Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Ο.ΔΕΑΦ 1048263 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4935/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375318,
Email: deaf@aade.gr
Url: www.aade.gr
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
Email : deef@aade.gr
ΙΙΙ. ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'και Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375872-878
E-Mail: defk@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ8Δ746ΜΠ3Ζ-ΜΜ3

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Ο.ΔΕΑΦ 1048263 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24 και 28 του ν. 4935/2022 (Α' 103) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις.».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων : 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,23,24 και 28 του ν. 4935/2022 (Α103).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διατάξεις των κάτωθι άρθρων:

α) Άρθρο 1 «Πεδίο Εφαρμογής» αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

β) Άρθρο 2 «Ορισμοί»

γ) Άρθρο 3 «Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων»

δ) Άρθρο 4 «Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων»

ε) Άρθρο 5 « Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης»

στ) Άρθρο 6 « Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος»

ζ) Άρθρο 7 « Απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων σε τρίτο»

η) Άρθρο 9 «Απαλλαγή από τέλος χαρτοσήμου και συναφείς φορολογικές απαλλαγές»

θ) Άρθρο 10 «Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών»

ι) Άρθρο 11 « Μεταφορά ζημιάς -Αντικατάσταση παρ.3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993»

ια) Άρθρο 12 «Προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου-Προσθήκη εδαφίων στην παρ.1 άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972»

ιβ) Άρθρο 13 «Απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου-Προσθήκη εδαφίου στην παρ.1 άρθρου 3 του ν. 2166/1993»

ιγ) Άρθρο 14 « Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων-Τροποποίηση άρθρου 61 του ν.4438/2016»

ιδ) Άρθρο 15 « Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών

ιε) προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών»

ιστ) Άρθρο 16 « Συμβολαιακή γεωργία»

ιζ) Άρθρο 18 « Μεταβατικές διατάξεις»

ιη) Άρθρο 19 « Καταργούμενες διατάξεις»

ιθ) Άρθρο 23 « Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου-Τροποποίηση Ενότητας Γ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013»

κ) Άρθρο 24 « Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων-Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 8 του ν. 4223/2013»

λ) Άρθρο 28 «Εναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το άρθρο 1 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

2. Το άρθρο 2 δίδει τους ορισμούς των όρων «νέα εταιρεία» η οποία προκύπτει ως οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό επιχειρήσεων και «συνεργασία» η οποία δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

3. Το άρθρο 3 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

4. Το άρθρο 4 αφορά τη «συνεργασία» η οποία δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

5. Το άρθρο 5 αφορά την περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης.

6. Το άρθρο 6 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες καθώς και τη «συνεργασία» η οποία δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

7. Το άρθρο 7 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

8. Το άρθρο 8 αφορά την περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης.

9. Το άρθρο 9 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

10. Το άρθρο 10 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

11. Το άρθρο 11 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

12. Το άρθρο 12 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

13. Το άρθρο 13 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

14. Το άρθρο 14 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

15 .Το άρθρο 15 αφορά φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

16. Το άρθρο 16 αφορά παραγωγούς και αγοραστές αγροτικών προϊόντων.

17. Το άρθρο 18 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

18. Το άρθρο 19 αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

19. Το άρθρο 23 σε φυσικά πρόσωπα.

20. Το άρθρο 24 αφορά σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 12345679101112131415161819232428 του ν. 4935/2022 (Α103) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις» ,ως ακολούθως:

Άρθρο 1
«Πεδίο εφαρμογής»

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου δίδεται το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου. Ειδικότερα, με αυτό ορίζεται ότι ο παρών εφαρμόζεται επί όλων των μορφών μετασχηματισμών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 (Α' 44) καθώς και σε μορφές μετασχηματισμών που προβλέπονται από το ν.δ. 1297/1972 (Α' 217), τον ν. 2166/1993 (Α' 137), τον ν. 4172/2013 (Α' 167) και άλλους νόμους, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου, που δεν περιλαμβάνονται στις μορφές των μετασχηματισμών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019. Ως προς τις φορολογικές ρυθμίσεις και τα πλεονεκτήματα ή κίνητρα που παρέχονται, ορίζεται ότι η εφαρμογή των άρθρων 1-9 αποκλείει την εφαρμογή του ν.δ. 1297/1972, του ν. 2166/1993 και του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Άρθρο 2
«Ορισμοί»

