Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 66021/2022 Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Αριθμ. 66021

ΦΕΚ B' 3359/30.06.2022

Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

 • Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
 • του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παρ. 13 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014» (Α’ 265).
 • του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.”» (Α’ 61),
 • του άρθρου 36 «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Βιομηχανία» του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146),
 • του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
 • του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
 • του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
 • την υπ’ αρ. 24448/26-02-2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Β’ 943) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 60110/17.6.2021 (Β’ 3056) όμοια,
 • την υπ’ αρ. 64463/24-06-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συγκρότηση και ορισμός μελών Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ)» (Β’ 3274),
 • το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 και
 • την από 28-6-2022 απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης να εισηγηθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, της συνημμένης στην παρούσα Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!