Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1237/24-11-2011 Υποβολή των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. υστέρα από την ένταξη τους στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής(Ε.Α.Π.).

ΑΔΑ: 457ΞΗ-ΑΒΓ

ΘΕΜΑ: Υποβολή των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. υστέρα από την ένταξη τους στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής(Ε.Α.Π.).

Με αφορμή διάφορα προφορικά και γραπτά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας και του με αρ. πρωτ. 2002026/ΕΞ/2011 έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής(Ε.Α.Π), αναφορικά με το θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαίου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι υποχρεούται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα:

α) ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου που απασχολούσε κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα, και
β) τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντάξεων. Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι, εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ' αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.

4. Εξάλλου, με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κάθε έτος, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, η υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση, καθώς και η συνυποβολή των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδοθείσες βεβαιώσεις αποδοχών των δικαιούχων.

5. Ακόμη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 και με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κάθε έτος, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων της. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της πιο πάνω Α.Υ.Ο., μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο και γενικά όποιοι παρακρατούν φόρο μισθωτών υπηρεσιών και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010(ΦΕΚ 65 Α') και σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 έως 20 της 2/37345/004/4-6-2010 σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 784 Β') προβλέπεται ότι αποστολή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής(Ε.Α.Π.)είναι η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού των αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Κατ' επέκταση η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη και για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων(ασφαλιστικών ταμείων, συλλόγων κοκ) για τους ανωτέρω φορείς. Πιο συγκεκριμένα η απόδοση του Φ.Μ.Υ. από τα Ν.Π.Δ.Δ. και από τους Ο.Τ.Α. διενεργείται μέσω της Ε.Α.Π. η οποία χρεώνει το λογαριασμό του κάθε φορέα με το ποσό που αντιστοιχεί στο φόρο και αποδίδει συγκεντρωτικά τα χρήματα απευθείας στο λογαριασμό Νο 200 "Ε.Δ. -Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στη συνέχεια γίνονται και οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές από τη Διεύθυνση Δ24(για την λογιστική απεικόνιση του εσόδου) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν προκύπτει ότι, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ Α. για τους μισθούς και τις συντάξεις που καταβάλλουν από 1.1.2011 έως 31.12.2011, υποβάλλουν τις προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών είτε στην Δ.Ο Υ. είτε μέσω διαδικτύου, κατά περίπτωση, και αποδίδουν τους αντίστοιχους φόρους εκείνων των αποδοχών που καταβάλλονται άμεσα από την υπηρεσία τους και όχι μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Συνεπώς, η οριστική δήλωση απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών θα περιέχει εκείνα τα ποσά των αποδοχών των οποίων οι αντίστοιχοι φόροι έχουν αποδοθεί με τις προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθώς και τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων(εκείνων δηλαδή που καταβάλλονται άμεσα από την υπηρεσία τους) των δικαιούχων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 της παρούσης. Επισημαίνεται ότι, για τις αποδοχές που καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών είτε στην Δ.Ο Υ. είτε μέσω διαδικτύου, καθόσον ο φόρος αποδίδεται πλέον μέσω της αρχής αυτής. Οι πιο πάνω υπηρεσίες, όμως, για τις αμοιβές που καταβάλλουν μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών υποχρεούνται να υποβάλλουν τα στοιχεία του προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 της παρούσης.

Επομένως, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ που εντάσσονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής για τις αμοιβές που καταβάλλουν από 1.1.2011 έως 31.12.2011, υποχρεούνται σε δύο ηλεκτρονικές υποβολές, δηλαδή εκείνης των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ για τις αποδοχές που καταβάλλουν άμεσα από την υπηρεσία τους και των στοιχείων των βεβαιώσεων αποδοχών για τις αποδοχές που καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, κατ' εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 της παρούσης και συνεπώς και στη χορήγηση αντίστοιχα δύο βεβαιώσεων αποδοχών στους δικαιούχους.

Τονίζεται ότι εφόσον παρέχεται η σχετική δυνατότητα από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., θα χορηγείται μία βεβαίωση αποδοχών στους δικαιούχους στην οποία θα αναγράφονται διακεκριμένα οι δύο διαφορετικές καταβολές αποδοχών με τους αντίστοιχους φόρους, εκείνων δηλαδή που καταβάλλονται μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών και εκείνων που καταβάλλονται άμεσα από τις υπηρεσίες των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!