Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΦΚΦ Ε 1052502 ΕΞ 2022 Απαλλαγή ΦΠΑ για υπηρεσίες μεταφοράς σχετικές με προσωρινή εισαγωγή προϊόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄– ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα
Τ.Κ. : 105 62
Πληροφορίες : Σ. Ρουβολής
Τηλέφωνο : 2106987471
e-mail : vat- customs@aade.gr
URL : www.aade.gr

Αθήνα, 15-06-2022

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Ε 1052502 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Διεθνούς
Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistic Ελλάδος
Λ. Συγγρού 137, 17121 Ν. Σμύρνη
e-mail: contact@synddel.gr

ΘΕΜΑ : «Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών μεταφοράς όταν αυτές σχετίζονται με την προσωρινή εισαγωγή προϊόντων»

ΣΧΕΤ. : α) Η από 20-05-2022 επιστολή σας

β) Το από 06-06-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού ερωτήματος αναφορικά με την απαλλαγή του Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς που σχετίζονται με αγαθά εβρισκόμενα σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, συνοδεία πιστοποιητικού A.T.A. CARNET, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ.3 και το άρθρο 17 του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» για τα αγαθά που τίθενται από τη στιγμή της εισόδου τους, σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, η φορολογική υποχρέωση για τον ΦΠΑ εισαγωγής γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 περ. ε' του Κώδικα ΦΠΑ, απαλλάσσεται από τον φόρο, η παράδοση αγαθών και οι αντίστοιχες παροχές υπηρεσιών των αγαθών που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του κώδικα ΦΠΑ τίθενται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. ε' του ίδιου Κώδικα απαλλάσσεται από ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών μεταξύ των οποίων οι μεταφορές και οι βοηθητικές εργασίες τους εφόσον οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται άμεσα, πέραν των άλλων, με αγαθά που υπάγονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

Από τα ανωτέρω προκύπτει εναργώς ότι η παροχή υπηρεσιών που συνίσταται σε μεταφορά αγαθών που καλύπτονται από τις διατάξεις που διέπουν το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με την χρήση του πιστοποιητικού ΑΤΑ απαλλάσσονται από ΦΠΑ με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι οι συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές (φορτωτικές, carnet ATA κλπ.) και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων τελωνειακών φορολογικών και ελεγκτικών αρχών, με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας και την αποφυγή οποιασδήποτε ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή κατάχρησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!