Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠ.ΣΥΝΤ. 66/2022 Διάθεση χρηματικού ποσού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

ΥΠ.ΣΥΝΤ. 66

ΦΕΚΒ 4147-04.08.2022

Διάθεση χρηματικού ποσού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο δωδέκατο του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 44), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 146 του ν. 4876/2021 (Α’ 251),

2. το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

3. το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

4. το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

5. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),

6. την υπ’ αρ. 2/16250/3.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1164),

7. την από 07.07.2022 πρόταση του Σωματείου με την επωνυμία «Kids Save Lives - Τα παιδιά σώζουν ζωές» προς τον Υπουργό Οικονομικών, για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη κοινωφελών εκπαιδευτικών και διασωστικών προγραμμάτων, κατά την περίοδο της πανδημίας,

8. την υπό στοιχεία 2/138658/ΔΠΓΚ/21.07.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών,

9. το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση στο Σωματείο με την επωνυμία «Kids Save Lives - Τα παιδιά σώζουν ζωές» χρηματικού ποσού ύψους 99.481 ευρώ (ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ένα ευρώ), μέρος του χρηματικού ποσού το οποίο έχει συγκεντρωθεί στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19», προς το σκοπό ενίσχυσης δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη κοινωφελών εκπαιδευτικών και διασωστικών προγραμμάτων, κατά την περίοδο της πανδημίας.

Για την εφαρμογή της παρούσας, κατόπιν εμφάνισης του ποσού των 99.481 ευρώ (ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακόσια ογδόντα ένα ευρώ), στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, πραγματοποιείται ισόποση εγγραφή πιστώσεων εις ύψος στον ΑΛΕ 2310988899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα» του ειδικού φορέα 1023 - 711 - 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, από τον οποίο θα διενεργηθούν οι σχετικές πληρωμές.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της ανωτέρω δράσης, το Σωματείο με την επωνυμία «Kids Save Lives - Τα παιδιά σώζουν ζωές» υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών αναλυτική απολογιστική έκθεση σχετικά με την αξιοποίηση της ληφθείσας ενίσχυσης.

Ο Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!