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4935/2022 δίδονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α) Ως «νέα εταιρεία» νοείται η εταιρεία που προκύπτει από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α' 44) και της εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενη ή νέα εταιρεία. β) Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: βα) δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α' 167), I με σκοπό την ίδρυση οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας από δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή ii με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία ή iii τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising), ββ) έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων, βγ) διαρκεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και βδ) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατό πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Άρθρο 3
«Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων»

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κοινοποιούμενο νόμου ορίζεται ότι στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, κατά την έννοια του άρθρου 1, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, κατά περίπτωση, με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και β) οι μετασχηματιζόμενες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), βάσει του ορισμού του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Γ.Α.Κ.)] (L 187), γ) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ευρώ, και δ) η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα (9) εργαζόμενους, με πλήρη απασχόληση.

Άρθρο 4
«Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων»

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη του άρθρου 15 που αφορά στην απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και του οποίου οι διατάξεις κοινοποιούνται στη συνέχεια, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β' του άρθρου 2 του νόμου αυτού, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. Αν η συνεργασία προσώπων πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου αυτού και του οποίου οι διατάξεις κοινοποιούνται στη συνέχεια, ο συνεργαζόμενος παραγωγός εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων ίσες με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

Άρθρο 5
«Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης»

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4935/2022 ορίζεται ότι στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η εισφερόμενη ατομική επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της εισφοράς, β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και γ) σε περίπτωση εισφοράς περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά ποσοστό εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των εισφερόμενων ατομικών επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Άρθρο 6
«Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος»

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5, η απαλλαγή από τον φόρο εφαρμόζεται για έως εννέα (9) φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας πραγματοποίησης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας. Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 1, ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης άρθρου 5, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, σε διάστημα έως εννέα (9) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο κατά τις παρ. 1 και 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β' άρθρου 2, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών (3) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες, καθώς και στους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες κατά την έννοια της περ. β' του άρθρου 2, στις οποίες μετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, κατασκευαστικές κοινοπραξίες. Αν η συνεργασία δημιουργείται δυνάμει συμφωνίας δικαιόχρησης (franchising), το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee).

Άρθρο 7
«Απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων σε τρίτο»

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 1, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ευρώ, β) η μεταβίβαση των στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο αφορά σε στοιχεία, που μεταφέρθηκαν από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, και πραγματοποιείται εντός πενταετίας από την ημερομηνία, κατά περίπτωση, ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού εταιρειών κατά τον ν. 4601/2019 (Α' 44) ή την πραγματοποίηση της εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία κατά τις διατάξεις που διέπουν τον οικείο τύπο νέας εταιρείας, και γ) η συνολική αξία των στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας, που μεταβιβάζονται, όπως αυτή προκύπτει κατόπιν αποτίμησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ίση ή μικρότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων της τελευταίας τριετίας.

Άρθρο 8
«Διατήρηση σε ισχύ διοικητικών αδειών»

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ορίζεται ότι σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 1, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών αδειών, που έχουν εκδοθεί υπέρ της ατομικής επιχείρησης, συνεχίζουν να υφίστανται υπέρ της νέας εταιρείας. Ομοίως είναι δυνατή α) η μεταφορά των δικαιωμάτων και απαιτήσεων που έχουν κατοχυρώσει οι ατομικές επιχειρήσεις από διάφορους φορείς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, καθώς και β) η διατήρηση των ευεργετημάτων του ν. 4690/2020 (Α' 104), στα οποία είχαν ενταχθεί, περί μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών και γ) η εισφορά τους στη νέα εταιρεία.

Άρθρο 9
«Απαλλαγή από τέλος χαρτοσήμου και συναφείς φορολογικές απαλλαγές»

Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η σύμβαση που προβλέπεται στο άρθρο 1 του νόμου, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, που μετασχηματίζονται, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο αρμόδιων οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος επί της προκύπτουσας υπεραξίας, το τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Με την παρ. 2 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι για τη μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται κατά το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α' 154).

