Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

Αριθ. 1073025/4551/0016/21-8-2000 Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1223/1999 περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

Αριθ. 1073025/4551/0016

ΦΕΚ 1078/Β/30-8-2000

Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 1 της 1109793/613411/0016/24.11.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43Α'), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παράγραφο 3 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α'), του άρθρου 25 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238Α') και του άρθρου 18 Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249Α~), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του κατά των οφειλετών, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις, από οποιαδήποτε αίτια, οφειλές τους προς το Δημόσιο, τις Κοινότητες, τους Δήμους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθώς και κατά των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων εισοδήματος απόδοσης παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου προς το Δημόσιο, που δεν έχουν υποβληθεί, περιορισμούς και απαγορεύσεις, που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους.

2. Την αριθμ.1109793/6134-11/0016/24.11.1999 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ 2134/8.12.99 τ.β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο περιορισμός της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων στο Εξωτερικό αντιβαίνει σε βασικές διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

4. Την υπ' αριθμ.1039386/441/006Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 της αριθμ. 1109793/ 6134-11/0016/24 Νοεμβρίου 1999, Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καταργείται από 1 Οκτωβρίου 2.000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2000

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!