Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 78564/2022 Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4914/2022 και του ν. 4314/2014 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, που τοποθετούνται μεταβατικά

Αριθμ. 78564

ΦΕΚ B’ 4405/18.08.2022

«Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4914/2022 και του ν. 4314/2014 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, που τοποθετούνται μεταβατικά, σύμφωνα με τις παρ. 18 και 19 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 20212027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις παρ. 18 και 19 του άρθρου 66 (Α’ 61).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις (Α’ 265).

3. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την υπ’ αρ. 13923/20.07.2022 σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

7. Την υπ’ αρ. 76788/29.07.2022 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και του ν. 4314/2014 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), που τοποθετούνται μεταβατικά, όπως προβλέπεται στις παρ. 18 και 19 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 και ειδικότερα την υποβολή του ερωτήματος, την προετοιμασία και διενέργεια της αξιολόγησης, τη διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τη διαδικασία επιλογής, όπως περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 1

Υποβολή ερωτήματος στην Επιτροπή

Αξιολόγησης

1. Το ερώτημα που προβλέπεται στην παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ιδίας παραγράφου από το αρμόδιο όργανο (Υπουργός, Περιφερειάρχης, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας) που εποπτεύει άμεσα την Ειδική Υπηρεσία ή από τον Προέδρο της ΜΟΔ ΑΕ για την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ. Το ερώτημα αναφέρει κατά περίπτωση τον υπάλληλο που προτείνεται για τη θέση του προϊσταμένου για κάθε μια εκ των οργανικών μονάδων που προβλέπονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις διάρθρωσης ή σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας ή στην οργανωτική δομή της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

2. Το ερώτημα συνοδεύεται για κάθε προτεινόμενο υπάλληλο με τα παρακάτω στοιχεία:

α) τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων,

β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων που προβλέπονται στην οικεία απόφαση διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΟΔ ΑΕ κατά περίπτωση.

3. Δεν υποβάλλεται ερώτημα στην Επιτροπή Αξιολόγησης για υπάλληλο, εφόσον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας τοποθέτησης υπερκαλύπτονται ή είναι ταυτόσημα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης ευθύνης της ειδικής υπηρεσίας για την οποία ο υπάλληλος έχει ήδη αξιολογηθεί θετικά στο παρελθόν από την επιτροπή της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 2860/2000 (Α’ 251) ή έχει τοποθετηθεί σε ανάλογη θέση ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων ευθύνης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 5003/19.12.2017 δημόσιας Εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και των προϊσταμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, βάσει της υπό στοιχεία 133426/ΕΥΘΥ 972/5.12.2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 4273). Ομοίως δεν υποβάλλεται ερώτημα στην Επιτροπή Αξιολόγησης για τους υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας της ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ και οι οποίοι είχαν επιλεγεί μετά από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού της ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ ή με ειδικές διατάξεις, εφόσον αφορούν στην κάλυψη της ίδιας ή αντίστοιχης θέσης ευθύνης.

Άρθρο 2

Προετοιμασία αξιολόγησης

Η ΜΟΔ ΑΕ υποστηρίζει και επικουρεί την Επιτροπή Αξιολόγησης (Ολομέλεια και Τμήματα) στο έργο της. Η ως άνω υποστήριξη συνίσταται ιδίως στα εξής:

α) Παραλαμβάνει τα ερωτήματα με τα βιογραφικά σημειώματα και τα δικαιολογητικά των προτεινόμενων υπαλλήλων και εξετάζει την ορθή συμπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων, την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων του προσωπικού, που προβλέπονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΟΔ ΑΕ.

β) Στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ελλείψεις δικαιολογητικών καλεί τον υπάλληλο εντός τακτής προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημερομηνία της συνέντευξης, που ορίζεται από το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η αξιολόγηση γίνεται με τα δικαιολογητικά που είναι διαθέσιμα.

γ) Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά η ΜΟΔ ΑΕ καταρτίζει ανά προτεινόμενο υπάλληλο συνοπτικό δελτίο στο οποίο παρουσιάζονται τα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα και το οποίο, για τους υπαλλήλους που πληρούν τα τυπικά προσόντα, τίθεται υπόψη του αρμοδίου Τμήματος της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τα καθορισθέντα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και ενημερώνεται προς τούτο το αρμόδιο όργανο που υπέβαλλε το σχετικό ερώτημα.