Συνεπώς, στις ως άνω περιπτώσεις, δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων και δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Άρθρο 10
«Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών»

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 ορίζεται ότι σε περίπτωση απόκτησης εταιρικών συμμετοχών σε άλλη εταιρεία, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών της αποκτώσας εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται για τον σκοπό της απόκτησης εταιρικών συμμετοχών. Η έκπτωση αυτή επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας, της οποίας οι συμμετοχές μεταβιβάζονται, και της αποκτώσας τις συμμετοχές εταιρείας που αποκτά τις συμμετοχές, σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή, κατά περίπτωση, τις τελευταίες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ, και β) το συνολικό ποσό των δαπανών, που εκπίπτουν, δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας, που αποκτά τις συμμετοχές, κατά την τελευταία τριετία προ της απόκτησης των εταιρικών συμμετοχών. Οι ως άνω προϋποθέσεις για την αναγνώριση των δαπανών δεν απαιτείται να συντρέχουν, εάν η εταιρεία που αποκτά τις συμμετοχές, δεν έχει συμπληρώσει ένα (1) πλήρες έτος από την ίδρυσή της ή δεν έχει άλλη δραστηριότητα εκτός της συμμετοχής.

Άρθρο 11
«Μεταφορά ζημίας - Αντικατάσταση παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993»

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 (Α' 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον ισολογισμό της νέας εταιρείας. Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία, κατά το ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά τον μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη της νέας εταιρείας της τρέχουσας ή επόμενων χρήσεων, μόνο κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας του εισοδήματος, εφόσον ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, αφαιρουμένων των τυχόν μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ. Το ποσό της μη αναγνωριζόμενης προς συμψηφισμό ζημίας μπορεί να αποσβέννυται κάθε χρόνο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα ή συμψηφισμού με τα προκύπτοντα κέρδη. Οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα χρέη τους σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 64 του ν. 4738/2020 (Α' 207), μπορούν να μεταφέρουν εν όλω ή εν μέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού με τις ζημίες, το οποίο προκύπτει μετά τη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές τους και την επικύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά τους ορισμούς του ν. 4308/2014 (Α' 251), περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ειδικά για τη ζημία παρελθουσών χρήσεων της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167).».

Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι η νέα εταιρεία δύναται να εφαρμόσει την απαλλαγή από τον φόρο της παρ. 1 του άρθρου 3 κατά το αμέσως επόμενο έτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταφοράς ζημίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993.

Άρθρο 12
Προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου -Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 ορίζεται ότι στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972 (Α' 217), μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθενται νέο δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η κατά άρθρον 1 του παρόντος σύμβασις περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής, η εισφορά και μεταβίβασις των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων ή μετατρεπόμενων επιχειρήσεων, πάσα σχετική πράξις ή συμφωνία αφορώσα την εισφοράν ή μεταβίβασιν στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ως και παντός εμπραγμάτου δικαιώματος, αι αποφάσεις των κατά νόμον οργάνων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων εταιρειών και πάσα άλλη συμφωνία ή πράξις απαιτούμενη δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν ή την σύστασιν της νέας εταιρείας, η δημοσίευσις αυτών εν τω Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, ή οποιουδήποτε ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ. Για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου, απαιτείται να έχει καταβληθεί ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου επί προγενέστερων αυξήσεων του κεφαλαίου των εταιρειών, που συμμετέχουν στον μετασχηματισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προκειμένου περί ακινήτων ανηκόντων και χρησιμοποιουμένων από την συγχωνευομένην ή μετατρεπομένην επιχείρησιν και εισφερομένων εις την συγχωνεύσουσαν ή την συνιστωμένην εταιρείαν, η απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως χωρεί υπό την προϋπόθεσιν ότι τα εισφερόμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν δια τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής. Η ανωτέρω απαλλαγή από του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων περιλαμβάνει και την περίπτωσιν καθ' ήν το εισφερόμενον εις την συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην εταιρείαν ακίνητον, είχεν εισφερθή κατά χρήσιν εις την συγχωνευομένην ή μετατρεπομένην εταιρείαν και αποδεδειγμένως είχε χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας αυτής επί μιαν πενταετίαν προ της συγχωνεύσεως ή μετατροπής υπό την προϋπόθεσιν ότι θα χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μιαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή της μετατροπής. Κατά την διάρκειαν της πενταετίας επιτρέπεται, όπως η συγχωνεύουσα ή συνιστωμένη εταιρεία, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν μεταβάλλεται το κύριον αντικείμενον των εργασιών της:

α. Εκμισθώνη τα ακίνητα.

