχους των πράξεων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

ΙV.17. Τηρεί αρχείο παρεχόντων υπηρεσίες (εμπειρογνωμόνων, αξιολογητών, ελεγκτών, κλπ.) και προμηθευτών (αναδόχων τεχνικής βοήθειας).

ΙV.18. Σε περίπτωση κρατικών ενισχύσεων, εφόσον η ΕΥΔ οριστεί διαχειριστής έργου/υπόλογος για πληρωμές του ΠΔΕ, διενεργεί τις πληρωμές στους δικαιούχους πράξεων κρατικών ενισχύσεων (άμεση πληρωμή) σύμφωνα με την περ.

β) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4914/2022. ΙV.19. Διενεργεί τις μεταφορές ποσών έργων του ΠΔΕ προς δικαιούχους (όπως ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενδιάμεσο Φορέα κλπ (έμμεση πληρωμή - επιχορήγηση) και σε Ειδικό Λογαριασμό (έμμεση πληρωμή - ειδικός λογαριασμός) σύμφωνα με την περ.

γ) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4914/2022, εφόσον η ΕΥΔ οριστεί διαχειριστής έργου/ υπόλογος για πληρωμές του ΠΔΕ.

ΙV.20. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, με την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και με άλλες εθνικές Αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της.

ΙV.21. Συμμετέχει σε δίκτυα για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

ΙV.22. Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, στο πλαίσιο των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 και εκτελεί τις σχετικές πληρωμές μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde). IV.23 Συνεργάζεται με τις Μονάδες Β2, Β1 και Α της ΕΥΔ, για τους ελέγχους και τις απαντήσεις της Υπηρεσίας σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Μονάδας.

ΙV.24. Ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες οργάνωσης και υποστήριξης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας» 2014-2020.

Άρθρο 4

Ειδικές Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία»

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται ανωτέρω και ασκούνται από τις Μονάδες της Υπηρεσίας, η Ειδική Υπηρεσία ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν δύο διακριτές ομάδες. Συγκεκριμένα:

α) Έχει την ευθύνη εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που έχει καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται όταν κρίνεται αναγκαίο, και ειδικότερα σε περιπτώσεις που έχουν γίνει σημαντικές τροποποιήσεις στο ΣΔΕ ή/ και σε παράγοντες που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον και το επηρεάζουν άμεσα. Η ομάδα διαχείρισης κινδύνων, που συντονίζεται από τον Υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνων, εισηγείται στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας, διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία αυτή και ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ, τόσο για τους κινδύνους που εντοπίζονται όσο και για τα διορθωτικά μέτρα που αναλαμβάνονται.

β) Έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των κινδύνων απάτης σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα διαχείρισης απάτης, που συντονίζεται από τον Υπεύθυνο για θέματα απάτης, εισηγείται στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, τυχόν προληπτικά και διορθωτικά μέτρα τα οποία, εφόσον εγκριθούν, γνωστοποιούνται στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της ΕΑΣ και στο Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών του ΕΣΠΑ και της ΕΥΘΥΠΣ σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 49 του ν. 4914/2022.

O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης έχει την αρμοδιότητα για τη συγκρότηση των ομάδων διαχείρισης κινδύνων και αξιολόγησης κινδύνων απάτης, καθώς και για τον συντονισμό των εργασιών τους. Οι εν λόγω ομάδες, συγκροτούνται εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης από στελέχη των Μονάδων της. Επιπλέον, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ορίζει τον Υπεύθυνο για θέματα απάτης, ο οποίος έχει την ευθύνη για το συντονισμό ενεργειών πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης στην Υπηρεσία και την εκπροσωπεί στο Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης.

2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονάδων, είναι δυνατή με απόφαση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας, η σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας από προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για τον χειρισμό οριζόντιων θεμάτων, όπως η κατάρτιση του προγραμματισμού των διαχειριστικών επαληθεύσεων στη βάση εκτίμησης κινδύνου από τις Μονάδες Β ή συγκεκριμένων ad hoc θεμάτων, όπως ο συντονισμός απαντήσεων σε πορίσματα ελέγχου εθνικών ή ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων/ αρχών.

3. Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ κατανέμει στις Μονάδες τις πρόσθετες αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από άλλα Προγράμματα ή και άλλες πηγές και η διαχείρισή τους ανατίθεται στην ΕΥΔ.

4. Εκ των στελεχών της ΕΥΔ, ορίζεται υπεύθυνος/η επικοινωνίας για το Πρόγραμμα, ο/η οποίος/α συμμετέχει στο δίκτυο επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της χώρας, συνεργαζόμενος/η με τις αρμόδιες Μονάδες της ΕΥΔ.

Άρθρο 5

Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία»

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας. τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής,

β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, και

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Μονάδων, τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή πενταετής (5ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/ και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και επικοινωνία, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα (ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ κ.λπ.).

1.4. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτιμώνται ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός των ανωτέρω, για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας και για τον Προϊστάμενο Μονάδας, ως πρόσθετο προσόν, συνεκτιμάται και η άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.

2. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή μονοετής (1ετής) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

2.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα, απολυτήριος τίτλος Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/ Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Επιπροσθέτως των προσόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, δύναται να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 6

Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία»

Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 40 άτομα και κατανέμεται ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)/(ΤΕ), 39 άτομα.

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 1 άτομο.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την υπό στοιχεία 32675/ΕΥΘΥ331/23.03.2015 (Β'713) υπουργική απόφαση σύστασης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και την τοποθέτηση του προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α'61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!