δ) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο έργο της Επιτροπής και των Τμημάτων της.

Άρθρο 3

Αξιολόγηση

1. Για τους υπαλλήλους που πληρούν τα τυπικά προσόντα, το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζει τον χρόνο διενέργειας συνέντευξης.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης δύναται να μαγνητοφωνείται, με σκοπό τη διασφάλιση της πληρότητας και της επάρκειας της αιτιολογίας και την υποβοήθηση της τήρησης Πρακτικών, μέσω της απομαγνητοφώνησης των ερωτήσεων των Τμημάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης και των απαντήσεων των υποψηφίων. Προς το σκοπό αυτό ενημερώνονται οι υποψήφιοι κατά την έναρξη της συνέντευξης. Τα ηχητικά αρχεία που θα έχουν δημιουργηθεί κατά τη μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων καταστρέφονται μετά την υπογραφή των πρακτικών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό καταστροφής.

3. Μετά το πέρας της συνέντευξης για κάθε προτεινόμενο υπάλληλο, το αρμόδιο Τμήμα συντάσσει Ατομικό Φύλλο Αξιολόγησης, στο οποίο σημειώνονται τα τυπικά προσόντα και βαθμολογούνται τα ουσιαστικά και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται στην οικεία απόφαση καθορισμού τους. Η βαθμολογία ανά ουσιαστικό και πρόσθετο συνεκτιμώμενο προσόν περιλαμβάνει τις παρακάτω διαβαθμίσεις:

Βαθμός Α: Πολύ καλό επίπεδο,

Βαθμός Β: Καλό επίπεδο,

Βαθμός Γ: Ικανοποιητικό επίπεδο,

Βαθμός Δ: Μη ικανοποιητικό επίπεδο.

3. Το αρμόδιο Τμήμα μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης εισηγείται στην Ολομέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης την καταλληλότητα ή μη κάθε προτεινόμενου υπαλλήλου σύμφωνα με το Ατομικό Φύλλο Αξιολόγησης αυτού.

4. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος επικυρώνει το Ατομικό Φύλλο Αξιολόγησης κάθε προτεινόμενου υπαλλήλου, με κοινοποίηση στο αρμόδιο όργανο, που υπέβαλε το σχετικό ερώτημα.

5. Κατάλληλος για τοποθέτηση στην ειδική υπηρεσία θεωρείται ο υπάλληλος που βαθμολογείται σε κάθε ένα από τα καθορισθέντα ουσιαστικά προσόντα με βαθμό Α ή Β. Μη κατάλληλος θεωρείται ο υπάλληλος που βαθμολογείται με βαθμό Δ σε ένα τουλάχιστον ουσιαστικό προσόν, ή με βαθμό Γ στην πλειοψηφία των ουσιαστικών προσόντων. Σε περίπτωση που υπάλληλος βαθμολογείται με βαθμό Γ σε μέρος των ουσιαστικών προσόντων, που δεν υπερβαίνουν σε αριθμό τα μισά του συνόλου των προβλεπόμενων, το αρμόδιο Τμήμα δύναται να εισηγηθεί την καταλληλότητα του ή μη, με ειδική αιτιολόγηση. Τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, πλέον των καθορισθέντων ουσιαστικών προσόντων τα οποία διαθέτει, θα συνεκτιμηθούν από το αρμόδιο Τμήμα, προκειμένου να αξιολογηθεί πληρέστερα ο υποψήφιος κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Άρθρο 4

Διαδικασία επιλογής

Το αρμόδιο όργανο (Υπουργός, Περιφερειάρχης,

Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας) που εποπτεύει άμεσα την Ειδική Υπηρεσία με βάση την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022, που περιλαμβάνει και τα Ατομικά Φύλλα Αξιολόγησης των υπαλλήλων για τους οποίους υπέβαλε σχετικό ερώτημα ή της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 2860/2000 κατά περίπτωση, εισηγείται στον αρμόδιο για το ΕΣΠΑ Υπουργό, την τοποθέτηση του/ων προϊσταμένου/ων των οικείων οργανικών μονάδων.

Για την κάλυψη θέσεων ευθύνης στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ, μετά από εισήγηση του προέδρου. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!