Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

Υ.Α. 1092634/6908-11/0016/10-11-2004 Συμπλήρωση - τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1223/24.11.1999 περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Αριθ. 1092634/6908-11/0016

ΦΕΚ Β 1755 - 29.11.2004

Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1109793/ 6134-11/0016/24.11.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 τ.Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ.Α'), του άρθρου 25 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 τ.Α'), του άρθρου 18 Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 τ.Α') και του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 τ.Α').

2) Τις διατάξεις της 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 τ.Β') Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 6, 8 και 9 της παραπάνω απόφασης με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα του αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

4) Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης του εν λόγω αποδεικτικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με παράλληλη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

5) Την 14650/ΔΙΟΕ/17.3.2004 (ΦΕΚ 514 τ.Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

6) Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Στην απόφασή μας 1109793/6134-11 /0016/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134Β') επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

1. Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 1.

2. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 2.

3. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 4.

4. Καταργούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6.

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Χρόνος ισχύος του αποδεικτικού:

Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες σε περίπτωση μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση η διάρκεια ισχύος του χορηγούμενου αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή νομοθετική ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής σ' αυτή.

Β. Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας:

α) Είσπραξη χρημάτων

β) Μεταβίβαση ακινήτων

γ) Κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)».

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Εξαιρούνται τα αποδεικτικά ενημερότητας μηνιαίας ισχύος».

7. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 η φράση «εξάμηνης ισχύος», αντικαθίσταται με τη φράση «τετράμηνης ισχύος»..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2005.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2004

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!