β. Εκποιή τα συνεπεία της συγχωνεύσεως ή μετατροπής αποκτώμενα ακίνητα, υπό την προϋπόθεσιν ότι το προϊόν της εκποιήσεως θα χρησιμοποιηθή εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από της εκποιήσεως δια την απόκτησιν ακινήτων ή ετέρων καινουργών παγίων περιουσιακών στοιχείων, ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία θα εξυπηρετούν τας ανάγκας της επιχειρήσεως, ή δι' εξόφλησιν, οφειλών εκ δανείων και πιστώσεων προς τραπεζικά Ιδρύματα, φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιον, ως και ασφαλιστικών εισφορών προς Ασφαλιστικά Ιδρύματα και Ταμεία, υφισταμένων κατά την εκποίησιν των ακινήτων.

Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα ακίνητα που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων.»

Άρθρο 13
Απαλλαγή από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 ορίζεται ότι, στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (Α' 137),προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας,δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ. Για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και συντέλεσης των σχετικών πράξεων μεταβίβασης. Για τη μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α' 154).»

Άρθρο 14
Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 61 του ν. 4438/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 ορίζεται ότι: 1. Στο άρθρο 61 του ν. 4438/2016 (Α' 220), α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο με την απαλοιφή της πρόβλεψης εξαίρεσης από την απαλλαγή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, ως προς την εφαρμογή των κινήτρων για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων του ν. 4172/2013 (Α' 167) και στην περίπτωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, γ) απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 61 διαμορφώνεται ως εξής:

«Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με τον ν. 4172/2013 Για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013 (Α' 167), η σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Η απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και επί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, ήτοι το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, αφαιρουμένων των τυχόν μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ. Αναφορικά με τον ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν, αντίστοιχα.»

2. Η παρ. 1 ισχύει για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 15
«Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών»

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 των κοινοποιούμενων διατάξεων ορίζεται ότι σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) είναι αγρότες μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α' 52) και προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με ποσότητες προϊόντων ίσες με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση - αγοραστή, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16, με την οποία δεσμεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Άρθρο 16
«Συμβολαιακή γεωργία»

Με τις διατάξεις του άρθρου 16 των κοινοποιούμενων διατάξεων ορίζεται ότι η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγών και αγοραστών δύναται να συμφωνείται με ιδιωτικές έγγραφες συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας. Οι συμβάσεις, που καταρτίζονται, καταχωρούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «my AADE», σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α' 43). Στις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου, για την εφαρμογή άρθρου 15, περιλαμβάνονται: α) το είδος, η καλλιεργούμενη έκταση και η ποσότητα των προς πώληση αγροτικών προϊόντων, β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος, και γ) η τιμή του προϊόντος.

Άρθρο 18
«Μεταβατικές διατάξεις»

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 ορίζεται ότι οι περ. β' και γ' του άρθρου 4 του ν.δ. 1297/1972 (Α' 217), εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μετατροπών ή συγχωνεύσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτών και ως προς τις οποίες δεν έχει συντελεστεί έως σήμερα μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 19
«Καταργούμενες διατάξεις»

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 ορίζεται ότι οι περ. β' και γ' του άρθρου 4 του ν.δ. 1297/1972 (Α' 217), ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρων 1, 2 και 3 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 23
«Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου-Τροποποίηση Ενότητας Γ άρθρου 4 του ν. 4223/2013».

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προστίθεται έκτο και έβδομο εδάφιο στο άρθρο 4 στην Ενότητα Γ «Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου» του ν. 4223/2013 (Α' 287) και ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται ο φόρος της Ενότητας αυτής σε δικαίωμα επί οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%). Επιπλέον, το δικαίωμα επί του οικοπέδου δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας της Ενότητας Γ λαμβάνεται όμως υπόψη για τη συνολική αξία της περιουσίας του υποκειμένου στον φόρο για την ενότητα Γ καθώς και την Ενότητα Ε του άρθρου 4 του ν. 4223/2013. Το ανωτέρω εφαρμόζεται για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 και επόμενων ετών.

Άρθρο 24
«Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4223/2013»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 με την προσθήκη νέου εδαφίου ως προς την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ορίζεται ότι ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022, εφόσον η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι και την 20ή Μαΐου 2022, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2022.

Άρθρο 28
«Έναρξη ισχύος»

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 ορίζεται ότι η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει μετασχηματισμούς η διαδικασία των οποίων εκκινεί από την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα: ΦΕΚ Α' 103/26.05.2022 που περιλαμβάνει τα κοινοποιούμενα άρθρα του ν. 4935/2022

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!