Μητρώο

Αριθμ. 1050861/ΕΙ-11/0016/3-5-2010 Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1223/1999 περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Αριθμ. 1050861/ΕΙ-11/0016

ΦΕΚ 675/Β/2010

Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανοίγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Την 1109793/6134-11/0016/24.11.09 (ΠΟΛ 1223) (ΦΕΚ 2134Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει:

3. Το γεγονός ότι για τη σύναψη συμβάσεων δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο και τη χορήγηση αυτών σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό ενημερότητος για τα χρέη προς το Δημόσιο, ενώ απαιτείται να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις που τα δάνεια αυτά χορηγούνται για την εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασης μας 1109793/6134/24.11.99 (ΦΕΚ 2134Β') προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρούνται επίσης τα δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη και εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα ειδικού σκοπού της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -Φ-

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!