Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Γ 1034581 ΕΞ 2022 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α' και Α" - Β' Τάξης των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Γλαρού
Τηλέφωνο: 210-33.75.165
E-Mail: v.glarou@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΨΠΟΞ46ΜΠ3Ζ-4ΩΖ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1034581 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ; «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α' και Α" - Β' Τάξης των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 14, 17, 26, 27, 28, 38, 41 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) των άρθρων 84 και 85 του ν.3528/2007 (Α’26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α'53), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.4690/2020 (Α' 104), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 34 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ. 14175/12.07.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,

γ) των άρθρων 13 και 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 69/2016 (Α'127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα»,

ε) της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 (Β’ 4444 και Β’ 5292) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει,

στ) της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β' 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (Αζ 309) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.20 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. του ν.3213/2003»

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1059024 ΕΞ 2021/08.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΞΕ46ΜΠ3Ζ-3ΦΡ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α και Α - Β' Τάξης των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1057123 ΕΞ 2021/05.07.2021 (ΑΔΑ: 689Κ46ΜΠ3Ζ-ΒΔΨ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1020562 ΕΞ 2022/10.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΟΒΝ46ΜΠ3Ζ-0Ν2) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΒΊ30 και Β' 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (Α'94).

6. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις από 14.03.2022, 16.03.2022, 21.03.2022, 23.03.2022 και 24.03.2022 συνεδριάσεις του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων υπαλλήλων.

9. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α και Α - Β' Τάξης των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

10. Την από 19/4/2022 Ειδική Αιτιολογία του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως Προϊσταμένους Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α και Α' - Β' Τάξης των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως ακολούθως:

1. Τον υπάλληλο Γεώργιο Γκούντα του Νικολάου, ΠΕ/Α' /Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Γρεβενών (Α'-Β' Τάξης).

2. Την υπάλληλο Σπυριδούλα Νικητίδου του Χαραλάμπους, ΠΕ/Α' /Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς (Α' Τάξης).

3. Την υπάλληλο Αγλαΐα Δούφλια του Γεωργίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς (Α' Τάξης).

4. Τον υπάλληλο Δημήτριο Τσιμπέρη του Ευαγγέλου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης (Α' Τάξης).

5. Τον υπάλληλο Ανδρέα Κολύδα του Σωτηρίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης (Α' Τάξης).

6. Την υπάλληλο Κωνσταντία Μπαϊκούση του Παναγιώτη, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φλώρινας (Α'-Β' Τάξης).

7. Την υπάλληλο Δημητρούλα Στάμου του Αναστασίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Βέροιας (Α' Τάξης).

8. Τον υπάλληλο Ηλία Κωνσταντινίδη του Δημητρίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Βέροιας (Α' Τάξης).

9. Τον υπάλληλο Αντώνιο Καλαϊτζίδη του Πολυκάρπου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας (Α' Τάξης).

10. Την υπάλληλο Ευφροσύνη Τζούρου του Αντωνίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας (Α' Τάξης).

11. Την υπάλληλο Ζωή Σταματογιάννη του Χρήστου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης (Α' Τάξης).

12. Τον υπάλληλο Ιωάννη Μάραμις - Χάρλαν του Γεωργίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης (Α' Τάξης).

13. Τον υπάλληλο Βασίλειο Τσιπούρα του Εμμανουήλ, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Σερρών (Α’ Τάξης).

14. Τον υπάλληλο Γεώργιο Παναγιωτόπουλο του Αντωνίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Σερρών (Α’ Τάξης).

15. Τον υπάλληλο Παναγιώτη Κολίδη του Δημητρίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης (Α’ Τάξης).

16. Τον υπάλληλο Νικόλαο Μακρή του Δημητρίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Δράμας (Α ' Τάξης).

17. Τον υπάλληλο Άγγελο Κυριακίδη του Νικολάου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Δράμας (Α' Τάξης).

18. Την υπάλληλο Μακρίνα Σαρικλόγλου του Δημητρίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας (Α' Τάξης).

19. Τον υπάλληλο Κωνσταντίνο Ζηλιαχωβινό του Ευαγγέλου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας (Α' Τάξης).

20. Την υπάλληλο Ελένη Χουρδάκη του Αναστασίου, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής (Α' Τάξης).

21. Την υπάλληλο Βασιλική Ταυλαρίδου του Ιωάννη, ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής (Α' Τάξης).

22. Την υπάλληλο Θεοδώρα Χατζηεμμανουήλ του Σωτηρίου ΠΕ/Α'/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας (Α'-Β' Τάξης).

Β. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι υποχρεούνται όπως εκπληρώσουν τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4389/2016.

Γ. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3213/2003 (Α’ 309) όπως ισχύει, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Η Αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων, εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση υποβολής Ετήσιας δήλωσης για την αμέσως προηγούμενη χρήση προς το ίδιο Όργανο Ελέγχου. Επιπλέον, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα Α' - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική καταχώρηση στην ετήσια ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσώπων για την τρέχουσα χρήση, προκειμένου να υποβληθεί η αντίστοιχη Ετήσια δήλωση, κατά το επόμενο έτος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους Προϊσταμένους οι οποίοι υποχρεούνται, όπως αναλάβουν, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω καθήκοντα και αποστείλουν πρωτόκολλο ανάληψης σχετικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ/Τμήμα Γ - Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!